Големина на текста:
Въведение
Динамичното развитие на човешкото общество и научно-техническият прогрес
имат за свой закономерен резултат ожесточаването и изострянето до крайност на
конкурентната борба в глобален мащаб. Това от своя страна изправя множеството
фирми, предприятия и всякакъв друг род институции пред редица предизвикателства,
свързани с тяхната конкуренто способност на вътрешния и външния пазар, както и с
насоките на бъдещото им развитие като цяло. Все по-високите изисквания на пазара
принуждават фирмите непрекъснато да модифицират и подобряват своите изделия, да
усъвършенстват организацията и структурата си, стремейки се към максимална
ефективност на производствените и управленски процеси, както и към минимизиране
на рисковете. Като един от най-важните показатели за конкуренто-способност, както и
едно от основните предимства, с които може да разполага всяка фирма, се явява
качеството. Негови основни характеристики са способността му да задоволява
потребителските изисквания, да утвърждава предимствата на компанията в съзнанието
на хората, да осигурява на фирмата стабилни пазарни позиции и лоялност от страна на
клиентите й. Целите на настоящата курсова работа се изразяват в доказателството на
описаната по-долу теза чрез използването на кратък теоретичен обзор на темата, както
и чрез привеждането на конкретни примери, свързани с дейността на утвърдили се на
българския пазар фирми. Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно
време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън
установените рамки, ако липсва подходящо планиране, комуникация и контрол на
цялостната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Борбата
за пазарен дял се превръща в борба за по-качествено обслужване и предлагане на
произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи
единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране,
контрол, постоянен анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и
комуникационна стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една дейност, за да
се привлекат служители, мислещи заедно с фирмата, преследващи единни цели. На тази
база основополагащи за конкурентно способността на една фирма са разработването на
ефективна маркетингова и комуникационна стратегия за развитие.
Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и
предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна
действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на
световното икономическо пространство. Самата глобализация става възможна
благодарение на невероятното развитие на информационната технология.
Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти,
колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни
изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия
фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема
на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла
фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.
Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни
към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с
конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на
регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейските
пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето
1
защо повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и на
икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на
конкурентните сили в ЕС.
Въпросът за конкурентността е от изключително важно значение и в сферата на
строителния бизнес. На настоящият етап ефективното усвояване на определената част
от предприсъединителните фондове създаде предпоставка за подобряване на
конюнктурата на българския строителен пазар, както и за увеличаване на относителния
дял на сектор строителство в брутния вътрешен продукт на страната. Налице е трайна
тенденцията за увеличаване на частта от брутния вътрешен продукт, създаден от
строителни фирми с частна собственост на капитала.
Развитието на икономиката все повече утвърждава и налага водещата роля на
маркетинговата комуникация в управлението на фирмите. В момента на пазара на
потребителски стоки предлагането е по-голямо от търсенето, изискванията на
потребителите растат непрекъснато, а лоялността им към отделните фирми намалява.
Ето защо сега водеща фигура на пазара е потребителят, за спечелването на когото
фирмата трябва да си изгради образ и стратегия, които да го отличават от
конкурентите.
1.Качеството - основен фактор за всяка производствена организация.
Качеството като елемент на продуктовият микс и като част от продуктовата
политика на компанията се превръща в основен фактор за всяка производствена
организация. Неговата роля е наистина фундаментална, което се потвърждава и от
еволюцията му с течение на времето и появата на понятия като модели и системи за
управление на качеството, методи и техники за контрол, осигуряване и
усъвършенстване на качеството. Съвременното разбиране за ролята и функциите на
качеството отразява едно ново отношение към него,то е знак за качествено ново
мислене на управленския и фирмен персонал, което е проява на висш стратегически
подход на ръководството на организацията. Следвайки максимата, че управлението на
качеството зависи от качеството на управлението, съвременните компании въвеждат
цялостни системи за управление на качеството, които отговарят на признатите
международни стандарти и на които се подчиняват всички звена от административно-
управленската им структура. Проспериращите фирми прилагат системата за
управление на качеството с цел засилване на своите водещи пазарни позиции и
утвърждаване на своя имидж, чрез нея те достигат до систематизация, регулиране,
документиране, подобряване и контролиране на извършваната от тях дейност.
В условията на все по-изострящата се конкуренция качеството се превръща в един
от основните определящи фактори в процеса на вземане на решение на потребителите
на организирания и неорганизирания пазар. В този смисъл една продуктова политика, в
центъра на която застава безкомпромисната отдаденост на високото качество и
безупречността на произвежданите изделия(продукт / услуга), е гаранция за успешното
развитие на компанията, за нейната конкурентоспособност и за просперитета й. Пътят
за постигането на високо качество неизменно преминава през стандартизирането на
продукцията, през въвеждането на ефективна система за управление на качеството,
чиито предимства се крият в повишаването на производителността, намаляването на
загубите, увеличаването на печалбата, повишаването на компетентността на
служителите. Добре формираната цена на база на доброто качество e предпоставка за
навлизането на пазара и завладяването на широки пазарни ниши. Това от своя страна
гарантира постепенно нарастване на продажбите, което е свързано с по-висока
рентабилност и ефективност на продукцията.
2
2. Производствена стратегия.
Стратегията на фирмата в най-общ план е насочена към някои основни моменти, а
именно: увеличаване на приходите от нови клиенти, увеличаване на продажбите
спрямо постоянни купувачи, овладяване на други подобни фирми на пазара, откриване
на нови клонове, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, инвестиране на
доходите и преодоляване на инфлацията; изграждане и усъвършенстване на вече
изградения продуктов и обслужващ затворен цикъл на дейност и т.н. Стратегическите
цели в най-общ вид последователно са подредени и степенувани по важност,
възможност за изпълнение и други условия, обуславящи степента на възможност за
реализация на всеки етап от развитието на фирмата. Фирмата изгражда и тактически
цели за краткосрочен период от време, които да подпомагат стратегическите такива.
Като цяло всички тези При разработката на стратегията трябва да се разберат изгодите,
които клиентът желае да получи, как се възприема продуктът спрямо този на
конкурента, какви услуги клиентите купуват. Трябва да се разработят най- добрите
услуги за добрите клиенти, при реална цена и на точното място. Клиентите трябва да
бъдат информирани за наличните услуги.
Търсенето и предлагането на услуги трябва да се управлява. Обикновено като
регулатор на търсенето се използва цената на услугата. Има и други начина свързани с
маркетинговия микс за справяне с проблемите на променящото се търсене. Чрез ценови
стимули, реклами и други промоционни методи може да се напомни на клиентите за
върховите периоди и да се насърчат да използват услуги в не върховите периоди.
Самият продукт също може да се измени, за да отговори на промените в търсенето.
Дистрибуцията също подлежи на промяна, за да е в състояние да реагира на
настъпилите промени в търсенето.Съществен остава и въпроса равнището на услугите
следва ли определен цикъл, кои са причините за този цикъл и случайни ли са
промените.
. Стратегията се разработва на основата на прогнозите за потребителско търсене и
други специфични изисквания на пазара за период от няколко години.Всъщност по
отношение на продължителността на периода в бъдеще няма единно мнение. Някои
препоръчват продължителност на стратегическия план две, други – пет, дори и повече
години. Всяко стратегическо решение съдържа в себе си определена доза
неопределеност и риск. При риска боравим с вероятности. Стратегическите решения
винаги изискват ходът на събитията да се разглежда за отоносително дълъг бъдещ
период, а всяко бъдеще по същество е малко или повече неопределено.Фирмената
стратегия е обвързана с вътрешните възможности на фирмата и с нейните собствени
основни потоци ресурси: на обурудването, на метериално-енергийните ресурси, на
финансофите ресурси и на персонала.
Наборът от основните компоненти на фирмената стратегия трябва да позволява да
се обхванат и решават най-важните стратегически задачи, от които ще се определи
ефективното бъдеще развитие. Тук се включват:
= основна стратегическа цел на фирмата;
= силни и слаби страни и необходимите управленски действия, които трябва да се
предприемат за увеличеване броя и силата на силните страни и намаляване и
(ликвидиране) на слабите страни;
= конкурентноспособност, конкурентна борба и побеждаоване в нея; постигане на
синергичен ефект, т.е. осигуряване на по-голям ефект на фирмена равнище от сумата
на ефектите, получавани от елементите на системата;
= ресурсо-осигуреност на стратегията при определени приоритети на
разпределението на четирите основни потока ресурси и осигуряване на най-правилното
им използване;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 апр 2021 в 21:44 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Отраслово-икономически, специалност - Аграрна икономика, випуск 2020
03 сеп 2020 в 23:35 студент на 40 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - ИТ, випуск 2021
16 яну 2020 в 16:11 студент на 22 години от София - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Електротехника , випуск 2022
30 окт 2018 в 08:55 ученик на 24 години от София - 105 СОУ "АТАНАС ДАЛЧЕВ", випуск 2016
24 окт 2018 в 21:45 студентка на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Музика, випуск 2015
24 май 2018 в 17:01 студентка на 29 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Полиграфия, випуск 2016
03 май 2018 в 23:04 студент на 43 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
07 дек 2016 в 11:56 студентка на 39 години от София - "Иком Интелект", випуск 2015
17 авг 2016 в 15:45 в момента не учи на 68 години
14 май 2016 в 11:13 студент на 39 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по "Управление на качеството"
добавена от Papito1905 05.06.2012
1
227
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Управление на качеството

Материал № 440435, от 20 яну 2010
Свален: 248 пъти
Прегледан: 215 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,632
Брой символи: 17,402

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала