Големина на текста:
- 1 -
Тема първа ВЪВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Понятие за публична администрация. Разграничение между публична
администрация, държавна администрация и частна /бизнес/
администрация.
Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една
страна може да е земеделска, индустриална или технологическа, но в
съвременните условия тя винаги е и чиновническа. Всяка държава има
многобройна и развита публична администрация. Например в САЩ 1/3 от
инвестициите и разходите на страната са ангажирани в публичната
администрация, а в България 23% от населението са служещи, т.е. работят в
публичната администрация.
Администрацията обхваща живота на човека от времето, още преди да
се е родил, и чак след смъртта му./Бъдещата майка е регистрирана в
определен район за медицинско обслужване, раждането на бебето създава
задължение за родителите да съобщят за това. Изготвя се акт за раждане,
бебето се именува, получава административно-правен статут на гражданин с
всичките правни последици от това. По-късно тръгва на училище, отбива
военна служба, взима свидетелство за правоуправление на автомобил, плаща
си данъците, ползва придобивките на благоустрояването в общината и т.н. и
така до неговата смърт. За нейното настъпване трябва да бъдат уведомени
съответните органи, да бъде съставен акт за смърт, да се уредят
административните формалности по погребението и парцела в гробищата,
наследствените проблеми, и др./.
Всекидневието на хората в съвременното общество също непрекъснато
е съпроводено от дейности на публичната администрация. Публичната
администрация обхваща огромен брой проблеми, свързани с живота на
гражданите и техните отношения с държавните и местните институции,
структурата и функциите на административните органи, основните задачи на
държавното и местното управление, административните права и задължения
на гражданите и начините за тяхното осъществяване.
Богатството и сложността на явлението „публична администрация"
(рublic administration) създава затруднения за неговата дефиниция. Авторите
дават различни определения на публичната администрация в зависимост от
гледната точка, от която я разглеждат. Всички обаче са единодушни, че
администрацията става все по-голяма сила във функционирането на
обществото и е определяща за начина, по който живеем.
Публичната администрация може да бъде определена като комплекс
от процеси, организации и лица (действащи в официални длъжности и
роли), свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове
в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата.
Публичната администрация може да бъде определена и като органи-
зация на определени видове дейност на държавните и другите публични
органи.
Публичната администрация може да бъде определена и като струк-
тура - съвкупност от органите, които се занимават с административна
дейност - правителство, министерства, служби, управления.
Публичната администрация може да се разглежда и като съвкупност
- 2 -
от отделни функции: административно обслужване на населението,
планиране, финансиране, паспортен режим, опазване на обществения ред,
борба с престъпността, здравеопазване, образование, регулиране на
движението на улиците и пътищата и пр.
Всяко едно от горните определения е вярно и в своята съвкупност всички
те съставят понятието „публична администрация". Отделните характеристики
на публичната администрация могат да се представят във формата на
следното кратко изброяване:
Публичната администрация е:
1. дейност по постигане на публични цели, на резултати от общест-
вени интереси;
2.проявява се в дейността и на трите вида власти - изпълнителна,
законодателна и съдебната, всяка от които има обслужваща администрация;
3. има важна роля във формирането и осъществяването на държав-
ната политика и поради това е част от политическия процес на държавното
управление;
4. различава се от частната (бизнесадминистрация (рrivate
administration).
Трябва да се прави разграничение между държавна и публична ад-
министрация. Държавната администрация е част от публичната ад-
министрация, но не се покрива изцяло с нея. Западните автори употребяват
понятието „публична администрация" в смисъл и на държавна, и на местна
администрация. Под държавна администрация ние разбираме
административните структури и дейности на държавата. Държавната
администрация се развива в дейността на държавните органи и се
осъществява от държавни служители. В повечето случаи, когато говорим за
публична администрация, ние изследваме и използваме като основен пример
държавната администрация. Но съществуват някои особени категории
служители и органи, които дават основание да се твърди, че понятието
„публична администрация" е по-широко от понятието „държавна
администрация" Например:
1.Съществуват категории държавни служители, които се различават
по характера на своята работа от същинските администратори и чиновници.
Такива са лекарите, медицинските сестри, учителите, проектантите, и др. Те
са преките извършители на последния етап на съответна функция на държавно
управление - здравеопазване, образование, благоустройство и т. н. Те не
извършват същинска административна дейност, но чрез техните действия
съответната административна функция се реализира в конкретни резултати.
2.Местната администрация според Конституцията на Република
България и според законите е самостоятелен вид администрация, присъща на
местното самоуправление. Докато държавната администрация е
администрация, извършвана от централните и децентрализираните държавни
органи, местната администрация се разглежда в пряка връзка с местното
самоуправление. Служителите в общинската администрация имат статут на
държавни служители, но общинската администрация по принцип е нещо по-
различно от държавната. Местната администрация е част от държавния
апарат, доколкото се занимава и с изпълнението на задачи на държавната
политика, но наред с това тя осъществява и дейности от местно значение.
Основните характерни черти и основните изводи, които важат за държавната
администрация, могат да се прилагат и за местната администрация.
- 3 -
3. Администрацията на организациите с идеална цел - като напр.
читалищата, БСФС, БЧК и пр. Тяхната дейност преследва публични, об-
ществени цели, те задоволяват публични, обществени нужди, но те не са част
от държавния апарат и не изпълняват държавни функции.
4.Администрацията на независимите регулиращи органи. Това е
една категория административни органи и дейности, добре развита в
западните държави, но не много разпространена у нас. Става дума за
недържавни органи, които имат правомощия да регулират определени
отношения в административната сфера. Такива например са съвет по
въздухоплаването, който дава лицензи и разрешения на въздухоплавателни
компании да извършват полети в страната и в чужбина, или съвет на юристите,
който дава право на завършилите право специалисти да имат и съдебна
практика, медицински съвет, който признава или не-признава чуждестранни
дипломи за завършено медицинско образование и дава на дипломираните
медици право на лекарска практика, Висшият адвокатски съвет, и др.
5. При очертаване на характеристиките на публичната администрация
трябва да се спомене и едно модерно направление на публичната адми-
нистрация, което предстои да се развива у нас - така нареченото адми-
нистриране чрез договори.
Важна причина за трудността да се разграничи публичната от частната
бизнесадминистрация е използването, от страна на правителството и
общините, на частни компании за извършването на някои административни
дейности, и главно някои дейности по обслужването на населението.
Трябва да се има впредвид, че администрация съществува както в
държавните, местните и обществените организации, така и в стопанските
организации. Когато говорим за частна или бизнесадминистрация, имаме
предвид администрацията, която обслужва бизнеса, администрацията на
стопанските предприятия, на търговските дружества. Едно търговско
дружество може да е държавно, кооперативно или частно - но
администрацията вътре в това дружество, която пряко има организационни и
обслужващи функции по отношение на производствената или търговската
дейност, е бизнесадминистрация или частна администрация, за разлика от
публичната администрация.
Между публичната и частната (бизнес-) администрация, която за
краткост по-нататък ще наричаме само бизнесадминистрация, съществуват
множество прилики, понеже и в двата случая говорим за администрация.
Администрацията има изпълнителен, организиращ или обслужващ характер.
Прилагат се еднакви или подобни управленски методи. Търси се ефективно
използване на човешки и материални ресурси. Всяка организация, независимо
дали е публична или частна, се подчинява на определени организационни
принципи, съобразява се със закона, трябва да посреща предизвикателствата
на променящите се околни условия.
Различията между публичната и бизнесадминистрацията са от
съществено значение за тяхната социална, икономическа и политическа роля в
обществото и не трябва да се подценяват. Всъщност различията между тях са
много по-важни от приликите.
Могат да се изброят следните основни разлики между публичната и
бизнесадминистрацията:
Публичната администрация по-малко напомня на „бизнес" и в по-
малка степен е ориентирана към пазара.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Лекции по ОПА за първи курс ''Стопанско управление'' и ''Публична администрация''...
Изпратен от:
Марияна Тачева
на 2010-01-19
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
925 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Кои са предпоставките за глобализация?
добавена от pami_ivanova993 27.04.2020
0
11
държавен изпит по публична администрация
добавена от petinka311 05.06.2014
0
110
Определете броя на връзките в системата
добавена от misskill1990 21.01.2012
0
30
Държавни служители. Възможности за оптимизиране на развитие на служителите в държавната администрация
добавена от pfver 30.01.2019
3
15
възстановяване на българската държава и администрация 1877-1879
добавена от bks 08.11.2018
1
7
Подобни материали
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,869
·
6
·
913
·
426
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Структура на публичната администрация

10 апр 2010
·
45
·
3
·
827
·
58

Структурата на публичната администрация следва основния принцип в модерното устройство на държавата а именно принципът за разделение на властите...
 

Структура на публичната администрация


Държавния апарат обхваща системата от всички държавни органи.Той извършва функциите на държавата по осъществяване на държавната власт. Държавните органи представляват единна система,състояща се от органите...
 

Основи на публичната администрация

03 дек 2007
·
763
·
8
·
1,279
·
253
·
1

Публичната собственост включва държавната и общиснката собственост, които са предоставени на разположение на гражданите за ползване без ограничение при равен достъп от всеки...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
208

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
85
1
1 мин
29.05.2013
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Материал № 439438, от 19 яну 2010
Свален: 925 пъти
Прегледан: 1,182 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 167
Брой думи: 61,527
Брой символи: 424,568

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ОСНОВИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала