Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ТРАНСПОРТА В ОБЩЕСТВЕНОТО
РАЗВИТИЕ
Съдържание:
1.Икономическа характеристика и роля на транспорта;
2.Транспортът и икономическата активност;
3.Връзка между транспорта и икономическия растеж;
4.Транспортът като детерминанта на икономическия растеж.
1. Икономическа характеристика и роля на транспорта;
? Същност – осъществява пространственото преместване на хора и стоки от едно
място на друго, с цел задоволяване на потребностите на обществото от пътувания и от
потребление на стоки.
?Особености:
?Не се създава нов веществен продукт - транспортната работа се измерва в ткм и
пкм;
?Извършва се само пространствена промяна;
?Добавя се стойност към вече създадените продукти;
?Продължава производствения процес в сферата на обръщението;
Особености:
?Транспортната услуга е неотделима от транспортния процес – потреблението
съвпада по място и време с нейното производство;
?Необходимо е поддържането на резервен капацитет от превозни средства за
осигуряване на неравномерностите в търсенето на транспортни услуги.
?Не се влагат суровини, които да се преработват;
?Относителния дял на оборотния капитал е много по-малък в сравнение с
производствените сектори – гориво, спомагателни материали;
?Транспортните услуги способстват за осъществяването на производствено –
икономическите връзки между отделните сектори на икономиката;
Класификация на транспорта:
1.Според устройството:
?Релсов – железопътен, трамваен, метрополитен;
?Безрелсов – автомобилен, тролейбусен;
?Воден – морски, речен;
?Въздушен;
?Тръбопроводен.
2.Според предназначението:
?Обществен – обслужва отделните сектори на икономиката. Подразделя се на:
?Транспорт за общо ползване;
?Транспорт за ведомствено ползване.
?Вътрешнопроизводствен – обслужва производствените процеси в отделни
предприятия и организации.
Роля на транспорта:
?Стопанска – осъществява икономическите връзки между отделните сектори на
икономиката и райони на страната;
?Политическа – създава необходимите предпоставки за управлението на страната и
развитието на обществено-икономическия живот;
?Културна – способства за опознаване на културните ценности и историческите паметници,
за осъществяване на научноизследователски проекти и др.
?Военно-отбранителна – спомага за осъществяването на учения и придвижване на бойна
техника.
2. Транспортът и икономическата активност;
?Заема около 8% от БВП на ЕС (7,5% - БГ);
1
?Приносът на транспорта в повечето страни в текущи цени е стабилен, но изчислен в
постоянни цени бележи спад в дългосрочен период, което отразява ефективност на
производителността в този сектор;
?Производството на услуги в транспортния сектор нараства по-бързо от общото
увеличение на БВП;
?Националните сметки включват само обществения транспорт, т.е. делът му е подценен, т.к
не се отчита личния транспорт в БВП.
Дял на транспорта в текущите разходи:
?Процент от общото потребление – 14,2% за ЕС (6,9% - Бг) – с изкл. на капиталовите
разходи;
?Капиталови разходи за транспорт – 9-10% за ЕС и 8,9% за Бг;
?Около 83% от тях са за автомобилен транспорт, от които 60% - за домакинствата (20% от
техните разходи са за закупуване на автомобили, а 90% от разходите за транспорт на
домакинствата са за автомобилен транспорт) .
Участие на транспорта в заетостта и външната търговия
?Заетите лица в транспорта в ЕС са 6,5 млн. души – около 4% от заетите лица (4,5% в Бг).
?Лицата, заето в дейности свързани с транспорта – общо около 11 млн. души в ЕС за заети
в този сектор (11%);
?Вътрешната и външната търговия зависи от транспорта:
- външната – от морския (40,7% стойностния обем на вноса и 70,1% от количествата превозени
товари)и въздушния(съответно 24,1% и 0,2%);
- вътрешната – от автомобилния (59,6% от стойностния размер на вноса и 43,7% от количествата
превозени товари) и железопътния транспорт(съответно 3,4% и 4,8%). Значение на вътрешната
търговия между страните – членки на ЕС има и речния транспорт (11,6% от превозените товари в
тонове) и тръбопроводния транспорт (съответно 8,7%)
Фирмена структура на транспорта:
?Транспортната дейност в ЕС се реализира от приблизително 800 000 фирми.
?Различен брой и размер на фирмите в различните видове транспорт;
?450 000 от тях са регистрирани в подсектор автомобилен транспорт;
?Железопътният транспорт вкл. Около 8% от фирмите и 14% от заетите в ЕС.
В България:
?17 843 предприятия регистрирани в транспорт, съобщения и складиране;
?6012 са регистрираните фирми за превоз на пътници и товари по автомобилен транспорт;
?5 предприятия – в железопътния транспорт;
?1 предприятие за морски превози и 7 дребни корабособственици;
?1 предприятие за речни превози и 12 малки превозвачи;
?48 авиационни оператори – 12 от тях за превоз на пътници и товари.
Транспортът и държавния бюджет:
?От една страна участва във формирането – чрез дейността му се внасят акцизи и такси
върху горивата, лицензни такси и др., както и данъци върху доходите и корпоративен
данък, ДДС;
?От друга страна е получател на бюджетни средства и трансфери – инвестиции в
транспортната инфраструктура; субсидии за градските, общинските и железопътните
превози на пътници.
3. Връзка между транспорта и икономическия растеж:
1.Връзката е двустранна:
?Икономическата активност изисква осъществяването на превози;
?В исторически план от античността до индустриалната революция - сухопътен
транспорт, развитие на Римската империя и нейните пътища и воден транспорт –
обслужва международната търговия;
?Индустриалната революция и периода след нея:
?изисквания за по-надежден транспорт – развитие и строителство на канали за речен
транспорт;
2
?Дълбоки и бързи промени в структурата на икономиката – голямо нарастване в
търсенето на превози, тежки товари, развитие на минното дело и производството на
стомана;
?Създават се предпоставките за възникване на железопътния транспорт.
2.Железопътния транспорт в Европа – частна инициатива- за превози на въглища:
? Англия – 1825 г. – Стоктънска и Дарлингтънска железница;
?Франция – 1828г. жп линия Сент Етиен – Андрезийо;
?Постепенно измества бавния и ненадежден сухопътен транспорт;
?Водещ вид транспорт до 1930г.
?Съществува пряка връзка между нарастването на товарните превози и общото
количество на производството;
Тази връзка се нарушава в края на периода - причини:
?Нарастване на конкуренцията;
?Промяна в логистичните концепции на потребителите на транспортни услуги;
?Приспособяване на активите;
?Промяна в методите на доставка;
?Търсене на нови клиенти.
Товарни превози:
?Промяната в обема на товарните превози в дългосрочен период зависи от следните
фактори:
?БВП – промишлена продукция;
?Икономически растеж;
?Цени на превозите по различните видове транспорт;
Допълнителни фактори:
?Етап на историческо развитие;
?Поведенческа характеристика на потребителите - оказва влияние върху
идентифицирането на бъдещото развитие на товарните превози;
?Политически мерки в областта на транспорта;
?Нарастваща независимост на транспортните разходи;
?Нарастващи изисквания по отношение на гъвкавостта на превозите;
?Интернационализация на транспортния бизнес;
?Развитие на интеграционните процеси;
?Нарастваща чувствителност на населението по отношение на екологичните
проблеми и държавното финансиране на транспорта.
Пътнически превози:
?Промяната в обема на превозите зависи от:
?Икономическата активност;
?Цените на превозите;
?Дохода на населението;
?Цените на горивата;
?Степента на автомобилизация на населението;
?Местните условия за конкуренция в съответната страна;
?Условията за използване на пътната инфраструктура.
Допълнителни фактори:
?Възприета транспортна политика по отношение на пътническите превози;
?Демографски фактор;
?Концентрация на производството;
?Реорганизация на работното време;
?Интернационализация на производството;
?Развитие на туризма;
?Развитие на интеграционните процеси;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическа същност и роля на транспорта в общественото развитие

Транспортни решения, транспортна инфраструктура, видове застраховки и др...
Изпратен от:
ina_zaio
на 2010-01-18
Добавен в:
Лекции
по Транспорт
Статистика:
597 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Изчисляване на главно предаване на Мерцедес 190Е
добавена от tutitooo 11.11.2015
0
20
реферат за системи за програмно управление на машини с циклично действие
добавена от kalata8070 14.02.2015
0
17
Подобни материали
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Модернизация на градския транспорт

07 май 2009
·
59
·
3
·
512

В днешно време живота на българите и не само на тях е изключително забързан, което изисква да се направят промени за по-бързо предвижване на пътниците...
 

Транспорт и съобщения

12 юни 2009
·
93
·
4
·
1,650
·
80

Транспортът принадлежи към сферата на услугите,макар че до сега се разглеждаше като отрасъл на материалното производство.В него не се преработват суровини и не се създават нови продукти....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Икономическа същност и роля на транспорта в общественото развитие

Материал № 439039, от 18 яну 2010
Свален: 597 пъти
Прегледан: 726 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 22,984
Брой символи: 150,814

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа същност и роля на транспорта в общ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала