Големина на текста:
1.Същност и характеристика на управлението:
Управлението или мениджмънта е универсален процес. За управление може да се говори както в
живата природа, т.е биологическите системи, така и в неживата - техническите системи. Говори
се за управление на обществото или на социалните системи, което касае както предприятието
или организацията, трудовия колектив, така и управлението на общината или областта, също и
държавата.
Управлението като човешка дейност е-известно от дълбока древност. В този връзка Каменов
сочи, че за управление може да се говори "още при разпадане на простата кооперация на труда",
когато се осъществяват "дейности по организация, размяна, снабдяване и др.
Същността на управлението са преди всичко управленските функции и тяхната реализация. В
тази връзка Силаги казва "управлението е процес, включващ планиране, организиране,
ръководство и контрол". То "черпи идеи от науката и изкуството" и " включва "ресурси, задачи
и ефективно интегрирани цели". А управленската работа според автора е "дейност, състояща
се от функции, умения и роли". На броя и състава на управленските функции винаги са били
предмет на дискусии. За да се разкрие тяхната същност, то трябва да се разкрие съдържанието
на самото понятие.
Управлението е "целенасочена човешка дейност, която довежда и подържа системата...в
предварително проектираното състояние", изтъкват Кънчев и Дойчинова. Според тях още е
"процес на поемане на задължения и отговорности за координиране дейността на група хора".
3
Управлението според Станков мма за задача да привежда и подържа параметрите на
вътрешните фактори на предприятието в стойности, които го адаптират към променящите се
външни условия, за да се изпълнят в максимална степен неговите цели.
Същността и ролята на управлението Ангелов, вижда в това да се даде отговор на няколко
въпроса "защо" и в резултат, на "какво" едни предприятия просперират, а други фалират.
Под понятието "управление" или английското "мениджмънт" се разбира "управление на
стопанска дейност, на отделна стопанска единица" или "управляване, ръководство, власт"
6
Следователно двете понятия "мениджмънт" = "управление", т.е. те са синоними. А думата
"менажинг" означава вземане на управленски решения при разрешаване на определен проблем.
Много често в литературата и практиката понятието управление се свързва с администрирането.
Връзката между тях е в това, че администрирам, означава "ръководя, управлявам" още "работя
като администратор"'. Последното понятие може да се използва при управление на
административни единици - общини, области, отколкото при управление на стопански единици.
Разнообразни са определенията, които се дават за управлението, но тъй като обекта на
изучаване е аграрното предприятието и неговите разновидности в условията на пазарно
стопанство, няма да е точно да се използва понятието "администриране". А управлението на
аграрното предприятие или агроменидж-мънта ще дефинираме като процес на съчетаване на
управленски функции и вземане на решения, методите и подходите за тяхното
осъществяване, за изпълнение на поставените цели в предприятието.
2) Особености на управлението
Въпреки специфичните особености на различните сфери и системи, управлението има и много
общи черти. По важните от тях това са:
Управлението е съзнателна човешка дейност. То е една от най-отговорните и творчески
дейности на човека. В същност отделни управленски въздействия може да се наблюдават и в
1
биологичните и технически системи, но при тях това е по-скоро израз на саморегулиране или
самоуправление, отколкото на същински управленски процес.
Управлението е активен процес, т.е. с действията си субекта на управление се стреми да
промени състоянието на обекта на управление. Например менажерът на предприятието чрез
въвеждане на нови технологии на производство и сортове в растениевъдството се стреми, да
повиши средните добиви и печалбата от декар.
Управлението е целенасочен процес, т.е. чрез него субектът на управление (собственикът,
предприемачът във фамилното предприятие, управителният съвет на кооперацията и пр.)
преследва постигането на предварително поставени цели, като например максимална печалба от
реализация на продукцията; производство на екологична продукция, взаимопомощ и
сътрудничество идр.
Управлението е конкретен процес, т.е. няма управление въобще, а то е насочено към
конкретен обект, например предприятието, трудовия колектив, машината и пр.
Управлението е информационен процес. Това е една от най-важните негови характеристики.
Кибернетиката е науката, която изучава управлението като информационен процес, въпреки
разликите в състава и вида на системите. В тази връзка Андреева и Каменов посочват, че всеки
управленски процес може да се разглежда като информационен, но не всеки информационен
процес може да се определи като управление.
Управлението е ограничено в пространството и времето, т.е. пространствените граници
са конкретните граници на системите, а времевите съответно периода спрямо, който се
реализират предварително определените цели. Във времеви аспект например се различават и
няколко вида цели, които преследва предприятието: стратегическите цели, чиито постигане
обхваща няколко години; тактическите цели - най-често, се реализират в рамките на една
година; и оперативни, за постигането, на които е необходим по-кратък период от време.
3) Историческо развитие на управленската наука
Ако управленската практика има хилядолетна история, датираща от началото на човешката
цивилизация, то управленската наука е значително по-млада. Още по-късно е възникнала
науката за стопанското управление. Без да се влиза в детайли в същността отделните школи се
акцентира върху основните аспекти на тяхното учение, което е оказало най-голямо влияние и
поставило основите на управленската наука в края на XIX и началото на XX век.
4) Школи
Първа е Школата на научното управление на труда, работила през 1885 - 1920 г.
Ф. Тейлар поставя основите на научната организация на труда, с книгата си "Управление на
предприятието", което публикува в две части: първата - "Заплащане на труда" и втората
-"Администрация" през 1903 г. Други негови трудове, които имат съществена роля за
съвременната управленска практика това са "Основи на научното управление" и "Системата на
сделната заплата". Основните приноси в учението на Тейлър се изразяват в следните няколко
момента:
• Прилагане на аналитичния подход за изследване и хронометриране на трудовите операции и
процеси;
• Подбор на персонала в зависимост от вида и сложността при изпълнение на поставените
задачи;
• Въвеждане на трудовите норми, като основа за заплащане на труда;
Обезпечаване на работното място със средства за производство, нужни за изпълнение на
поставената задача;
2
• Мотивиране на персонала чрез система, стимулираща качественото изпълнение на поставените
задачи;
• Разработване на система от критерии за оценка на резултатите от изпълнение на поставените
задачи и др..
Съмишленици и последователи на Тейлър са С. Томпсън, Х. Хатауей, Х. Емерсон, Ф. Джилбърт,
Х. Гант.
Слабите страни на учението на Тейлър са, че главно се акцентира върху изграждане на
съвършена, научна организация на производството, но почни не се обръща внимание на
човешкия фактор в него. Той получава само конкретни задачи - да обслужва машините, без да се
интересува някой от неговите биологически и социални потребности. Това е най-слабото място
в Тейларовата теория, поради което тя е критикувана остро.
Втората школа е Класическата, творила в периода 1920-1950 г.
Видин неин представител е французинът Анри Файол, наричан от някои автори "баща на
модерната теория на управлението". Основният принос на този учен и практик е откриването на
основните управленски функции, означени от него като предвиждане, организация, контрол и
съгласуваност. Счита се, че с книгата си "Промишлено и общо управление", (1916 г.), авторът
поставя основите и на научната организация на труда извън производствената сфера, т.е. т.нар.
държавното управление или администриране. Основните схващания на автора, а по-късно и на
последователите му са:
• Разделение на труда в предприятието;
• Единство на управлението;
• Подчинение на индивидуалните над общите интереси;
• Справедливо възнаграждение на работещите и равенство в третирането на хората;
• Стабилност и единство на персонала;
• Дисциплина, творчество и др.
През същия период принос към управленската наука има и германецът Макс Вебер, който
поставя началото на теорията за бюрокрацията, както и на тази за социалната и икономическа
организация. Последните главно касаят труда на администрацията, за която пише и Файол.
Други школи това са: Школата на Човешките отношения, творила в периода 1930-1950 г. и
Поведенческата школа от 1950 до наши дни. Видни представители на първата са американецът
Елтън Мейо и Мери Фалет, а на втората това са Дъглас Макгренер, Крие Аргирис. Главният
отличителен белег на тези школи са, че на първо място поставят в производството човекът с
неговите биологически и социално потребности, а не техниката или предприятието като цяло.
Най-основното в техни схващания е:
• Управление на отношенията между отделните членове на персонала, с цел да се подобри
социалния климат в предприятието, което според тях води до по-пълно задоволяване на
интересите на участниците в производството и повишава производствените резултати;
• Разкриване на човешкия потенциал чрез използване на науката за човешкото поведение.
Съвременна школа в управленската наука е тази нa Количествените методи, развила своите
схващания в начало 50-те год. на XX век до наши дни. Тя се свързва с имената на Канторович,
Форестерс и мн. др. Представителите на тази школа акцентират върху използването на
математическото моделиране на системите при решаване на сложни управленски проблеми. Те
налагат и усъвършенстват количествените методи при вземане на управленски решения в
условията на риск и неопределеност.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 мар 2019 в 01:05 студент на 30 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Международни отношения, випуск 2018
21 мар 2019 в 15:13 студентка на 32 години от Добрич - Добруджански технологичен колеж към ТУ- Варна, специалност - ИТ, випуск 2009
21 мар 2019 в 12:30 потребител на 40 години
20 мар 2019 в 20:09 потребител
19 мар 2019 в 23:10 потребител
19 мар 2019 в 22:49 студент на 25 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2012
18 мар 2019 в 15:44 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - aaaaaaaaaaaa, випуск 2014
15 мар 2019 в 14:42 ученик на 23 години от Полски Тръмбеш - СОУ "Цанко Церковски", випуск 2014
01 мар 2019 в 13:44 студентка на 37 години от София - "Иком Интелект", випуск 2015
28 фев 2019 в 23:54 учител
 
Домашни по темата на материала
разлика между управление и мениджмът
добавена от krasimirtasev 14.06.2014
0
57
Счтоводни операции при международен транспорт
добавена от jenitezabulgari 12.06.2014
0
13
маркетингов план на авон
добавена от atanasova_angelina 04.04.2013
0
31
Още една кратка тема от курсова работа!Моля който може да помогне!Темата е от учебник с оставени 25 реда за отговор
добавена от daniela.levova 17.11.2015
2
7
Зададена много кратка тема от курсова с 10-15 реда отговор
добавена от daniela.levova 17.11.2015
1
8
Подобни материали
 

Лидерство в управлението

22 мар 2007
·
2,906
·
2
·
465
·
350
·
145
·
3

Редица автори отбелязват, че между ръководител(мениджър) и лидер съществува очебийна разлика. Лидеството е част от мениджмънта т.е. управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер...
 

Взаимоотношенията ръководител- подчинен

01 май 2007
·
1,163
·
5
·
816
·
255
·
78
·
3

Взаимоотношенията между ръководител и подчинен са сложни процеси, протичащи в организацията. Ударението не може да се сложи върху, която и да е от двете страни понеже резултатите са свързани с тях. и все пак акцента пада върху ръководителя.
 

Ръководителят като лидер

11 ное 2006
·
3,248
·
6
·
518
·
240
·
17
·
11

Ръководителят е човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени - той влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията.
 

Ръководителят като лидер

06 май 2007
·
1,247
·
5
·
906
·
157
·
36

Не малко психолози, сред които и Абрахъм Залезник твърдят, че лидерите и мениджърите са различен тип хора.
 

Процесът на подготовка и вземане на управленско решение

04 мар 2009
·
312
·
14
·
2,982
·
220
·
34

Вземането на решение е една специфична и много важна функция на управлението, която се съдържа във всички останали негови функции...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
2
3 мин
14.10.2016
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Стопанско управление

Материал № 438856, от 18 яну 2010
Свален: 3,474 пъти
Прегледан: 5,102 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 265
Брой думи: 103,645
Брой символи: 678,123

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стопанско управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения