Големина на текста:
ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Проблематиката за устойчивото развитие (УР) е сравнително нова научна област. То има
интердисциплинарен характер, синтезирайки четири, относително самостоятелни измерения:
икономическо, социално, институционално и екологично. Категорията “устойчиво развитие”
получи по-широка публичност след Конференцията на ООН за околната среда и развитието в
Рио де Жанейро през 1992 г. На тази среща на високо равнище бе лансирано разбирането, че
поддържането на определен икономически растеж не може да се приеме като единствено или
достатъчно условие за напредъка на обществото и решаването на неговите социално-
икономически проблеми. Поставиха се под съмнение наложилите се дотогава парадигми за
оценка на ефективността на производството, на жизнения стандарт и на начинът на
взаимодействието между човека и природата в условията на пазарно стопанство. Отчетено бе,
че през последните няколко десетилетия е постигнат феноменален технологичен напредък,
индустриален ръст и увеличение на материалните блага. Но тези достижения са постигнати на
твърде висока цена за сегашните и бъдещите поколения.
Диспропорциите в природата са достигнали критично ниво. Продължават да се повишават
нивата на замърсяване на въздуха, водите и почвата; биологичното разнообразие намалява;
нарастват темповете на изчерпване на невъзобновяемите ресурси. Учените предупреждават за
настъпващите промени в климата, т. нар. „глобално затопляне”, което е следствие на
замърсяването на околната среда, особено от емисиите въглероден двуокис. Ако не се вземат
незабавни мерки, резултатите за жизнената среда и световната икономика биха били
катастрофални през следващите десетилетия.
Недопустимо високите темпове на замърсяване и унищожаване на околната среда се
съпътстват с увеличаваща се пропаст между бедни и богати. Половината от населението на
земята живее с два долара дневно. Десетки милиони семейства нямат покрив над главата си,
нито достъп до здравеопазване, образование и питейна вода. Повечето развиващи се страни в
Африка, Азия и Латинска Америка са в отчайващо състояние. Тревожни тенденции са налице
дори и в най-развитите страни, където богатите стават по-богати, а бедните по-бедни. В САЩ
напр., здравното осигуряване е лукс за близо 40 милиона души, които не могат да си позволят
закупуването на здравни застраховки.
1
Природните ресурси са ограничени; някои от тях са изчерпани до критичния минимум, а
запасът на други е за едва няколко десетилетия. В някои случаи пазарният механизъм е
основната причина за създаване или задълбочаване на тези проблеми. Налага се изводът, че
целите на пазарната икономика не би трябвало да се ограничават само с печалбата и
икономическата ефективност. Това предполага използването на нова система от икономически
стимули, чрез която да се промени в желаната посока развитието на производството и
потреблението. “Новият икономически ред” от 70-те години на ХХ век не проработи.
Изискванията за устойчиво развитие поставят сериозни предизвикателства пред съвременната
наука. Доколкото става дума за нова научна област, продължава търсенето на възможно най-
точната дефиниция на категорията устойчиво развитие, на съответните критерии и
показатели за оценка на равнището на устойчивост. Предлагат се различни системи от
показатели за измерване на неговите количествени и качествени характеристики. В начален етап
на разработка и приложение са различни механизми и инструменти, чрез които могат да се
реализират неговите основни цели. Днес програмите за развитие на Европейския съюз (ЕС)и на
другите развити страни от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, до
голяма степен се съобразяват с критериите за устойчиво развитие.
На срещата си в Лисабон през 2001 г., Европейската комисия (ЕК) прие своята стратегия за
устойчиво развитие. Основната стратегическа цел в развитието на ЕС беше дефинирана като
“...да стане най-конкурентоспособната и най-развитата икономика в света, способна да
осъществи устойчив растеж с повече и по-привлекателни работни места и по-голяма социална
еднородност”.
1
Година по-късно, в Швеция, Европейската Комисия направи допълнение към
тази постановка, включвайки в стртатегическата цел опазването и възпроизводството на
околната среда. Бе изтъкнато, че основание за това е разбирането, че “икономическият растеж,
социалната еднородност и опазването на околната среда трябва да вървят ръка за ръка”.
Все повече развиващи се страни се присъединяват към този процес. Силно влияние за това
оказват две групи фактори:
1. Нарастващият интерес към взаимозависимостта между социално-икономическите и
екологичните проблеми в самите развиващи се страни.
2. Засилващият се натиск от страна на развитите страни и международните институции.
Процесите на глобализация на световното стопанство засилват необходимостта от полагането
на още по-големи усилия по решаването на теоретико-приложните проблеми на устойчивото
2
развитие. Реализацията на целите на устойчивото развитие ще бъде възможно, ако всички
страни-членки на ООН мобилизират своя потенциал и успеят да постигнат икономически
растеж, който да гарантира екологичното равновесие и да помогне за ограничаване на бедността
и прекомерната социална поляризация.
Предметът на тази учебна дисциплина е икономическото измерение на устойчивото
развитие, разгледано в релация с остналите три измерения (социално, институционално и
екологично), с които има взаимообусловени връзки. От тази гледна точка, анализът на
икономическото измерение предполага интердисциплинарен подход, който да позволи
обхватен и задълбочен анализ на системообразуващите връзки на устойчивото развитие и
конкретните регулативни механизми за неговата реализация. Подобряването на
екологичните параметри налага усъвършенствуването на икономическата политика, използване
на едни пазарни инструменти и ограничаване на други. От друга страна, нарушаването на
екологичното равновесие и примерно, ефектите на глобалното затопляне, предизвикват
икономически загуби, имащи пряко отношение към социалните и икономическите аспекти на
развитието.
Политиката по опазването на околната среда има своите социални и икономически
последици. Установена е позитивна зависимост между екологичното равновесие и стандарта на
живот, както и между еко-съобразността на производството и неговата ефективност. Проблемът
е, че при определени условия тези връзки могат да бъдат противоречиви. Затова е необходимо
да се създадат подходящи условия, стимули и механизми, които да позволят постигането на
еднопосочност в осъществяването на целите на устойчивото развитие. Така подобренията на
параметрите в отделно измерение ще рефлектират върху подобряване на средата в другите
измерения, а заедно с това ще повишат ефекта от взаимодействието между тези измерения.
Основната теза  застъпвана в съдържанието на учебния курс  е, че съблюдаването на
критериите за устойчиво развитие и достигането на неговите основни цели не могат да се
осъществяват само чрез “класическите” пазарни механизми, в това число и тези прилагани в
най-развитите икономики. Необходимо е използването на нов тип регулативни механизми на
местно, фирмено, национално, регионално и глобално равнище, които променят пазарната
среда, така че:
?ограничават действието на онези елементи на пазарният механизъм, които влошават
екологичните и социалните параметри.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по УРФ

Проблематиката за устойчивото развитие (ур) е сравнително нова научна област. то има интердисциплинарен характер, синтезирайки четири...
Изпратен от:
мими
на 2010-01-18
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
180 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Тестове по УЧР и Държавна власт и управление
добавена от petko_ivanov_1990 15.12.2015
2
25
фирмена култура , типове фирмена култура , развитие на фирмена култура
добавена от Vladiho 17.03.2015
2
18
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Устойчиво развитие на България

16 дек 2008
·
292
·
10
·
1,220
·
1

Устойчивото развитие е прагматична потребност на бъдещето развитие на планетата, но това не може да се постигне без национални и регионални цели и стратегии...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
208

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
673

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
1 мин
27.02.2013
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции по УРФ

Материал № 438594, от 18 яну 2010
Свален: 180 пъти
Прегледан: 330 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 264
Брой думи: 81,687
Брой символи: 523,529

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по УРФ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала