Големина на текста:
1.Захарно цвекло-
стопанско знач.
Цвеклото е най-важното
кореноплодно растение.В
света от него се добиват
40% от захарта.Като
странични продукти от него
се получават листа, чела и
опашки, които са добър
фураж за животните.
Ботаническа
характеристика
- коренова система - осева.
Основната маса от корени
достига до 50 см.
- кореноплод - силно
удебелен корен. Състои се
от 3 части: чело, шийка и
опашка.
- стъбло - втората година от
спящите пъпки се образуват
цветоносни стъбла. Те са
високи 100-150 см.
Надлъжно наребрени. Има 2
форми - слабо разклонени и
силно разклонени.
- листа - едри, със
сърцевидна форма, къдрава
повърхност, разположени на
месести дръжки.
- цветове - образуват се по
цветоносните стъбла по
единично или на групички
2-6 цвята.
- плод- орехче. Масата на
1000 плода е 10-20 гр.
- семе - белезникаво на цвят,
дребно.
Биологични изисквания
- към топлина – мин.темп.
за поникване 6-8 градуса.
Младите растения издържат
-4-5 градуса.През
вегетацията оптим.темп. е
20-22 градуса. Втората
година изисква темп. 22-25
градуса.
- към светлина –
взискателно към
светлината.Растение на
дългия ден.
- към влага за да
формира 1 тон кореноплоди
са необходими 800м
3
вода.
През периода на интензивно
нарастване на кореноплода,
цвеклото се нуждае от 5-6м
3
вода на денонощие.
- към почва – подходящи са
черноземни и наносни
почви с реакция 6,5 - 7,5. На
тежки, сбити, преовлажнени
почви дава ниски добиви.
Систематика:
Beta vulgaris
var. sacharifera – захарно
цвекло
var. crassa – кръмно цвекло
var. cicla – листно цвекло
2. Захарно цвекло
агротехника
Място в
сеитбообръщението –
задължително трябва да се
включва в 5-6 полна
сеитбообръщение, поради
нападение на нематода и др.
вредители. Подходящи
предшественици – зърнено-
бобови. Не са добри
предшественици люцерна,
детелина. Лоши – сорго.
Обработка на почвата -
веднага след прибиране на
предшественика се
извършва оран на 25-35 см.
На есен се извършва
преораване или култивиране.
Рано на пролет се извършва
еднократно или двукратно
култивиране с едновременно
брануване с цел да се създаде
твърдо легло 3-5 см.
Торене – за формирането на 1
тон кореноплоди растенията
извличат 5 кг азот, 2 кг
фосфор, 2 кг калий. Торенето
с оборски тор 3-4 тона на
декар може да измести изцяло
минералното торене.
Сеитба – предварителната
подготовка на семената
включва сегментиране,
шлифоване, калибриране и
дражиране. Сеитбата започва
при трайно задържане на
температурата на 6-7 градуса
на 5 см дълбочина.Семената
се засяват на дълбочина 2-5
см. Сеитбената норма е 250-
400 гр на декар.
Грижи през вегетацията –
при образуване на почвена
кора, тя се разбива за да могат
да поникнат растенията.
Извършва се брануване
напречно на редовете.
Борба с плевелите – срещу
едногод. житни - Бетоксон
65.
Борба с болестите –
брашнеста мана, фузариум и
др.
Борба с неприятелите –
цвеклови бълхи, цвеклови
хоботници.
Поливане - в сухи години се
извършват 5-6 поливки от по
60-70 м
3
на декар при
гравитачно поливане. Полива
се до 15-20 август.
Прибиране – в техническа,
заводска или стопанска
зряласт. Ръчно или
механизирано.
3. Картофи – стопанско
значение
Картофите са основна храна
за хората. От картофите се
получава спирт и неговите
производни – декстрин,
гликоза и други продукти.
Ботаническа
характеристика -
- коренова система -
брадеста. Основната маса от
корени е в слоя до 25 см.
Кореновата система е
съставена от следните типове
корени - прикълнови,
пристъблени, пристолонни,
столонни.
- стъбло - разклонено, 3 или 4
ръбесто, голо или овласено.
Височина 30-80 см.
- листа - текоперести
- съцветие - образува се на
върха на китка.
- плод - ягода. В един плод
има 100-200 броя семена.
- клубени - има 4 части -
основа, връхна, гръбна и
коремна.
Биологични изисквания –
- към топлина и светлина –
те са култура на прохладния
климат. Семената покълват
при 7-8 градуса, а оптимални
са 18-20 градуса. Картофите
не понасят ниски
температури. Светлолюбиви
растения са. При недостиг на
светлина надземната маса
пожълтява, стъблата
отъняват и полягат.
- към влага – взискателни
са към почвената и
въздушната влажност.
Повищената почвена и
въздушна влажност
стимулира развитието на
гъбни болести, клубените
загниват, а стъблата
полягат.
- към почва – подходящи
почви са неутралните до
слабо киселите, рохкавите,
наносните и торфените. При
оптимално торене и
напояване картофите много
добре се развиват и на леки
песъчливи почви.
Систематика - Solanum
tuberosum
4.Картофи - агротехника
Място в
сеитбообращението - в
полските сеитбообращения
се засаждат след зимни
житни предшественици и
едногодишни бобови
култури.
Обработка на почвата -
включва оран на дълбочина
28-30 см, допълнителни и
предпосадъчни обработки.
Веднага след прибиране на
предшественика се
извършва основна
обработка.Напролет се
извършват едно или две
култивирания на дълбочина
15-18см.
Торене - за 1000 кг клубени
и съответната биомаса
картофите изразходват
приблизително по 5 кг азот,
2 кг фосфор, 9-10 кг калий.
Минералното торене може
изцяло да се замени с угнил
оборски тор в количества 3-
5 тона на декар.
Рътене - преди да се засадят
клубените, се рътят с цел
скъсяване на вегетацията с
10-15 дни.
Засаждане-започва при
трайно задържане на
температурите над 7-8
градуса.
Грижи през вегетацията -
- борба с неприятелите -
срещу колорадски бръмбар,
телени червеи, нематода.
- борба с болестите - мана,
обикновена мозайка, черна
шарка.
Прибиране - осъществява
се ръчно или механизирано.
Съхраняване - в специални
хранилища, където
температурата и влажността
на въздуха могат да се
регулират.
5. Памук - стопанско
значение
Памукът е най-ценната
влакнодайна култура в
света. Шлюпките от
семената служат за
получаване на етилов и
метилов спирт, лигнин и
др.Азия и Америка са
произходни центрове на
памука.
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 50 см.
Стъбло - може да бъде голо
или увласено. Разклонява се.
Образува два вида клонки -
вегетативни и плодни.
Листа - прости, 3,5 или 7
дяла. Отгоре са голи.
Цветове - едри, образуват
се в пазвите на листата.
Плод - едра, овална или
сферична кутийка със
заострен връх; 3 или 5 делна
кутийка.
Систематика - Gossypium
hirsutum - мексикански
памук; Gossypium herbaceum
- тревист памук.
Сортове - Балкан, Бели
извор, Огоста и др.
Биологични изисквания -
- към топлина -
топлолюбиво растение.
Семената покълват при
температура 10-12 градуса.
- към светлина - растение
на късия ден и интензивното
осветление.
- към влага - взискателен.
- към почва - най-
подходящи са
черноземните.Не са
подходящи заблатените и
уплътнените почви.
6. Памук - агротехника
Място в
сеитбообращението - не е
взискателен към
предшественика си. Може
да се отглежда 4-5 години на
едно и също място.
Обработка на почвата -
след житен предшественик
на силно заплевелени площи
се извършва третиране с
Раундъп или оран на 14-16
см. 3-4 седмици след това се
оре на дълбочина 30-33 см.
На есен се култивира или
преорава на 10-12 см.
Торене - за 100 кг суров
памук са необходими 3,5 кг
азот, 1 кг фосфор, 3 кг
калий. Може да се тори и с
органични торове.
Сеитба - използват се
семената от втората ръчна
беритба или първата
машинна. Сеитбата започва
при трайно затопляне на
почвата на 5-6 см над 12
градуса. Сеитбена норма -
3,2 - 3,6 кг на декар.
Грижи през вегетацията -
Борба с плевелите - преди
сеитба с инкорпориране
Борба с болестите -
бактериоза, антракноза,
листни петна.
Борба с неприятелите -
трипс, памукова листна
въшка.
Поливане - в сухи години
се дават по 3 поливки по
40
3
см вода.Поливките се
преустановяват до 10-15
август.
Прибиране - ръчно и
механизирано.
7. Лен - стопанско
значение
Ленът произхожда от
Средна Азия и
Средиземноморието.
Отглеждан е в Индия,
Китай, Гърция и земите на
Римската империя.
Коренова система - осева.
Основната маса от корени
достига до 20 см. Отделни
корени достигат до 120 см.
Стъбло - обло, правостоящо
с височина 30-120 см.
Листа - прости, целокрайни,
покрити с восъчен налеп; с
ланцетна форма.
Цветове - събрани са в
съцветие сенниковиден
грозд.
Плод - 5 гнездна кутийка.
Семена - дребни,
гланцирани, кафяви или
жълти.
Влакно - образува се в
стъблото.
Систематика - Linum
usitatisinum - обикновен лен.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина
-семената моат да поникнат
при 2-3 градуса. Младите
растения издържат до минус
3-4 градуса. Влакнодайният
лен е растение на дългия ден
и разсеяната светлина.
Маслодайният лен изисква
къс ден и интензивно
слънчево греене.
- към влага -
влакнодайният лен е
влаголюбиво растение на
прохладния климат.
Критичен е периодът
бутонизация - цъфтеж.
- към почва - подходящи са
богатите с лесно усвоими
хранителни вещества,
аерирани чисти от плевели
почви.
Систематика - Linum
usitatissimum - обикновен
лен. У нас е познат сортът за
влакно Нике.
8. Лен - агротехника
Място в
сеитбообращението -
трябва да се връща в същата
площ след 5-6
години.Подходящи
предшественици са
окопните култури картофи,
царевица, цвекло.
Обработка на почвата -
след прибиране на окопния
предшественик се извършва
оран на 23-25 см. Рано на
пролет почвата трябва да
бъде доведена до градинско
състояние. Това се постига с
1-2 култивирания със
едновременно брануване.
Торене - за 100 кг семена
растенията извличат 1,5 кг
азот, 0,5 кг фосфор и 1,5 кг
калий. Подходящо е
торенето с угнил оборски
тор - 1-3 тона на декар.
Сеитба - през втората
половина на март.
Сеитбената норма е 12-18 кг
на декар. След сеитба
площта се валира.
Грижи през вегетацията -
Борба с болестите
Борба с плевелите
Борба с неприятелите -
ленов трипс, ленова бълха.
Прибиране - влакнодайния
и междинен лен
предназначени за влакно се
прибират в ранна жълта
зрялост, а в жълта - за
производство. Прибирането
се извършва по 2 начина -
ръчно или с леноскубачни
машини.
9. Коноп - стопанско
значение
Конопът е важно стъбло-
влакнодайна
култура.Използва се за
направата на конопи, въжета
и др.Нестандартното късо
влакно се използва за пълнене
на мебели при тапицирането
им. Конопа произхожда от
Средна Азия.
Ботаническа
характеристика
Коренова система - осев тип,
основната маса от корени
достига до 30 см.
Стъбло - правостоящо,
надлъжно наребрено,
овласено.
Листа - сложни, длановидни,
назъбени.
Плод - орехче, сивозелен
цвят с мозаечно прошарване.
Систематика - Canabis sativa
- влакнодаен коноп, Canabis
indica - индийски коноп.
Биологични изисквания -
- към топлина - семената
поникват при 1-2 градуса.
Младите издържат до - 4-5
градуса. Конопа е растение на
късия ден и на интензивното
слънчево греене.
- към влага - най-големи
нужди има през фазите
бутонизация и цъфтеж.
- към почва - кафяви , сиви
горски и глинесто песъчливи
почви.
10. Коноп - агротехника
Място в сеитбообращението
- подходящи предшественици
са всички зърнено-житни и
зърнено-бобови. Развива се
добре след люцерна
Обработка на почвата - след
житен предшественик се
прави оран на 22-25 см. На
есен култивиране или
преораване на 10-12 см. Рано
на пролет 1 предсеитбено
култивиране или брануване.
Торене - за 100 кг сухи
стъбла конопа извлича 4,5 кг
азот; 1,3 кг фосфор; 2 кг
калий. Подходящо е торенето
с оборски тор 2-4 тона на
декар.
Сеитба - семената се
обеззаразяват. Сеитбата
започва при 7-8 градуса на 5-
6 см дълбочина и междуредие
10-12 см. За
семепроизводство се засява
на 50-70 см междуредие.
Грижи през вегетацията
- борба с болести -
бактериоза, бяло гниене
- борба с неприятелите -
конопена бълха,
листозавивачка.
Поливане - 75-80% от ППВ
до цъфтежа.
Прибиране - за влакно - след
пълно прецъфтяване на
мъжките растения.
Прибирането се извършва с
конопожътварки.
11. Слънчоглед - стопанско
значение
Слънчогледовото масло
съдържа главно ненаситени
мастни киселини, витамини
A,D.E,K. Слънчогледът
произхожда от Северна
Америка. Използва се за
направата на сапун, безир,
лакове и др.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система- осев
тип. Основната маса от
корени достига до 50 см.
Стъбло- правостоящо,
неразклонено при
декоративните и фуражните
форми. Овласено, изпълнено
с паренхимна тъкън.
Съцветие - кошничка.
Представлява диск, който
може да бъде изпъкнал,
хоризонтален или вдлъбнат.
По питата се образуват 2
вида цветове - езичести и
тръбести.
Плод - акен /семка/. Състои
се от шлюпка и ядка.
Ядка - тънка семенна
обвивка, 2 семедела и
зародищ.
Систематика - Helianthus
cultus - културен
слънчоглед, Helianthus
ruderalis - див слънчоглед.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
минималната темп. за
семената е 3-5
градуса.Младите растения
издържат до - 4-6 градуса.
Слънчогледът е растение на
късия ден и на интензивното
слънчево греене. Не понася
засенчване.
- към влага - понася кратки
засушавания.Не понася
преовлажняване на почвата.
- към почва - почвите
трябва да бъдат с рН 6-7, да
не са селно варовити,
вкислени или засолени. Не
са подходящи леките и
песъчливи почви.
12. Слънчоглед -
агротехника
Място в
сеитбообращението - най-
добри предшественици за
слънчогледа са зърнено-
житните и едногодишните
зърнено-бобови култури.
Неподходящи
предшественици са
цвеклото, соргото,
люцерната.
Обработка на почвата -
веднага след прибиране на
предшественика се прави
дълбока оран 18-30 см.
Подмятането на стърнището
е задължително за площи с
многогодишни коренищни
плевели. Напролет се
култивира и бранува
едновременно.
Торене - за 100 кг семена
слънчогледът извлича 6 кг
азот, 3 кг фосфор, 15 кг
калий. Фосфорните и
калиевите торове и
оборският тор се внасят с
дълбоката оран.
Сеитба - посевният
материал трябва да бъде с
високи качества.Сетбената
норма е 400-800 гр на декар.
Засява се на междуредово
разстояние 70 см.
Грижи през вегетацията -
включват растителна
защита, окопаване,
подхранване и др.
Борба с плевелите; борба с
болестите - склеротиния,
алтернария; борба с
неприятелите - телени
червеи, царевичен
стъблопробивач.
Прибиране - механизирано,
еднофазно със зърнени
комбайни.
Съхраняване - съхранява се
в складове.
13. Фъстъци - стопанско
значение
В световен мащаб са най-
разпространената
маслодайна култура.От
ядките им се добива
висококачествено масло.
Един килограм ядки
съдържа около 3500
калории. Препоръчват се на
болни от анемия и
туберколоза.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
карени е до 40 см. По
корените се образуват
грудки.
Стъбло - правостоящо или
стелещо се, разклонено, има
петоъгълно сечение, голо
или увласено.
Листа - сложни.
Цветове - образуват се на
групички 2-7 броя в пазвите
на листата.
Плод - боб.
Семена - бъбрековидни,
ъгловати, сферични.
Семенната обвивка е
червена.
Систематика - Arachis
hypogea - обикновени
фъстъци, ssp.asiatica -
азиатски, ssp. Vulgaris -
обикновенни. Сортове -
Садово 26-09, Росица и др.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
топлолюбива и
светлолюбива култура.
Семената поникват при 14-
15 градуса.При
недостатъчно светлина
растенията жълтеят.
Фъстъците са растения на
късия ден и на интензивното
слънчево греене.
- към влага - влаголюбива
култура. Критичен е
периодът масов цъфтеж -
плодообразуване.
Излишната влага се отразява
неблагоприятно.
- към почва - много
взискателни към почвата.
Най-подходящи са
наносните почви по
поречията на по-големите
реки - Марица, Струма,
Места.
14. Фъстъци - агротехника
Място в
сеитбообращението - добри
предшественици са
царевица, памук, тютюн.
Обработка на почвата -
При предшественици житни
култури и ранни окопни
култури веднага след
прибирането им се
извършва оран на 28-32 см.
Предсеитбената подготовка
включва култивиране с
брануване. Торене - за 100
кг плодове фъстъците
извличат около 7 кг азот, 1
кг фосфор, 3кг калий.
Фосфорът влияе силно
върху формирането на
репродуктивните органи.
Сеитба - осъществява се
при трайно затопляне на
почвата на дълбочина 10 см
над 14-15 градуса. Засяват
се на 50-70 см междуредие и
10-12 кг на декар ядки.
Грижи през вегетацията .
разбиване на почвената кора
преди поникване, окопаване
със загърляне, растителна
защита. Борба с болестите -
брашнянка, фузариоза и др.
Борба с плевелите , Борба
с неприятелите - телени
червеи, листни въшки,
пролетна и люцернова
нощенка и др.
Прибиране - започва в края
на септември.Растенията се
подрязват с нож скоба, след
което се обръщат с
плодовете нагоре за 3-4 дни.
Овършават се с фъстъков
комбайн или плодовете се
обират ръчно.
Съхраняване - в чували или
в насипно състояние - на
пласт до 50-60 см.
15. Сусам - стопанско
значение
Сусамът е култура с най-
високо съдържание на масло
в семената - до 65%.. В него
преобладават ненаситените
мастни киселини. Има и
витамин Е, лецитин, калций,
магнезий.Действа
антиокислително. Използва
се в казметиката,
сладкарската
промишленост. Предполага
се че произхожда от Африка
и Азия.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 120 см.
Стъбло - правостоящо,
надлъжно наребрено,
овласено, разклонено. До
80-160 см височина.
Листа - полиморфни.
Цветове - образуват се по
стъблото и разклоненията.
Плод - кутийка, средно
едра. Кутийката може да
бъде 4 или 8 стенна. В едно
растение има 100-150
кутийки. Семена - дребни,
сплеснати, с яйцевидна
форма. Оцветяването е
жълто, бяло или тъмно.
Систематика - Sesamum
indicum
Ssp. Bicarpellatum -
двуплодолистен, ssp.
Quadricarpellatum -
четириплодолистен.
Сортове: Садово1, Садово2,
Жълт Садовски.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
топлолюбиво и
светлолюбиво растение.
Пониква при температура 16-
18
0
. Сусамът е растение на
късия ден и интензивното
слънчево греене.
- към влага - сусамът е
сухоустойчива култура.
Критични по отношение на
влагата са фазите цъфтеж до
образуване и нарастване на
плодовете - юли-август.
- към почва - най-подходящи
са наносните и богати
карбонатни почви.
Неподходящи са тежки
заблатени, засолени с близка
подпочвена вода и
образуващите кора почви.
Понася почви с реакция 5,5-8.
16. Сусам - агротехника
Място в сеитбообращението
- сусамът задължително се
включва в 5-6 полно
сеитбообращение. Не трябва
да се засява след себе си.
Като първа култура се засява
след зимни житни, зърнено-
бобви, царевица и др. А като
втора култура - след грах,
ранни картофи и ечемик.
Сусама е добар
предшественик за пшеница и
ечемик защото има къса
вегетация. Обработка на
почвата - веднага след
прибиране на
предшественика се извършва
дълбока оран на 22-25 см. На
есен площите се култивират
или преорават плитко на 10-
12 см. Когато се отглежда
като втора култура площта се
изорава до 20 см, култивира
се и се фрезува. Торене - за
формирането на 100 кг
семена, извлича 6,5 кг азот, 4
кг фосфор, 4,5 кг калий.
Ориентировъчни норми - 10
кг азот на декар, 6-8 кг
фосфор, при нужда 4-5 кг
калий. Сеитба - преди сеитба
семената се потапят за 1 час
в 1% разтвор на син камък
срещу гъбни патогени.
Сеитбата започва при
затопляне на почвата на 5-6
см дълбочина до 18-20
0
.
Календарно от 20-25 май до
5-10 юни. Засява се на
междуредово разстояние 50-
60 см при посевна норма: за
първа култура 600-800 гр на
декар, а за втора 1000-1200 гр
на декар на дълбочина 2-3 см.
След сеитба площта се валира
с гладък валяк.
Грижи през вегетацията -
след поникване се извършва
първото механизирано
окопаване на 6-8 см и ръчно
вътрередово. Следват още 1-2
окопавания на 12-15 см
дълбочина като при
последното се извършва
загърляне.
Поливане - през юли и август
се извършват 2-3 поливки
през около 15 дни. За
предпочитане е дъждуване.
Болести - бактериоза,
склероцийно гниене.
Използват се устойчиви
сортове, спазват се правилни
сеитбообращения.
Неприятели - телени червеи,
скакалци, памукова листна
въшка.
Прибиране - прибира се
когато от долния и средния
етаж на стъблото кутийките
са покафенели. Растенията
се окосяват ръчно или
механизирано. Извозват се
до площадки, където се
разтилат и при сушенето
кутийките се разпукват.
Изсъхналата маса се
овършава със зарнен
комбайн.
17. Рапица - стопанско
значение
Основна маслодайна
култура в повече от 32
страни в света. Рапичното
масло обхваща 40-50% от
общото потребление на
растителни масла. Рапицата
немира приложение в
хранително-вкусовата
промишленост, в
химическата за
производство на лакове,
бои, сапуни. Произхожда от
Средиземноморието
откъдето по-късно се
разпространява в Азия.
Ботаническа
характеристика :
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 60 см.
Стъбло - правостоящо,
разклонено, надлъжно
наребрено, височина 120-
180 см. Покрито е с восъчен
налеп. Листа - полиморфни.
Съцветие - удължен грозд.
Плод - чушка. Цилиндрична
форма с човка. Брой семена
в 1 плод 25-35. Семена -
дребни, сферични с
мрежеста повърхност.
Систематика - Brassica
campestris oleifera - рапица.
Сортове - Елвис, Елит,
Експрес, Орал.
Биологични изисквания:
към топлина - семената
поникват при 1-2
0
, но за по-
продължително време
Около 1 месец след
поникването растенията
образуват розетка от 6-8
листа и така презимуват.
Добре закалените и развити
растения издържат до -15
0
без сняг, а при наличие на
снежна покривка до - 30-35
0
.
- към влага - взискателна
към почвената и въздушната
влага. За да поникнат
семената се нуждаят от 70
до 100% вода спрямо масата
си. Най-големи изисквания
има през фазите
бутонизация, цъфтеж и
наливане на семената. - към
светлина - растение на
дългия ден. При засенчване
намалят броя на цветчетата,
броя и размера на плодовете
и семената в тях. - към
почва - най-благоприятни за
развитието на рапицата са
черноземните и
тъмносивите горски почви.
Неподходящи са
песъчливите, преовлажнени,
блатни и кисели почви.
Също и почвите с близки
подпочвени води.
18. Рапица - агротехника
Място в
сеитбообращението - най-
подходящи предшественици
за зимната рапица са
културите, които
освобождават площта до
средата на август. Основно
рапицата се засява в
сеитбооборот с житни
култури. Рапицата трябва да
се варне на същото поле
след 3 години. Обработка
на почвата - след
предшественик зимно-
житни култури се извършва
подметка на стърнището
непосредствено след
прибиране на сламата от
площта. При големи
засушавания оранта може да
се замени с трикратно
дискуване на дълбочина 8-
10 см. Торене - за
формиране на 100 кг семена
рапицата извлича от почвата
5-6 кг азот; 2-3 кг фосфор; 4-
6 кг калий. Ориентировъчни
норми: азот 17 кг на декар;
фосфор 5-6 кг; калий 5-10
кг. Сеитба - за сеитба се
използват едри добре
охранени почистени семена,
получени от
семепроизводни посеви.
Рапицата се засява 1-10
септември. Сеитбата се
извършва на междуредие
1215 см със сеитбена норма
600-800 гр на декар, когато
се отглежда за семена и 1-
1,2 кг за зелена маса.
Сеитбата се извършва на
дълбочина 1-2 см. След
сеитба площта се валира с
лек валяк. Грижи през
вегетацията : борба с
плевелите - срещу
едногодишни житни и
самосевки с Фузилад супер.
Напояване - при есенно и
пролетно засушаване се
извършват 2 поливки -
първата за поникване на
семената, а втората по време
на цъфтеж. Борба с
неприятели - икономически
по-важни са рапичен
цветояд, рапичен бръмбар,
зелева дървеница и земни
бълхи. Използват се
инсектициди. Борба с
болестите - чернилка, сиво
гниене, брашнеста мана и
др. Прибиране - най-
подходящият момент за
прибиране е когато
стъблата и листата са
пожълтели и 30-40% от
семената в плодовете имат
типичен цвят. Извършва се
края на юни началото на
юли.
19. Тютюн - значение
Тютюнът се отглежда
главно заради листата, от
които се получават цигари,
пури, тютюн за лули и др.
Стъблата на тютюна са
добра суровина за хартия.
Произхожда от Южна
Америка. Най-много площи
се засаждат в Китай, Индия,
Турция.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 фев 2021 в 15:54 в момента не учи на 25 години
15 дек 2020 в 22:04 студент на 36 години от Силистра - ВУАРР - силистра, специалност - Аграрна икономика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Слънчоглед - характеристика и технология на отглеждането

10 юли 2008
·
180
·
3
·
705
·
208

Слънчогледът е основна маслодайна култура. Така е от 1920 г., когато у нас е внесен слънчогледа. Слънчогледа се отглежда заради семената, в които се съдържа от 48-52% масло. Използва се още за силаж, особено в западните страни...
 

Плевели. Морфологични, биологични и екологични особености

14 ное 2010
·
245
·
13
·
5,352
·
361

Плевелните растения са едни от основните вредни фактори в земеделието и те понижават биологичния и икономическия ефект при използването на земята и нанасят огромни щети на земеделието...
 

Рапица. Биологични изисквания, развитие, прибиране

08 май 2012
·
95
·
3
·
1,219
·
151

Лекция за рапица,биологични изисквания,растеж и развитие,фази на развитие,сеитбооборот,обработка,торене,сеитба,грижи през вегетацията,борба с плевелите...
 

Избор и обосновка за избор на почвен хербицид за борба с плевелите на слънчогледа

29 яну 2017
·
8
·
5
·
618

Селективен почвен хербицид Гардиан - предназначен за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Теми по растениевъдство

Материал № 437058, от 16 яну 2010
Свален: 353 пъти
Прегледан: 390 пъти
Качен от:
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 3,529
Брой символи: 21,238

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по растениевъдство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала