Големина на текста:
1.Захарно цвекло-
стопанско знач.
Цвеклото е най-важното
кореноплодно растение.В
света от него се добиват
40% от захарта.Като
странични продукти от него
се получават листа, чела и
опашки, които са добър
фураж за животните.
Ботаническа
характеристика
- коренова система - осева.
Основната маса от корени
достига до 50 см.
- кореноплод - силно
удебелен корен. Състои се
от 3 части: чело, шийка и
опашка.
- стъбло - втората година от
спящите пъпки се образуват
цветоносни стъбла. Те са
високи 100-150 см.
Надлъжно наребрени. Има 2
форми - слабо разклонени и
силно разклонени.
- листа - едри, със
сърцевидна форма, къдрава
повърхност, разположени на
месести дръжки.
- цветове - образуват се по
цветоносните стъбла по
единично или на групички
2-6 цвята.
- плод- орехче. Масата на
1000 плода е 10-20 гр.
- семе - белезникаво на цвят,
дребно.
Биологични изисквания
- към топлина – мин.темп.
за поникване 6-8 градуса.
Младите растения издържат
-4-5 градуса.През
вегетацията оптим.темп. е
20-22 градуса. Втората
година изисква темп. 22-25
градуса.
- към светлина –
взискателно към
светлината.Растение на
дългия ден.
- към влага за да
формира 1 тон кореноплоди
са необходими 800м
3
вода.
През периода на интензивно
нарастване на кореноплода,
цвеклото се нуждае от 5-6м
3
вода на денонощие.
- към почва – подходящи са
черноземни и наносни
почви с реакция 6,5 - 7,5. На
тежки, сбити, преовлажнени
почви дава ниски добиви.
Систематика:
Beta vulgaris
var. sacharifera – захарно
цвекло
var. crassa – кръмно цвекло
var. cicla – листно цвекло
2. Захарно цвекло
агротехника
Място в
сеитбообръщението –
задължително трябва да се
включва в 5-6 полна
сеитбообръщение, поради
нападение на нематода и др.
вредители. Подходящи
предшественици – зърнено-
бобови. Не са добри
предшественици люцерна,
детелина. Лоши – сорго.
Обработка на почвата -
веднага след прибиране на
предшественика се
извършва оран на 25-35 см.
На есен се извършва
преораване или култивиране.
Рано на пролет се извършва
еднократно или двукратно
култивиране с едновременно
брануване с цел да се създаде
твърдо легло 3-5 см.
Торене – за формирането на 1
тон кореноплоди растенията
извличат 5 кг азот, 2 кг
фосфор, 2 кг калий. Торенето
с оборски тор 3-4 тона на
декар може да измести изцяло
минералното торене.
Сеитба – предварителната
подготовка на семената
включва сегментиране,
шлифоване, калибриране и
дражиране. Сеитбата започва
при трайно задържане на
температурата на 6-7 градуса
на 5 см дълбочина.Семената
се засяват на дълбочина 2-5
см. Сеитбената норма е 250-
400 гр на декар.
Грижи през вегетацията –
при образуване на почвена
кора, тя се разбива за да могат
да поникнат растенията.
Извършва се брануване
напречно на редовете.
Борба с плевелите – срещу
едногод. житни - Бетоксон
65.
Борба с болестите –
брашнеста мана, фузариум и
др.
Борба с неприятелите –
цвеклови бълхи, цвеклови
хоботници.
Поливане - в сухи години се
извършват 5-6 поливки от по
60-70 м
3
на декар при
гравитачно поливане. Полива
се до 15-20 август.
Прибиране – в техническа,
заводска или стопанска
зряласт. Ръчно или
механизирано.
3. Картофи – стопанско
значение
Картофите са основна храна
за хората. От картофите се
получава спирт и неговите
производни – декстрин,
гликоза и други продукти.
Ботаническа
характеристика -
- коренова система -
брадеста. Основната маса от
корени е в слоя до 25 см.
Кореновата система е
съставена от следните типове
корени - прикълнови,
пристъблени, пристолонни,
столонни.
- стъбло - разклонено, 3 или 4
ръбесто, голо или овласено.
Височина 30-80 см.
- листа - текоперести
- съцветие - образува се на
върха на китка.
- плод - ягода. В един плод
има 100-200 броя семена.
- клубени - има 4 части -
основа, връхна, гръбна и
коремна.
Биологични изисквания –
- към топлина и светлина –
те са култура на прохладния
климат. Семената покълват
при 7-8 градуса, а оптимални
са 18-20 градуса. Картофите
не понасят ниски
температури. Светлолюбиви
растения са. При недостиг на
светлина надземната маса
пожълтява, стъблата
отъняват и полягат.
- към влага – взискателни
са към почвената и
въздушната влажност.
Повищената почвена и
въздушна влажност
стимулира развитието на
гъбни болести, клубените
загниват, а стъблата
полягат.
- към почва – подходящи
почви са неутралните до
слабо киселите, рохкавите,
наносните и торфените. При
оптимално торене и
напояване картофите много
добре се развиват и на леки
песъчливи почви.
Систематика - Solanum
tuberosum
4.Картофи - агротехника
Място в
сеитбообращението - в
полските сеитбообращения
се засаждат след зимни
житни предшественици и
едногодишни бобови
култури.
Обработка на почвата -
включва оран на дълбочина
28-30 см, допълнителни и
предпосадъчни обработки.
Веднага след прибиране на
предшественика се
извършва основна
обработка.Напролет се
извършват едно или две
култивирания на дълбочина
15-18см.
Торене - за 1000 кг клубени
и съответната биомаса
картофите изразходват
приблизително по 5 кг азот,
2 кг фосфор, 9-10 кг калий.
Минералното торене може
изцяло да се замени с угнил
оборски тор в количества 3-
5 тона на декар.
Рътене - преди да се засадят
клубените, се рътят с цел
скъсяване на вегетацията с
10-15 дни.
Засаждане-започва при
трайно задържане на
температурите над 7-8
градуса.
Грижи през вегетацията -
- борба с неприятелите -
срещу колорадски бръмбар,
телени червеи, нематода.
- борба с болестите - мана,
обикновена мозайка, черна
шарка.
Прибиране - осъществява
се ръчно или механизирано.
Съхраняване - в специални
хранилища, където
температурата и влажността
на въздуха могат да се
регулират.
5. Памук - стопанско
значение
Памукът е най-ценната
влакнодайна култура в
света. Шлюпките от
семената служат за
получаване на етилов и
метилов спирт, лигнин и
др.Азия и Америка са
произходни центрове на
памука.
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 50 см.
Стъбло - може да бъде голо
или увласено. Разклонява се.
Образува два вида клонки -
вегетативни и плодни.
Листа - прости, 3,5 или 7
дяла. Отгоре са голи.
Цветове - едри, образуват
се в пазвите на листата.
Плод - едра, овална или
сферична кутийка със
заострен връх; 3 или 5 делна
кутийка.
Систематика - Gossypium
hirsutum - мексикански
памук; Gossypium herbaceum
- тревист памук.
Сортове - Балкан, Бели
извор, Огоста и др.
Биологични изисквания -
- към топлина -
топлолюбиво растение.
Семената покълват при
температура 10-12 градуса.
- към светлина - растение
на късия ден и интензивното
осветление.
- към влага - взискателен.
- към почва - най-
подходящи са
черноземните.Не са
подходящи заблатените и
уплътнените почви.
6. Памук - агротехника
Място в
сеитбообращението - не е
взискателен към
предшественика си. Може
да се отглежда 4-5 години на
едно и също място.
Обработка на почвата -
след житен предшественик
на силно заплевелени площи
се извършва третиране с
Раундъп или оран на 14-16
см. 3-4 седмици след това се
оре на дълбочина 30-33 см.
На есен се култивира или
преорава на 10-12 см.
Торене - за 100 кг суров
памук са необходими 3,5 кг
азот, 1 кг фосфор, 3 кг
калий. Може да се тори и с
органични торове.
Сеитба - използват се
семената от втората ръчна
беритба или първата
машинна. Сеитбата започва
при трайно затопляне на
почвата на 5-6 см над 12
градуса. Сеитбена норма -
3,2 - 3,6 кг на декар.
Грижи през вегетацията -
Борба с плевелите - преди
сеитба с инкорпориране
Борба с болестите -
бактериоза, антракноза,
листни петна.
Борба с неприятелите -
трипс, памукова листна
въшка.
Поливане - в сухи години
се дават по 3 поливки по
40
3
см вода.Поливките се
преустановяват до 10-15
август.
Прибиране - ръчно и
механизирано.
7. Лен - стопанско
значение
Ленът произхожда от
Средна Азия и
Средиземноморието.
Отглеждан е в Индия,
Китай, Гърция и земите на
Римската империя.
Коренова система - осева.
Основната маса от корени
достига до 20 см. Отделни
корени достигат до 120 см.
Стъбло - обло, правостоящо
с височина 30-120 см.
Листа - прости, целокрайни,
покрити с восъчен налеп; с
ланцетна форма.
Цветове - събрани са в
съцветие сенниковиден
грозд.
Плод - 5 гнездна кутийка.
Семена - дребни,
гланцирани, кафяви или
жълти.
Влакно - образува се в
стъблото.
Систематика - Linum
usitatisinum - обикновен лен.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина
-семената моат да поникнат
при 2-3 градуса. Младите
растения издържат до минус
3-4 градуса. Влакнодайният
лен е растение на дългия ден
и разсеяната светлина.
Маслодайният лен изисква
къс ден и интензивно
слънчево греене.
- към влага -
влакнодайният лен е
влаголюбиво растение на
прохладния климат.
Критичен е периодът
бутонизация - цъфтеж.
- към почва - подходящи са
богатите с лесно усвоими
хранителни вещества,
аерирани чисти от плевели
почви.
Систематика - Linum
usitatissimum - обикновен
лен. У нас е познат сортът за
влакно Нике.
8. Лен - агротехника
Място в
сеитбообращението -
трябва да се връща в същата
площ след 5-6
години.Подходящи
предшественици са
окопните култури картофи,
царевица, цвекло.
Обработка на почвата -
след прибиране на окопния
предшественик се извършва
оран на 23-25 см. Рано на
пролет почвата трябва да
бъде доведена до градинско
състояние. Това се постига с
1-2 култивирания със
едновременно брануване.
Торене - за 100 кг семена
растенията извличат 1,5 кг
азот, 0,5 кг фосфор и 1,5 кг
калий. Подходящо е
торенето с угнил оборски
тор - 1-3 тона на декар.
Сеитба - през втората
половина на март.
Сеитбената норма е 12-18 кг
на декар. След сеитба
площта се валира.
Грижи през вегетацията -
Борба с болестите
Борба с плевелите
Борба с неприятелите -
ленов трипс, ленова бълха.
Прибиране - влакнодайния
и междинен лен
предназначени за влакно се
прибират в ранна жълта
зрялост, а в жълта - за
производство. Прибирането
се извършва по 2 начина -
ръчно или с леноскубачни
машини.
9. Коноп - стопанско
значение
Конопът е важно стъбло-
влакнодайна
култура.Използва се за
направата на конопи, въжета
и др.Нестандартното късо
влакно се използва за пълнене
на мебели при тапицирането
им. Конопа произхожда от
Средна Азия.
Ботаническа
характеристика
Коренова система - осев тип,
основната маса от корени
достига до 30 см.
Стъбло - правостоящо,
надлъжно наребрено,
овласено.
Листа - сложни, длановидни,
назъбени.
Плод - орехче, сивозелен
цвят с мозаечно прошарване.
Систематика - Canabis sativa
- влакнодаен коноп, Canabis
indica - индийски коноп.
Биологични изисквания -
- към топлина - семената
поникват при 1-2 градуса.
Младите издържат до - 4-5
градуса. Конопа е растение на
късия ден и на интензивното
слънчево греене.
- към влага - най-големи
нужди има през фазите
бутонизация и цъфтеж.
- към почва - кафяви , сиви
горски и глинесто песъчливи
почви.
10. Коноп - агротехника
Място в сеитбообращението
- подходящи предшественици
са всички зърнено-житни и
зърнено-бобови. Развива се
добре след люцерна
Обработка на почвата - след
житен предшественик се
прави оран на 22-25 см. На
есен култивиране или
преораване на 10-12 см. Рано
на пролет 1 предсеитбено
култивиране или брануване.
Торене - за 100 кг сухи
стъбла конопа извлича 4,5 кг
азот; 1,3 кг фосфор; 2 кг
калий. Подходящо е торенето
с оборски тор 2-4 тона на
декар.
Сеитба - семената се
обеззаразяват. Сеитбата
започва при 7-8 градуса на 5-
6 см дълбочина и междуредие
10-12 см. За
семепроизводство се засява
на 50-70 см междуредие.
Грижи през вегетацията
- борба с болести -
бактериоза, бяло гниене
- борба с неприятелите -
конопена бълха,
листозавивачка.
Поливане - 75-80% от ППВ
до цъфтежа.
Прибиране - за влакно - след
пълно прецъфтяване на
мъжките растения.
Прибирането се извършва с
конопожътварки.
11. Слънчоглед - стопанско
значение
Слънчогледовото масло
съдържа главно ненаситени
мастни киселини, витамини
A,D.E,K. Слънчогледът
произхожда от Северна
Америка. Използва се за
направата на сапун, безир,
лакове и др.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система- осев
тип. Основната маса от
корени достига до 50 см.
Стъбло- правостоящо,
неразклонено при
декоративните и фуражните
форми. Овласено, изпълнено
с паренхимна тъкън.
Съцветие - кошничка.
Представлява диск, който
може да бъде изпъкнал,
хоризонтален или вдлъбнат.
По питата се образуват 2
вида цветове - езичести и
тръбести.
Плод - акен /семка/. Състои
се от шлюпка и ядка.
Ядка - тънка семенна
обвивка, 2 семедела и
зародищ.
Систематика - Helianthus
cultus - културен
слънчоглед, Helianthus
ruderalis - див слънчоглед.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
минималната темп. за
семената е 3-5
градуса.Младите растения
издържат до - 4-6 градуса.
Слънчогледът е растение на
късия ден и на интензивното
слънчево греене. Не понася
засенчване.
- към влага - понася кратки
засушавания.Не понася
преовлажняване на почвата.
- към почва - почвите
трябва да бъдат с рН 6-7, да
не са селно варовити,
вкислени или засолени. Не
са подходящи леките и
песъчливи почви.
12. Слънчоглед -
агротехника
Място в
сеитбообращението - най-
добри предшественици за
слънчогледа са зърнено-
житните и едногодишните
зърнено-бобови култури.
Неподходящи
предшественици са
цвеклото, соргото,
люцерната.
Обработка на почвата -
веднага след прибиране на
предшественика се прави
дълбока оран 18-30 см.
Подмятането на стърнището
е задължително за площи с
многогодишни коренищни
плевели. Напролет се
култивира и бранува
едновременно.
Торене - за 100 кг семена
слънчогледът извлича 6 кг
азот, 3 кг фосфор, 15 кг
калий. Фосфорните и
калиевите торове и
оборският тор се внасят с
дълбоката оран.
Сеитба - посевният
материал трябва да бъде с
високи качества.Сетбената
норма е 400-800 гр на декар.
Засява се на междуредово
разстояние 70 см.
Грижи през вегетацията -
включват растителна
защита, окопаване,
подхранване и др.
Борба с плевелите; борба с
болестите - склеротиния,
алтернария; борба с
неприятелите - телени
червеи, царевичен
стъблопробивач.
Прибиране - механизирано,
еднофазно със зърнени
комбайни.
Съхраняване - съхранява се
в складове.
13. Фъстъци - стопанско
значение
В световен мащаб са най-
разпространената
маслодайна култура.От
ядките им се добива
висококачествено масло.
Един килограм ядки
съдържа около 3500
калории. Препоръчват се на
болни от анемия и
туберколоза.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
карени е до 40 см. По
корените се образуват
грудки.
Стъбло - правостоящо или
стелещо се, разклонено, има
петоъгълно сечение, голо
или увласено.
Листа - сложни.
Цветове - образуват се на
групички 2-7 броя в пазвите
на листата.
Плод - боб.
Семена - бъбрековидни,
ъгловати, сферични.
Семенната обвивка е
червена.
Систематика - Arachis
hypogea - обикновени
фъстъци, ssp.asiatica -
азиатски, ssp. Vulgaris -
обикновенни. Сортове -
Садово 26-09, Росица и др.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
топлолюбива и
светлолюбива култура.
Семената поникват при 14-
15 градуса.При
недостатъчно светлина
растенията жълтеят.
Фъстъците са растения на
късия ден и на интензивното
слънчево греене.
- към влага - влаголюбива
култура. Критичен е
периодът масов цъфтеж -
плодообразуване.
Излишната влага се отразява
неблагоприятно.
- към почва - много
взискателни към почвата.
Най-подходящи са
наносните почви по
поречията на по-големите
реки - Марица, Струма,
Места.
14. Фъстъци - агротехника
Място в
сеитбообращението - добри
предшественици са
царевица, памук, тютюн.
Обработка на почвата -
При предшественици житни
култури и ранни окопни
култури веднага след
прибирането им се
извършва оран на 28-32 см.
Предсеитбената подготовка
включва култивиране с
брануване. Торене - за 100
кг плодове фъстъците
извличат около 7 кг азот, 1
кг фосфор, 3кг калий.
Фосфорът влияе силно
върху формирането на
репродуктивните органи.
Сеитба - осъществява се
при трайно затопляне на
почвата на дълбочина 10 см
над 14-15 градуса. Засяват
се на 50-70 см междуредие и
10-12 кг на декар ядки.
Грижи през вегетацията .
разбиване на почвената кора
преди поникване, окопаване
със загърляне, растителна
защита. Борба с болестите -
брашнянка, фузариоза и др.
Борба с плевелите , Борба
с неприятелите - телени
червеи, листни въшки,
пролетна и люцернова
нощенка и др.
Прибиране - започва в края
на септември.Растенията се
подрязват с нож скоба, след
което се обръщат с
плодовете нагоре за 3-4 дни.
Овършават се с фъстъков
комбайн или плодовете се
обират ръчно.
Съхраняване - в чували или
в насипно състояние - на
пласт до 50-60 см.
15. Сусам - стопанско
значение
Сусамът е култура с най-
високо съдържание на масло
в семената - до 65%.. В него
преобладават ненаситените
мастни киселини. Има и
витамин Е, лецитин, калций,
магнезий.Действа
антиокислително. Използва
се в казметиката,
сладкарската
промишленост. Предполага
се че произхожда от Африка
и Азия.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 120 см.
Стъбло - правостоящо,
надлъжно наребрено,
овласено, разклонено. До
80-160 см височина.
Листа - полиморфни.
Цветове - образуват се по
стъблото и разклоненията.
Плод - кутийка, средно
едра. Кутийката може да
бъде 4 или 8 стенна. В едно
растение има 100-150
кутийки. Семена - дребни,
сплеснати, с яйцевидна
форма. Оцветяването е
жълто, бяло или тъмно.
Систематика - Sesamum
indicum
Ssp. Bicarpellatum -
двуплодолистен, ssp.
Quadricarpellatum -
четириплодолистен.
Сортове: Садово1, Садово2,
Жълт Садовски.
Биологични изисквания -
- към топлина и светлина -
топлолюбиво и
светлолюбиво растение.
Пониква при температура 16-
18
0
. Сусамът е растение на
късия ден и интензивното
слънчево греене.
- към влага - сусамът е
сухоустойчива култура.
Критични по отношение на
влагата са фазите цъфтеж до
образуване и нарастване на
плодовете - юли-август.
- към почва - най-подходящи
са наносните и богати
карбонатни почви.
Неподходящи са тежки
заблатени, засолени с близка
подпочвена вода и
образуващите кора почви.
Понася почви с реакция 5,5-8.
16. Сусам - агротехника
Място в сеитбообращението
- сусамът задължително се
включва в 5-6 полно
сеитбообращение. Не трябва
да се засява след себе си.
Като първа култура се засява
след зимни житни, зърнено-
бобви, царевица и др. А като
втора култура - след грах,
ранни картофи и ечемик.
Сусама е добар
предшественик за пшеница и
ечемик защото има къса
вегетация. Обработка на
почвата - веднага след
прибиране на
предшественика се извършва
дълбока оран на 22-25 см. На
есен площите се култивират
или преорават плитко на 10-
12 см. Когато се отглежда
като втора култура площта се
изорава до 20 см, култивира
се и се фрезува. Торене - за
формирането на 100 кг
семена, извлича 6,5 кг азот, 4
кг фосфор, 4,5 кг калий.
Ориентировъчни норми - 10
кг азот на декар, 6-8 кг
фосфор, при нужда 4-5 кг
калий. Сеитба - преди сеитба
семената се потапят за 1 час
в 1% разтвор на син камък
срещу гъбни патогени.
Сеитбата започва при
затопляне на почвата на 5-6
см дълбочина до 18-20
0
.
Календарно от 20-25 май до
5-10 юни. Засява се на
междуредово разстояние 50-
60 см при посевна норма: за
първа култура 600-800 гр на
декар, а за втора 1000-1200 гр
на декар на дълбочина 2-3 см.
След сеитба площта се валира
с гладък валяк.
Грижи през вегетацията -
след поникване се извършва
първото механизирано
окопаване на 6-8 см и ръчно
вътрередово. Следват още 1-2
окопавания на 12-15 см
дълбочина като при
последното се извършва
загърляне.
Поливане - през юли и август
се извършват 2-3 поливки
през около 15 дни. За
предпочитане е дъждуване.
Болести - бактериоза,
склероцийно гниене.
Използват се устойчиви
сортове, спазват се правилни
сеитбообращения.
Неприятели - телени червеи,
скакалци, памукова листна
въшка.
Прибиране - прибира се
когато от долния и средния
етаж на стъблото кутийките
са покафенели. Растенията
се окосяват ръчно или
механизирано. Извозват се
до площадки, където се
разтилат и при сушенето
кутийките се разпукват.
Изсъхналата маса се
овършава със зарнен
комбайн.
17. Рапица - стопанско
значение
Основна маслодайна
култура в повече от 32
страни в света. Рапичното
масло обхваща 40-50% от
общото потребление на
растителни масла. Рапицата
немира приложение в
хранително-вкусовата
промишленост, в
химическата за
производство на лакове,
бои, сапуни. Произхожда от
Средиземноморието
откъдето по-късно се
разпространява в Азия.
Ботаническа
характеристика :
Коренова система - осев
тип. Основната маса от
корени достига до 60 см.
Стъбло - правостоящо,
разклонено, надлъжно
наребрено, височина 120-
180 см. Покрито е с восъчен
налеп. Листа - полиморфни.
Съцветие - удължен грозд.
Плод - чушка. Цилиндрична
форма с човка. Брой семена
в 1 плод 25-35. Семена -
дребни, сферични с
мрежеста повърхност.
Систематика - Brassica
campestris oleifera - рапица.
Сортове - Елвис, Елит,
Експрес, Орал.
Биологични изисквания:
към топлина - семената
поникват при 1-2
0
, но за по-
продължително време
Около 1 месец след
поникването растенията
образуват розетка от 6-8
листа и така презимуват.
Добре закалените и развити
растения издържат до -15
0
без сняг, а при наличие на
снежна покривка до - 30-35
0
.
- към влага - взискателна
към почвената и въздушната
влага. За да поникнат
семената се нуждаят от 70
до 100% вода спрямо масата
си. Най-големи изисквания
има през фазите
бутонизация, цъфтеж и
наливане на семената. - към
светлина - растение на
дългия ден. При засенчване
намалят броя на цветчетата,
броя и размера на плодовете
и семената в тях. - към
почва - най-благоприятни за
развитието на рапицата са
черноземните и
тъмносивите горски почви.
Неподходящи са
песъчливите, преовлажнени,
блатни и кисели почви.
Също и почвите с близки
подпочвени води.
18. Рапица - агротехника
Място в
сеитбообращението - най-
подходящи предшественици
за зимната рапица са
културите, които
освобождават площта до
средата на август. Основно
рапицата се засява в
сеитбооборот с житни
култури. Рапицата трябва да
се варне на същото поле
след 3 години. Обработка
на почвата - след
предшественик зимно-
житни култури се извършва
подметка на стърнището
непосредствено след
прибиране на сламата от
площта. При големи
засушавания оранта може да
се замени с трикратно
дискуване на дълбочина 8-
10 см. Торене - за
формиране на 100 кг семена
рапицата извлича от почвата
5-6 кг азот; 2-3 кг фосфор; 4-
6 кг калий. Ориентировъчни
норми: азот 17 кг на декар;
фосфор 5-6 кг; калий 5-10
кг. Сеитба - за сеитба се
използват едри добре
охранени почистени семена,
получени от
семепроизводни посеви.
Рапицата се засява 1-10
септември. Сеитбата се
извършва на междуредие
1215 см със сеитбена норма
600-800 гр на декар, когато
се отглежда за семена и 1-
1,2 кг за зелена маса.
Сеитбата се извършва на
дълбочина 1-2 см. След
сеитба площта се валира с
лек валяк. Грижи през
вегетацията : борба с
плевелите - срещу
едногодишни житни и
самосевки с Фузилад супер.
Напояване - при есенно и
пролетно засушаване се
извършват 2 поливки -
първата за поникване на
семената, а втората по време
на цъфтеж. Борба с
неприятели - икономически
по-важни са рапичен
цветояд, рапичен бръмбар,
зелева дървеница и земни
бълхи. Използват се
инсектициди. Борба с
болестите - чернилка, сиво
гниене, брашнеста мана и
др. Прибиране - най-
подходящият момент за
прибиране е когато
стъблата и листата са
пожълтели и 30-40% от
семената в плодовете имат
типичен цвят. Извършва се
края на юни началото на
юли.
19. Тютюн - значение
Тютюнът се отглежда
главно заради листата, от
които се получават цигари,
пури, тютюн за лули и др.
Стъблата на тютюна са
добра суровина за хартия.
Произхожда от Южна
Америка. Най-много площи
се засаждат в Китай, Индия,
Турция.
Ботаническа
характеристика -
Коренова система - осев

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
marinela_t написа на 04 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Пловдив , Колеж по икономика и администрация
stela02 написа на 03 мар 2010 ОТГОВОРИ
потребител
jinboi написа на 02 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 32 години
тр
krasyo89 написа на 20 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 21 години от Стара Загора , Тракийски университет
 
Подобни материали
 

Слънчоглед - характеристика и технология на отглеждането

10 юли 2008
·
180
·
3
·
705
·
208

Слънчогледът е основна маслодайна култура. Така е от 1920 г., когато у нас е внесен слънчогледа. Слънчогледа се отглежда заради семената, в които се съдържа от 48-52% масло. Използва се още за силаж, особено в западните страни...
 

Плевели. Морфологични, биологични и екологични особености

14 ное 2010
·
245
·
13
·
5,352
·
361

Плевелните растения са едни от основните вредни фактори в земеделието и те понижават биологичния и икономическия ефект при използването на земята и нанасят огромни щети на земеделието...
 

Рапица. Биологични изисквания, развитие, прибиране

08 май 2012
·
95
·
3
·
1,219
·
151

Лекция за рапица,биологични изисквания,растеж и развитие,фази на развитие,сеитбооборот,обработка,торене,сеитба,грижи през вегетацията,борба с плевелите...
 

Избор и обосновка за избор на почвен хербицид за борба с плевелите на слънчогледа

29 яну 2017
·
8
·
5
·
618

Селективен почвен хербицид Гардиан - предназначен за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Теми по растениевъдство

Материал № 437058, от 16 яну 2010
Свален: 353 пъти
Прегледан: 390 пъти
Качен от:
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 3,529
Брой символи: 21,238

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по растениевъдство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала