Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
В Ъ В Е Д Е Н И Е ………………………………………………………………………………………… …4
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА (ПРОФИЛ) НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ………………………………………5
1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ………………………………………………………………………… 7
1.1.Географско положение, граници и административно-териториална структура ….. 7
1.2.Природо-географски и ресурсен потенциал ……………………………………………. 7
1.2.1. Релеф и климатични условия
………………………………………………………………………. 7
1.2.2. Почвено плодородие
………………………………………………………………………………… 9
1.2.3. Полезни изкопаеми
………………………………………………………………………………….. 10
1.2.4. Водни ресурси
……………………………………………………………………………………….. 10
1.2.5. Биоразнообразие и ландшафт
……………………………………………………………………... 11
1.3.Демографска характеристика ……………………………………………………………………. 15
1.3.1. Разпределение на населението
……………………………………………………………………... 16
1.3.2. Раждаемост, смъртност, естествен прираст
………………………………………………….. 17
1.3.3. Възрастова структура
……………………………………………………………………………... 17
1.3.4. Разпределение по пол
………………………………………………………………………………... 17
1.3.5. Етнически състав на населението
………………………………………………………………… 18
1.3.6. Миграционни процеси
……………………………………………………………………………….. 18
1.4.Икономическо състояние ………………………………………………………………………….. 18
1.4.1. Обща характеристика
……………………………………………………………………………... 18
1.4.2. Отраслова структура
……………………………………………………………………………… 19
1.4.3. Анализ на общинския
бюджет……………………………………………………………………… 22
1.4.4. Общинска собственост
…………………………………………………………………………….. 23
1.4.5. Местно самоуправление
……………………………………………………………………………..24
1.5.Селско и горско стопанство ………………………………………………………………………. 27
1.5.1. Поземлени ресурси
………………………………………………………………………………….. 27
1.5.2. Растениевъдство
…………………………………………………………………………………… 28
1.5.3. Животновъдство
……………………………………………………………………………………. 29
1.5.4. Хидромелиорации
……………………………………………………………………………………. 30
1.5.5. Горско стопанство
…………………………………………………………………………………..30
1.6.Туризъм ……………………………………………………………………………………………….... 31
План за развитие на община Провадия 2007 – 2013 г.
1
1.6.1. Туристически ресурси и туристическа база
……………………………………………………… 31
1.6.2. Развитие на туристическия бизнес
……………………………………………………………….. 32
1.7.Социална сфера ……………………………………………………………………………… 34
1.7.1. Икономическа активност и безработица
………………………………………………………… 34
1.7.2. Търсене на работна сила
…………………………………………………………………………… 35
1.7.3. Здравеопазване
………………………………………………………………………………………. 36
1.7.4. Социални услуги и подпомагане
…………………………………………………………………….. 37
1.7.5. Образование
…………………………………………………………………………………………. 40
1.7.6. Култура и културно-историческо
наследство…………………………………………………….. 42
1.7.7. Спорт и младежки
дейности ............................................................................................................. 45
1.8.Техническа инфраструктура ……………………………………………………………………… 47
1.8.1. Транспортна
инфраструктура……………………………………………………………………... 47
1.8.2. Съобщителна
инфраструктура……………………………………………………………………. 49
1.8.3. Водоснабдителна и канализационна
система…………………………………………………….. 51
1.8.4. Електроенергийна
мрежа…………………………………………………………………………… 53
1.8.5. Устройствени
планове………………………………………………………………………………. 54
1.9.Околна среда ………………………………………………………………………………………….. 54
1.9.1. Състояние на
въздуха……………………………………………………………………………….. .54
1.9.2. Води
…………………………………………………………………………………………………... 55
1.9.3. Акустична
среда……………………………………………………………………………………... 57
1.9.4. Управление на
отпадъците…………………………………………………………………………..58
1.9.5. Почви и нарушени терени
……………………………………………………………………………62
1.9.6. Биологично разнообразие и защитени обекти
……………………………………………………. 63
1.10.Синтезиран анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие …. ..64
1.10.1.Секторни анализи …………………………………………………………………………………. 64
1.10.1.1. Икономическо
състояние………………………………………………………………………….. .. 64
1.10.1.2. Промишленост
…………………………………………………………………………………….. .. 65
1.10.1.3. Селско стопанство
………………………………………………………………………………… . 65
1.10.1.4. Горско
стопанство………………………………………………………………………………… . 66
План за развитие на община Провадия 2007 – 2013 г.
2
1.10.1.5. Околна среда и екология
…………………………………………………………………………… . 67
1.10.1.6. Туризъм
………………………………………………………………………………………………. 68
1.10.1.7. Безработица и заетост
……………………………………………………………………………. .69
1.10.1.8. Здравеопазване
………………………………………………………………………………………. 70
1.10.1.9. Социални дейности
………………………………………………………………………………… . 70
1.10.1.10.Образование………………………………………………………………………………
……… 71
1.10.1.11.Култура
…………………………………………………………………………………………. 72
1.10.1.12.Спорт и младежки дейности
…………………………………………………………………...72
1.10.2.Обобщен анализ …………………………………………………………………………………….. 74
2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ………………………….75
В И З И Я ……………………………………………………………………………………………………… 76
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ …………………………………………………………………………………. 76
ПРИОРИТЕТ 1 : За по-привлекателна среда и по-добро качество на живот …………………………76
Специфична цел 1.1. Подобряване условията и ефективността на образователната система ….76
Специфична цел 1.2. Създаване условия за подобряване на здравеопазването ………………………. 77
Специфична цел 1.3. Съхраняване и развитие на културните традиции, духовните ценности и
потребности на общността ………………………………………………………………………………...77
Специфична цел 1.4. Провадия – активна, предпочитана и атрактивна туристическа дестинация
Специфична цел 1.5. Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция ………………... 78
Специфична цел 1.6. Създаване на възможности за системни занимания на гражданите със
спорт, социален туризъм и пълна адаптация на младите хора към живота и развитието на
общината .78
ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез
ефективно използване на ресурсите ………………………………………………………………………..79
Специфична цел 2.1. Развитие на изследванията, технологиите, иновациите и
информационното общество. ……………………………………………………………………………………79
Специфична цел 2.2. Стимулиране на предприемачеството и малките и средни предприятия .....79
Специфична цел 2.3. Намиране на по-ефективни и по-безвредни начини при използването на
земята ........................................................................................................................................................................ 80
Специфична цел 2.4. Съхраняване на безценните качества на горите за опазване и възстановяване
на околната среда. …………………………………………………………………………………………………80
ПРИОРИТЕТ 3: Изграждане на нова и модернизация на съществуващата инфраструктурата и
интегрирано развитие на урбанизираните територии ………………………………………………………. 80
Специфична цел 3.1. Модернизация и развитие на транспортната инфраструктура ………………….80
Специфична цел 3.2. Предотвратяване на рискове …………………………………………………………...81
Специфична цел 3.3. Енергийни мрежи, подобряване на енергийната ефективност и развитие на
възобновяеми енергийни източници ……………………………………………………………………………. 81
Специфична цел 3.4. Развитие на регионална и местна бизнес инфраструктура ………………………. 82
Специфична цел 3.5. Прилагане на стратегии за интегрирано градско развитие, с гражданско участие
за справяне с икономическите, екологичните и социални проблеми ………………………………………..82
Специфична цел 3.6. Възстановяване и обновяване на градски райони …………………………………….82
Специфична цел 3.7. Решаване на транспортните проблеми и насърчаване развитието на екологично
чист градски обществен транспорт ……………………………………………………………………………82
ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване качеството на околната среда и осигуряване на устойчивото й развитие
с цел по- добри условия на живот
Специфична цел 4.1. Намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на
установените норми за вредни вещества ………………………………………………………………………83
План за развитие на община Провадия 2007 – 2013 г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 апр 2020 в 17:00 потребител на 24 години
27 мар 2020 в 10:27 учител на 53 години
11 ное 2019 в 14:25 потребител
25 окт 2018 в 08:42 студент на 40 години от Варна - Технически университет, факулетет - Корабостроителен факултет, специалност - Инженерна екологкя, випуск 2018
08 юни 2018 в 11:21 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Богословски факултет, специалност - Теология, випуск 2016
05 дек 2017 в 21:33 учител
29 ное 2017 в 16:33 ученичка на 16 години от София - 077 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2022
23 апр 2017 в 12:04 в момента не учи на 48 години
21 окт 2016 в 11:24 студент на 34 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
22 апр 2016 в 09:54 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Център Магистърско обучение, специалност - Туризъм, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Определете броя на връзките в системата
добавена от misskill1990 21.01.2012
0
30
възможности и перспективи за преодоляване на миграционните процеси - дипломна работа
добавена от maginka290 18.04.2018
1
14
Интернет рекламата като част от интегрираните маркетингови комуникации
добавена от angel4eto_ish89 13.06.2014
1
8
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
70

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
207

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Устойчиво развитие на България

16 дек 2008
·
292
·
10
·
1,220
·
139
·
1

Устойчивото развитие е прагматична потребност на бъдещето развитие на планетата, но това не може да се постигне без национални и регионални цели и стратегии...
 

Същност на понятието "държавна администрация"

09 мар 2008
·
503
·
14
·
3,473
·
264

Същност на понятието "държавна администрация". Устройство на администрацията. Длъжности в администрацията. Изпълнителна власт. Министерски съвет. Органи на изпълнителната власт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
1 мин
27.02.2013
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Община Провадия

Материал № 43483, от 23 окт 2007
Свален: 543 пъти
Прегледан: 673 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 97
Брой думи: 19,600
Брой символи: 177,547

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Община Провадия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения