Големина на текста:
Митът за Прометей
1.На какви въпроси за съществуването на човека търси отговор митът за Прометей? Кой се появява по-
рано – божествата или хората? Играе ли роля тази последователност в оценъчен план? Равнопоставени
ли са богове и хора? 1.1.“Тогава Прометей отишъл сред хората и започнал да ги учи...”, “Прометей ги
научил как да приготвят лечебни балсами”, “Ти си научил хората как да работят и да мислят , но не си им
показал как да почитат боговете , как да им принасят жертви и как да им се кланят”
1.2.“На земята не живеели хората”, ”...Прометей смесил пръстта с дъждовна вода и създал първия човек”
1.3.“Тъжен ходел по земята Прометей , потомъкът на божествения род на титаните”
1.4.“Бговете владеят съдбините на хората...хвърлям своите светкавици там , където поискам” 1.1.Митът за
Прометей търси отговор на въпроса за смисъла на човешкия живот , значимостта на свободата и
пълноценното съществуване.
1.2.Първи се появяват божествата , които устройват света и създават човека.
1.3.Да , играе.Това, че боговете се появяват първи има за цел да покаже тяхното могъщество пред
смъртните.
1.4.Не , боговете са по-властни от хората и затова изискват преклонение пред мощта им.
2.В какви отношения са хората спрямо боговете? Защо трябва да им принасят жертви? Какъв е смисълът
на разделянето на жертвеното животно? Учи ли този мит хората как да извършват жертвоприношение?
2.1.“С огъня се върнал зарадван при хората “, ”Зевс му поръчал да направи прекрасно момиче”, ”Пандора
се съгласила и отворила капака”
2.2.“Хората трябва да принасят жертви на боговете...”
2.3.“..месото му скрил в кожата и отгоре го прикрил с търбуха. На друга купчина поставил костите , които
покрил с бяла лой ...”
2.4. “хората трябва да принасят жертви на боговете” 2.1.Чрез противопоставянето между Зевс и Прометей
се оформя човешкия живот не само като умения , но и като поуки за мястото на човека в света.
2.2.Чрез жертвоприношението хората изразяват своята почит към силата и мощта на боговете.
2.3.Прометей разделя жертвеното животно , за да надхитри Зевс и да остави по-хубавата част за хората.
2.4.Не , митът не учи как се извършва жертвоприношение , а само да се почитат боговете.
3.Какво означава огънят за смъртните? Двойственият характер на тази придобивка специфичен ли е за
нея, или всичко в света е двойствено? След като боговете изглеждат и действат като хората, по какво се
различават от тях? Ако изкушението беше подтискано от разума и Епиметей беше послушал Прометей,
щяха ли злините да са сред хората? 3.1.“Така хората загубили огъня...Те не могли вече да пекат хляб или
да готвят , ковачниците запустели и работилниците се обезлюдили...нямало къде да се стоплят”.
3.2.“...сътворил най-красивата девойка , която някога светът бил виждал”, ”Пандора също се уплашила и
побързала да затвори капака”.
3.3.“..от боговете зависи дали годината ще бъде плодородна , дали на земята ще има мор или
благоденствие”
3.4. “Веднага избрал ново наказание за хората.”, ”болестите и злото дошли неканени при хората, а след
тях идвала и смъртта”. 3.1.Огънят е важна част от живота на хората. Те го използват, за да приготвят
храната си , за да се топлят и за много други цели.
3.2.Всичко в света е двойствено. Пример за това дава митът , където двойствени са още Пандора и
Прометеевата кражба.
3.3.Боговете се различават от хората, тъй като имат божествена сила и власт.
3.4.Да , защото Зевс щеше да намери друг начин да накаже хората.
4.Може ли да бъде надхитрено върховното божество? Какви са последствията за онзи, който нарушава
установения ред? 4.1.“Зевс разбрал , че Прометей иска да го измами...избрал купчината с бялата лой”.
4.2. “Владетелят изпратил ... да приковат непокорния Прометей с най-тежките и най-здрави вериги към
една висока скала...”
4.1.Да , защото дори и боговете могат да направят грешен избор.
4.2.За този , който нарушава установения ред , следва жестоко наказание , изпратено от разгневените
богове, които не обичат неподчинение.
5.Сравнете речниковата статия с разказа. Има ли категорична информация, че Прометей е създал първия
човек? Защо авторския глас превръща епизода със създаването на хората в начало на своя разказ? Кои
са косвените белези за неразривната връзка между Прометей и човешкия род? Коя от фигурите в разказа
има посредническа функция? Как е означено това? 5.1.“Прометей смесил пръстта с дъждовна вода и
създал първия човек”
5.2. “Така Прометей създал първите хора”, ”Прометей отишъл сред хората и започнал да ги учи...”, ”Ти си
научил хората как да работят и да мислят , но не си им показал как да почитат боговете”.
5.3.“С огъня се върнал зарадван при хората“, ”Прометей ги научил как да приготвят лечебни балсами”,
”Показал на хората всички изкуства...”
5.4. “Зевс положил в ръцете й златна кутия и й дал името Пандора ...”, ”коварният Хермес отнесъл
Пандора на земята при Прометеевия брат – Епиметей”.
5.5. “Той любезно я приел в своя дом заедно със златната кутия”, ”Пандора се съгласила и отворила
капака”
5.1.Няма категорична информация , че Прометей е създал човека. Само в мита се споменава за това.
5.2.Авторовият глас споменава за създаването на човека още в началото , защото той е в основата на
конфликта между Зевс и Прометей.
5.3.Всички неща , които Прометей дава на хората , са косвени белези за връзката между тях.
5.4.Героите с посредническа функция са Епиметей , Прометеевият брат , и Пандора – красивото момиче
изпратено от Зевс , за да накаже хората.
5.5.Епиметей приема подаръка на боговете – Пандора заедно с нейната ”златна кутия” , в която е
нещастието на хората.
6.Съществува ли в митичния разказ неразрешим конфликт? Кои са двете противодействащи фигури? С
какви средства си противодействат? 6.1. “не си им показал как да почитат боговете , как да им принасят
жертви и как да им се кланят”
6.2.“Господарят на богвете поръчал на облаците да се превърнат в дъжд и да угасят всички огнища”,
”Тихо , незабелязан от никого , взел малко огън от огнището на Зевс и го скрил в кухото стъбло на
тръстика”
6.3.“взел малко огън от огнището на Зевс”, ”да приковат непокорния Прометей”
6.1.Да , съществува. Неразрешим си остава конфликта между Зевс и Прометей , тъй като те не могат да
намерят решение на проблема , свързан с хората.
6.2.Двете противодействащи фигури са Зевс и Прометей. Зевс иска хората да научат за живота по
трудния начин , а Прометей иска да ги улесни.
6.3.Средсвата , които Зевс и Прометей използват са : кражба , лъжа , измама , насилие.
7.Как в митологичния разказ за Прометей се поставя въпросът за привидното и истинското? Колко пъти
става това? По каква логика най-напред бъдещето на хората се свързва с животно, после – с огън, а
накрая – с човешка фигура? 7.2. “поставил костите , които покрил с бяла лой...Тази купчина изглеждала
по-голяма и на пръв поглед по-хубава”, ”Афродита я дарила с неземна красота”, ”Пандора се съгласила и
отворила капака”
7.3.“поръчал на облаците да се превърнат в дъжд и да угасят всички огнища”, ”не могли вече да пекат
хляб”, ”Тежки мисли будели хората през нощта”.
7.1.Въпросът за привидното и истинното в мита за Прометей е поставен чрез постъпките на Прометей.
7.2.Това става два пъти. Първия път чрез подялбата на животното и втория път – чрез създаването на
Пандора.
7.3.Животното и огъня, които са отнети от хората , и човешката фигура Пандора са наказания за хората ,
чрез които деградират.
8.Каква е ролята на двойствеността на разказа? От какво проточа неясният, двойственият статут на
Прометей? По кои качества той прилича на Зевс? С какви качества Зевс го превъзхожда? 8.1.“Тази
купчина изглеждала по-голяма и на пръв поглед по-хубава”
8.2. “Оттогава хората принасяли в жертва на боговете кости и мазнина...”, ”така хората загубили огъня...”
8.3. “Веднага избрал ново наказание за хората”, ”...взел малко огън от огнището на Зевс”
8.4. “според волята на Зевс”, ”...хвърлям своите светкавици там , където поискам”
8.1.Ролята на двойствеността в разказа е да покаже , че света може да бъде измамен и чрез нея боговете
могат да се надхитряват.
8.2.Двойственият статут на Прометей произтича от желанието му да помага на хората.
8.3.Зевс и Прометей имат силни воли, хитрост , могъща сила и желание да научат хората как да живеят.
8.4.Зевс е върховен владетел. Неговата воля е закон.
9. Какво внушава този митологичен разказ като цяло – страхопочитание към Зевс, симпатия към Прометей
или ...? “...от златната кутия излетели болести , злини , беди и се разнесли над целия свят.” 9.Може би
внушава повече страхопочитание към Зевс , защото той има властта както да помилва и помага , така и да
наказва.
10.Категоричен ли е разказът, че Прометей е благодетел за хората? Как биха живели те без огъня? А как
биха живели без Пандора и нейните злини? 10.1. “... започнал да ги учи ...”, ”така хората загубили огъня”
10.2. “Те не могли вече да пекат хляб...и работилниците се обезлюдили”
10.3.“Болестите и злото дошли неканени при хората, а след тях идвала и смъртта”
10.1Разказът не е категоричен , че Прометей е благодетел за хората , тъй като освен че им дава много
блага , той същотака им донася нещастия
10.2.Хората биха живели трудно , почти невъзможно без огън , защото той им е нужен във всекидневието.
10.3.Без Пандора хората щяха да живеят много по-щастливо , тъй като нямаше да познават злините и
смъртта.
11.По какъв начин в разказа се мотивира промяната на житейския статут на хората от блажено неведение
и пълно божествено покровителство във всекидневното усилие и кошмарни видения? Виновни ли са те за
това? Кой носи вината и как я изстрадва? Води ли страданието до опрощение? 11.1.“...месото оставили за
себе си “, ”Тежки мисли будели хората през нощта...”
11.2.“...кошмарите притискали гърдите им”
11.3. “Орелът долитал всеки ден до прикования Прометей и с острия си клюн разкъсвал и кълвял черния
му дроб.”
11.4.“трябвало да носи железен пръстен , в който е сложен камък от кавказката скала.” 11.1.В опита си да
помогне на хората Прометей предизвиква гнева на Зевс и така се стига от блажения живот до
всекидневните нещастия.
11.2.Не , защото хората са само пасивни участници в този конфликт.
11.3.Прометей носи вината и понася наказание за това.
11.4.Страданието на Прометей не води до опрощението на Зевс , тъй като Прометей продължава да носи
своя малък затвор.
12.Как в различните културни епохи се тълкува митът за Прометей? Във връзка с кои негови дадености
взима връх една или друга интерпретация? Кой е устойчивият смисъл на фигурата на Прометей днес?
12.1.През ренесанса Прометей е считан за герой, символ на неспасяемия в своята обреченост човек.
През класицизма митът е използван най-вече за ефектно забавление.
Прометей също е считан за спасител на човешкия род.
12.2.Във връзка с полажителните му качества , наказанията, които Зевс му налага, и постъпките.
12.3.Прометей като създател и благодетел на човешкия род.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 окт 2021 в 18:44 студент на 50 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Образът на Прометей

19 дек 2007
·
1,099
·
1
·
196
·
266
·
1
·
2

Образът на Прометей остава дълготраен израз на борбеното начало в личноста, която се стреми към прогреса и чийто водещ знак е хуманизмът...
 

Мярата за "доброто" и "лошото" в "Антигона"

17 апр 2006
·
1,579
·
3
·
847
·
289
·
1

Пети век преди новата ера, под небето на Тива ,на театрална сцена се играе трагедията на Софокъл "антигона".Годините сте заличат много - сте се изгубят подробностите от бита , ще се променят декорите...
 

Богове и хора в поемата „Илиада”

07 май 2007
·
1,012
·
5
·
1,794
·
480
·
10
·

Основни герои в поемата на омир са боговете и хората - военни вождове, редови войници, мирни граждани, народна маса.
 

Електра - безсмислието на отмъщението


Тема по литература върху произведението "Електра" от Софокъл
 

Прометей - човеколюбец и борец

11 дек 2007
·
917
·
3
·
710
·
435
·
2
·
3

Есхил използва за свой герой вече вече съществуващ такъв от гръцката митология, но тук той представя Прометей в друга светлина – не като Прометей – крадец на огъня и измамник, а като Прометей – човеколюбец...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Старогръцка литература
Илиада
изпитен тест по Старогръцка литература за Ученици от 9 клас
Тестът е апробиран и съдържа 20 затворени въпроса, свързани с художественото съдържание на "Илиада",с нейния социокултурен контекст и с използеаните тропи и фигури на езика. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
42
1
2 мин
21.01.2015
Тест по старогръцка литература за 9-ти клас на тема "Древногръцката култура и литература"
тематичен тест по Старогръцка литература за Ученици от 9 клас
Тестът "Древногръцката култура и литература" е подходящ за ученици от 9 клас. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
18
38
1
2 мин
17.01.2014
» виж всички онлайн тестове по старогръцка литература

Митът за Прометей (план-конспект)

Материал № 43377, от 22 окт 2007
Свален: 468 пъти
Прегледан: 454 пъти
Качен от:
Предмет: Старогръцка литература, Литература
Тип: Конспект
Брой страници: 3
Брой думи: 1,041
Брой символи: 8,194

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Митът за Прометей (план-конспект)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения