Големина на текста:
АДАПТАЦИЯ, РАЗСТРОЙСТВА ПРИ СТРЕС
И
МОДЕЛИ ЗА СПРАВЯНЕ В ОБЩАТА ПРАКТИКА
П. Петкова, Ц. Цонев, П. Маринов, Св. Николкова
Определение – Адаптацията е процес на приспособяване на организма и личността към
изменящите се условия на съществуване. В основата на адаптацията на човека стои
изработения в процеса на неговото еволюционно развитие, съвкупност от
морфофизиологични изменения, насочени към запазване на неговото относително
постоянно състояние на равновесие във вътрешната среда – хомеостаза. За успешното
адаптиране е необходимо организма да има строго интегрирани и йерархизирани
функционални системи. Независимо от факторите, към които се адаптираме, организма ни
реагира по идентичен начин, защото е налице идентичност във физиологичните прояви.
Видове адаптация – Биолозите под адаптация разбират процесите на наследствена
изменчивост, която се закрепва с естествения отбор. Тази адаптация е генотипна, защото
се дължи на прамени в генетичния апарат. От друга страна под адаптация се разбират и
наблюдаваните в процеса на индивидуалния живот на организма реакции, които настъпват
като отговор на промени в средата. Тази адаптация е фенотипна. В основата на
фенотипната адаптация стоят физиологични, биохимични и структурни преобразования в
арганизма, които обезпечаватхомеостазата в нейните условия. Пълното противопоставяне
на фенотипната адаптация на генотипната е неправилно, защото фенотипната адаптация е
генетически детерминирана.
Структурни, неврофизиологични и биохимични основи на адаптацията.
Морфофункционалните и биохимичните реакции на организма, в отговор на промените в
околната среда, са важни за разбирането на адаптацията, придизвикана както от
физическите, така и от психическите фактори. Връзката между средата – стреса –
емоциите и адаптацията са естествени и не са поставят под съмнение. За това допринася и
общия анатомо-физиологичен субстрат /корово-подкорови образования и вегетативна
нервна система, най-често свързани с кръга на Папец /таламус, хипоталамус, хипокампт/,
който е ангажиран както по време на стреса, така и по време на адпатацията.
Психичната адаптация зависи не само от вида на стресора , но и от неговата
продължителност и интензивност. Силният стрес предизвиква дезорганизация в
поведението и повишава активността на вагосимпатикавата система, която стимулира
подкоровия процес, чрез повишаване активносттта на симпатикуса, което осигурява
възможност за преодоляване на стреса. В основата на адаптацията на организма лежат
пластичността и динамичността на белтъците и допускащи множествени и обратими
промени в различните части на белтъчните молекули При адаптацията се разменя
пространственото разположение на белтъчните молекули, скоростта на метаболизма и
устойчивостта на връзките между тях.
Свеждането на мозъчната организация на структурно-физиологично и биохимично ниво е
необходимо за да се подчертае значението на клетъчната памет, корово-подкоровите
структури и ХХ надбъбречната ос в изграждането на психичните реакции на защита.
Взаимоотношения стрес, емоции, адаптация – взаимоотношенията стрес адаптация
са двупосочни. При взаимоотношението Стрес ce Адаптация, организмът, със своите
адаптивни системи, се стреми да намали стресовото въздействие като запази и телесния и
психичен интегритет на индивида, т.е. стреми се да възстанови адаптацията. Адаптацията
като реагирането при стрес е свързана със следните нива:
1. Социално-психологична, промяна в стереотипите.
2. Психологична – промяна в актуалното психично състояние.
3. Промяна във вегетативно-хормоналната система.
Облигатен механизъм на психичния стрес Тревогата, която не рядко се преживява
като заплаха, е резултат от нарушения баланс среда – ресурси, за удовлетворяване на
потребностите. Разглеждането на тревогата като форма на адаптация носи риска от
неоценяване на тезата, че тревогата е сигнал, свидетелстващ за разстроена адаптация и
активиращ адаптивните механизми /Хайдйрлиц С. 1984/. Тревогата и свързаната с нея
енергична мобилизация, бързо променя поведението на индивида, неговия характер и
активност в посока преодоляване на опасността, било чрез справяне или чрез бягство.
Емоционалният стрес, в процеса на адаптиране, се придружава от промени в симпатико-
адреналната система и катехоламинните структури на ЦНС, а при физическия в
хипоталамо-хипофизо-надбъбречната системи с хипертрофия на надбъбреците.
Последователноста в реакциите при емоционалния стрес са описани от Levi (1996). В
началото импулсите в кората на големите полукълба на главния мозък, постъпват в
хипоталамуса, което предизвиква активация на симпатикусовата и парасимпатикусовата
системи. Импулсите по симпатикусовите нерви се предават на модуларната част на
надбъбреците, което довежда до повишение на норадреналина и адреналина. На
следващия етап хипофизата се повишава от хипоталамуса, като задната част се повишава
чрез невронните влакна, а предната част от надбъбречните адреналин и отделените
трофни хормони.
Диференциацията на стреса и емоционалното състояние е извънредно сложна, а в някои
случаи може да бъде условна. За описването на едни и същи явления, различните
изследователи използват различни понятия, като фрустрация, тревога, конфликт, защитни
реакции.
В съвременното разбиране на феномена адаптация психолозите, социолозите,
социалните работници и медиците, в частност психиатрите полагат два основни
компонента на взаимодействие Индивид и Рискови фактори /Социален стрес/, които
влизат в непрекъснато взаимодействие. Когато социалният стрес се движи около
границите на потенциала на индивида, той се превръща в стимул за неговото личностово
развитие и предизвикателство към творческия му потенциял. Но когато този социален
стрес е в интензитет и продължителност надхвърлящи в голяма степен потенциала на
индивида, той се превръща в бариера към развитието му, а понякога в травма, която
разстройва азаптацията и може да причини болестно нарушение. В следващите части на
изложението ще представим най-важните страни на тези два кампонента, с оглед
разбирането за адаптация в психосоциалното функциониране на индивидите и
разстройствата в адаптацията, като втора част ще предложим програма за работа при
пациенти с нарушена адаптация.
Адаптацията на индивида се определя от :
Първо: Рискови фактори към социалната адаптация на индивида - С т р е
с
Остър стрес
причинен от внезапно събитие
на катастрофа, провал, загуба,
които са значимо негативни за
индивида
Ежедневен стрес
Свързан с ежедневни
негативни затруднения от
битов характе, като караници,
липса на пари, несигурност в
основни и елементарни неща от
бита; съвременните проучвания
на психолозите определят
ежедневния стрес като високо
рисков фактор за психичното
здраве и адаптация на
индивида;
Професионален стрес
Професионалният стрес е
определен от качествено
различиния стил на
управление, изискванията към
количество и качество на
работа и образованието вкл.
придобития професионален
опит; свободата за
професионални решения и
насърчаване на личната
инициатива на индивида;
усвояване на позания
Второ: А. Потенциал за справяне и
Б. Уязвимост на индивида към стрес
А. Потенциал на
индива за
справяне със
стрес
Личностова зрялост
включваща добри
комуникативни
умения с емоционално
диференциарании
устойчиви
преживявания с добър
самоконтрол над тях;
Добри стратегии за
стравяне с проблемни
житейски ситуации и
успешен личен опит за
справяне
Добра психосоматична
конституция и липса
на хронични
заболявания
Б.Уязвимост на
индивида към
стрес
Разстройства на
когнитивни и
емоционални
психични процеси;
Снижен
фрустрационен
толеранс; загуба на
работоспособност,
съпътствувана с
продължителна умора;
загуба на наслада и
удовлетворение при
извършване на
дейности значими за
индивида и общуване
Невротични симптоми,
повишена тревожност,
неспокойствие,
раздразнителност;;
Разстроен сън,
затруднено
възстановяване след
обичайния итервал от
почивка; намален
апетит; колебания в
теглото; прибягване до
медикаменти
/успокоителни,
транквилизатори;
сънотворни,
болкоуспокояващи/
или алкохол и
наркотици; загуба на
либидо;
Повишена
заболеваемост към
простудни, грипни,
вирусни заболявани;
рецидиви на минали
заболявани; обостряне
и хронифициране на
заболявания, които
преди това са били в
стабилна ремисия;
нови болестни
разстройства;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Адаптация и стрес

В основата на адаптацията на човека стои изработения в процеса на неговото еволюционно развитие, съвкупност от морфофизиологични изменения, насочени към запазване на неговото относително постоянно състояние на равновесие във вътрешната среда...
Изпратен от:
Виолина
на 2010-01-12
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психологическо "прегаряне" - Burnout - Описание на синдрома

06 юни 2008
·
123
·
3
·
484
·
74
·
2

Хората, които имат нужда от професионална помощ често не са единствените, които страдат. Професионалните лица, като доктори, терапевти, социални работници, също са застрашени от емоционално и психологическо “прегаряне” - познато като бърнаут...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,786
·
5
·
2,185
·
863
·
4
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,614
·
22
·
2,400
·
1,443
·
4
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Адаптация и стрес

Материал № 432816, от 12 яну 2010
Свален: 91 пъти
Прегледан: 104 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 19
Брой думи: 3,938
Брой символи: 34,482

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Адаптация и стрес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения