Големина на текста:
№10 Методи на обучение по физическо възпитание – същност, характеристика и
изисквания за интензификация
В учебния процес по ФВ за реализиране на двигателна дейност се прилагат подходящи методи. При
обучение в нови движения, както и при затвърдяването им, се използват методите на словото, методи
на онагледяване и двигателни методи.
Към първата група методи спадат разказът, описанието, обяснението, указанието, беседата,
лекцията, анализът и преценката. С помощта на словото учителят ръководи учебния процес, като
съобщава различни по характер знания на учениците, анализира и оценява изпълнението на
упражненията, осигурява се добра организация, ред и дисциплина в урока.
В училищната практика относителният дял на отделните словесно методи е различен и зависи от
възрастта на учениците, от конкретните задачи на урока, а така също и от етапа на обучение.
В началните класове и в предучилищната възраст се използва живо, образно слово с подходящ
емоционален отн, за да събуди интерес у децата.
Описанието на упражненията са най-често използваните методи. При описанието се излага
структурата на дадено движение в необходимата последователност на неговите елементи. Правилната
терминология е задължителна.
При обяснението ученикът получава по-богата информация за изучаваното движение – за неговите
параметри, за техниката на изпълнение, за въздействието му, за евентуални грешки. Обяснението
създава по-точна представа за движението, което улеснява неговото възпроизвеждане.
Указанието е кратка бележка по изпълнението на дадено упражнение, при което се набляга на
характерен момент. Например при наклони да се докосва пода, при извивки на трупа да се погледне
стоящия отзад ученик и др. Указания може да се дват и предварително по организацията на работата, за
реда на изпълнение, за подреждане на уреди и др.
Беседата се провежда под формата на въпроси и отговори. Когато е в началото на урока,
обикновено се търси връзка с преди изучен материал. В хода на урока чрез нея се цели активизиране на
познавателната дейност на учениците, която се предизвиква от учителя чрез подходящи въпроси. По
този начин се създават и проблемни ситуации, изясняват се някои зкономерности, осъществява се и
междупредметна връзка.
Лекцията като словесен метод почти не се използва в училищното физическо възпитание. Тя
намира приложение във висшите учебни заведения, при високо спортно майсторство. Чрез нея се
получават теоретични знания по различни въпроси на физическото възпитание, а в специализираните
спортни академии и по методика на обучението.
Анализът на изпълняваниете упражнения се прави за по-пълно вникване в техниката и за откриване
причините за допускане на грешки. Чрез анализа се търсят пътища за тяхното отстраняване и се
стимулира качественото изпълнение. В резултат на анализа се прави и съответната оценка.
В училищната практика приложение намират и словесните методически прийоми, като
забележки, команди и разпореждане, чрез които учителят осъществява ръководната си дейност в
урока.
Нагледни те методи допълват информацията за изучаваните движения, получена чрез словото. С
помощта на зрителния анализатор представата за движението става по-пълна и неговото
възпроизвеждане по-успешно.
Към нагледните методи се отнасят непосредственият показ на учителя или подготвен за целта
ученик. При този метод изпълнението трябва да е образцово, т.е. техническо правилно и да се вижда
добре от всички ученици. Освен в естествен темп, показването може да се изпълни и в забавен темп, с
подчертаване на характерни моменти. В зависимост от структурата на упражнението, то може да бъде
показано в профил или анфас. В отделни случаи се допуска показ и с гръб към класа.
Към нагледните методи спадат още статичната демонстрация показване на табла, схеми и
рисунки, снимки и диаграми. Динамичната демонстрация включва показване на диафилми,
кинограми, видеотехника и др. предимството на динамичната демонстрация е, че лентата може да бъде
1
забавена, повторена или стопиране в даден момент. В училищната пркатика нагледните методи се
използват най-често в комбинация със словесните методи.
Двигателните методи са известни и под името практически. Към тях спадат аналитичният или
разчленен метод, синтетичният или цялостният метод, игров и състезателен метод и помощно-
двигателен. Те са свързани с непосредствената двигателна дейност на учениците.
Аналитичният метод се прилага, когато се изучават сложни двигателни действия, които подлежат
на разчленяване. Такива са движенията при различните стилове в плуването, когато поотделно се
усвояват движенията на ръцете и краката, а после се съчетават, акто се обръща внимание и на дишането.
Когато се изучават движения със сложна техника, предварително се изпълняват подготвителни или
специални упражнения, чиято структура е близка до новото движение и ще улесни усвояването му.
Синтетичният или цялостният метод се използва при обучение в движения с по-проста
структура, както и при някои по-трудни упражнения, които не е възможно да се изпълняват
самостоятелно на части. Такива са страничното колело и премятанията в гимнастиката, скоковете във
вода и др.
Този метод се прилага предимно при деца от предучилищна и начална училищна възраст, чиито
знания и двигателен опти са по-бедни. Те по-лесно възприемат и възпроизвеждат цялостното
изпълнение.
Игровият метод немира широко приложение в практиката, особено в началните класове идетските
градини. Игровият метод се прилага предимно в етапа на затвърдяване и усъвършенстване, когато
двигателните навици са автоматизирани.
В училищната практика игровият метод се прилага най-често под формата на щафети. Включването
на вече усвоени упражнения в играта два възможност за многократното им изпълнение при променени
условия. А това допринася за стабилизиране на двигателните навици. При игрите действа с по-голяма
сила емоционалният фактор, който стимулира учениците към по-голяма активност.
Състезателният метод предивява по-високи изисквания по отношение на физическите и
психическите натоварвания. При неговото прилагане се постига по-пълно стабилизиране на
двигателните навици в трудната и напрегната състезателна обстановка. Състезателният метод дава
възможност за проверка и отчитане степента на подготовка на даден състезател или отбор. При този
метод е изисква максимално мобилизиране на силите – физически и морални, за показване на високи
спортни резултати.
Участието в състезания от различен мащаб е свързано с високи изисквания към техническата,
физическата, тактическата, теоретическата и психическата подготовка на състезателя. Прилагането на
състезателния метод в училищната практика допринася за увличане на учениците в активна двигателна
дейност. Това от своя страна води до развиване на физическите им качества, доповишаване на жизнения
им тонус, до по-високата им работоспособност.
Помощно-двигателният метод се изразява в оказване на помощ от страна на учителя
приизпълнение на труденмомент от дадено упражнение. Чрез него се получава по-пълна представа за
пространствените, времевите и силовите характеристики на движението. Например, при коремно
възлизане на високия прът ( на смесена успоредка) допълнителният тласък в подходящ момент улеснява
изпълнението на упражнението.
Помощно-двигателният метод може да се приложи и при фиксиране на тялото в определена поза.
Например, тилна стойка, везна, челна стойка и др. В тези случаи учителят помага на изпълняващия да
заеме правилното положение, за да го изпълни добре и самостоятелно.
При други случаи се налага съпровождане на движението. Например, при равновесно ходене по
греда, когато първокласникът не е преодолял страха си, учителят или негов съученик може да ми подаде
дори един пръст, за да преодолее разстоянието.
Помощно-двигателният метод се прилага само при необходимост. С него не бива да се прекалява,
тъй като се забавя процеса на формиране на двигателните навици, а е нужно да се вдъхва и увереност в
собствените сили на ученика.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методика по Физическо възпитание

Методи на обучение по физическо възпитание – същност, характеристика и изисквания за интензификация...
Изпратен от:
meteor4e
на 2010-01-11
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
152 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

План-конспект за урок по физическо възпитание и спорт за 3 клас

06 окт 2011
·
1,575
·
9
·
705
·
2,214

Тема: Подвижни игри 1. Начално разучаване на играта “Къде ще падне токата? 2. .Задълбочено разучаване на играта “Разделена двойка”3. Задълбочено разучаване на играта “Ястреб и птици”4. Развитие на физическото качество бързина....
 

Урок по математика - Видове триъгълници и четириъгълници

27 сеп 2008
·
617
·
8
·
819
·
569

План-конспект на урок за обобщение и систематизиране на знанията.
 

Български народни хора

05 апр 2011
·
394
·
3
·
493
·
568

План-конспект на урок по физическо възпитание и спорт за ІІІ клас...
 

Спортно-подготвителни игри

26 май 2011
·
306
·
4
·
328
·
605

Протокол от наблюдение на час по физическо възпитание и спорт...
 

Интерактивни методи на обучение по изобразително изкуство в IV клас

02 апр 2010
·
358
·
6
·
1,866
·
714
·
1

Представени са интерактивни методи, които могат да се използват в обучението по изобразително изкуство в подходящи форми на работа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 3 курс
Тест за педагози от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Изкуство и възпитание". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
21
1
8 мин
13.08.2013
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
28
1
7 мин
18.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Методика по Физическо възпитание

Материал № 432503, от 11 яну 2010
Свален: 152 пъти
Прегледан: 241 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 730
Брой символи: 6,601

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика по Физическо възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,937 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения