Големина на текста:
5. ПРЕДПОСТАВКИ И ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ
Предпоставките могат да бъдат обособени в три основни групитехническипрограмниикономически
Техническите произтичат от нарастването на възможностите на изчислителната техникаРазвитието на 
телекомуникационната техникакакто и скоросттакапацитетът и надеждността на компютрите дават 
възможност за свързване на компютрите в мрежикоето от своя страна дава отражение върху развитието на 
инфо технологии.  Това е от съществено значение за управлението поради неговата специфична особеност при 
териториалната отдалеченост на отделните обектиОт голямо значение е възможността за създаване на общи 
база данниПо този начин се рашваат редица проблемисвързани с актуалността и достоверността на 
използваните данниикономисва се жив труд при обработката на инфонамаляват се грешките и изкривяването 
на инфосъздават се условия за по­висока организираност и технологична дисциплинаОт компютри
конструирани на базата на електронни лампи/първо поколение/, през транзисторните технологии/второ 
поколение/, рс изградени на базата на интегрални схеми/трето поколение/, микропроцесорните 
технологии/четвърто поколениееволюцията стига  до пето поколениеХарактерно за развитието на компютрите 
от различните поколения са тяхната миниатюризация и увеличаването  на  бързодействието,  капацитета на 
паметта и на външните запомнящи устройстваразвитието на програмното осигуряване.
Създаването например на първия микрокомпютър през 1981г от АЙ БИ ЕМ е от съществено значение за 
управлениетоПричинатае че микрокомпютрите са предназначени за еднолично използване от потребителитеа 
опарди особеностите на управляемите обекти в бизнеса често е необходимо обработката на инфо да се извършва 
на местата на нейното възникване и използванеМикрокомпютритекоито са вече част от живота ни са важна 
техническа предпоставка за  автоматизация   на   управлението  и   за създаване  на  управленски  информационни 
систмиглавно поради следните предимства: ­ голям обем оперативна памет; ­ наличие на външни запомнящи 
устройства на твърд магнитен диск  с голям капацитетголям капацитет на външните запомнящи устройства на 
гъвкави сменяеми магнитни дисковекоето прави капацитета на тази памет практически неограничен; ­ работата 
с машините лесно се усвоява от потребителите.
КИС са сравнително ново понятиеВажно е да се отбележиче има предпоставки дза тяхното развитие
когато има възможност да се решават проблемиТехниката трябва да работи тамкъдето има проблемиЗа 
създаването трябва да има възможност за работанеобходими са условия и поддръжка.
Програмнипредпоставки 
Кога говорим за програмни предпоставки? – програмни предпоставки имаме тогавакогато хората могат 
сами  да решават проблемите сибез намесата на други лицаПрограмонто осигуряване се развива паралелно с 
развитието на техническото осигуряване,  при което в тази  област също в исторически план  съществуват 
поколенияЗа първото поколоние програмно осиг е характерно използването на машинен езикза второто – 
асемблерен езика за третото – усъвършенствани езици от високо нивот.наралгоритмични  езициЗа 
четвъртото поколение се разработват общи проблемно ориентирани програмипредназначени за широк кръг от 
потребителиРазработват се програмни продуктинаречени пакети приложни програми ПППТе са пазарно 
ориентирани и се разпространяват независимо от компютритеПод програмен продукт – комплекс от 
взаимосвързани програмиизпълняващи функциисвързани с обработката на данни или за решаване на 
определен   клас   задачи.   Програмните   предпоставки  преминават   и   през   прилагането   на   машинния 
език/перфокартите/, структурните езици /смесени – 0 и 1 и човешки думии стигнем до използването в днешно 
време на софтуераВ зависимост от своето функционално предназначение и ролята на отделните програми в 
процеса на обработка на инфото програмното осигуряване се дели на базово и приложноБазовото включва – 
операционните системипрограмните системи за създаване на потребителски програмимрежовото програмно 
осигуряване и програмното осигуряване на бази от данниОперационните системи са еднозначни и 
еднопотребителскимногозадачни и еднопотребителски и многозадачни и многопотребителскиНапример  MS 
DOS  е  еднозадачна  и еднопотребителска,  MS WINDOWS   еднопотребителска и многозадачна,  NOVELL 
NETWARE – многопотребителска и еднозадачнаа UNIX – многозадачна и многопотребителскаПриложното 
програмно осигуряване  включва  многофункционални  пролижни  програмни  продукти  и  програмни  пакети за 
конкретни приложенияМногофункционалните програмни продукти се използват за текстообработказа 
оптимизиранеза графично изобразяване на инфо в бизнеса – това са прогр продукти за създаване на първични 
документизаписи и файловеПрограмните пакети са свързани със създаването на инфо­справочни системина 
системи за обучениеза автоматизация на проектирането и на бизнес – административни системиМоже ППП да 
се използват за решаване на различни икономически задачи в управлението на обекта от различни отрасли и 
сфери.
Икономическипредпоставки
При тях се разглеждат възможните алтернативи днеси се прави съпоставка с „вчера”. КИС имат поне 
една алтернатива и това е ръчната обработкаИдеята ече това което ние правим е не по­скъпата алтернатива от 
всичко другоЛогично ик предпоставки ще са свързани с цените на рс­татаса наличието на конкуренция между 
фирмитекоито осъществяват разработване на управленски инфо системиТенденцията да се намалят цените в 
световен мащаб на микро компютритепри увеличаване на технико­експлоатационните им възможностиТрябва 
да се има предвид и че посочената конкуренция е условие за непрекъснато усъвършенстване на проектните и 
програмните решения при поевтиняване на разработването и внедряването на УИС и на извършването на инфо 
услуги.
ПРИНЦИПИ
Необходимато е да се отбележиче прилагането на принципите зависи от специфичните структури и 
особеностите на управлението в различните обектиЕто защо независимоче принципите имат общовалиден 
характерпроявлението им зависи ото конкретните условия и решаваните задачи.
Принцип на активното участие на потребителитев създаването и експлоатацията на УИСНалага се 
в резултат от развитието на микрокомпютрите и бързото разширяване на приложението им при инфо 
осигуряване  на  управлението  на  различни  сфери  и  дейности.  Във  връзка  с  това  могат  да  бъдат  обособени 
следните принципи:
Принципнасистемнияподход – системата се разглежда във взаимна връзкакато се отчита сложността 
на управляемия обект и спецификата на неговото управлениеОтделните елементи на тази система не могат 
дасе разглеждат изолирано един от друга на основата на системния подхо е необх да се изучава 
взаимодействието на  тези елементи.  При  прилагането му  се  отчита  различната  степен  на  неопределеност  в 
поведението на отделните елементиПри разработването на отд елементи на УИС е необх отчитането на техните 
връзки и взаимодействиея – условие количеството предоставена инфо да отг на действителните мениджърски 
потребности.
Принцип за развитие  – създаването на УИС не е необх и може дасе осщъстви с еднократен акт като 
цялостна системаНачалото се поставя с прилагането на готови програмни продукти за решаване на отделни 
задачисвързани с извършването на трудоемки изчислителни операциикато постепенно внедряваните задачи се 
увеличаватза да се стигне напр  до  създаването  на  рс анализи и разработване на стратегия  за  развитие  на 
производството.
Принцип заадаптивност – изисква при проектирането на самата система да се осигури възможност за 
лесно приспособяване при промени в самия обект и в околната средаОтнася се преди всичко до промени
свързани с вида на фирмата и нейната основна дейностструктурата на производствотоголемината на фирмата
Този принцип е едно от най­важните условия за нормално функциониране на УИСТрябва да  се осиг 
адаптивност  и  по отношение   на   връзките   с ок  среда  и  това  се  отнася  най­вече   за банките  и   дан   система
Принципът има пряко отношение към софтуера и хардуеракато непрекъснатото усъвършенстване на тези два 
елемента на УИС налага при нейното проектиране да се осигури възможност за адаптивност.
Принцип заавтономност – необх е да се прилага не толкова по отношение на отделни задачиколкото 
на един взаимосвързан комплекс от задачиАвтономността се определя от принципната възможност за 
разчленяване на системата на подсистеми и тяхното обособяванеПод подсистема се разбира – отделената по 
опр признак част от систематакоято на свой ред може да се разглежда като системаЗа декомпозирането на 
УИС на подсистеми се прилагат функционаленпредметен или организационен принципПри функционалния се 
използват  подсистеми  в съответствие   с изпълняваните  управл  функции,  при  предметния  принцип  – 
подсистемите се обособяват на основата на необходимостта от нифо за управление на материалните обекти
прилагането на организационен принцип налага да се използват съществуващите организац­управл звенаМоже 
да се използва смесен принцип – от двете системи.
Принцип на оптималност  – налага използването на икономически критерии за обосноваване на 
вариантите на решения Варианти на решения съществуват при организацията на обработка на инфо и 
техническо осигуряванепри инфо технология с използването на различни ПППОсн показатели при избор на 
вариант трябва да бъдат икономически.
Принципзаединнатаинфобаза осигуряване на еднократно регистриране на първичните данни и 
тяхното многократно използване за решаване на различни задачиФормираната единна инфо база в паметта на рс 
се използва при инфо обслужване на изпълнението на различни управленски дейностикато осигурява 
интеграция и съпоставимост на вземаните решенияОт ик гл т използването на единна инфо база позволява дасе 
повиши качестовто на стретегическиятактическия и оперативен мениджмънтда се осиг достоверна инфо за 
анализ и контрол и дасе ползват рационално производствените ресурсиОт гл т на технологията на обработка на 
инфо прилагането на единна база позволява да се увеличи обменът на инфо в рс като се използва мах достоверна 
инфоДанните подлежат на непрекъснато актуализиране.
Принцип на участието на потребителитев създаването на УИС – осн предпоставка ече крайният 
потребител владее задълбочено възможностите на системата за взимане на решения и на тази основа разработва 
приложенияДоколко потребителите в отделните обекти могат да се вкл в създаването и развитието на УИС – 
това зависи от тяхната квалификация и качествата на персонала.
ПринципзазадължителнаексперименталнапроверканаУИС – зад условие след  тестването на 
програмите и приемането на проектните решеня са експериментирането с реални данни и оценката на 
възможностите за функциониране на систематаТова се прави преди реалната експлоатацият к в противен 
случай може да доведе до грешки по време насамата работаПринципът има пряко отношение към 
съдържанието на отделните фази на изграждане на УИС и трябва да намери практическо изражение в 
предвиждането на дейностиосиг експериментална проверка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 авг 2018 в 10:28 учител на 62 години от Пловдив - СОУ "Христо Груев Данов", випуск 2018
01 яну 2018 в 03:10 потребител
21 дек 2016 в 12:00 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2014
18 юни 2016 в 12:12 студент на 39 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Хидротехнически факултет, специалност - Хидромелиоративно строителство, випуск 2018
29 мар 2016 в 20:24 в момента не учи
14 ное 2015 в 04:19 студентка на 46 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Комуникационна техника и технологии, випуск 2016
04 яну 2015 в 18:32 ученик на 19 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2019
14 яну 2014 в 17:10 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - икономика и бизнес, випуск 2015
28 май 2013 в 18:15 ученичка на 26 години от Благоевград - ПГИ "Иван Илиев"
28 май 2013 в 14:08 студент на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Бизнес администрация, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
45
1
2 мин
19.09.2013
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
41
1
1 мин
20.08.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Предпоставки и принципи на изграждане

Материал № 430712, от 09 яну 2010
Свален: 88 пъти
Прегледан: 66 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 967
Брой символи: 9,236

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предпоставки и принципи на изграждане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
105 23

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
287 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения