Големина на текста:
Икономически Университет- Варна
Домашна работа
по дисциплината:
“Социална психология в туризма”
на тема:
Илюстрация на теорията за когнитивния
дисонанс
Изготвил: Проверили:...........................
Николинка Руменова Георгиева, VI к-с, доц.д-р Т. Христова
спец. Туризъм-СН, магистър,редовно ст.ас. М. Велева
група 46, фак. № 8149
Варна,
2009
ТЕОРИЯНАКОГНИТИВНИЯДИСОНАНСЛЕОНФЕСТИНГЕР
Невъзможносттадасеполучинепосредственовъзнаграждениеза
положенитеусилия
Миналотолятоработихзапървипътна рецепциякатоадминистраторкав
. единхотелнаЗлатнипясъциПрипровежданетонаинтервютомибе
, 450 ., (, казано честартовата заплата щее лв авпиковия сезон юни юлии
) 500 . 50 . август щебъдеувеличенана лв заедносмесечнибонусиоколо лв
22 . Започнахработа нааприлДойде маймесеци получихзаплатаза
. , , 400 .предния месецМинаимай месецдойдеюниазаплата мибешелв
, 50 . - , Несамочебешес лв понискаотобещанатастартовазаплата ноине
. получих никаквибонуси С колегитебяхме безкрайно разочаровании
- - . ,решихмедаговоримспрекиясиначалникФронт офисмениджъра Тя
, , обаче приенещатамногобезразличноиниказа чещенаправивсичко
. , възможноследващиямесец да получим повечеИтака ние изчакахме да
. , . минеюнимесецУви безпромянав заплащанетоТовапродължи чакдо
15 , 450 . . ! августкогато взехмелвза юлиЕстествено нямаше бонусиС
, колегитеотново решихме да питамезащо нямаме бонусинобяхмепочти
, .сигурниче никойняма давземе подвнимание нашитеискания
Започнахмеда недоволствамеитоваявно енаправиловпечатлениена
, 450 . 50 . !когототрябвазащотосептемвриполучихме лв плюс лвбонус
, И такадойдекраят на сезонаи последните заплати нибяха изплатени
. , средатанаоктомври И засептемвримесецпрезкойтозаетосттавхотела
100 % , 450 . 50 .бешеотновополучихлвибонусзацялостенпринос лв
, Равносметкатамизалятотобечеазвсъщностнеполучихнитоединмесец
, - товакоетоми беобещанонаинтервютостартоватамизаплатанебеше
450 ., , .лвнебеувеличенанитопъкполучавахбонусивсекимесец
Разочарованиетоминеетолковасвързаносразминаванетовобещанотои
, , полученовъзнагреждениеастоваче цялонанаснибяхавъзлагани
, , задачикоито не влизатв нашитезадължения катонапример да
, ,превеждамеменютонаресторантанаанглийски немскиифренскиезик
, -, давземамесменитенамомичето коетоработешевспа центъра закоето
, -никой ненибеше предупредил да набирамтекста нанай различни
. , , заповедиидрВолноилиневолноазсесъгласявахдаправятезинеща но
, тайничкосенадявахчеусилиятамищебъдатзабелязаниисправедливо
. , ........ ! възнагредениНоуви надеждатаумирапоследнаЗатовакъмкраяна
, сезона аз отказвах вече да превеждам или да правя нещакоито не ми
.влизатвзадълженията
2
5 , , Итакаминахамесецапрезкоитоазсенадявахчестараниетоиусилията
, .мисизаслужаватносъмсеизлъгала
:Анализнаситуацията
Описанатаситуацияот моятаработнасредаилюстриратеориятаза
, - -когнитивния дисонанспо точно третата разновидност на тази теория
невъзможносттадасеполучинепосредственовъзнаграждениеза
. положенитеусилия Моеторазочарованиенастъписледкатоняколко
, пореднимесецаазнеполичихвъзнаграждениетокоетомибеобещанопри
.назначаванетоми
, Въпрекиче работихусърдно исмеядакажачедавахвсичко отсебе
( , , , ..), физическитруд езиковипознанияразбиране търпениеитназнебях
5 . справедливовъзнагреденадориислед месеца Вкраянасезонасидадох
, , сметкаченещатанямадасепроменятвположителназаменпосокаи
спряхдасизатварямочитезадействителнотосъстояниевработнатами
, средаизапочнахдаотстоявамправатасиотказвайкидаизвършвамчаст
, .отвъзложенитемизадачи коитонесевписватвзадълженията ми
, Мениджъритенивъзлагахазадачисяснатапредстава четеневлизатв
. нашитеработнизадължениеиотговорностиНотъйкатонямашекойдруг
, . ,да свърши това трябваше ниедапоемемтезифункции За съжаление
, обачетезиусилияи допълнителен труднебяхазабелязани и оценени
.кактотрябва
, Крайният ефект замен беше товачеслед многото положениусилия и
, , ,стараниеазостанахразочаравана тъйкатонеполучихвъзнаграждението
. ,коетомибешеобещаноТовасеотразинегативновърхумотивациятами
, , - очакваниятами поведениетоминаработнотомястоаинайвечевърху
, .товаченебихсевърналадаработявтозихотел
SWOT анализ
1. Силнистрани
Придобиваненаопитвсфератанахотелиерството
Натрупваненапрактическиопиткатоцяловтуризма
Възможностзапрактикуваненачуждиезици
Комуникациясразличнипонационалностхора
Създаваненаконтакти
Създаваненановиприятелства
Прилаганенанаученотоповременаобучениетоми
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Илюстрация на теорията за когнитивния дисонанс

Невъзможността да се получи непосредствено възнаграждение за положените усилия...
Изпратен от:
Николай Ковачев
на 2010-01-09
Добавен в:
Курсови работи
по Социална психология
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Илюстрация на теорията за когнитивния дисонанс

Материал № 430697, от 09 яну 2010
Свален: 40 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 818
Брой символи: 4,664

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Илюстрация на теорията за когнитивния дисонанс"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала