Големина на текста:
Трудова психология – упр. 02.04.2008г.
Видове социална подкрепа на работното място и предсказване на
удовлетвореността от работата
Изследванията върху социалната подкрепа на работното място и удовлетвореността от
работата често дават противоречиви резултати. Една от причините за това е, че изследванията
рядко разглеждат различните видове социална подкрепа на работното място, които биват:
колегиална подкрепа (подкрепа на колегите), подкрепа за задачата, коучинг (обучение) и
кариерно менторство.
Това изследване разглежда влиянието на различните видове социална подкрепа върху
удовлетвореността от работата и връзката между социалната подкрепа и периода на заемане
на пост/служба. Като цяло, социалната подкрепа обяснява 17% от промяната на чуството за
удовлетворение от работата и 9% от промяната на времето на заемане на даден пост.
Кариерното менторство и подкрепа за задачата са видовете социална подкрепа, които са нй-
добрите предиктори за удовлетвореността от работата. Коучингът и подкрепа за задачата са
показатели за най-точни предвиждания относно продължителността на заемане на пост.
Социалната подкрепа на работното място се определя като „всички действия на
другите, които или ни помагат, или са предназначени да ни окажат помощ”. Това може да
включва – менторство, осигуряване на емоционална подкрепа, помагане на другия с вече
зададени задачи, учене на другия какво са социалните властови структури.
Повечето изследвания са доказали, че социалната подкрепа на работното място е
позитивен предиктор за удовлетвореността от работата и други позитивни резултати. Но в
литературата могат да бъдат открити и изследвания, които подкрепят становището, че
социалната подкрепа на работното място също така предсказва и разнообразие от негативни
изходи – редовно отсъствие от работа, текучество, бърнаут, депресия и тревожност.
Различните изследвания завършват с различни резултати, защото струкурата на
социалната подкрепа на работното място е многоаспектна. Трябва да се разглеждат няколко
нейни компонента:
1) източник – може да бъде супервайзор, ментор или колега;
2) съдържание на подкрепата – информация, похвала, помощ със задачи, емоционална
подкрепа
Хил (Hill 1989) дефинира четири типа социална подкрепа на работното място:
1 – подкрепа за задачата – тук фокусът е върху споделянето и разменянето на
работни задачи и идеи;
2 – кариерно менторство – отнася се до родителска или настойническа връзка с друг
индивид, който има повече опит;
3 – коучинг – включва обучение на професионални/ организационни правила и цели,
както и организационна политика;
4 – социална подкрепа от колегите – включва споделянето на приятелство, лични
проблеми, тайни
Според някои изследователи като Баниук (Bahniuk) сред бизнес мениджърите
инструменталната подкрепа от колеги и менторството са предиктори за високо ниво на
удовлетворение от работата, както и предиктори като придобит успех, високо управленско
ниво или висок доход. Обаче коучингът и социалната подкрепа от колегите според този
изследовател не оказват ефект върху удовлетворението от работата.
1
Връзката между социалната подкрепа на работното място и периодът, в който
служителя остава в една и съща компания, започва да се изследва през последните няколко
десетилетия. Доказано е, че позитивната връзка със супервайзор е силен предиктор за периода
на заемане на пост. Други предиктори са позитивен организационен социален климат и
присъствието на приятели или семейство на работното място. Като се вземе предвид всичко
до тук казано, може да се предположи, че кариерното менторство, колегиалната подкрепа и
подкрепа за задачата могат да бъдат добре предиктори за запазването на служебния пост.
В това изследване авторите се опитват да определят видовете социална подкрепа на
работното място, които най-добре предвиждат удовлетвореността от работата и периода на
запазване на поста. На основата на откритията на Баниук (1990) авторите на статията изготвят
хипотезата, че кариерното менторство и подкрепа за задачата ще бъдат най-силни
предиктори за удовлетворението от работата, а продължителността на заемане на поста ще се
определя най-добре от кариерното менторство, колегиалната подкрепа и подкрепа за
задачата.
Метод
Участници
- 122 жени и 57 мъже, работещи на пълен работен ден в две болници в
югозападната част от САЩ
- 57% бели, 10% афро-американци, 17% с азиатски произход, 9% с
южноамерикански произход и 7% други
- Средна възраст – 41,8г (SD=10,8), средно образователно ниво – 15,3 г (SD=2,6),
среден годишен доход $28, 500 (SD=$14, 500)
- Изследователят е раздал в болниците 237 въпросника, 77.6% от които са му
били върнати попълнени, т.е. 184.
Инструменти
Участниците са попълнили демографски въпросник, като са дали данни за тяхната
възраст, пол, етническа принадлежност, образователно ниво, продължителност на заемане на
пост в една организация, наименование на заемания пост, описание на работата, заплата,
семеен статус и брой деца.
Участниците са попълнили и скалата Работата като цяло (Job in General scale – Ironson,
smith, Brannik, Gibson & Paul, 1989) – глобален показател за удовлетвореност от работата. На
всяко твърдение, описващо работата им, възможните варианти за отговор са били „да”, „не” и
„незнам”. Балът варирал от 0 до 54. Коеф. за надеждност алфа на Кромбах варирал от 0.91 до
0.95, осигурявайки добра надеждност на изследването, а валидността на скалата се
потвърдила от високата корелация на тази скала с други подобни скали – r = от 0.67 до 0.80.
Социалната подкрепа на работното място чрез скала за менторство и комуникационна
подкрепа, която съдържа 15 айтема и има субскали кариерно менторство, коучинг,
колегиална социална подкрепа и подкрепа за задачата.
Примери за айтеми, измерващи кариерното менторство – „Някой с по-висок ранг от
мен е показал родителски интерес към мен и моята кариера”; „Някой по-висшестоящ от мен
ми е дал важни задачи и позиции”.
2
Примери за айтеми, измерващи коучинг „Преминах през обучение за
организационната политика в нашия офис”, „Имал съм колега, който да ме научи на
неформалните правила в нашата организация”.
Примери за айтеми, измерващи колегиална социална подкрепа – „С колегите ми сме не
само колеги, но и приятели”, „С моите колеги си споделяме тайни”.
Примери за айтеми, измерващи подкрепа за задачата – „Колегите ми и аз си помагаме,
за да се справим с поставените ни задачи”, „Аз работя в сплотен екип с колегите ми за важни
проекти’.
Айтемите са със скала за оценка - Ликертов тип с 5 възможности – от 1 до 5,
следователно балът варира от 15 до 75. Алфата на Кромбах за баловете по субскалите варира
от 0.75 до 0.89 – адекватна валидност. Баловете корелират позитивно с бързо професионално
израстване и удовлетворение от повишение.
Анализ
След профеждането на Т-тест се установява, че няма значими полови различия що се
отнася до възраст, брой деца, образование, продължителност на работната позиция, доход,
удовлетвореност от работата, или социална подкрепа на работното място.
Доказва се, че коучингът, кариерното менторство и подкрепа за задачата имат значими
позитивни връзки с удовлетвореността от работата. Коучингът и продължителността на
заемане на един пост корелират негативно, докато подкрепа за задачата и продължителността
на заемане на служба има положителна корелация.
Регресионният анализ показва, че комбинацията от четирите вида социална подкрепа
на работното място са значими предиктори на удовлетворението от работата (R2 = 0.176,
F=10.22, p<0.01). Значим ииндивидуални предиктори на удовлетвореността от работата са
кариерното менторство (ss=0.38, p<0.001) и подкрепа за задачата (ss=0.17, p<0.05). Коучингът и
колегиалната подкрепа индивидуалнмо разглеждани не са значими предиктори на
удовлетвореността от работата.
Регресионният анализ показва още, че комбинацията от четирите вида социална
подкрепа на работното място са значими предиктори на продължителността на заемане на
работната позиция (R2 = 5.32, p<0.001). Значими индивидуални предиктори също са
коучинга (ss= - 0.31, p<0.001) и подкрепа за задачата (ss=0.22, p<0.02).
Дискусия
Първата хипотеза се потвърждава - кариерното менторство и подкрепа за задачата ще
бъдат най-силни предиктори за удовлетворението от работата, докато коучинга и
колегиалната подкрепа не са. Това съвпада с откритията на Баниук в неговото изследване.
А изследването на Йодер (Yoder 1995), основаващо се на хипотезата, че социалната
подкрепа на работното място предвижда продължителността на заемане на поста, не съвпада
напълно с резултатите от това изследване. Тук кариерното менторство не е предиктор, само
коучинга и подкрепа за задачата са сигурни предиктори за продължитеността на заемане на
поста. Докато подкрепата на задачата позитивно предвижда заемането на поста, коучингът е
негативен предиктор. В този анализ комбинираните видове социална подкрепа на работното
място обясняват 17,6% от вариациите на удовлетворението от работата. А само 9% се
обясняват от продължителността на заемане на работната позиция. Предишни изследвания са
открили, че тази променлива е трудна за предикция, защото е зависима от много и различни
променливи – удовлетвореността от работата, компенсация, условия на работа, семейни роли,
отговорности и др. Следователно, в изследванията за продължителността на заемане на една
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове социална подкрепа на работното място и предсказване на удовлетвореността от работата

Изследванията върху социалната подкрепа на работното място и удовлетвореността от работата често дават противоречиви резултати. Една от причините за това е, че изследванията рядко разглеждат различните видове социална подкрепа на работното място...
Изпратен от:
vicky1906
на 2010-01-06
Добавен в:
Упражнения
по Трудова психология
Статистика:
107 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Трудова психология
Тест по психология на труда на водача за 4-ти курс
изпитен тест по Трудова психология за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, като някои от въпросите имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по психология на труда, 4-ти курс.
(Много лесен)
10
10
1
1 мин
20.09.2013
» виж всички онлайн тестове по трудова психология

Видове социална подкрепа на работното място и предсказване на удовлетвореността от работата

Материал № 428738, от 06 яну 2010
Свален: 107 пъти
Прегледан: 76 пъти
Предмет: Трудова психология, Психология
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,077
Брой символи: 9,613

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове социална подкрепа на работното място и п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения