Големина на текста:
Тема : 1 Произход и същност на финансите и финансовата наука.
1.1Етимологични и конструктивни основи на понятието финанси.
Счита, се че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол “finis” или “finare”. Този глагол е
означавал : край, финал, приключване на парични сделки или взаимоотношения. Според някои икономисти
понятието финанси произлиза от средновековното съществително “финанция”, което е означавало парично
плащане или задължение, дължимо на определено плащане на определена дата (падеж).През средновековието
се е считало и за хитрост, измама. Основите на финансовата наука се поставят през Ренесанса от Жан Годер и
Фредерико......
Процесът на изграждане на финансовата наука преминава и се задълбочава при меркантелистите и
физиократите. Междувпрочем меркантелистите са препоръчвали по-активна държавна намеса в икономиката
с цел държавна реализация на активно търговско салдо, напр.израз в натрупване на златни резерви. Те са
считали натрупването на злато от търговията за основен източник на благоденствието.
Физиократите са намирали за източник на богатството и благоденствието единствено дохода и
дейността в земеделието (селското стопанство). Опитват се да разделят обществото на социални групи
(класи). Не се интересували от търговията с останалия свят. Насочват вниманието си към производството.
Препоръчвали са облагането на производството с данъци (главно към земеделието).
Завършен вид науката за финансите придобива през периода на класицизма – Адам смит и Дейвид
Рикардо. “Богатство на народите” – Смит и “Принципи на политическата икономия и данъчното облагане” –
Рикардо. Рикардо се обявява като противник на данъчното облагане.
Авторите до класическия период (до края на XVIII и началото на XIX век) са се интересували
единствено от държавните приходи (разходите не ги интересували), следователно финансовата наука се
заражда, произлиза и се е занимавала първо с данъците. Държавните разходи да се пазят в строга държавна
тайна.
По-късно Смит и Рикардо разширяват предмета на публичните финанси, като започват да разглеждат
и държавните разходи. А така също и държавния бюджет, като самостоятелна финансова категория,
изучавайки проблемите с неговото балансиране и ефектите от неговото управление.
Публични финанси : следователно финансовата наука се е зародила през Ренесанса и се занимава (има
за предмет) с приходите и разходите на държавата (държавните органи и институции или т.нар. публично –
правни дела).публичните финанси се занимават и с проблемите на публичните блага и публичния избор.
Занимават се с това как се формира или от какво зависи избора на обществото, какви и колко да са данъците
и в какви сфери да се изразходват акумолираните публични средства (държавните пари).
Известни финансисти : Джоузеф Стиклиц (американец) - ”Икономика на държавния сектор”, Масгрей
(американец), Джон Роулз – според него в обществото ще има благоденствие, ако бедните забогатеят;
Джеръми Бентън и др.
Поведенческите финанси станаха напоследък модерни, но те са далеч от публичните финанси.
Финансите : Наука за управлението на приходите, разходите и паричните потоци на икономическите субекти.
Финансите на Държавата и фискалните финанси се управляват и формират на задължителна основа.
Те са нормативно регламентирани чрез данъчното и бюджетното законодателство. Приходите на Държавата
(публичното стопанство) са задължителни и имат принудителен характер (за фискалните финанси).
1
Фирмите, домакинствата и държавата
Публични
финанси
(фискални)
Квазифискални финанси
(почти фискални): социално и
здравно осигуряване,
застраховането.
Нефискални финанси :
приходи и разходи на
фирмите и
домакинствата.
Финансови пазари
и инвестиции :
банките и
застраховането.
Финанси
на
фирмите.
Финанси
на
домакин
ствата
Нефискалните финанси са резултат от действието на пазарните сили. Приходите, разходите,
финансовия резултат и частните стопански обекти (фирмите) са резултат от силите на търсене ипредлагане на
частни блага.
Квазифискалните финанси са междинно звено (по свой начин) между публичното и частното
стопанство. Тук попада социалното осигуряване, което може да се осъществява на принудителна и
задължителна основа и едновременно с това доброволно, т.е. на пазарна основа. При доброволното
осигуряване както на всички частни пазари е водещ принципа за потребителския суверинитет или свободния
потребителски избор.
1.2. Парите - основна форма на проявление на финансите.
Те са тясно свързани с финансите, но двете понятия не би трябвало да се утъждествяват напълно.
Парите възникват и са продукт на размяната на стоки. Те улесняват размяната и са неразделна част от
пазарното стопанство. Може да се каже обаче, че те са възникнали много преди съвременната национална
държава. Докато публичните финанси трудно можем да си представим да съществуват извън съвременната
държава. Държавата се счита за първопричина за финансите. Тя не е обаче първопричина за парите.
Тема : 2 Същност и предмет на публичните финанси.
2.1. Теория за публичните блага – чисти, смесени, мериторични и демириторични блага.
Една от съвременните концепций за публичните финанси изхожда от учението за публичните блага.
Благата се разделят на частни и публични.
Частните блага се осигуряват на пазарна основа. Икономическите субекти ги употребяват като
изхождат от индивидуалните си вкусове и предпочитания, от равнището на дохода си, а така също и от
размера на цените им. Изгодата от консумацията на частни блага е строго индивидуална и може да се
персоницира. Публичните блага се осигуряват от държавата и нейните органи. Те имат значение за
обществото като цяло. От тях имат нужда всички, във всеки момент без оглед на социалното, семейното и
икономическото положение на отделния индивид.
Съществуването на публични блага намираме за оправдание (обяснение) за съществуването на
държавата, защото тя е призвана да ги осигурява на гражданите. Публичните блага осигурявани от държавата
се разделят на няколко групи :
1. Чисти публичн блага – характерни техни черти са :
а) неизключване на консуматорите; това е противоречие на свободния пазар, защото накърнява
свободния потребителски избор. При чистите публични блага без изключение индивиди и граждани ги
ползват на равнопоставена основа (напр. Обществените паркове). Защита на частната собственост и защита
от външно нападение, защита на националния суверинитет (инамират израз в националната полиция и
армия).
б) Съществува несъперничество (липса на конкуренция) между отделните индивиди, които ги
употребяват.
в) Висок инвестационен риск и дълъг период на възвръщаемост (напр. скъпо струващи изследвания).
г) Изключително големи външни ефекти от производството и осигуряването им, които следва да бъдат
отчитани и интернализирани (преодолявани).
д) Чистите публични блага служат за постигането на възвишени национални цели.
е) производството им се осъществява на пазарна основа.
ж) Създаването на тези блага се финансира изцяло за сметка на данъчните постъпления.
Типични чисти публични блага са : държавната администрация и управление, националната сигурност
и отбрана, защитата на частната собственост и личната неприкосновеност, националната инфраструктура –
жп линии, магистралите и т.н. Основание за държавна ненамеса в икономиката не е само осигуряването на
посочените чисти блага. Според много учени държавата следва да участва в стопанството по силата на още
няколко причини:
частните пазари не винаги осигуряват възможност за съвършенна конкуренция. Свободният
пазар не изключва или много често води до възникването на монополи и монополно
ценообразуване, което поражда загуби за обществото (това е причина за държавна намеса в
икономиката).
непълнотата на частните пазари също би могла да бъде причина за държавна намеса.
Непълнотата е характерна най-вече за финансовите пазари (напр. механизмът на гарантиране
на влоговете в търговските банки се осигурява от държавата, защото тя е създала фонд за
гарантиране на влоговете по реда на специален закон).
2
осигуряване на определен минимум от безплатни публични блага или услуги (в сферата на
здравеопазването и образованието от гледна точка на националния интерес) и поддържане
качеството на човешкия капитал.
2. Смесени публични блага : те могат и се осигуряват окакто от държавата и държавните органи, така
също и от частни лица. Характерно за тях, е че изгодите от тяхното потребление могат да бъдат
индивидуализирани. Такива публични блага са образованието и здравеопазването. Те се финансират от
държавата или държавния бюджет и от частни сектори.
Финансирането на смесените публични блага се осъществява чрез плащането на такси. Данъчният
метод може да играе допълваща роля.
3. Мериторични и демириторични публични блага. Това са блага, които са свързани с интересите и
ценностите на определени социални общности, т.напр. индивидите от дадена обществена група
манифестират исторически опит или културни традиции въз основа на което между тях възниква съюз.
Подобни интереси могат да станат повод и основа за формирането на общи интереси и потребности, които
индивидите като част от обществото да се чувстват задължени да подкрепят (напр. САЩ – социалните
програми за предоставяне на безплатна храна на най-бедните или програма за запазване на културната
единтичност на определена етническа група).
Най-често мериторичните публични блага имат принудително потребление (напр. задължителното
образование до определено ниво). Тъй като са задължителни за консумация те могат да бъдат изкорестени и
да послужат за групови, елитарни интереси. Ето защо концепцията за мериторичните публични блага трябва
да се приема предпазливо.
Като пример за демириторични публични блага от някои автори се считат следните: алкохолът,
цигарите и наркотиците. Срещу ограничаването, на които обществото следва да предприеме действия, които
струват определени средства от държавния бюджет.
2.2.Теория за обществения договор. Тази теория се опитва да обясни и обяснява съществуването на
съвременната държава, респективно на публичните финанси. За нейн автор се счита Жан Жак Русо. Според
него и привържениците на тази теория индивидът може да има две състояния: естествено състояние и
цивилизационно състояние. Според теорията за обществения договор хората отдавна са разбрали, че трябва
да живеят в общности, защото имат колективни потребности. За тази цел те са сключили своебразен съюз
помежду си, който Русо нарича обществен договор. Именно държавата е последицата от израза на този
обществен съюз. След като хората са осъзнали, че трябва да живеят заедно, т.е. подписали са обществени
договори, създали са държавата, доброволно са се лишили от една малка част от своята свобода в чест на
общото благо. От своя страна държавата се е ангажирала да защитава общността да я интегрира, за което се
изискват средства набирани чрез данъчното облагане, таксите и т.н.
Теорията за обществения договор се превръща в теория за данъчното облагане.
2.3.Дилемата “ефективност – справедливост”. Паретооптимум. Публичен (обществен) избор.
1.Понятието “ефективност”. Ефективността се измерва по следния начин: Е = Резултат
Разходи
Икономиката е наука за това как да се използват ограничени ресурси с цел да се увеличи тяхната ефективност.
Ефективност означава максимилизиране на благосъстоянието. Брутният вътрешен продукт е показател за жизнен
стандарт. За целта се използват конкретни финансови инструменти (неразделна част от фискалната политика).
Държавата създава публични блага и извършва конкретни дейности, които изискват постъпления от данъци.
Данъците са част от дохода на частните субекти – фирмите и домакинствата. Същият този доход е главен елемент от
брутния вътрешен продукт. Чрез него се измерва благосъстоянието. Не съществува ли тогава противоречие между
държавата да облага частния сектор с данъци и нарастването на БВП (нарастването на ефективността)?
Справедливостта не е икономическа категория. За съжаление целите за постигане на ефективност и целите за
постигане на социална справедливост, чрез инструментите на данъчното облагане и на бюджетните разходи са
взаимноизключващи се. Финансовата политика отчита този факт затова винаги е на лице компромис между двете
“заветни” цели. Крузо Скала на възможната полезност
Портокала 100 А
96 В
92 C
Петкан
20 23 25 Портокала
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2023 в 15:59 потребител
 
Домашни по темата на материала
коректен платец ли е държавата за икономиката и гражданите
добавена от patrisia2 03.05.2014
0
4
спешно ми трябжат лексции или някакжи материали по Бизнес изчисления
добавена от an4eva90 04.12.2012
0
14
Казус по цени и ценообразуване
добавена от vpvladimirova1978 10.10.2018
3
20
въпроси по иконмически теории
добавена от cheff1 02.12.2015
2
10
Подобни материали
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
204
·
33
·
1,960
·
360

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Социално осигуряване

11 яну 2012
·
120
·
5
·
1,326
·
325

пищови за държавен изпит по специалността финанси - социално осигуряване...
 

Международният валутен пазар ФОРЕКС

14 ное 2007
·
433
·
3
·
683

Международният валутен пазар ФОРЕКС (Foreign Exchange Market — FOREX) — това е съвкупност от сделки на участници на валутния пазар по стандартни валутни единици от една страна и текущи валутни курсове от друга страна...
 

Пенсионното осигуряване и ролята на държавата

02 мар 2007
·
676
·
7
·
998

Анализ на пенсионното осигуряване в България..............
 

Имуществени данъци

01 май 2007
·
684
·
2
·
356
·
60

Данък върху недвижимите имоти; данък върху превозните средства..........
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
1
14 мин
09.10.2019
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
5 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лекции по финанси 1 част

Материал № 424843, от 27 дек 2009
Свален: 701 пъти
Прегледан: 645 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 81
Брой думи: 26,909
Брой символи: 242,405

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по финанси 1 част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения