Големина на текста:
Въпрос№12
Производство на етерични масла чрез екстракция
Етеричните масла са основна част на всички парфюмерийно-козметични изделия и въпреки навлизането на
синтетичните ароматични вещества в парфюмерийно-козметичната, маслено-сапунената и други промишлености,
САВ в никакъв случай не заместват напълно етеричните масла. Букетът от аромати на етеричните масла може да
бъде засилен от синтетична добавка с оглед икономия, защото естествените ЕМ са по-скъпи и дефицитни.Широко
приложение в парфюмерийно-козметичната и маслено-сапунената промишленост намират и останалите
естествените ароматични продукти /ЕАП/ – конкрети, резиноиди, абсолюта и други.
Суровините, от които всички те се добиват се наричат етеричномаслени суровини, като ароматичните вещества
в по-голямата част от растенията са отложени в свободно състояние в специални вместилища/екзогенни, намиращи
се по повърхността на растителните органи и ендогенни, намиращи се във вътрешните тъкани на различни
растителни органи/ и придават на растенията специфичния им мирис.В малка част от етеричномаслените суровини
ароматичните вещества се намират в свързано състояние ив тези случаи суровините нямат специфичния за
ароматичните вещества мирис-синапи, костилкови суровини и други.
Най-богатите на етерично масло видове са семействата:
-Устоцветни - мента, лавандула, босилек;
-Сенникоцветни – анасон, кимион, копър;
-Сложноцветни – равнец,лайка;
-Розоцветни – роза,горчиви бадеми и други костилкови видове;
-Борови – бор,ела;
-Кипарисови – кипарис;
-Кръстоцветни – синап.
В зависимост от локализацията на ЕМ , като суровини се използват както цели растения, така и отделните им
части:
-Трева-обхваща цялата надземна част на тревистите растения и може да съдържа листа , клонки , стебла , цветове ,
плодове.Такива са мента , босилек и други;
-Корен – обхваща кореновата система - валериана;
-Луковици – лук, чесън;
-Дървесина – канела , камфорофо дърво;
-Кора – цитрусови плодове;
-Листа – здравец;
-Цветя и съцветия – роза, лайка , бяла акация , лавандула;
-Плод – хвойна, анасон, черен пипер;
-Семена – синап и костилки.
Технологичната класификация обхваща следните основни групи суровини:
-Тревни и листни- ароматичните вещества са локализирани във всички надземни части на растението;
-Цветни – обхващат растенията , чиято промишлена част са цветовете и съцветията;
-Зърнени – включва растенията , чиято използваема част са семената;
-Плодови – включват сочни плодове на растенията;
-Коренови и коренищни – ароматичните вещества са съсредоточени в подземните части на растенията – корени ,
коренища , луковици;
-Корови и дървесинни – при тях използваеми са корените и дървесината;
-Аморфни растителни маси– различни растителни секрети, които са резултат от заболяване или нараняване на
растенията -смоли, балсами и други;
-Промишлени растителни отпадъци – суровини, отпадащи при преработката на растения в етеричномаслената
промишленост или в други , които съдържат естествени араматични продукти и могат да се използват за извличането
им.
Екстракцията е процес на пълно или частично извличане на вещество от течна смес или твъдо
тяло с помощта на разтворител, проявяващ избирателна разтворимост (селективен разтворител) и
е втория по значение начин за добиване на ЕАП след дестилацията.За да протече процесът, е
необходимо началната смес и разтворителят да се доведат до тесен контакт, при което
разтворимото вещество преминава в разтворителя, а след това по механичен път двете фази се
разделят. Разтворителят, извличащ веществото се нарича екстрагент, обогатения разтворител -
екстракт, а обеднялата на разтворено вещество начална смес наричаме рафинат.
Основните видове екстракция са:
В зависимост от агрегатното състояние на веществата които участват:
- екстракция от твърдо тяло с течност /твърдо-течна екстракция/, към която се отнася
екстракцията на етеричномаслената суровина чрез селективен разтворител с цел извличане на АВ
и включва:проникване на разтворителя в етеричномаслената суровина, разтваряне на
извличаното вещество, пренос на веществото към повархността, масоотдаване от граничната
повърхност в течната фаза (разтворителя) и разпределяне на извличаното вещество в нея т.е.
излязло на повърхността извличано вещество се пренася в разтворителя и се разпределя в него
като температурата улеснява проникването на разтворителя чрез намаляване на визкозитета;
- течно-течна екстракция, която може да се приложи за извличане на вторично ЕМ от
дестилационни води.
Според контакта между суровината и разтворителя различаваме екстракция чрез потапяне и
чрез оросяване.
Според начина на провеждане на процеса:
- периодична екстракция, която включва: зареждане на суровината в екстрактора, подаване на
разтворителя, провеждане на екстракцията, отделяне на получената мисцела / разтворителят,
наситен с извлечените вещества/, освобождаване на екстрактора от отработената суровина, след
което процесът се повтаря като обикновенно се извършва дву- или трикратна екстракция на
батериен принцип и най-свежата суровина се екстрахира с най-обогатената мисцела, а най-
обезмаслената с чист разтворител;
- непрекъсната екстракция, при която се използват апарати, работещи на принципа на
противотока като суровината и разтворителят непрекъснато се движат един срещу
друг.Приложима е при големи количества суровина и при продължителна работа.
В зависимост от посоката на движение на потоците екстракцията бива: правотокова и
противотокова.
В зависимост от вида на използвания разтворител съществува:
- екстракция с нелетливи разтворители /мацерация/;
- екстракция с летливи разтворители;
- екстракция с втечнени газове.
Производството на ЕАП чрез екстракция с нелетливи разтворители /животински мазнини,
растителни масла, течен парафин и др./ т.нар. мацерация се извършва се в апарат, снабден с
бъркачка и кожух за нагряване като суровината се насипва в апарата върху разтопената мазнина
или се поставя в торби от бял неплътен плат при непрекъснато циркулиране на мазнината в
апарата.
Продукти от мацерацията са т.нар. помада /ако като разтворител е използвана животинска
мазнина/, антично масло /ако като разтворител са използвани растителни масла/ и екстракти от
тях при извличане с етанол на студено, а при неговото изпаряване се получава абсолю.
Производството на ЕАП чрез екстракция с летливи разтворители /полярни и неполярни / е
втория по разпространение начин след десилацията за получаване на ЕАП. Получаването на
ЕАП чрез периодична екстракция с ректифициран петролев етер се извършва в батерии от
цилиндрични апарати като най-богатата на етерично масло суровина среща най-наситения
разтвор, а най-бедната среща пресен разтворител и се осъществява противотокова екстракция.
В първия апарат прясната суровина се залива с извлека(мисцела) получен във втория апарат,
във втория апарат суровината се накисва с мисцела от третия апарат, а в третия апарат се зарежда
пресен разтворител. Задържаният от отработената суровина разтворител се отделя чрез
продухване с водна пара, след което освободената от разтворител суровина се изхвърля или
преработва допълнително. Охладените и втечнени в охладителя пари /водни и на разтворителя/
чрез водоотделител се разделят като разтворителят се връща с резервоара за чист разтворител.
Полученият наситен екстракт /мисцела/ от първия екстрактор се подлага на :
- първо концентриране в изпарител до отделяне на 80-95% разтворител и охлаждане на
концентрата;
- филтриране за отделяне на механични примеси;
- обезводняване със сух Na2SO4;
- второ концентриране /вакуумдестилиране/ във вакуумдестилационен апарат като
температурата не трябва да надвишава 70 градуса.
Продукти от екстракцията с петролев етер са конкрет и абсолю.
Конкретът представлява восъкоподобна маса и съдържа освен ЕМ още и смоли, восъци и може,
както да се използва в естествения си вид, така и да се подложи на долълнителна обработка с
етилов алкохол като алкохолния извлек се дестилира за отстраняване на алкохола,а остатъка
абсолю представлява восъкоподобна маса с по- светъл цвят от конкрета и с фин аромат.
При производството на ЕАП чрез екстракция с втечнени газове /пропан, бутан, фреони,СО2/
се използват периодично действащи екстрактори като се осъществява при стайна температура с
продължителност 90-210 минути. Продукти от екстракцията с втечнени газове са екстракти, от
които се извлича абсолю или ЕМ.
Естествените ароматични продукти, получени чрез различни видове екстракция са:
- конкрет, койтосе получава чрез екстракция с неполярни летливи разтворители при стайна
температура от свежи или завехнали суровини, несъдържащи или съдържащи минимално
количество смолисти вещества.Конкретът представлява восъкоподобна маса, съдържаща освен
ЕМ, смоли и восъци;
- резиноид, койтосе получава чрез екстаракция с полярни летливи разтворители(ацетон,етилов
алкохол)при загряване на сухи и смолисти растителни материали;
- екстракт, койтосе получава при екстракция с вода и разреден етилов алкохол при стайна
температура или при загряване, от който разтворителят е изпарен частично или напълно;
- тинктура, която представлява екстракт с С2Н5ОН, в който разтворителят остава като
разредител и се използва главно във фармацията;
- абсолю, което представлява восъкоподобна маса по-светла от конкрета и с по-фин аромат,
получена от екстракционните продукти (конкрет, резиноид и др), от които АВ се извличат чрез
етанол на студено с последващо изпарение на етанола.Продукт освободен от баластни вещества;
- помада, която представлява продукт получен при екстракция с нелетлив разтворител -
животинска мазнина;
- антично масло, което се получава при екстракция с нелетливи разтворители - растителни
масла.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Производство на етерични масла чрез екстракция

Етеричните масла са основна част на всички парфюмерийно-козметични изделия и въпреки навлизането на синтетичните ароматични вещества в парфюмерийно-козметичната, маслено-сапунената и други промишлености,...
Изпратен от:
Генка
на 2009-12-26
Добавен в:
Теми
по Химия
Статистика:
123 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моляяяяяяяяяяяя!Помогнете за 8 клас.
добавена от jaky00 31.01.2017
0
2
задача по химия за 10 клас
добавена от inxstereo 01.05.2012
0
39
задача по химия и опазване на околната среда за 8 клас !
добавена от spikeonenhc 21.03.2013
1
16
Подобни материали
 

Природни приятно миришещи алдехиди и кетони, придаващи приятен аромат на растенията

16 ное 2016
·
23
·
13
·
301
·
35

Медицинско и козметично приложение. Формалдехид (метанал) -безцветен газ с остра миризма 40% формалдехид, 52% вода и 8% метанол; неразтворим линеен полимер...
 

Кръговрат на въглерода в природата

03 яну 2008
·
350
·
2
·
524
·
281
·
1
·
3

Въглеродът (на латински:Carboneum), С е химичен елемент от 4А група, 2 период. Има пореден номер Z=6 и атомна маса 12,010 7.
 

Наркотици - доклад по химия

15 дек 2007
·
117
·
2
·
723
·
61
·
1

Марихуана се наричат изсушените (и понякога обработени) женски (съцветия) на растението индийски коноп (Cannabis sativa), когато са предназначени за употреба от човека с оглед на психоактивното им въздействие...
 

Разтвори - пищови

11 дек 2007
·
286
·
10
·
3,866
·
395

Система, при която частиците на едновещество са равномерно разпределени между.....
 

Химията като наука

09 дек 2007
·
180
·
2
·
385
·
210
·

Преди хиляди години, в древен Египет се положили основите на една наука за живота – химията. Предполага се, че названието й произлиза от едно от имената на страната – Хем(Хаам), 3-4 хиляди години пр.н.е., което означава „черна земя”.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7 клас - II-pа част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(Лесен)
37
3
1
12 мин
02.08.2019
Химия за 7 клас - I-ва част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(Лесен)
34
4
1
17 мин
02.08.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Производство на етерични масла чрез екстракция

Материал № 424552, от 26 дек 2009
Свален: 123 пъти
Прегледан: 240 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 871
Брой символи: 7,773

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производство на етерични масла чрез екстракция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения