Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
проф. д.м.н. БОРЯНА ПИРЬОВА
БИОЛОГИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
Издателство
ВЕДАСЛОВЕНА-ЖГ
София, 2000
ПРЕДГОВОР
Учебникът отразява съвременното състояние на биологичната психология - наука, която изучава
биологичните основи на човешкото поведение и поведението на животните. Проф. Пирьова е успяла да
предаде в достъпна форма структурите и функциите на различните биологични
системи, които регулират
поведението на организмите, механизмите на тази регулация и свързаните с нея ефекти върху поведението.
Обхванати са основните аспекти на биологичната психология, като се започне от общите принципи на
организация на нервната система, мине се през различните системи на регулация и системите за преработка
на сетивна информация и се
стигне до генетичните основи на поведението. Неизменна грижа на авторката е
да поддържа достъпност на текста за адресата - студентите по социални науки и по-специално студентите по
психология.
След като разкрива достатъчно пълно и многоаспектно различните функции на мозъка, които са в основата
на всички форми на поведение, проф. Пирьова
представя лаконично, но с висока степен на разбираемост
анатомо-функционалната характериситка на нервната система. Тя поддържа интереса към тази специална
материя, като дава множество житейски примери и успява да насочи читателя към въпроси, които той
многократно си е задавал. Това повишава мотивацията му и улеснява възприемането и трайното усвояване на
зания
. Информацията за методите, чрез които се изследват функциите на нервната система пък, е много
подходяща не само, за да се разберат по-дълбоко мозъчните механизми, но и за да се засили интересът на
студентите към невробиологията.
Достатъчно място е отделено на общата физиология на възбудните системи, физиологията на мускулите и
регулацията на движенията и на интересни проблеми от психофармакологията. Учебникът дава множество
знания за функционирането на нервната система на равнище неврон, синапс, клетъчна мембрана, медиатори
и др. Всички физиологични процеси на това равнище се разглеждат в рамките на информационната
парадигма. Показани са механизмите за кодиране и предаване на информация в невронномрежо
-вите
структури, механизмите на регулация и саморегулция на микроравни-ще и проявите им на макроравнище - в
поведението на човека и животните.
Проф. Пирьова много добре изяснява механизмите на зависимостта от лекарствени средства в контекста на
действието им върху нервната система. Умело съчетава специалните знания с житейските ситуации. Описва
и предупреждава.
Без да заплашва, без да морализаторства, с безпристрастния език на науката, показва колко
опасни за човека са последиците от пристрастяването му към наркотици.
Сетивната информация е една от най-важните предпоставки за приспособяването на организма към
външната среда. Преработката и оползотворяването й имат голямо значение за познавателните процеси.
Механизмите за приемане
и преработка на сетивна информация, а така също интегративните и когнитивните
функции на кората на главния мозък са в основата на когни-тивната психология и когнитивната наука. Тези
раздели на биологичната психология са органично свързани и със същинската психология. Затова проф.
Боряна Пирьова напълно основателно им е отделила две твърде
големи по обем глави.
Тук е представена физиологията на сетивните системи. Описанието започва с физиологията на рецепторите,
тяхната класификация според вида адекватно за тях дразнене, според модалността, според мястото им в
тялото и др. По-нататък в прегледни класификационни схеми са дадени групите рецептори, а след това се
описват специфичните рецептори
за различните сетивни системи - зрителна, слухова, тактилна,
обонятелномирисна и др. Функционирането на сетивните системи е проследено от възникването на рецеп-
торното дразнене до преминаването на сетивните импулси в коровите представителства на съответните
рецептори.
Напълно естествено в учебника е отделено достатъчно място и за висшите мозъчни функции. Подробно са
разгледани функциите
на корови структури и подструктури, които осигуряват познавателните процеси, като
възприятие, памет, учене, език и реч, планиране на волевите движения, емоции, внимание, мотивация и др.
Подходът на описание е функционален. Проф. Пирьова показва кои корови зони са ангажирани със
съответните познавателни процеси, като избягва крайния локализационизъм. Твърденията са подкрепени с
доказателства
от различни видове мозъчна патология,която води до специфични нарушения на
познавателните функции.
С голяма стойност за всички студенти от социалните науки са главите, посветени на невробиологичните
основи на стреса и генетичните основи на поведението. Те са написани ясно и разбираемо, с много
интересни житейски примери, които служат като доказателства
за действието на важни средо-ви и генетични
1
2
фактори на поведението.
Проф. д.н. Боряна Пирьова предлага съвременен, много актуален и полезен учебник за студентите в
социалните и хуманитарните науки. Той не само че въвежда читателя в проблемите на биологичната
психология, но създава у него мотивация и желание да продължи да навлиза в по-специализираните области
на познанието, като
изучаването на висшите мозъчни функции и последиците от тяхното нарушаване, на
познавателните процеси, социалната антропология, етологията и др.
Проф. д-р Енчо Герганов
ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ
Биологичната психология е широка област, която обхваща функциите на отделните системи в човешкия
организъм в тяхното взаимодействие с психичните процеси. Разделите на
биологията изучават явленията на
субкле-тъчно и клетъчно равнище (цитологията), структурата и функцията на тъканите и органите
(хистология, анатомия и физиология), индивидуалното им развитие (ембриологията), химичните процеси в
тях (биохимията). Натрупаните знания във всички тези области създават основата за изграждане на познания
за връзката между биологията на човешкия организъм и
функцията на неговия мозък.
Обединението на биологията и психологията е насочено главно към изучаване на мозъчните функции. Това
направи възможно през последните години да се опишат някои страни от висшите мозъчни функции като
говор, съзнание, памет, мисъл. Познанията ни в тази насока са все още много далече от възможността да
свържем
когнитивните процеси с биоелектричните явления на невроните, или "да намерим душата в
синапсите". Преминавайки обаче от отделната нервна клетка към невронните мрежи и големи невронни
констелации, свързани с интегративните функции на нервната система, ние навлизаме в една област, където
теоретичните модели и хипотези ще търсят своето потвърждение в изследванията през
идващите години.
Тази цел ще се постига чрез все по-широко съчетаване на различни изследователски подходи. Фактът, че в
съвременната наука е възможно чрез биохимично повлияване на определени елементи от синаптичното
предаване, да влияе върху протичането на психични процеси, показва, че макар и твърде дълъг, пътят между
неврона и "мисълта", може
частично да бъде изминат.
БИОЛОГИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ ИМА МНОЖЕСТВО АСПЕКТИ
Невробиологията има изключително бурно развитие през последните години. Това се дължи главно на
разширените възможности на съвременните невробиологични методи на изследване - невроанатомични,
невроендокри-нологични, електрофизиологични, авторадиографични, диагностика чрез получаване на
образи на мозъчните структури и функции (позитрон емисионна томография, ядрен магнитен
резонанс),
еволюционна и сравнителна пеичофишо/.югпя, меюди на молекулярната биология и генетика, и др.
Основната цел на биологичната психология е да представи съвременните разбирания за биологичните
процеси, които влияят върху човешкото поведение. Това може да бъде постигнато само ако се осъществява
непрекъсната интеграция между достиженията на невробиологията с изследванията в
областта на
когнитивните, психичните и психосоциалните процеси, които също така определят поведението на човека.
Така например, за да се разберат проблемите на половото поведение, следва да се познават не само половите
хормони, регулацията на тяхната секреция, механизмът на тяхното действие, тяхното значение за половата
диференциация и за половия димор-физъм на
мозъка, структурата и функционирането на половите рефлекси,
ролята на сетивните системи за сексуалното изживяване, но също така факторите, които определят
сексуалната ориентация, личностовата и социална мотивация за репродукция и т.н. Съответно на това
множеството от аспекти в един проблем на поведенческите науки, подходите за тяхното изучаване са също
многобройни.
Целта на тези изучавания обаче, не е само чисто теоретична, но и практическа - в приведения
по-горе пример, чрез тези изследвания се подпомага нормалното полово развитие и се отстраняват неговите
отклонения.
В центъра на невронауките стои човешкият мозък. Във връзка с това задачите на биологичната психология
са:
да покаже как
мозъкът работи на клетъчно ниво;
да покаже как се преработва информация и как тя се превръща в отговор;
да свърже поведението с определена активност на мозъка;
да локализира мозъчните процеси;
да създаде представа до каква степен психичните процеси могат да се свържат със свойствата на отделните
неврони/невронни мрежи
;
да представи невробиологичните основи на възприятието, действието (волеви движения), говора, емоцията,
обучението и паметта.
ПОВЕДЕНИЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ХОМЕОСТАЗА
Многоклетьчните животински организми се намират в една непрекъснато променяща се околна среда. За да
съществуват, те трябва да запазват относително постоянство на вътрешната си среда. Уолтър Кенън (Уа
11ег
Саппоп) през 20-те години на 19-ия век дефинира това постоянство на вътрешната среда на организма като
телесна хомеостаза. Тя се отнася за основни жизнени параметри, като например артериално налягане,
3
телесна температура, солево съдържание, наличие на достатъчно източници на енергия и др. Живите
организми представляват отворени системи, в които настъпват промени
под влияние на околната среда. Едновременно с това обаче, те са саморегу-лиращи се системи, в които
еволюционно утвърдени регулаторни системи възстановяват настъпили във вътрешната среда промени. В
редица случаи
обаче хомеостазата не може да се възстанови без участието и на поведенчес-ките прояви. Така
например при продължително неприемане на храна, с преустройство на обмяната на веществата, в организма
се набавя необходимата енергия и кръвната концентрация на глюкоза може да се поддържа нормална. Това е
за сметка на изчерпване на
енергийните резерви натрупани в мастната тъкан и за сметка на разграждане на
някои белтъчни структури в организма. Само промяна в поведението за прием на храна - преустановяване на
гладуването, ако то се провежда съзнателно, или полагане на усилия за намиране на храна, може да
възстанови телесната хомеостаза по отношение на нормалните енергийни
запаси и на нормалната структура
в организма.
Поддържането на телесната хомеостаза става с участието на нервни и хуморални регулаторни
процеси. Нервните регулаторни процеси се осъществяват посредством соматичните и вегетативни нерви,
които са ефек-торната част на централната нервна система. Соматичната нервна регулация е бърза и точна.
Нейните въздействия са насочени
към определени скелетни мускули, които извършват фини и координирани
движения. Вегетативната нервна регулация е също бърза, но е по-дифузна. Тя нагажда функциите на
вътрешните органи към моментните нужди на организма. Хуморалната регулация се осъществява от
биологично активни вещества, каквито са хормоните, които се секретират в ендокринните жлези и в някои
тьканни клетки, от растежни фактори и от медиатори. Хуморалната регулация е еволюционно по-древна и е
по-бавна в сравнение с нервната.
НЕВРОБИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ПОВЕДЕНИЕТО
Човешкото поведение е резултат от висшите функции на нервната система. Най-общо то може да бъде
определено като реакция на организма спрямо сумата от
външни и вътрешни стимули, чиято
последователност от действия са насочени към задоволяване на основни жизнени нужди и към
приспособяване на индивида към определени условия на околната среда.
Разнообразните форми на поведение могат да бъдат дефинирани твърде различно, в зависимост от това дали
се разглеждат техните предимно физиологични или предимно психологични
аспекти.
В осъществяването на повечето поведенчески актове взимат участие трите главни функционални системи на
мозъка: сетивната, мотивационната и двигателната. Сетивната система обхваща работата на всички
сетивни органи и преработката на сетивната информация в мозъка. Тя осигурява информацията за промените
във външната среда и за състоянието на вътреш-
ната среда на организма
. Въз основа на индивидуалния минал опит, емоционални и социални нагласи,
мотивационната система насочва дейността на двигателната система, която създава отговора на организма.
Мотивационната система се представя главно от структурите на лимбичната система от кората на крайния
мозък, в която се намират центровете на емоциите. Лимбичната система е свързана също така
с регулацията
на вроденото поведение. Двигателната система осъществява последователността от движения необходими
за постигане на определена цел. Тя регулира движенията на скелетните мускули, които се подразделят на
неволеви и волеви. Неволевите движения се припокриват с двигателните отговори при безусловните
рефлекси, а волевите в повечето случаи са резултат на обучение и в
осъществяването им участва паметта.
Двигателна система в този случай означава не само двигателен отговор в тесния смисъл на думата, за
придвижване на тялото, но и всякакъв вид отговори от страна на вегетативната нервна система, които най-
често са съкращение на гладки мускули, изграждащи стените на вътрешните органи, и промени в
секреторната активност на жлези.
За развитието на психосоматично обусловени болестни състояния голямо значение има емоционално
мотивираното поведение, при което удоволстве-ните или неудоволствените преживявания се съпътстват от
прояви, които ние характеризираме като състояния на радост, страх, гняв, ярост, потиснатост, агресивност.
Мотивираното от емоции поведение има двигателни компоненти от типа на неволевите
, вродени двигателни
отговори, каквито са напр. промяна в мимиката на лицето, промяна в мускулния тонус, позата на тялото,
начина по който се извършват съкращенията на скелетните мускули и др. и вегетативни явления, като
например промяна в широчината на зениците, промяна в секреторната активност и моториката на
храносмилателния тракт, промени в
честотата на сърдечните съкращения и кръвното налягане, промени в
секрецията на потните жлези и др. Именно тези съпътстващи вегетативни явления, когато имат голяма
продължителност могат да предизвикат болестни промени.
ВИДОВЕ ПОВЕДЕНИЕ
Различните поведенчески прояви биват вродени и придобити. Вродените са генетично определени,
придобитите са резултат на обучение. Цялостното поведение на израслия
организъм е резултат от
непрекъснатото взаимодействие между вроденото и придобитото поведение, т.е между наследеното и
индивидуалното формирано под действието на факторите на околната среда. И най-стереотипните отговори,
характерни за вродените форми на поведете, непрекъснато се модифицират от различни фактори на средата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
CFNMBG написа на 03 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 13 години
жцж
 
Подобни материали
 

Въображение

03 яну 2011
·
528
·
7
·
1,978
·
789
·
5

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Емоции и чувства

25 яну 2009
·
480
·
4
·
920
·
1
·
2

Емоции и чувства. Що е емоция и какво е чувство, разликите между двете и тяхната връзка. Значението им в изкуството.
 

Магистърска програма по консултативна психология

10 мар 2008
·
446
·
11
·
1,544

Социалната компетентност, това са реалните възможности за едно ефективно социално функциониране..
 

Лекции по Социална психология

13 юни 2008
·
1,057
·
28
·
9,605
·
645
·
2

Това са въпроси, отнасящи се до живота на всички. Когато хората сравняват действията си не просто като индивиди, а като членове на определени групи, те вече се доближават до работата на социалните психолози...
 

Психологическо изследване

16 ное 2011
·
450
·
16
·
3,929
·
815

Настоящето психологическо изследване има за цел да се направи личностен профил на лице с девиантно поведение, чрез сравнението на резултатите му по шест тестови методики с тези на лице без девиантно поведение...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,197
1
20.07.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
638
4
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Биологична психология

Материал № 423679, от 21 дек 2009
Свален: 1,130 пъти
Прегледан: 1,652 пъти
Предмет: Психология
Тип: Учебник
Брой страници: 171
Брой думи: 57,106
Брой символи: 507,398

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биологична психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
15

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения