Големина на текста:
Вътрешен контрол в организациите
1. Правно нормативна рамкаправно нормативното регламентиране на
вътрешния контрол в публичния сектор включва: законодателни действия в
две насоки: законодателните и подзаконодателни нормативни актове – към
тях се отнасят закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор –
във връзка с приложението на закона министерството на финансите издава
указания и методически насоки; указания за осъществяване на предварителен
контрол; указание за попълване на въпросник и изготвяне на доклад за
състоянието на системите за финансово управление и контрол – указанията за
осъществяване на управленската отговорност се издава от дирекция „Вътрешен
контрол” при министерството на финансите. С тях се дава определение на
управленската отговорност, изясняват се процедурите по делегиране на
правомощия и технологията на осъществяване на управленската отговорност в
организациите разпоредители с бюджетни средства или ползващи средства по
проекти и програми. В указанията за осъществяване на предварителен контрол
се определя реда и начина за извършване на процедурите по този контрол.
Изясняват се същността на предварителния контрол за законосъобразност и
начините за практическото му прилагане. Указанията за попълване на въпросник
и изготвянето на системите за финансово управление и контрол съдържат
изисквания за конкретните срокове за предоставяне на информацията, начина на
попълване на въпросника, кой, каква информация трябва да подготви и да
изпрати, начина за формиране на оценката за адекватността, ефективността и
ефикасността на системите за финансово управление и контрол. Вътрешно
нормативни разпоредби – към тази група се отнасят законодателната рамка на
вътрешния контрол включително и методически насоки по елементите за
финансово управление и контрол. Наредба за формата, съдържанието, реда и
сроковете за предоставяне на информация и разпоредбите които издават самите
ръководители на организациите.
Интегрирана рамка на вътрешния контрол
І група – присъщи за дейността стандарти: Стандарт 1000 – цел, правомощия,
отговорности; стандарт 1100 – независимост и обективност; стандарт 1200 –
компетентност и професионална грижа; стандарт 1300 – програма за осигуряване
на качеството. ІІ група – стандарти за изпълнение : стандарт 2000 – управление
на вътрешния одит; стандарт 2100 – естество на работата; стандарт 2200 –
планиране на ангажимента; стандарт 2300 – изпълнение на ангажимента;
стандарт 2400 – представяне на резултатите; стандарт 2500 – мониторинг на
напредъка; стандарт 2600 – приемане на рисковете от ръководството. Съгласно
международните стандарти вътрешният контрол се определя като цялостен,
сложен процес, осъществяван от ръководството и останалия персонал и
предназначен да предоставя разумно ниво на увереност по отношение на целите,
свързани със следните функции: извършване на правилни, икономични,
ефикасни и ефективни дейности и операции; изпълнение на ангажиментите по
отчетността и надеждността на финансовата и нефинансова информация;
спазване на закони, разпоредби и договори; опазване на ресурсите. Това
определение е заложено в модела за интегрирана рамка на вътрешния
контрол наречена „COSO”. В съдържанието на интегрираната рамка COSO се
1
съдържат няколко ключови концепции , които се изразяват в следното :
вътрешният контрол не е еднократно събитие, а непрекъснат процес,
интегриран в цялостната дейност на организацията и се осъществява от
ръководството и целия останал персонал; вътрешният контрол е пряко
обвързан с конкретна отговорност, която носи и ръководството, и персонала;
вътрешният контрол предоставя само разумно ниво на увереност, което
удовлетворява ръководството от степента на постигане на целите при разходите,
ползите и премерените рискове; вътрешният контрол гарантира постигането
на целите в приемливи параметри. Тези цели се състоят в извършване на
правилни, икономични, ефикасни и ефективни дейности и операции. Гарантира
се изпълнение на ангажиментите по отношение на отчетността и надеждността
на информацията. Спазване на приложимите закони и опазване на ресурсите и
информацията. Във връзка с всичко това, един от важните аспекти на
съвременния вътрешен контрол е изграждането, пускането в действие и надзора
на изградените системи за вътрешен контрол. Това от своя страна е израз на
управленската отговорност. Тази концепция за вътрешния контрол намира
най-голямо приложение в организациите от публичния сектор. Основава се
на разбирането, че ръководството отговаря както за поставяне на целите, така и
за тяхното постигане, което изисква управление на разполагаемите ресурси по
законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. Тези аспекти на
управленската отговорност определят и нейния обхват, който се изразява в
спазване на принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и
прозрачност: отчетност за действията на ръководството пред заинтересованите
лица и институции; определяне на целите и идентифициране на рисковете за
тяхното постигане; въвеждане на ефективни системи за управление на риска,
контрола и управление на организациите. Компоненти на вътрешния контрол
- вътрешният контрол в публичния сектор се основава на следните 5
елемента: контролна среда; оценка на риска; контролни дейности; информация
и комуникация; мониторинг. Контролната среда определя атмосферата в
организацията и отношението на ръководството и персонала към самия
контрол. Във връзка с това контролната среда е свързана с всички останали
елементи и се основава на лична и професионална почтеност, компетентност,
стил на управление, организационна структура и управление на човешките
ресурси. На тези основи се изгражда контролната среда, което е от голямо
значение за качеството на контролната система. Оценката на риска
представлява процес на идентификация, оценка и анализ на възможните
рискове при постигане на целите. Въз основа на тях се изгражда подходяща
система за реагиране. Оценката на риска засяга всички дейности на
организацията и дава възможност да се оценят външни и вътрешни рискови
фактори. Външните фактори най - често създават ситуация, при която
организацията не може да окаже въздействие. Тя може да отчита тяхното
влияние и да го минимализира. Вътрешните фактори най - често са
предизвикани от лошо управление и неквалифициран персонал. В тези случаи
вътрешният контрол трябва да разработва адекватни механизми за
противодействие чрез подобряване стила на управление и повишаване на
квалификацията. Независимо от степента на влияние на външните и
2
вътрешните фактори оценката на риска изисква тяхното точно идентифициране,
определяне на методите за поемане на риск и мерките за реагиране на риск.
Контролни дейности – политиките и процедурите, създадени с цел понижаване
на негативното влияние на рисковете при постигане на целите. Това изисква да
се прилагат такива контролни процедури, които са подходящи, разумни,
осигуряващи последователност във функционирането, ефективност на разходите
и да са свързани с целите. Това означава, че контролните дейности трябва да
обхващат цялата организация на всички нива и във всички функции.
Контролните дейности могат да бъдат: превантивни, откриващи, коригиращи
и насочващи. Задължително условие за постигане на надеждна и необходима
информация е навременното записване и правилно класифициране на
операциите и събитията. Информационните системи включват : доклади за
оперативна, финансова и нефинансова информация; информация за
съответствието; информация за контролирането. Под качество на
информацията се разбира до колко тя е подходяща, навременна, актуална,
вярна и предоставена на заинтересованите лица в подходящия момент.
Мониторинг – наблюдение на системите на вътрешен контрол с цел оценка на
тяхното качество. Чрез него трябва да се гарантира, че вътрешният контрол
реагира незабавно и подходящо на промените на средата. Мониторингът е
функция на ръководството. Той се осъществява чрез текущ мониторинг,
специални оценки или комбинация от двете. Текущият мониторинг се
изразява в рутинни дейности, вградени в повтарящите се дейности в
организацията. Специалните оценки се основават на оценка на риска и от
ефективността на текущия мониторинг. Съчетаването на двата вида
мониторинг дава възможност да се оцени качеството на системата за вътрешния
контрол.
Вътрешен контрол в общините
Контрол упражняван от общинските съвети
1. Общински съвети – те са органи на местното самоуправление. Техния състав
се избира аналогично на състава на НС чрез преки избори. В тях участват
представители на различни политически и обществени формации и независими
Контрол в общините
Вътрешен контролВъншен контрол
Общински съвет;
Система за финансово
управление и контрол;
Органи за вътрешен
финансов одит.
Сметна палата;
Държавна
финансова
инспекция.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 яну 2020 в 19:19 потребител
08 яну 2020 в 08:22 ученик на 23 години от София
06 юни 2019 в 10:16 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2015
21 ное 2018 в 14:18 студент на 53 години от София - УНСС, факулетет - Финансово - счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2016
13 окт 2018 в 11:56 студентка на 43 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - 17228, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
20 май 2018 в 19:11 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - ФСК, специалност - Счетоводство, випуск 2017
06 май 2018 в 09:53 ученичка на 27 години от Стара Загора - 004 ОУ "Кирил Христов ", випуск 2011
19 апр 2018 в 12:16 в момента не учи
14 май 2017 в 22:48 студентка на 26 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2016
23 яну 2017 в 20:33 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
18
1
1 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Вътрешен контрол в организациите

Материал № 420497, от 15 дек 2009
Свален: 160 пъти
Прегледан: 149 пъти
Предмет: Право
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 2,379
Брой символи: 22,228

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вътрешен контрол в организациите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения