Големина на текста:
Вътрешен контрол в организациите
1. Правно нормативна рамкаправно нормативното регламентиране на
вътрешния контрол в публичния сектор включва: законодателни действия в
две насоки: законодателните и подзаконодателни нормативни актове – към
тях се отнасят закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор –
във връзка с приложението на закона министерството на финансите издава
указания и методически насоки; указания за осъществяване на предварителен
контрол; указание за попълване на въпросник и изготвяне на доклад за
състоянието на системите за финансово управление и контрол – указанията за
осъществяване на управленската отговорност се издава от дирекция „Вътрешен
контрол” при министерството на финансите. С тях се дава определение на
управленската отговорност, изясняват се процедурите по делегиране на
правомощия и технологията на осъществяване на управленската отговорност в
организациите разпоредители с бюджетни средства или ползващи средства по
проекти и програми. В указанията за осъществяване на предварителен контрол
се определя реда и начина за извършване на процедурите по този контрол.
Изясняват се същността на предварителния контрол за законосъобразност и
начините за практическото му прилагане. Указанията за попълване на въпросник
и изготвянето на системите за финансово управление и контрол съдържат
изисквания за конкретните срокове за предоставяне на информацията, начина на
попълване на въпросника, кой, каква информация трябва да подготви и да
изпрати, начина за формиране на оценката за адекватността, ефективността и
ефикасността на системите за финансово управление и контрол. Вътрешно
нормативни разпоредби – към тази група се отнасят законодателната рамка на
вътрешния контрол включително и методически насоки по елементите за
финансово управление и контрол. Наредба за формата, съдържанието, реда и
сроковете за предоставяне на информация и разпоредбите които издават самите
ръководители на организациите.
Интегрирана рамка на вътрешния контрол
І група – присъщи за дейността стандарти: Стандарт 1000 – цел, правомощия,
отговорности; стандарт 1100 – независимост и обективност; стандарт 1200 –
компетентност и професионална грижа; стандарт 1300 – програма за осигуряване
на качеството. ІІ група – стандарти за изпълнение : стандарт 2000 – управление
на вътрешния одит; стандарт 2100 – естество на работата; стандарт 2200 –
планиране на ангажимента; стандарт 2300 – изпълнение на ангажимента;
стандарт 2400 – представяне на резултатите; стандарт 2500 – мониторинг на
напредъка; стандарт 2600 – приемане на рисковете от ръководството. Съгласно
международните стандарти вътрешният контрол се определя като цялостен,
сложен процес, осъществяван от ръководството и останалия персонал и
предназначен да предоставя разумно ниво на увереност по отношение на целите,
свързани със следните функции: извършване на правилни, икономични,
ефикасни и ефективни дейности и операции; изпълнение на ангажиментите по
отчетността и надеждността на финансовата и нефинансова информация;
спазване на закони, разпоредби и договори; опазване на ресурсите. Това
определение е заложено в модела за интегрирана рамка на вътрешния
контрол наречена „COSO”. В съдържанието на интегрираната рамка COSO се
1
съдържат няколко ключови концепции , които се изразяват в следното :
вътрешният контрол не е еднократно събитие, а непрекъснат процес,
интегриран в цялостната дейност на организацията и се осъществява от
ръководството и целия останал персонал; вътрешният контрол е пряко
обвързан с конкретна отговорност, която носи и ръководството, и персонала;
вътрешният контрол предоставя само разумно ниво на увереност, което
удовлетворява ръководството от степента на постигане на целите при разходите,
ползите и премерените рискове; вътрешният контрол гарантира постигането
на целите в приемливи параметри. Тези цели се състоят в извършване на
правилни, икономични, ефикасни и ефективни дейности и операции. Гарантира
се изпълнение на ангажиментите по отношение на отчетността и надеждността
на информацията. Спазване на приложимите закони и опазване на ресурсите и
информацията. Във връзка с всичко това, един от важните аспекти на
съвременния вътрешен контрол е изграждането, пускането в действие и надзора
на изградените системи за вътрешен контрол. Това от своя страна е израз на
управленската отговорност. Тази концепция за вътрешния контрол намира
най-голямо приложение в организациите от публичния сектор. Основава се
на разбирането, че ръководството отговаря както за поставяне на целите, така и
за тяхното постигане, което изисква управление на разполагаемите ресурси по
законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. Тези аспекти на
управленската отговорност определят и нейния обхват, който се изразява в
спазване на принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност и
прозрачност: отчетност за действията на ръководството пред заинтересованите
лица и институции; определяне на целите и идентифициране на рисковете за
тяхното постигане; въвеждане на ефективни системи за управление на риска,
контрола и управление на организациите. Компоненти на вътрешния контрол
- вътрешният контрол в публичния сектор се основава на следните 5
елемента: контролна среда; оценка на риска; контролни дейности; информация
и комуникация; мониторинг. Контролната среда определя атмосферата в
организацията и отношението на ръководството и персонала към самия
контрол. Във връзка с това контролната среда е свързана с всички останали
елементи и се основава на лична и професионална почтеност, компетентност,
стил на управление, организационна структура и управление на човешките
ресурси. На тези основи се изгражда контролната среда, което е от голямо
значение за качеството на контролната система. Оценката на риска
представлява процес на идентификация, оценка и анализ на възможните
рискове при постигане на целите. Въз основа на тях се изгражда подходяща
система за реагиране. Оценката на риска засяга всички дейности на
организацията и дава възможност да се оценят външни и вътрешни рискови
фактори. Външните фактори най - често създават ситуация, при която
организацията не може да окаже въздействие. Тя може да отчита тяхното
влияние и да го минимализира. Вътрешните фактори най - често са
предизвикани от лошо управление и неквалифициран персонал. В тези случаи
вътрешният контрол трябва да разработва адекватни механизми за
противодействие чрез подобряване стила на управление и повишаване на
квалификацията. Независимо от степента на влияние на външните и
2
вътрешните фактори оценката на риска изисква тяхното точно идентифициране,
определяне на методите за поемане на риск и мерките за реагиране на риск.
Контролни дейности – политиките и процедурите, създадени с цел понижаване
на негативното влияние на рисковете при постигане на целите. Това изисква да
се прилагат такива контролни процедури, които са подходящи, разумни,
осигуряващи последователност във функционирането, ефективност на разходите
и да са свързани с целите. Това означава, че контролните дейности трябва да
обхващат цялата организация на всички нива и във всички функции.
Контролните дейности могат да бъдат: превантивни, откриващи, коригиращи
и насочващи. Задължително условие за постигане на надеждна и необходима
информация е навременното записване и правилно класифициране на
операциите и събитията. Информационните системи включват : доклади за
оперативна, финансова и нефинансова информация; информация за
съответствието; информация за контролирането. Под качество на
информацията се разбира до колко тя е подходяща, навременна, актуална,
вярна и предоставена на заинтересованите лица в подходящия момент.
Мониторинг – наблюдение на системите на вътрешен контрол с цел оценка на
тяхното качество. Чрез него трябва да се гарантира, че вътрешният контрол
реагира незабавно и подходящо на промените на средата. Мониторингът е
функция на ръководството. Той се осъществява чрез текущ мониторинг,
специални оценки или комбинация от двете. Текущият мониторинг се
изразява в рутинни дейности, вградени в повтарящите се дейности в
организацията. Специалните оценки се основават на оценка на риска и от
ефективността на текущия мониторинг. Съчетаването на двата вида
мониторинг дава възможност да се оцени качеството на системата за вътрешния
контрол.
Вътрешен контрол в общините
Контрол упражняван от общинските съвети
1. Общински съвети – те са органи на местното самоуправление. Техния състав
се избира аналогично на състава на НС чрез преки избори. В тях участват
представители на различни политически и обществени формации и независими
Контрол в общините
Вътрешен контролВъншен контрол
Общински съвет;
Система за финансово
управление и контрол;
Органи за вътрешен
финансов одит.
Сметна палата;
Държавна
финансова
инспекция.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Вътрешен контрол в организациите

Правно нормативна рамка – правно нормативното регламентиране на вътрешния контрол в публичния сектор включва: законодателни действия в две насоки: законодателните и подзаконодателни нормативни актове ...
Изпратен от:
supernature
на 2009-12-15
Добавен в:
Доклади
по Право
Статистика:
162 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Право рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
2
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Вътрешен контрол в организациите

Материал № 420497, от 15 дек 2009
Свален: 162 пъти
Прегледан: 152 пъти
Предмет: Право
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 2,379
Брой символи: 22,228

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вътрешен контрол в организациите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения