Големина на текста:
24. Видове банкови кредити
Кредиторите са ФЛ или ЮЛ, които предоставят временно свободните си
парични средства на кредитоискателите за определен срок.
Кредитополучателите са страна в кредитните отношения, която получава
парични средства в заем, със задължението да ги върне в договорен срок.
Банките, като субект в кредитните отношения са кредитори при разрешаването
на кредити на отделни стопански субекти и кредитополучатели от населението,
фирмите и държавата, които държат свободните си парични средства в банкови
сметки, срещу което получават лихви.
Класификация на банковите кредити:
1. В зависимост от срока на ползване на кредита: краткосрочни - 1г;
средносрочни - 1-5 г.; дългосрочни - над 5 г.;
2. В зависимост от наличието на обезпечение: обезпечени - със залози,
ипотеки, гаранции, поръчителства и т.н.; необезпечени – отпускат се предимно
на първокласни клиенти;
3. Според начина на разрешаване: кредити по остатък и кредити по
оборот ( контокорентни).
4. Според начина на погасяване: погасяване на цялата сума на падежа на
плащането; погасяване на части по предварително договорен погасителен
план; заеми с гратисен период за погасяване; заеми без гратисен период.
5. Според предназначението: кредити за оборотен капитал; кредити за
Дълготрайни Активи; кредити за финансиране на лизингови операции; кредити
за промишлеността, селското стопанство и др.
6. Според начина на определяне на цената: кредити с фиксиран лихвен
процент; кредити с основен лихвен процент плюс договорена надбавка и др.
7. Според размера на разрешения кредит: големи - от 5 до над 10% от СК;
средни - до 5% от СК; малки - под 1% от СК;
8. Според субекта на кредитиране: банкови кредити, отпускани от
банкови консорциуми по съвместни кредити; кредити за нефинансови
организации; заеми на ФЛ; заеми на ЮЛ.
9. Според външноикономическата дейност на клиентите: кредити по
вноса; кредити по износа.
10. В зависимост от характера на предоставеното обезпечение:
ломбардни - срещу залог на движимо имущество (ЦК, конвертируема валута,
благородни метали и др.); кредити срещу недвижимо имущество; кредити,
обезпечени със стока; кредити срещу гаранции и поръчителство от трети лица;
кредити срещу други обезпечения.
11. Сконтови кредити - предоставят се чрез изкупуване на търговски ЦК,
чиито падеж не е настъпил.
12. Гаранционни – акцептни - банката акцептира менителница, с което се
задължава да плати, при условията на тази ЦК; банкови гаранции – банката-
гарант се задължава спрямо получателя на гаранцията, че ще плати в определен
срок посочената сума, ако длъжникът не изплати задълженията си.
Краткосрочните банкови кредити са многообразни и се използват от
банковите клиенти за формиране и поддържане на оборотния капитал, за
инвестиционни цели.
Ломбарден кредит – гарантиран е с прехвърлянето на вещни права върху
движими вещи и вземания; предоставя се срещу предварителна договореност
за прехвърляне на собствеността вместо плащане или залог на движими вещи
като ЦК, чуждестранна конвертитуема валута, злато, депозити и др.
Предоставянето на ломбардния кредит се осъществява на две части:
сключване на договор за усвояване и погасяване на кредита; договор по
гарантирането на заема. Ломбардните кредити имат различни специфични
характеристики: те са еднократни; използват се като кредити за текущи
потребности; за гарантиране на кредита се приемат само бързоликвидни
активи, като размерът на ломбардния кредит е от 50 до 70 на сто от тяхната
стойност; този кредит е кредит по остатък - заемът се предоставя по заемна
сметка, от която се превежда по разплащателната сметка на
кредитополучателя.
Според вида на залога ломбардните кредити се класифицират по следния
начин:
1) фондов ломбард - Банките приемат за залог дългови или дялови ЦК; 2)
разменна ломбардна сделка - ломбарден кредит, който ЦБ отпуска на ТБ; 3)
стокова ломбардна сделка - сключва се срещу залог на бързо ликвидни стоки,
които се котират на стоковата бораса; 4) варантен кредит - предотавя се срещу
залог в банката на документ, с който се удостоверява наличието на движимо
имущество, намиращо се в складове на митницата, пристанищата или гарите; 5)
винкулационен кредит - разрешава се от банките срещу залог на стоки на път;
6) ломбардни кредити срещу залог на стоки, които са в оборот или обработка -
погасяването на заема става със средства от реализацията на продукцията; 7)
менителничен ломбард; 8) ломбардиране на вемания; 9) репортен кредит -
срещу залог на борсови ЦК.
Контокорентен кредит е договор между баката и кредитоискателя за
взаимно кредитиране и се предоставя по текуща банкова сметка.Това е кредит,
който клиентът може да ползва, като разполага със средствата по текущата си
сметка до определена граница, под формата на допускане на дебитно салдо по
нея. Текущата сметка може да има както дебитен, така и кредитен остатък.
Контокорентния кредит се обезпечава със залог, ипотека или поръчителство.
Клиентът заплаща всеки месец лихва, която е плаваща и се начислява върху
фактически използваните суми.
Банките разрешават контокорентни кредити само на клиенти, с които имат
продължителни делови безупречни отношения; контокорентните отношения
между банката и клиените са доброволни; контокорентния кредит е бланков ,
предназначен за покриване на отрицателно салдо по сметката на клиента;
предоставя се за финансиране на текущо производство и оборот.
Видове контокорентни кредити: авансов, междинен, диспоиционен,
овърдрафтен, револвиращ.
Сконтов кредит - отпускане на заем от банката срещу залог или изкупуване
на търговски ЦК, чийто падеж не е настъпил. Величината на сконтовия заем
обикновено е по - ниска от размера на сумата, отразена на полицата, тъй като
от номиналната стойност на приетите за изкупуване ТЦК се прави сконто
(отбив). Сконтовият кредит не се връща от получателя на кредита, а от
издателя на запис на заповед или платеца на менителницата.
Акцептен кредит – банката акцептира теглени от клиенти менителници или
други търговски ЦК, с което се задължава да изплати менителницата на
падежа при условие, че клиентът ще предостави необходимата сума по нея
преди настъпването на падежа й.
Авалов кредит – предоставя се срещу поръчителство. Авалът е полично
поръчителство, с което се осигурява изплащане на зад-е по полица от трето
лице, преди всичко банка. Авалът се използва, когато издателят на полицата
има съмнения в платежоспособността на лицето, което е дало писмено
съгласие, че ще плати.
Обекти на дългосрочното банково кредитиране са инвестиционните р-ди на
фирми за строителство, реконструкция, за покупка на техника, оборудване,
сгради и съоражения, а също и за съдаването на съвместни фирми, за научно
-техническа продукция и др.
Предоставят се ралични дългосрочни кредити като: дългосрочни банкови инв.
кредити за строителство на промишлени, административни и др. сгради, срещу
обезпечение ипотека; кредити за развитие на селското стопанство; к-ти за
финансиране на жилищно строителство; кредити за общините; заеми за
проектно финансиране; консорционални (синдицирани) кредити и др.
Консорционални кредити – в съвременните условия често възниква
необходимост от обединяване дейността на банките в ралични сектори на
икономиката и преди всичко в сферата на кредитните отношения. Целта на
банковите консорциуми е: привличане на допълнителни ресурси;
разпределение и намаляване на риска; запазване на приемливо р-ще на
ликвидността; търсене на нови партнъори и др. Тези кредити се използват за
финандиране на външноикономически сделки; инвестиции в енергетиката,
екологията и др.
Потребителски кредити – могат да бъдат краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни и се отпускат предимно на ФЛ, които получават постоянни
месечни доходи.
Видовете потребителси кредити: жилищни кредити; целеви потребителски
кредити за покупка на стоки за дълготрайна употреба; кредити за текущо
потребление; студентски кредити; кредит - овърдрафт по разплащателна
сметка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 мар 2021 в 10:16 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Фиананси, випуск 2021
25 ное 2020 в 12:51 студентка на 36 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
11 фев 2019 в 16:39 потребител на 19 години
30 яну 2018 в 20:45 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
25 май 2017 в 16:30 студент на 45 години от Благоевград
20 апр 2017 в 07:11 в момента не учи от София
03 юни 2016 в 16:46 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - УЧР, випуск 2016
15 юни 2015 в 16:19 ученик на 44 години от Бойчиновци - ОУ "Владимир Минчев", Владимирово, випуск 2015
10 юни 2015 в 18:13 ученичка на 30 години
10 юни 2015 в 07:44 студент на 32 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж"гр. Пловдив , специалност - Икономика на туризма, випуск 2012
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Видове банкови кредити

Материал № 420225, от 14 дек 2009
Свален: 163 пъти
Прегледан: 116 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 687
Брой символи: 6,196

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове банкови кредити"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения