Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
М А Р К Е Т И Н Г О В И П Р О У Ч В А Н И Я
І. Маркетингови проучвания. Определение. Обекти на маркетинговите
проучвания. Разновидности. Аудитории при маркетинговите проучвания.
Възникване и развитие на емпиричните маркетингови проучвания.
Съвременният аспект на тези проучвания.
Маркетинга е конкретна човешка дейност, която има свои характеристики.
Основава се на два типа научни знания:
- Теоретични – занимават се с теорията на обекта, който ние изучаваме. Тук се
дефинира какво е маркетинг, маркетингова стратегия, маркетингов микс.
- Емпирични или опитни знания. Насочени са към установяване на социалните
факти и на това, което реално се извършва в действителността.
Маркетинговите проучвания са насочени към установяване на емпирични факти и
знания.
Определение: Маркетинговите проучвания са емпирични проучвания насочени
към установяване на социалните факти свързани с маркетинговата дейност. Те са
източник на информация за всички факти по веригата фирма
->
пазар, с реалната
дейност, която се извършва по тази верига.
Обект на МП са всички звена по веригата фирма
->
пазар, а също и средата в
която действа фирмата и външните условия, в които се реализира дейността на
фирмата. Емпиричните проучвания са насочени към получаване на информация
свързана с маркетинговата ситуация. Пазара на дадената територия, законите,
условията в които действа фирмата, комуникациите, складовата база и т.н. МП
осъществяват комуникацията между фирмата и пазара.
Информацията при МП трябва да бъде научно обоснована и да отговаря на две
условия:
- Информацията да бъде достоверна, да отразява вярно действителността;
- Информацията трябва да бъде представителна, да не се отнася за отделни
фирми, магазини, а да отразява цялостно маркетинговата ситуация. За да се осигури
такава информация е нужно да се спазва научна методология.
МП като учебна дисциплина – как трябва да се правят МП, какви правила да се
спазват, етапи и методи на всеки от етапите.
Аудитории и МП – има се предвид някаква съвкупност от обекти.
Съвкупностите могат да бъдат от фирми, магазини, стоки, складове, транспортни
средства, а също и съвкупност от хора. Служителите в една фирма, дистрибутори,
експерти в областта на маркетинга, потребителите. Аудиториите се наричат оща таргет
групи, съвкупности. Единиците, които подлежат на изследване. Аудиториите са
свързани с обекта и разновидностите, които ние поръчваме.
Има многообразни аудитории от което
=>
извода за неправилната представа за
МП, че са проучвания на пазара. МП са насочени към това, от какви потребности има
нужда пазара. Изучават цялостната верига и са свързани с цялостната маркетингова
концепция. Цялата верига мужду фирмата и пазара. Проучвания на нов вид суровини,
които да задоволяват търсенето.
Има 2 етапа в развитието на МП:
І. Началото на миналия век, когато възниква понятието Маркетинг и
проучванията са насочени изцяло към реализиране на продукцията на пазара;
1
ІІ. След 60-те години на ХХ век, когато МП се обвързват с новата маркетингова
концепция и техния обхват значително се разширява.
ІІ. Подготовка и провеждане на маркетинговите проучвания. Етапи. Елементи.
Проектиране на емпирично маркетингово проучване. Елементи на проекта.
Съществуват 4 етапа при подготовката и провеждането на МП, като етап и
елемент трябва да се разграничават.
Етап – относително завършена дейност на МП, която веднъж завършена и
резултатите от нея са фиксирани, би създала много трудности на изследователя, ако те
искат да извършват някакви корекции в нея. Етап е нещо строго определено.
І-ия етап е проектирането на МП. Завърши ли се проект, отпечати ли се
инструментариума на изследването повече не може да се коригира, защото това
означава да се преработва и се касае за нови финансови средства. Дейност към която не
можем да се връщаме.
Всички останали операции свързани с МП се наричат елементи. Към даден
елемент може да се връщаме многократно.
ІІ-ия етап – Реализиране на проекта в частта събиране на информация,
проучване на терена. За информацията се нуждаем от проект и инструментариум.
Информацията се събира по места, обекти.
ІІІ-ия етап – Етап, при който ние превръщаме индивидуалната информация за
отделните единици в съвкупна. Тази информация се обработва и се обобщава.
Методите за обработка са статистически. Този етап се нарича: Математико-
статистическа обработка на информацията. Целта е да обобщи информацията от
отделните случаи. Интересува ни средното потребление-социалния факт. Интересуват
ни социалните факти отнасящи се не за отделните хора, а за съвкупността от хора. Не
за отделната фирма, а за съвкупността от фирми. Статистически величини са: средно
потребление, средна печалба. Социалния факт е величина, която се отнася общо –
относителен дял.
-ІV-ия етап – Има за задача да интерпретира, да обясни резултатите от МП, да
представи тези резултати, да ги оцени добри или лоши са те. Да набележи основните
изводи и препоръките. Етап на обобщаване на резултатите от изследването.
Какво включва проектирането на емпирични маркетингови проучвания?
Шест елемента:
а) Разработване на програма на МП или Концепция за МП. В програмата
трябва да се определят целта и задачите на МП. Определянето е свързано с обекта,
който ще изследваме.
б) Методики на МП. Какви методи ще използваме на различните етапи от МП.
Съществуват 4 методики:
- Методика на индикаторите – Има за цел да определи какво точно ще
изследваме, каква информация конкретно ще събираме. Става с помощта на
индикаторите, показателите, променлива, качествена характеристика. Интересуваме се
от качествата на фирмата;
- Методика на регистрацията – Трябва да е ясно каква информацият ще
събираме, и по какъв начин и методи ще я събираме. Една и съща информация може да
бъде събрана по различен начин;
2
- Методика на обработка на информацията – Какви статистически методи и за
каква информация ще се приложи;
- Методика на извадката – Повечето от МП не са изчерпателни, а са извадка.
МП се рационализират. Може да са допуска грешка, но тази грешка се контролира.
Отговаря на 2 въпроса: Колко души да изследваме и грешката да бъде контролируема.
в) Разработване на инструментариум – Формуляри, въпросници, анкети.
Документите, с помощта на които ние правим събирането и систематизирането на
информацията.
г) Разработване на организационен и финансов план – Организационния
план има за задача да сложи ред в проучването. Трябва да се отговори на въпросите
Какво трябва да се направи, с какви средства, при какви срокове, за де се реализира
изследването. Разпределяне работата, тези които ще работят по изследването. По какъв
начин ще се извърши контрола по реализиране на проучването. Кой ще даде парите и
по какъв начин ще се изразходват.
д) Провеждане на пробно проучване Има за цел да провери
инструментариума, да проври организацията.
е) Коригиране на проекта – Извърши ли се корекция се извършва окончателно
представяне на проекта и става неговото отпечатване.
ІІІ. Програма на маркетинговите проучвания. Задание за маркетингово
проучване. Операционализиране. Видове индикатори. Скали и скалиране на
прости индикатори.
Програма на МП.
Задание за МП – МП се провеждат от специализирани звена, отдел за МП или
звено вътре във фирмата. Най-често се провежда чрез поръчител, който поръчител
осигурява средствата. Прави се предварително проучване, което да ориентира
изпълнителите. Къде каква информация има за дадено проучване; Обема на
потребителите за дадена стока. Предварителното проучване е разузнавателно
проучване. Следят се публикации на НСИ и специализираните издания. Само
предварителната информация може да изчерпи заявката, а ако не се преценява какво
точно трябва да се прави, предварителното проучване дава възможност да се
конкретизира целта и задачата. Заданието съдържа:
а) цел - на проучването и съвпада с темата на проучването. Диалога е главно в 2
насоки:
- Да се очертае обема на работата;
- Да се уточнят финансовите средства.
б) задачи - За да направи заданието фирмата изпълнителка трябва да е наясно с
тематиката на проучването;
в) аудитория – Определя се аудиторията – възрастовата граница – целевата
група;
г) териториалния и времеви обхват;
д) срок на проучването - за какъв период се провежда;
е) финансов план.
Операционализация – включва 2 неща:
- Дефиниране на понятията, с които борави. Конкретно определяне на
понятието (потребление на кафе). Свежда се до навиците и предпочитанията например.
Ограничава се обекта на изследването и се прави оперативно.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 апр 2019 в 18:49 потребител
03 фев 2019 в 18:00 родител от София
23 дек 2018 в 13:20 студентка на 30 години от София - Медицински университет, випуск 2011
18 ное 2018 в 17:36 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет информатика, специалност - Информатика, випуск 2017
16 окт 2018 в 12:50 студентка на 32 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Факултет електротехника, електроника и автоматика, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572
·
444

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Маркетингова обкръжаваща среда

20 дек 2010
·
102
·
35
·
1,279
·
183

Лекция по Маркетинг на тема МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА и Необходимост от анализа и диагностицирането на маркетинговата обкръжаваща среда...
 

Комуникационна политика

11 дек 2009
·
615
·
8
·
1,725
·
454
·
1

Комуникационна политика-същност, мишени и цели. Структура на комуникационната политика. Връзки с обществеността. Рекламата. Насърчаване на продажбите. Лична продажба. Разработка на план за комуникациите...
 

“Комуникационна политика"

14 юни 2011
·
125
·
14
·
1,525
·
195

Тема “Комуникационна политика” 1. Комуникационен процес и комуникационни стратегии 2. Реклама 3. Стимулиране на продажбите 4. Лични продажби 5. Директен маркетинг 6. Връзки с обществеността...
 

Маркетингова стратегия

17 ное 2011
·
98
·
3
·
426
·
278

За да бъде един бизнес успешен, несъмнено има нужда от правилна маркетингова стратегия...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингови проучвания

Материал № 419995, от 14 дек 2009
Свален: 791 пъти
Прегледан: 628 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 3,887
Брой символи: 34,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингови проучвания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения