Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
ПО СЪПОСТАВИТЕЛНО КУЛТУРОЗНАНИЕ
НА ТЕМА:
МОДЕЛЪТ НА СЪВРЕМЕННОТО
БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО
СТУДЕНТ:
………………..
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
:
……………….
Фак. № ……………
Специалност: ………………..
МОДЕЛЪТ НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО
Увод
„Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай”, възглася свещеникът,
когато полага венците на новобрачните. Това са славата и честта на
човека като цар на творението – „плодете се и се множете, пълнете
земята и обладайте я” (Бит. 1:28).
Александър Шмеман, „За брака“
Въпросът за модела на съвременното българско семейство е свързан както с патриархалните
традиции и историческата съдба на страната ни, така и с модерните тенденции в развитието на
човешкото общество. В световен план съвременното семейство е в процес на дълбока криза, която
неминуемо дава свое проявление и у нас. И макар някои от традиционните патриархални ценности
на българското семейство да са все още живи, налице са множество тревожни признаци за
обезценяване на редица нравствени качества и критерии за оценката им, в резултат на исторически
и политически явления, както и на множество негативни влияния отвън.
В настоящата работа ще се опитаме да изтъкнем основните характеристики на съвременното
българското семейство като очертаем, макар и бегло, пътя му на развитие във времето в контекста
на полемиките, свързани със съхраняването на културната идентичност на нашия народ в процеса
на повсеместната световна глобализация.
Изложение
Здравото семейство е основа на живата сила и бъдещето на народа, то гарантира неговото
съществуване, оцеляване и развитие. Всеки човек се нуждае от семейство като място за убежище,
покой и безопасност. Семейството е особена среда, в която човекът се учи да гради отношения с
другите – отношения между мъжа и жената, отношения между родители и деца, между братя и
сестри. Семейството е онова място, където у детето се формира система от първични ценности,
където то се учи да обича и разбира своя ближен, и където благодарение на родителската любов и
грижа да опознава изворите на любовта и смисъла на живота. В семейството се създават и
продължават духовните, морални ценности и традиции на народа.
Едно определение гласи, че семейството е шедьовър на природата, в християнската религия
семейството е Божие творение и затова – светиня, а в лексиката на соцреализма (и не само там) –
семейството е основната градивна клетка на обществото
1
. По принцип и трите твърдения са верни,
но тук няма да търсим определения на семейството като понятие, а ще проследим в исторически
план модела на семейството от древността до наши дни, за да очертаем по-пълно и точно основните
характеристики на съвременното българско семейство.
Исторически аспекти
В зората на човешката цивилизация палеолитните хора създали племето като своя социално
обособена единица. В това първобитно (безкласово) общество най-напред се установил
матриархат, където за кръвна се приемала връзката майка-син, а бащата не бил от особено
значение. С появата на първото класово общество - робовладелското, матриархатът се заменил с
патриархат. Известно е, че патриархатът се характеризира с върховен култ към бащата, а
кръвната връзка между главата на семейството и децата играе важна роля за наследството. Първите
роби били майката и децата, а първият робовладелец - мъжът.
1
звучи като клише, изтъркано от употреба… кой не е слушал тези думи в стандартното слово на дежурния служител в
ритуална зала при сключване на граждански брак, често пъти последван от венчавка в църквата, където обаче не звучат
по същия начин библейските слова, изричани от свещеника, извършващ бракосъчетанието на съответната двойка…
2
МОДЕЛЪТ НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО
Моделът на семейството през древността се характеризира със силно развити брачни
отношения и строги правила на обичаите, свързани с тях
2
. Всички в семейството се намирали под
пълната власт на бащата, който еднолично решавал всички въпроси. На своите родители децата
дължали уважение и послушание, като за всяко непокорство бащата можел да налага тежки телесни
наказания и дори да прогонва децата от дома. Родителите от своя страна трябвало да се грижат за
децата и да ги подготвят за изпълнението на трудова дейност, която да им позволи да се препитават
самостоятелно и на свой ред да създадат семейство. Бащата е имал безпрекословна власт над
семейството и децата. В модела на патриархално устроеното семейство нормите, отнасящи се до
взаимоотношенията в семейството били заложени в свещените текстове и скрепени с религиозна
санкция при нарушение. Тогавашният морал и култура на хората приемали за напълно нормално
бащата да налага тежки и дори жестоки наказания на своите деца, да ги прогонва от дома или да ги
продава в робство. Същото отношение търпели и жените. Според тогавашните разбирания това бил
естественият и единствен начин на регулиране на отношенията вътре в семейството. Държавата, от
своя страна, заинтересована да има стабилни семейства (източник на доходи и войници) превърнала
строгите обичаи в закон. По този начин тя гарантирала устойчивостта на тогавашните семейства и
своите интереси.
Този модел се установява навсякъде в древния свят - в Месопотамия, Египет, Китай, Индия.
В Китай дори е направен опит от философа Конфуций този патриархален модел на семейството да
се отнесе към устройството на цялото общество, където бащата-владетел има пълна власт над
своите деца-поданици, които му дължат подчинение.
3
През периода на Римската империя в обществото се установяват културни традиции, които
вече са по-близки до съвременните. Още от древността в Рим
4
били запазени обичаите,
задължаващи децата да уважават родителите си и да им се подчиняват, както и задължение на
родителите да се грижат за своите деца. Подобни обичаи и правни разрешения, свързани със
семейството се срещат навсякъде по света. Голямото значение и честата повтаряемост на тези
житейски ситуации са създали почти еднакви обичайни и правни разрешения на семейните
проблеми сред различните народи. От своя страна държавата, още при зараждането си, е разбрала
голямото значение на разумното и приемливо за всички уреждане на въпросите, касаещи семейния
модел, за стабилността на обществото, затова издигнала създадените вече обичаи в задължителни за
всички правни норми.
За модела на българското семейство през Средновековието и последвалото го Възраждане (по
време на турското робство), можем да съдим по някои възприети в онова време правни норми за
пълноценно присъединяване на член към общността. Интерес представлява възрастта, приемана за
граница между юношеството и зрелостта. Оказва се, че не възрастта е основното условие едно лице
да бъде приемано за пълноценен член на общността. Интелектуалната и психическа зрелост били
най-важни - необходимо било младият човек да се грижи сам за препитанието си и да е създал
семейство, за да бъде възприеман от околните като пълноценна личност. Възрастта, на която той
постигал това не била от голямо значение. Според тогавашното българско общество основно
значение за приемането на един човек като зрял и пълноценен член на общността били неговите
лични качества.
Това е една уникална, положителна отлика (съдържаща много мъдрост) на българските
културни и правни традиции, свързани със семейството, в сравнение с тези на другите народи, която
е скромно премълчавана, поради което и малко известна, както у нас, така и навън (в широкия
културен и научен свят).
Българското семейство било моногамно и патриархално. Бащата имал силна власт над всички
членове на домакинството, което било изградено на кръвно-родствен признак. Обикновено това бил
2
още в първите, достигнали до нас, юридически писмени документи - правните текстове на шумерите и законникът на
Хамурапи се съдържат изрични разпоредби, отнасящи се до отношенията в семейството
3
всъщност, може да се направи известен паралел – и днес моделът на семейството в дадена страна е отражение на
общественото устройство в тази страна, и обратно...
4
известно е, че римското частно право е в основата на съвременните правни науки; много от правните разрешения на
римските юристи са залегнали в основата на съвременното правно регулиране, в частност и на семейното
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юли 2021 в 12:08 студент на 27 години от Ямбол - Технически колеж към Тракийски университет- Стара Загора, факулетет - мехатроника, специалност - тхт, випуск 2018
14 юни 2021 в 17:16 студентка на 30 години от Велико Търново - Велико Търновски Университет "св.св.Кирил и Методий", випуск 2021
12 юни 2021 в 19:30 ученик на 23 години от Троян - СОУ "Васил Левски", с.Черни Осъм, випуск 2017
12 юни 2021 в 14:18 потребител
29 май 2021 в 18:27 студентка на 25 години от Велико Търново - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", факулетет - Педагогически, специалност - Педагогика, випуск 2021
28 май 2021 в 16:29 студент на 29 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2025
26 май 2021 в 20:07 студент на 31 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2019
21 май 2021 в 15:23 студент на 19 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2023
19 май 2021 в 22:14 студент на 46 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2023
13 май 2021 в 09:49 студент на 32 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - НУПЧЕ, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Културни коридори на балканите

04 яну 2008
·
122
·
10
·
2,115
·
109

Понятието идентичност тръгва от психологията и през 20 век, особено през втората му половина, навлиза във всички сфери на хуманитаристиката.
 

Социокосмическия порядък, културата и играещия човек

07 фев 2007
·
148
·
9
·
1,013
·
34

Културата е втората природа на човека, отразява надприродното в него, неговата духовна същност.
 

Култура, етнос, сигурност

14 дек 2006
·
406
·
18
·
2,584
·
63

Всеки да натрупва толкова, колкото може, което води до една голяма ножица. Както казва той, богатите да стават все по-богати и по-малко, а бедните все по-бедни и повече– изход няма.
 

Бабинден( 8.01)

23 яну 2007
·
159
·
1
·
310
·
44

Още древни времена хората са почитали жената майка. Във всички древни религии в това число и тракийската Бендида. Древните представители на човешкия род са почитали Богинята-майка. Тя се явявала като майка всички богове и от там на хората.
 

Комуникацията и културата

14 дек 2006
·
928
·
8
·
1,434
·
251
·
1

Комуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едно социално културно действие.
1 2 3 4 5 » 11
 

Моделът на съвременното българско семейство

Материал № 41944, от 27 сеп 2007
Свален: 851 пъти
Прегледан: 730 пъти
Качен от:
Предмет: Културология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,835
Брой символи: 41,588

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Моделът на съвременното българско семейство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
есе идеалният брачен партньор институцията на брака есе за брака проект по домашното насилие възпитание в българското семейство икономически проблеми в съвременното българско общество мъжът е жената в съвременното общество правно социологическо проучване личноста в традициите и модерните институции конструиране на облекло приоритети на възпитателната функция в съвременното българско семеиство костюмът на съвременното шоу сициални трансформации в съвременото българско общество коментар на статия възпитанието в моето семейство демографски показатели в европа modelyt na balgarskoto semeistvo психологически на твърдението всички щастливи семейства си приличатвсяко нещастно семейство е нещас личността в традиционните и модерните институции социални трансформации в съвремвнното общество