Големина на текста:
3. Коренова с-ма :
закрепва дарвото в
почвата , снабдява
подземините части с
вода и минерал соли,
достава на активните
корени органич в-ва,
които се образуват в
листата, складират
резервни хранителни в-
ва . типове коренова с-
ма генеративни
получена е от семе
( има един централен
корен ) , вегетативната .
6. Възрастови периоди
при овошните
култури
Първи период на силен
растеж обхващта
времето от засаждане
до встъпване в
плододаване, тогава се
наблюдава силен
растеж,прибрана
корона и дърветата са в
младенческа
стерилност т.е. не
плододават. При
различните дръвчета
продължителността на
младенческата
стерилност е различна.
При черешата е 3-4
год., праскова 2 год. но
това зависи и от сорта,
подложката също е
фактор от които зависи,
при по-слабо растящите
се наблюдава по-барзо
плододаване. Друг
фактор влияещ на
младенческата
стерилност е
екологичните условия
при по добри еколог.
условия се встъпва по
рано в плододаване.
Агротехниката също е
фактор на влияние при
по-обилно азотно
торене до късно през
вегетацията се забавя
встъпването на
плододаване. При силна
резитба през зимата
също се забавя
плододаването. Втори
период започва от
встъпване на
плододаване и
приключва до
встъпване на пълно
плододаване. Тогава се
наблюдава постепенно
отслабване на растежа,
короните се отварят
постепенно, добивите
се увеличават,
качеството на
плодовете са отлични,
начални процеси на
съхнене на някои
клончета в основата на
короните.
Агротехническите
мироприятия завършват
с формирането на
короните, извършва се
резитба за
ограничаването на
короната, резитбата е
по-силна от първия път,
започва резитба и за
плододаване. Трети
период е приода на
пълно плододаване.
При него се достига до
мах. добиви и мах.
размери. Растежа е
умерен, качеството на
плодовете е оптимално,
съхненето на някои
прирасти се увеличава.
Агротехн.мироприятия
са: резитба която трябва
да е оптимална, още по
силна в сравнение с 2
период, торенето и
напояването също е
оптимално. Четвърти
период е приода на
намаляващо
плододаване. При него
рстежа е още по-слаб,
засилва се съхненето,
намалява се
плододаването,
качеството на
продуктите намалява.
Агротехническите
мироприятия по време
на 4 период са:
Резитбата е още по-
силна, трябва да е
подмладяваща, до
съкращаване
скелетните клони и
разклонения по-силно.
Петия период е усилено
изсъхване, Тогава
съхненето е много
силно изразено, могат
да изсъхнат цели
скелетни разклонения
или скелетни клони.
Растежа, добива и
качеството са много
слаби. Агротехн.
миропр. са много
силната резитба и по-
обилно торене и
напояване.
7.Фенофаза растеж на
леторастите и
корените и фактори,
които ги обуславят
Тя започва на пролет с
пазпукването на
пъпките и завършва с
преустановяване на
растежа, т.е. с
образуването на връхна
пъпка.Тя има няколко
фази. 1.Фаза на
начален растеж- той е
сравнитолно слаб и при
него листата са гъсто
разположени по
летораста. Фактори от
които зависи растежа
са: овощния вид, най-
рано започва растежа
при праскова, кайсия,
бадем, а по късно
ябълка, круша,
дюля.Факторите които
влияят в/ъ
интензивността на
растежа е количеството
на резервните
хранителни вещества
намиращи се в
кореновата система.
2.Фаза на буен растеж.
Факторите от които
зависи интензивноста
на растежа – най-важна
е температурата на
въздуха, леторастите
нарастват най-добре м/у
temp. 15- 25 градуса.
Min e 2 градуса а 35
Max..3.Фаза на тихия
растеж. Фактори
влияещи на в/у
продължителността на
растежа е възрастта на
растенията, при по-
младите продължава до
по-късно през
вегетацията.Торенето с
азотни торове също е
влияещ фактор, ако
продължи до по-късно
през вегетацията,
удължава тази
фенофаза. Друг фактор
на влияние е и Сорта и
Подлижката на
овошката.
Растеж на корените.
Той започва доста
преди разпукването на
пъпките в леторастията
и завършва доста след
листопада. Фактори от
които зависи е:
1влажноста на почвата,
аерацията която е
достъпа на въсдух до
корените, това става
чрез почвообработка.
Оптималната
2температура за
растежа на корена е 15-
25 , Min e 0 градуса
през зимата корена
нараства Мах.
температура е 30
градуса за растежа на
литорастите. В
наличието на резервни
хран. вещества. 3.
Наличието на резервни
хранителни вещества
намиращи се в
кореновата система. 4.
Листата- те също са
важен фактор за
растежа на корените,
защото колкото е по-
голяма
асимилационната маса
на листата, толкова те
произвеждат органични
вещества които се
оттичат в кореновата
система
8.Цветообразуване
През едната година
започва
цветообразуването
което включва
залагането на плодни
пъпъки и растенията
презимуват с тях, и на
следващата година
пролетта те цъфтят.
Начало на цветообраз.
се наблюдава след като
завърши буйния растеж
на леторастията т.е.
когато има вече
образувана връхна
пъпка. До тогава всички
пъпъки образувани през
текущата година са
листни, със
завършването на
растежа на леторастите
една част то пъпките се
диференцират в плодни,
а други остават листни.
Фактори които влияята
на сроковете на
цветообразуване са:
1Овощния вид през
юни - юли се залагат
плодните пъпки при
семковите,а юли -
август при
костилковите.
Изключение от
семковите прави
дюлята която е август-
септ. и ягодата септ-
октомври. Друг влияещ
фактор е и Сорта на
растениято и
Подложката. Факторите
влияещи върхи
интензивноста на
цветообразуването е:
1Светлината -във
вътрешността на
короната пъпките са
малки поради по-
малката светлина,
затова се извършва
резитба за да проникне
светлина в короната за
да е равномерно
цветообразуването.
2Претоварване на
растенията с плодове се
наблюдава когато
хранит. вещества
отиват за нарастване на
плодовете и не остават
такива за
диференциране на
плодни пъпки, тогава на
следващата година
няма плодове. 3Торене
9. Цъфтеж и
опрашване. Цъфтеж –
фактори за настъпване
на цъфтежа:- да е
преминал дълбокия
покои през зимата,
трябва да имаме
натрупана
температурна сума от
ниски положителни
суми - натрупване на
температурната сума на
пролет (ефективна
температура) – след
нова година всеки ден
имаме определена
температурна
температура (средно
денонощна
температура) от нея се
вади 5, сумират се и
като се стигне до
определена сума
започва цъфтежа -
овощният вид –
порядък на цъфтеж –
дрян, бадема, китайско-
японска слива, кайсия,
джанка, праскова,
череша, вишна,
домашна слива, круша,
ябълка, дюля – сорт –
подложка. Колкото
овощният вид или сорт
цъфти по късно,
толкова това е по
ценно. Когато цъфти по
късно има вероятност
да не падат по ниски
температури и да не се
стига до измръзване -
географска ширина -
със всеки по-голям
градус на север
цъфтежа настъпва с 4-5
дни по-късно -
надморска височина – с
увеличаване на
надморската височина
настъпва по късно
цъфтежа, с 33-36 м с 1
ден по-късно
Мероприятия за
задържане цъфтежа на
растенията:- дъждуване
– извършва се от края
на дълбокия покои до
набъбването на пъпките
в резултат на това може
2 дори и 3 седмици да
се забави цъфтежа -
райониране на овощни
видове и сортове т.е.
всеки един овощен вид
трябва да се засажда
там където няма
опасност от късни
пролетни мразове, ако
напролет често падат
температурите в
определен район под 0
градуса не трябва да се
засаждат рано цъфтящи
овощни видове и
сортове -
продължителност –
средно продължава
около 10 дни, при топло
и сухо време
продължителността му
е 4-5 дни, а при
прохладно време 15-20
дни. Опрашване -
пренасяне на прашеца
на цветовете върху
близалцата на
цветовете. В
зависимост от начина
на пренасяне на
прашеца има 2 гр.
растения: анемофилни –
прашеца се пренася от
вятъра при орех,
лешник, прашеца при
тях е много сух и лесно
се пренася на големи
разстояния, женските
цветове имат силно
развити и много
разклонени близалца,
което благоприятства за
лесното улавяне на
прашеца; и
ентомофилно –
пренасянето на
прашеца става чрез
насекоми най-вече чрез
пчели, при всички
останали овощни
видове.
Условия за опрашване с
пчели: температурата
трябва да е между 15-25
градуса, ако е под 15
или над 25 пчелите
имат слаба дейност; при
скорост на вятъра 20
м/сек опрашителната
им способност е слаба,
при 40 м/сек. се
преустановява
дейността им; валежите
също възпрепятстват
дейността им. Ако през
периода на цъфтеж на
овощните растения
климатичните условия
са неблагоприятни
пчелите не могат да
опрашат растенията и
се стига до безплодие.
10. Опадване на
цветовете и завръзите.
Физиологично
опадване. Прореждане
на завръзите.
Опадване на цветовете
и завръзите - нормално
е да опадат една част от
цветовете т.е. при
ябълката е нормално 10
% от цветовете да дадат
плодове, при дюлята
20-30%, прасковата 40-
50%, черешата 50-60%,
всички останали
цветове опадат.
Причини и етапи на
опадване: - по време на
цъфтежа – опадат
дефектните цветове
- две-три седмици след
цъфтежа – опадат не
оплодените завръзи в
резултат на лошите
метеорологични
условия - юнско
опадване – 2-3 седмици
след второто естествено
опадване - други
причини – недостиг на
резервни хранителни
вещества от миналата
година; недостиг на
вода; късни студове;
нападение от болести и
неприятели; силен
вятър; възрастта на
дърветата – при много
млади дървета
опадването на
цветовете е много по-
голямо; медостиг на
минерални хранителни
вещества Прореждане
на завръзите – понякога
прореждането се налага
когато има завързали
вече прекалено много
плодове. Ако не се
извърши прореждане
дърветата се
претоварват с плодове,
хранителните вещества
с които разполага
дървото не могат да
изхранят този
прекалено голям брой
плодове и затова през
текущата година
плодовете остават
дребни. Освен това
дърветата се изтощават
и не се залагат пъпки за
следващата година , в
резултат на което през
следващата година няма
плодове. За да не се
допуска това трябва да
се извършва
прореждане на
завръзите когато е
необходимо.То се
извършва по 2 начина:
първи – чрез химически
препарати – предимства
– извършва се бързо и е
евтин начин,
недостатъци – не може
да стане идеално и
точно както на нас ни
се иска; втори начин –
ръчно прореждане –
извършва се в държави
е евтина работна ръка,
тъй като е трудоемко.
Предимства – може да
стане много точно,
недостатък – излиза
много скъпо.
При ябълката от една
плодна пъпка в някои
години се образуват от
2 до 5 ябълки при
прореждането се оставя
само централния
завръз. Това се прави
май-юни при диаметър
18-20. При прасковата
на едно смесено клонче
се образуват 8-10
плода, а трябва да бъдат
4-5-6 плода като се
махат по-дребните, по-
деформирани плодове
като останалите се
стремим по възможност
да бъдат през 3-4
пръста, за да може да
нарастват.
11. Алтернативно
плододаване и
възможности за
преодоляването
им.Причини: - в
резултат на късни
пролетни мразове
измръзват цветовете, в
резултат на това няма
да има и плодове
следователно всички
хранителни вещества
ще отидат за
диференциране на нови
плодни пъпки на много
голям брой плодни
пъпки, следователно
тези много на брой
плодни пъпки след като
презимуват, през
следващата година ще
дадат много голям брой
плодове. Когато има
много плодове
дърветата се изтощават.
- недостатъчното
натрупване на резервни
хранителни вещества,
щом като имаме малко
резервни хранителни
вещества те няма да са
достатъчни за
диференциране на нови
плодни пъпки - късното
азотно торене – при
късно торене се засилва
растежа до късно през
вегетацията и няма да
има образуване на
плодни пъпки -
растителна защита –
ако допуснем болести и
неприятели в по голяма
степен листата остават
с по малка площ, не
могат да
фотосинтезират и да
образуват органични
вещества - растежа на
летораслите е много
слаб – нарушава се
съотношението между
листата и плодовете т.е.
щом е слаб растежа има
малко листа, малко
органични вещества
недостатъчни за
образуването на плодни
пъпки, следователно
няма да има плодове,
затова трябва да имаме
30см растеж на
продължителите на
скелетните клони.
Преодоляване: -
подбиране на сортове за
насаждението – някои
сортове имат ясно
изразена склонност към
алтернативно
плододаване - резитба –
когато е пълна
годината, през зимата
правим силна резитба
за прореждане т.е. с
това ще намалим броя
на плодните пъпки
следователно ще
останат по-малко
плодни пъпки, но
достатъчно за да
получим по-малко
плодове, но с високо
качество. По този начин
дърветата няма да се
изтощът от много
плодове и ще могат да
заложат плодни пъпки
за следващата година.
Когато нямаме
алтернативно
плододаване трябва да
правим такава резитба
по сила, че да осигурим
дължина на летораслите
30см., - оптимално
напояване, - оптимална
растителна защита, -
оптимално торене
12. Самоферилност,
самостерилност и
интерстерилност.
Самофертилност – това
е свойството цветовете
при даден овощен вид
да се самоопрашват и
самооплождат. Такива
са прасковата, кайсията,
малината, къпината и
др. Щом цветовете сами
се опрашват
следователно може да
правим насаждения
само от един сорт.
Самостерилност –
прашецът сам за себе си
е стерилен, не е
способен да опраши
цветовете от съшия
сорт. Такива са
сортовете при ябълката,
крушата, черешата,
бадема, джанката.
Следователно при тези
видове не трябва да се
прави насаждение само
от един сорт.
Интерстерилност – това
са група от сортове
които помежду си не
могат да се опрашват и
оплождат. Такива са
някои сортове от
ябълката, крушата,
черешата и бадема. При
черешата сортовете
Бинг , Ламберт и
Наполеон образуват
интерстерилна група
т.е. ако ги засадим на
едно насаждение няма
да имаме плод,
следователно трябва да
знаем кой сорт с кой е
интерстерилен и да не
ги засаждаме заедно.
17.Начин на
вегетативно
рармножаване - Това е
размножаване с дадена
вегетативна част
( пъпка, резник) чрез
коренови издънки- те
покарват от адвентивни
пъпки по кореновата с-
ма. Това е основ начин
за размножаване при
малината и капината.
Среща се и при
овошните дървета тъй
като някой подложки
слива и диулеви и др
дават издънки. 2 чрез
разделяне на храсти-
използва се при касис,
малина и капина .
Изкореняват се храста и
отделните стъбла ( те си
имат самостоятелна
корен с-ма ) се
разделят и могат да се
използват за създаване
на ново насъждение .
това е примитивен
начин на
размножаване. 3 чрез
върхово вкореняване-
използва се при
капината . 4 чрез
загърляне ( вертикален
отвод)
18 Подложки за
Ябълкови, Крушови,
Дюлеви сортове -
Ябълкови С еменни
подложки – използват
се семена от
култ.сортове ябълки
или диви
сортове(горски).
Семенните подложки са
с мн.силен растеж,
големи дървета. Те
късно индуцират
плододаване 5-6 година.
Предимствата са, че се
приспособяват към
всякакав тип почви, и
безполивни условия. Те
не са пригодни за
интензивно отглеждане
т.е. ограничено
предназначение.
Използват се в
мн.бедни почви и в
личното стопанство.
Клонови подложки-
(вегетативни) –
получават се очрез
загърляне(вертикален
отвод) М9- със
слаборастяща
подложка, ранно
встъпва в плододаване
и Осигурява високи
добиви, изисква
задължително поливни
условия и висока
агротехника,
необходима е и телена
конструкция.
Предназначение на М9
е модерно овощарство.
М26- Има по силен
растеж от М9 изисква
телена конструкция,
Ранно плододаване и
обилна продукция.
ММ106- Средно
растяща подложка,
дърветата могат да се
отглеждат без подпорна
поддръжка. ММ111-
Силен растеж без
допълнителна
конструкция, използва
се само при слабо
растящи сортове, от
типа Спър.Крушови
Семенни подложки –
използват се семеначета
от култ.сортове, също и
от дива круша.
Особенностите са
еднакви като при
ябълката, но се
използват повече от
тях. Клонови
подложки- те са
дюлеви. При тях се
наблюдава слаб
растежосигуряват
ранно плододаване и
високи добиви,
изискват телена
конструкция, не
понасят варовити
почви, защото
дърветата страдат от
хлороза, те дават и
доста издънки,
несъвместими са с
някои крушови
сортове.МА,ВА29,В12-
имат умерен растеж.
С29 слаб растеж.
Дюлеви.Използват се
клоновите дюлеви
подложки за крушовите
сортове.
19. Подложки за
Праскова, Кайсия и
Слива Праскова-
Семенни подложки-
използват се семеначета
от култ.сортове или
специални диви форми.
Те изискват леки почви
със среден мех.състав,
поливни и плодородни
почви т.е. не са
подходящи за тежки,
сухи, варовити и
умерени почви, Имат
умерен до силен
растеж. Клонови
подложки – GF655-
сливова подложка има
слаб растеж, може да се
отглежда в/у тежки
почви, поливане
задължителни,
Недостатъка е че дава
издънки. Дамасцена-
GF1869- сливова с
умерен растеж,
устойчива на вирусни
болести, пригодна е за
тежки почви,
недостатъка е че дава
доста издънки и
проявява
несъвместимост с някои
нектаринови сортове.
GF677- Хибрид между
праскова и бадем, има
силен растеж, пригодна
е за засаждане на леки,
бедни, варовити и
умерени почви. И трите
вида подложки се
размножават инвитро а
GF655 u GF1869 чрез
зрели резници. Кайсия
– Семенни подложки –
кайсия, семеначета от
култ.сортове, пригодни
са за засаждане на леки
и съсъ среден
механичен състав
почви, имат умерен
растеж. Зарзала- умерен
растеж, по
сухоустйчива е, и
осигурява по-голяма
студоустойивост на
сорта. Джанка- тя е със
силен растеж, може да
се използва на всякакъв
вид почви, може и при
не поливни условия,.
Недостатъка е че дава
издънки и и не
съвместим с някой
кайсиеви сортове.
Джанка №4- също е
като Джанка но е
съвместима със
кайсиеви сортове.
МариянаGF81,Миробол
анВ, - това са сливови
подложки за тежки
почви. Сливи –
Използват се семенни и
клонови подложки за
кайсия.
20.Подложки за
черешеви и вишневи
сортове. Череши-
Семенни подложки-
дива череша,
подходяща е за умерено
влажни почви съсъ
средени или тежък
мех.състав, с кисела
или неутрална рН на
почвата. Не е
подходяща за
песъкливи, леки,
каменисти, варовити,
ппочви. Растежа е
много силен, дърветата
встъпват късно в
плододаване.
Махалебка- подходяща
е за леки чакълести
бедни почви, с
неутрално или алкално
рН на почвата, може и
при не поливни
условия, умерен до
силен растеж на 3-4
година плододаване.
Клонови подложки-
SL64Махалебка.Gisela5
- слаб растеж,
задължително
напояване и
плодородни почви,
изизсква и подпорна
конструкция, понижава
студоустойчивоста на
сорта. Gisela12- Слаб до
умерен растеж, може и
без подпорна
конструкция, ранно
плододаване и висок
добив. Weiroot158-
Вишня -умерен растеж
недосстатъка е е дава
издънки. Вишни-
използват се семенни
подложки за череша т.е.
череша и махалебка, но
също и вишня.
Използват се
семеначета от
култ.сортове, умерен
растеж, може да се
отглежда на всякакви
площи дори и тежки.
21.Съвместимост
между подложка и
присадник и
взаимодействието
между тях.
Това явление при което
двата присадени
организма живеят добре
помеждуси, и се нарича
още афинитет или
сродство.
Несъвместимоста е
точно обратното.
Видовете
несъвместимост са
Ранна- проявява се в
питомника, Късна-
проявявасе след
засаждане на постоянно
място. Признаци на
Ранна несъвместимост-
Нисък процент на
присадените пъпки, или
изобщо липса на
прихващане,
деформации при
срастванията, отчесване
на присадника, слаб
растеж, предивременно
пожълтяване на
листата, предивременен
листопад, Признаци за
Късна несъвместимост-
дребни плодове, липса
на плододаване, и
смърт за дръвчетата.
Взаимодействие-
Подложката влияе в/у
растението, в/у
продължителността на
насаждението. По-
слабите подложки
намаляват живота на
насаждението,
подложката влияе в/у
встъпване и качеството
на плододаване, и срока
на съхранение на
плодовете. Влияе и в/у
срока на някои
фенофази като цъфтеж,
също така и в/у срока
на узряване на
плодовете. Влияние на
присадника в/у
подложката- То е
значително по слабо, то
се изразява основно по
отношение растежа на
кореновата система т.е.
един силно растящ сорт
ще индуцира по-силно
растяща коренова
система и следователно
трябва да имаме
впредвит не само
подложката но и
присадника, за начина
на отглеждане и торене.
22. Производство на
семенни и клонови
подложки. Семенни –
Преминава през
няколко
етапа:Добиване на
семена- за целта се
обират плодовете от
маточна овощна
градина, отделят се
семената от плодовете,
Втори етап е сушене –
добитите семена се
изсушават до 13-14%
влага, това става като се
насипват на тънак пласт
1-3см, дяржат се на
сянка и проветриво
място, разбъркват се
периодично. 3 етап е
стратификация на
семената-(доузряване)-
тя се налага защото
добитите семена
немогат веднага да
покълнат, за да
доузреят семената, за да
могат да покълнат те
трябва да се постявят в
определени условия.
Тези условия се
наричат
стратификация- Влага
80-85%, Аерация
достъп на възух до
семената да дишат,
температура 1-5Сo
,Продължителност 60-
100дни Ябълка 60дни,
Праск100, Джанка120,
Махалебка и Дива
череша150-180. За да
осигурим тези условия
използваме пясък, като
за една част семена
трябват 3 части пясък.
За целта се изкопават
траншеи дълбоки 40-
50см, Най-отдолу се
изгражда дренаж от
дребни камъни 5-10см,
след това семената и
пясък, смесени 20-30см,
и наи отгоре 15-20см
пясък. Залагаме
семената за
стратификация тогава
за да може да завърши
началото на Март,
тогава отделяме
семената от пясъка
оптималния вариянт е
да има малък кълн 1-
2мм и сеем
покълналите семена в
семенилище.
Поникналите растения
ги отглеждаме т.е. вече
са получени
семеначета. Октомври-
ноември тези
семеначета са семенни
подложки, и ги
изваждаме от
семенилището
навързват се на снопове
и се съхраняват в
траншеи, като
коренната система се
затрупва с почва.
Клонови – Това става
чрез загарляне
(вертикален отвод),
чрез резници и чрез
инвитро. Създаваме на
нов маточник:
маточника се използава
за производство на
клонови подложки. За
целта се използват
подложки произведени
в друг маточник. Те се
засаждат при
растояние 1,8-2м между
редовете а вътре в реда
35-60см. Почвата на
маточника трябва да е
на поливни на почви, и
по възможност да е по
лека почва. Засажда се
по време на покои и
растенията се
съкращават на 15-20см
от почвата. През
първата вегетация не се
произвеждат подложки,
но се поддържа висока
агротехника, за да
образуват растенията
по-голяма подземна и
надземна маса. Рано на
пролет на 2 година се
отрязва голяма
надземна маса от
повърхостта на почвата.
Врезултат на
несъответствието на
голямата коренова
система и надземната
маса от корените
избиват нови прирасти,
когато достигнат 30-
40см те се загребват в
почвата. След
загърлянето се
вкореняват прирастите.
Когато укапят листата
на есен се разгребва
почвата и тези прирасти
се режат и така всяка
година.
25. Засаждане
извършва се по време
на покоя, когато темп.
На въздуха е над 3-4.
Дълбочина на
засаждане- правилото е
засаждан се на такава
дълбочина, на какато е
било в питомник 2 год.
Следователно мястото
на присаждане трябва
да остане на 10см. Над
почвата. Веднага след
засаждането се полива.
Разстояние на
засаждане- те трябва да
са оптимални тоест в
междуредието да се
остави място за
преминаване на
машина, а вътре в реда
клоните да се допират.
Ако разстояниято е по-
голямо от оптималните
пространството не се
използва рационално и
се намаля добива от
дека. Ако разстоянията
са по-гъсти от
оптималните се
получава засенчване на
дърветата ш резултат,
на което се намаля
залагането на плодни
пъпки в резултат се
намалява добива.
Растенията се изнежват
следователно стават
много по чувствителни
на измръзване, болести
и др. Освен това при по
гъстото засаждане се
намаляват
възможностите за
проветряване и се
увеличава заразата на
гъбнии бактериални
болести.
Разстояния(влияещи
фактори)- овощен вид,
растеж на сорта,
подложка, с-ма на
формиране, естествено
плодородие на почвата.
Зависят габаритите на
машините.
Междуредовото
разстояние е с 2 метра
повече от
вътрередовото.
Междуредовото
разстояние може да се
намали при
наличитието на
съвременните
малкогабаритни
машини. При ябълките
междуредовото
разстояние в
зависимост от всички
фактори мове да варира
от 3,5-6см. А вътре в
реда от 1,2-4м.
31. Задачи на
резитбата- чрез нея
формираме дърветата,
подобряваме условията
на осветление,
проветряване на
короната, регулиране
растежа и
плододаването,
подмладяване
плододаващата
дървесина, защото след
като плододава няколко
години определени
клонки качеството и
количеството на
плодовете намаява.
Видове резитбени
операции: Зимни-
извършват се от
листопада до набъбване
на пъпките напролет.
Те биват просветляване
(пропреждане)
премахват се цели
прирасти, съкращаване-
при него се премахват
част от прирастите.
Летни- извършват се
през вегитацията- от
започване на растежа
до листопада.
Филизане- прирасти до
10-15см. Пензиране-
премахва се върха на
листопада с цел да се
разклонят прирастите
под мястото за
пензиране. Резитба на
зелено- извършва се
просветляване и
съкращаване през юни,
юли, август, септември.
В разтитите държави в
овощарството все
повече се увеличават
летните за сметка на
змните резитби.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Овощарство - Готови теми за изпит

Въпроси по конспект направени на пищови за изпит по овощарство (Трайни култури)...
Изпратен от:
Халил Дамадов
на 2009-12-12
Добавен в:
Пищови
по Агробизнес
Статистика:
666 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Овощарство - Готови теми за изпит

Материал № 418404, от 12 дек 2009
Свален: 666 пъти
Прегледан: 558 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 2,150
Брой символи: 18,023

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Овощарство - Готови теми за изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения