Големина на текста:
Кредитната карта е платежен инструмент, за многократен, отдалечен достъп до
средства от разплащателна сметка по електронен път, с която може да се извършват
плащания до размера на разрешения от банката револвиращ кредитен лимит.
За какво може да бъде използвана кредитната карта? Най-общо с нея заплащаме за
стоки и услуги, а при нужда получаваме и пари в брой. Друго предимство, което дава
кредитната карта е чувството за сигурност, че ако се наложи някакво плащане, то ще
може да се извърши незабавно, стига да имаме нужната сума под кредитния лимит.
Кредитната карта дава и други възможности. Например за плащане в чужбина, а също
така имаме възможност да пазаруваме on-line с нея.
Ще проследим условията по издаването, обслужването и използването на
кредитните карти на три банки (Про Кредит Банк, Общинска банка и Българска банка
за развитие). Направеното проучване показва, че Българската банка за развитие не
предлага на своите клиенти възможността да притежават кредитна карта.
Про Кредит Банк (България) АД е част от групата Про Кредит, която се ръководи
от нейната компания-майка във Франкфурт ПроКредит Холдинг. Про Кредит Холдинг
е мажоритарен собственик на "Про Кредит Банк (България)" АД и притежава 80.29% от
акциите. Про Кредит Холдинг е компанията-майка на глобалната група от 22 Про
Кредит финансови институции. ПроКредит Холдинг е основан като Internationale Micro
Investitionen AG (IMI) през 1998 г. от финансово-консултантската компания за
иновационно развитие IPC.
Про кредит банк предлага само една кредитна карта в лицето на VISA Classic.
Одобрението става за един ден, а нужните документи за физически лица са копие на
лична карта, трудов договор и попълнена декларация на работодател. Банката
предлага същата карта за клиенти с доход от бизнес, тук нужни са копие от лична
карта, актуално-правно състояние на фирмата и код по Булстат/ЕИК. Изборът
свързан с валутата на картата е стандартен BGN/EUR. Лимитът на картата е до 10 000
лева или равностойността им в евро. Картата разполага и с гратисен период от 30 дни,
през които ако бъде възстановена използваната сума не подлежи на лихва, която за тази
кредитна карта е 19% на годишна основа. Валидността на картата е 2 години, с
възможност за автоматично подновяване. Сам клиентът определя месечната си вноска,
но тя не трябва да е по-малка от 5% от дължимата сума или 10 лева. Предлага се и
бонус към картата – безплатна медицинска застраховка при пътуване в чужбина.
2. Такси кредитна карта Виза Класик
2.1. Такса за издаване без такса
2.1.1. Такса за експресно издаване 3 работни дни 25 EUR
2.2. Годишна такса за обслужване 25 EUR
2.3. Теглене на пари от АТМ на банката издател 1 EUR+1%
2.4. Теглене на пари от АТМ на друга банка
2.4.1. В страната 2 EUR+1%
2.4.2. В чужбина 5 EUR+1.5%
2.5. Теглене на пари в брой от ПОС на каса при банката издател 1.5% мин 0.5 EUR
2.6. Теглене на пари в брой от ПОС на каса при друга банка
2.6.1. В страната 2 EUR+1.5%
2.6.2. В чужбина 5 EUR+1.5%
2.7. Плащане на стоки и услуги
2.7.1. В страната без такса
2.7.2. В чужбина без такса
2.8. Блокиране/Активиране на картата без такса/ 2,50 EUR
2.9. Преиздаване на картата при:
2.9.1. Кражба, загуба, повреда, други 1 0 EUR
2.9.2. Изтичане срока на валидност без такса
2.10. Нефинансови операции на АТМ в страната
2.10.1. Смяна на ПИН код без такса
2.10.2. Справка за салдо без такса
2.11. Нефинансови операции на АТМ в чужбина
2.11.1. Справка за салдо 0,30 EUR
2.12. Промяна на данни по картата 2,50 EUR
2.13. Получаване на карта в клон различен от клона издател 5 EUR
2.14. Такса необоснована рекламация 20 EUR
2.15. Наказателна лихва за превишение на кредитен лимит 23%
Общинска банка.
Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.Регистриран капитал:
25,000,000 лв.Разпределен в 2,500,000 обикновени, безналични, поименни акции с
право на глас, с номинална стойност 10 лв.
Кредитните карти MasterCard с чип са най-новия вид банкови карти, които гарантират
на картодържателите много повече сигурност благодарение на вградения в тях чип
(микропроцесор). Основното предимство на MasterCard чип картите е свързано с това,
че данните в чипа са надеждно кодирани и това не позволява те да бъдат копирани чрез
неправомерен достъп и впоследствие използвани по непозволен начин. Кредитните
карти MasterCard с чип на Общинска банка АД имат и магнитна лента, позволяваща
безпроблемното им приемане и на устройства, несъвместими с чип технологията;
Кредитните карти “Енерджи кард” с национален достъп на Общинска банка АД се
използват основно за плащания на стоки и услуги в търговски обекти, като за този вид
операции клиентите не заплащат такси. Плащанията с “Енерджи кард” се извършват на
база на предоставен от банката револвиращ кредит при много изгодни условия и с
дълъг гратисен период за погасяване. С кредитните карти на Общинска банка АД Вие
можете да бъдете обслужвани в целия свят при ползване на възможно най-добри
условия и лимити.
Общинска банка АД издава следните видове кредитни карти:
• стандартни и златни кредитни карти " MasterCard" с местен и международен достъп;
• револвираща кредитна карта “Енерджи кард” с национален достъп.
За всеки вид кредитна карта банката определя лимити за теглене и плащане. Ако
желаете, Вие можете да определите за Вашата кредитна карта индивидуални лимити в
рамките на тези, определени от банката.Общинска банка АД издава основни и
допълнителни Кредитни карти MasterCard:
Основната Кредитна карта се издава на титуляр на разплащателна сметка.
Допълнителна Кредитна карта - правото за ползване на допълнителна карта се
определя от титуляря на разплащателната сметка. Допълнителна Кредитна карта може
да бъде издадена и на непълнолетно лице, низходящо от първа степен на титуляря.
Банката издава кредитните карти MasterCard по открити разплащателни сметки в
левове и евро. По една разплащателна сметка в евро могат да бъдат издадени до четири
допълнителни кредитни карти MasterCard. По една разплащателна сметка в левове
могат да бъдат издадени до четири допълнителни кредитни карти MasterCard и до
четири допълнителни национални или международни дебитни карти “Cirrus/Maestro".
Със златната кредитна карта, Вие получавате право да ползвате допълнителен набор от
услуги.Какво представлява револвиращата кредитна карта “Енерджи кард”? Това е
карта с национален достъп, издадена по разплащателна сметка в левове, по която
Общинска банка АД разрешава за ползване кредитен лимит. Видът и размерът на
предоставения за ползване кредит могат да бъдат:
• Необезпечен револвиращ кредит в размер от 200 лева до 5 000 лева;
• Обезпечен револвиращ кредит в размер до 15 000 лева.
Предоставеният кредит се усвоява само чрез използване на “Енерджи кард” . Общинска
банка АД Ви дава възможност да погасите част или пълния размер на ползвания от Вас
кредит в рамките на 15 дни след изтичане на всеки календарен месец без да заплащате
лихва. След изтичане на срока за безлихвено погасяване на кредита, банката начислява
лихва само върху непогасената част от него. За издаване на кредитна карта първо
трябва да бъде попълнено искане за издаване на такава. След представяне на искането
за издаване на кредитна карта в желания от Вас финансов център на банката ще Ви
бъде открита картова сметка в евро или левове и ще Ви бъде издадена кредитна карта
след подписване на Договор за издаване и ползване на международна кредитна
карта "Mastercard".Период на клиентски плащания (ПКП) - През съответния ПКП
можете да усвоите целия предоставен Ви от Банката кредит. От размера на първата
постъпила по сметката Ви вноска по кредита през същия ПКП, банката автоматично
заделя сума, равна на определената Ви Минималната погасителна вноска (MПВ),
която не може да бъде по-малка от 20 лева. Останалата част от вноската може да бъде
използвана от Вас за извършване на плащания в случай, че вече сте усвоили пълния
размер на предоставения от Банката кредит или да остане на разположение по сметката
за безлихвено погасяване на част или целия дълг, което ще бъде извършено от Банката
на първия следващ работен след изтичане на ПКП. Погасяването на задълженията Ви
се извършва по реда на тяхното възникване т.е. Банката погасява частично или изцяло
първо най-старото Ви задължение. Със започването на новия ПКП, Банката
възобновява лимита по кредита Ви с размера на погасената част от него през
предходния Период на клиентски плащания.
Начин на погасяване на ползвания кредит в рамките на Гратисния период (ГП)- в
случай, че през съответния ПКП сте ползвали суми от лимита по кредита, Вие
задължително трябва да погасите поне определената за Вас MПВ или пълният размер
на ползвания кредит, ако той е по-малък от размера на МПВ. В случай, че през
гратисния период погасите пълния размер на ползвания през предходния ПКП
кредит, Вие не дължи лихва на банката.
Краен срок за внасяне на минималната погасителна вноска - в случай, че по
разплащателната Ви сметка, към която е издадена картата, няма да бъдат превеждани
месечни постъпления от работна заплата или друг доход, Вие следва да внасяте на каса
дължимата от Вас МПВ. Погасяването на МПВ или на ползвания кредит ако той е по-
малък от размера на определената МПВ, трябва да бъде извършено не по-късно от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнителен анализ по условията за отпускана на кредитна карта в Прокредит банк, Общинска банка и Българска банка за развитие

Кредитната карта е платежен инструмент, за многократен, отдалечен достъп до средства от разплащателна сметка по електронен път, с която може да се извършват плащания до размера на разрешения от банката револвиращ кредитен лимит....
Изпратен от:
владислав
на 2009-12-12
Добавен в:
Анализи
по Банково дело
Статистика:
56 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкови карти издавани от банка

13 дек 2011
·
125
·
15
·
3,872
·
175

Банковите карти като вид разплащателно средство са удобен и сигурен начин, който спестява проблемите, свързани с носенето на пари в брой и осигурява достъп до парите на картодържателя по всяко време и навсякъде....
 

Характеристики на банковите услуги

23 мар 2021
·
3
·
466
·
2

Материала е подходящ за ученици 9 и 10 клас на икономическите гимназии...
 

Овърдрафт по дебитна карта или кредитна карта

16 май 2020
·
7
·
4
·
620
·
8

Плюсовете и минусите на овърдрафт по дебитна и кредитна карта...
 

Оценка и анализ на депозитните и кредитните продукти на две банки

01 май 2014
·
76
·
22
·
7,465
·
90

Банките са специфично предприятие, което предлага на своите клиенти широк набор от продукти и услуги, чрез които задоволява техните потребности и интереси. Според закона за кредитните институции банката е юридически лице, което извършва публично...
 

Банкови карти

28 юни 2013
·
60
·
33
·
1,371
·
96

Кредитни карти, дебитни карти, виртуални карти, видове банкови карти...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
1 мин
20.12.2013
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Сравнителен анализ по условията за отпускана на кредитна карта в Прокредит банк, Общинска банка и Българска банка за развитие

Материал № 417903, от 12 дек 2009
Свален: 56 пъти
Прегледан: 59 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,138
Брой символи: 9,752

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителен анализ по условията за отпускана на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения