Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
Убеждаващата комуникация
В масовото съзнание понятието убеждаваща комуникация обикновено се асоциира с
рекламата, търговията, политиката. Предизборни кампании, рекламни блокове по
радио- и телевизионните канали, брошурите в пощенските кутии, маркетинговите
стратегии на компаниите- гиганти - с това обикновено се изчерпва първосигналната
представа за убеждаването.
Всъщност убеждаващата комуникация не е явление, което е затворено зад стените в
офисите на рекламните и маркетинговите стратези. Тя е елемент от ежедневието,
ключов импулс на всички нива на човешките взаимоотношения. По-точно,
убеждаването е почти неизбежен елемент на комуникацията като цяло, във всичките и
форми. Според Доналд Робърдс “Повечето комуникации се произвеждат с намерението
да се структурира някаква ситуация за някого другиго, да накарат този някого да
действува, вярва или чувствува по определен начин”. Тоест ние ежедневно извършваме
десетки, ако не и повече, актове на убеждаваща комуникация, от формално-деловото си
общуване до най-интимното, най-спонтанното.
Това означава, че умението да убеждаваме е определящо за качеството на всички
видове комуникация, които са ни присъщи. Това умение е вродено за някои, освен това
подлежи на развитие, на целенасочено усъвършенстване. За да се превърне
убеждаващата комуникация в професионално занимание с подходящ резултат,
задължителна е квалифицираната подготовка. Защото освен ежедневно занимание и
рефлекс на всяко “социално животно”, каквото е човекът, убеждаването е изкуство и
наука. То има своя “граматика”, свои специфични и не съвсем прости правила и
изисква достатъчна подготовка. Именно те очертават границата между убеждаващия
акт и успешното убеждаване, между усилието и постигането на целта.
На първо място успешната убеждаваща комуникация се нуждае от ясна цел. Към
повечето си действия ние поставяме изискването за функционалност. Така и
убеждаването би било просто една хаотична емисия на човешка енергия, ако целта му
не е дефинирана в определени граници. След като тя е конкретизирана, идва ред на
същинската част от убеждаващия акт. Неговият успех зависи в изключително голяма
степен от доброто познаване на аудиторията /или на отделния реципиент/. Какви са
нейните нагласи, ценности, познания, опит, стереотипи, нужди, стремежи?
Комуникаторът не трябва да е просто предавател на сигнали, а да успява да се
превъплати в ролята на “приемника”. Как реципиентът пречупва през призмата на
своята социална и психологическа природа съобщението?
От това разбиране зависи успешният избор на знакови системи, в които да кодираме
посланието си. Какви аргументи да подберем, каква е най-подходящата интонация, в
какъв контекст да представим посланието - тези фактори трябва да са в такова
съчетание, което да успее да пребори неизменния скептицизъм на всяка личност към
убеждаващите опити. Важно е комуникативният акт да е доброволен, доброжелателен.
Той трябва да остави у реципиента впечатлението за самостоятелен избор и за получена
полза. Грубата, очевидна манипулация, за разлика от дискретната и умела такава, е
опасен враг на успешния убеждаващ процес.
Да убедиш някого в нещо - това означава този някой да се откаже от част от
досегашните си представи, за да освободи място за новата идея. Такава жертва не е
маргинална, затова и комуникационният акт трябва да е съвършено премерен, за да
постигне целта си. А тази цел, както вече отбелязахме, се нуждае от максимална яснота
и реалистичност. Изборът на подходящи аргументи и език е пряка функция на
комуникационната цел. Дали искате да убедите шефа си да ви плаща повече, гаджето
си да ви купи нов бански каостюм, дали сте гимназист, който цели да докаже на
класния, че вчера е отсъствал поради възпаление на сливиците, или сте шеф на
компания, който иска да убеди евентуален съдружник в своята надеждност и
коректност - конкретната цел определя това как ще протече комуникационният акт.
На пръв поглед се подразбира това, че всяко наше послание има цел. В
действителност обаче всеки човек/или друг суубект/ изпраща ежеминутно послания с
резултат, какъвто не е планирал, дава несъзнателни знаци на обкръжението си. Те също
могат да убеждават - да доведат аудиторията до определен извод, и в този смисъл да
бъдат убеждаваща комуникация. Дали обаче този резултат ще ни удовлетворява, каква
е вероятността той да е положителен за нас? Тази вероятност се увеличава многократно
когато убеждаването е съзнателно, целенасочено и умело направлявано. Конкретно
професионалната убеждаваща комуникация изключително задълбочено изследва
средата и прецизно дефинира целите си, преди да започне самото убеждаване. Не на
последно място, ако каквото и да било действие няма ясна предварителна цел,
измерването на неговата ефективност е невъзможно.
А в убеждаващата комуникация именно измерването на ефективността е трамплин за
подобряване на общуването с избраната аудитория. В каква степен цялостната
комуникационна тактика е постигнала желания резултат? Кои елементи на общуването
са били по-ефективни и кои по-скоро са отблъснали реципиента? Кои аргументи са
били разбираеми и кои по-несъвместими с неговите ценности и опит? Ако резултатите
не удовлетворяват изискванията на комуникатора, е важно да се поправи елементът,
предизвикал шум в комуникационната верига. Същевременно единственото мерило за
успеха на един комуникационен акт са първоначално очертаните цели.
Непосредствена задача на комуникатора, след като е дефинирал целта си, е възможно
най-пълно да определи актуалното състояние на аудиторията си. Харолд Ласуел
определя наблюдението на средата като един от същностните моменти във всяка
комуникация. Това е така, защото едно съобщение никога не съществува само за себе
си. То представлява само една празна знакова обвивка дотогава, докато един ум не се
заинтересува от него и му предаде определен смисъл. Например думата “куче” за
българина означава четирикрако домашно животно, а за японеца е просто сбор от думи,
звукове. У нас “чао” означава “довиждане” , а за италианците - “здравей”. За едно дете
заканата “Сега ще те напляскам, калпазанино” носи различен смисъл от този за
зрителите на еротичен филм, например. Важно е да се разбере, че всяка публика е
активна със своите представи, морал, цели, опит и т.н. Според Уилбър Шрам това
разбиране измества “куршумената”/Шрам/ теория за комуникацията, третираща
комуникацията като “магически куршум, който пренася идеи, чувства, познания и
мотивации почти автоматично от един мозък на друг”. Днес вече на изследователите не
е чуждо откритието, че различните публики могат да реагират по най-неподозирани
начини на едно и също послание. Този факт е от ключово значение за успеха на
убеждаващата комуникация.
Стереотипите, ценностите - онези фактори в човешкото съзнание, които имат силен
емоционален оттенък, се оказват най-активни в процеса на комуникацията.
Стереотипът дели света на познат и непознат, на добро и лошо, враждебно /доц.
Здравко Райков/. Той е пряк инструмент на най-силните инстинкти у човека -
самосъхранението и приобщаването към някаква социална общност. Интеграцията и
чувството за “заедност” и защитеност в една група са в много висока степен
гарантирани от стереотипът. Това го прави относително постоянна величина в битието
на отделния индивид и му придава голяма мотивираща сила. Затова стереотипът играе
активна роля при възприемането на съобщения от външния свят. По думите на Жан-
Ноел Капферер, “Стереотипите винаги намират вода за своята мелница”.
Така опит за убеждаване, който директно атакува стереотипите на една личност или
група, най-вероятно ще срещне яростен отпор. Важно е тези стереотипи да се познават
от комуникатора, за да може той да избягва директна конфронтация с тях. Например
вие имате прекрасна годеница, но не храните симпатии към нейното семейство.
Изявлението “И занапред ли ще се изтърсват у нас всяка събота” със сигурност няма да
пожъне по-голям успех от “Може би е по-добре да отделяме повече време за себе си”,
например. В първият случай съобщението най-вероятно по смисъл е справедливо, но
формулировката и тонът му дискредитират традиционната семейна привързаност. Така
постановката прави невъзможно предаването на точния смисъл. Изстреляната в
пространството фраза много бързо става неконтролируема и може да внуши на
девойката какво ли не: “Държа се грубо и обиждам майка ти, защото не те обичам вече.
Срещнах едно страхотно момиче в пицарията онази вечер и в момента си търся нова
квартира. Нямам смелост да ти го кажа, но ужасно си наедряла около талията и вече се
чудя какво изобщо правя с теб”…
Директната атака срещу стереотипите предизвиква у човека /групата/ тревожност и
негодувание. В такава атмосфера убеждаването е почти невъзможно. Комуникаторът
трябва добре да познава тези “подводни камъни” и да умее ако не да ги обърне в своя
полза, то поне да ги заобикаля.
Според Доналд Робъртс реципиентът се съпротивлява по-упорито срещу съобщения,
които се конфронтират с ценностите, а не със знанията му. Това ни насочва към силата
на емоционалната аргументация като цяло. Ако е прецизно дозирана, тя може да
подпомогне убеждаването дори и в строго делови, формален контекст. Разбира се,
определени ситуации изискват рационални аргументи в много по-висока степен, при
тях силните емоционални сигнали биха били неуместни. Ярък пример за това е
убеждаващата стратегия в рекламата. Лесно можем да разграничим рационалните
апели - надеждност, трайност, функционалност и т.н./използвани например при
реклама на перални, автомобилни части/, от емоционалните, които работят при реклама
на парфюми, шоколад, бира, алкохол и т.н. Прави впечатление обаче “инвазията” на
емоционалните апели към доскоро нетипични за тях контексти. Силата на
емоционалния сигнал намира все по-широко приложение в убеждаващата
комуникация. Дори в деловите среди вниманието към детайли като добронамереност,
ведро настроение, общителност и т.н. расте. Можем да заключим, че при убеждаването
не е необходимо да избираме аргументи само от един диапазон - емоционален или

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
ihaveaplan написа на 26 дек 2007 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Варна , ПГИ "Д-р Иван Богоров"
какви 5стр...и това ако е курсова работа ..уу
 
Подобни материали
 

Маркетингова система на фирма

29 сеп 2010
·
51
·
16
·
3,092
·
88

Кенар е всъщност нейното име.Навремето нейните родители държали гостилница до църквата Св. Зоравор, в стария Ереван. Баба казваше, че не оставала никога празна, защото хората знаели, че там се готви с любов.Днес моят бизнес не само наследи...
 

Стокова и иновационна политика

17 апр 2008
·
208
·
8
·
1,821
·
31

Ролята на МЖ не е да решава проблемите сам, да изпълнява функции, които в организацията трябва да бъдат решавани на др. Структурни звена. Той изпълнява само функции, каито са му делегирани като задължения според мястото, което заема в организацията...
 

Потребителско поведение

02 ное 2008
·
769
·
5
·
639

Потребителско поведение – всички действия и постъпки на хората във връзка с придобиване на информация за различни стоки и услуги, придобиване на ориентация за тях, както и дейностите свързани със закупуване на стоки и услуги и тяхното използване...
 

План за развитие на фирма

04 мар 2009
·
157
·
9
·
1,449
·
202

Фирмата “Престиж” ООД представлява организация, характеризираща се с широка сфера на дейност, разгръщана в областта на PR, рекламата, търговията и печатните услуги.
 

Какво за вас е добър ресторант?

21 мар 2009
·
92
·
8
·
507
·
90
·
2

На въпроса как се прави добър ресторант безбройните наръчници, учебници и специализирани книги отговарят по десетки различни начини. някои се впускат в най-ситните детайли, други очертават само основните насоки...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
119
1
23.05.2015
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
3
1
9 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Убеждаващата комуникация

Материал № 416, от 28 фев 2006
Свален: 1,908 пъти
Прегледан: 338 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,240
Брой символи: 10,767

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Убеждаващата комуникация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения