Големина на текста:
1.Kakvo e FMEA
Методът FMEA - failure modes and effects analysis (Анализ на появата на
грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване
на дефекти и е широко приложим в условия на засилена конкуренция.
Методът е разработен в началото на 60-те години и се развива като метод за
осигуряване на качеството на APOLLО-проектите на NASA. След това
последователно се прилага в самолетостроенето , АЕЦ и в края на 70-те
години се въвежда във „FORD Motors” - САЩ. В началото на 80-те години
се използва като основа за разработване на серия фирмени стандарти на
FORD, след което започва да се използва масово в автомобилостроенето.
Анализът се провежда от интердисциплинарни екипи, включващи
представители от всички звена, занимаващи се с изработването и
внедряването на продукта, като екипът не трябва да превишава 6 - 8 души.
По своята същност методът FMEA е превантивен метод за
осигуряване качеството на системи, конструкции и процеси Посредством
този метод и с помощта на професионалисти, представящи познанията
“знам как” (know how), е възможно да се открият приоритетите на
съществуващите рискове, а чрез ранжирането им да се определи
последователност от дейности, необходими за тяхното отстраняване.
Методът се характеризира с универсалност при употреба. На съвременния
етап на промишлено развитие той намира все по-широко разпространение
при осигуряване и управлението на качеството на етапа на проектиране,
производство и експлоатация.
Оценка на риска.
Рисковото число RPZ (от немски Risiko-Prioritatszahl) се определя
чрез умножение на трите оценки А, В и Е. То определя в какво
съотношение са причините за грешки една спрямо друга. За причините с
най-голямо RPZ е необходимо да се вземат приоритетни мероприятия за
тяхното ограничаване.
A - вероятност за появяване на дефекта по време на процеса, като
критерият е С
рk
- коефициент на настроеност на процеса. Той се определя
по формулата (5.2), като се използва или горната, или долната толерансна
граница
2/Къщата на качеството
Разглежда се попълване формуляр на къщата на качеството - цех за
плоско стъкло, фирма "Д" – фиг. 8.2.
В лявата част на формуляра на къщата на качеството се нанасят
изискванията на потребителите, тъй като методът се опира на
взаимовръзката "потребителски изисквания - производствена сфера". За да
се придобие представа за последните, се провежда анкета на случайни
потребители. Запитаните изразяват своите предпочитания, които след
анализ се подреждат в следната последователност по степен на важност:
1) Външен вид на стъклото:
а) вълнообразност;
б) прозрачност;
в) да няма потъмняване на стъклото(оксидация);
г) липса на мехурчета;
д) липса на чужди, видими включвания;
е) да не е надраскана повърхността на стъклото (може да се получи
при разкрояване, когато плотът не е почистен от паднали стъклени
парченца от рязането);
2) Здравина на стъклото:
а) липса на пукнатини по стъкления лист (главна причина за тях е
нехомогенност на шихтата или лошо темпериране);
б) изкривяване на стъкления лист,
в) чупливост.
Могат да се посочат и още изисквания, но се вземат по-
съществените за клиента:
1) прозрачност;
2) вълнообразност;
3) оцветеност на образа;
4) липса на изкривявания на стъкления лист и деформация на
образа.
В лявата колона, където са потребителските изисквания, се нанасят
гласовете на потребителя срещу съответното изискване, като в
разглеждания случай те са:
1) прозрачност - 5;
2) вълнообразност - 10;
3) оцветеност на образа – 3;
4) липса на изкривявания и деформация на образа - 2.
В обсега на върха на къщата на качеството се описват инженерните
характеристики, които засягат едно или повече от потребителските
качества. Към тях се отнасят:
- светлопропускливост;
- добра интерференция;
- напрегнатост;
- изкривявания.
Намирайки се в тялото на къщата на качеството, се стига до
"свързващите матрици", които показват доколко всяка инженерна
характеристика влияе върху всяко потребителско изискване. За целта се
използват системи от символи, за да констатират силата на тези връзки.
Анализирайки степента на въздействие на показателя
светлопропускливост, върху изискването на потребителя за прозрачност се
отбелязва с числото 3 за силно въздействие на инженерната характеристика
върху изискването на потребителя за прозрачност на стъклото, 3 за
изискването за ниска вълнообразност, тъй като прозрачността е свързана с
химичния състав на шихтата, а вълнообразността - с темперирането. По
аналогичен начин се нанасят и другите символи.
3/Диаграма на Ишикава
Често причините за дефектите са елементарни, но не могат да се
забележат. Понякога са и много, всички не могат да бъдат управлявани, а
дори да е възможно, би било неизгодно. Броят на най-важните, които
оказват решаващо влияние, не е голям и следвайки принципите на Парето,
се откриват тези 2 - 3 броя, които ще се управляват. Тогава се построява
тази диаграма по правилото на 5М. Има 5 причини за дефектите и петте
започват с буквата М (на английски) – Man (хора), Machine (машини),
Method (метод), Material (материал), Measure (измерване), фиг. 5.9.
материали
машини
метод хора измерване
цел
Фиг. 5.9. Диаграма на Ишикава
Резултатът е от дясната страна – постигане на показателите на
качеството. Разклоненията са причините. Всяка от причините може да се
детайлизира, а детайлът от своя страна също да се разбие на под причини.
Така се получава диаграма, която прилича на рибена кост. Тя показва
отношението между показателите на качеството и причините, затова се
нарича още и причинно-следствена диаграма [10], [11]. За първи път е
внедрена в чугунолеярния завод на КАВАСАКИ
ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
НА КАЧЕСТВОТО
(СТАНДАРТИ)
Не се къса при
преминаване
през ротационна
машина
дебелина
цвят
начин по който се навива
якост на опън
ширина
СЪЩИНСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ НА
КАЧЕСТВОТО
Фиг. 5.10. Диаграма на Ишикава за производство на вестникарска хартия
Това, което потребителят иска, е хартията да не се къса, докато
преминава през печатарските валяци. Това е един от така наречените
“същински показатели на качеството” [7]. Якостта на опън, дебелина и др.
са условия за постигане на това качество - “заместители на показателите на
качеството”. Не може всяко руло да се пропуска през ротационна машина,
за да се види дали се къса. Така че контролът може да се извърши на базата
на “заместителите на показателите на качеството”, като се избират тези,
които биха могли да оказват въздействие върху “същинските показатели на
качеството”. Трябва да се определи съотношението между двата вида
показатели чрез анализ на качеството и статистически методи, за да се
разбере до каква степен “заместителите на показателите на качеството”
могат да се използват за обезпечаване на “същинските показатели на
качеството”. Изделията след това трябва многократно да се изпитат в
реални условия.
4/Диаграма на Парето
Те дават възможност да се отделят няколкото съществени причини от
многото незначителни. Могат да се разделят на два типа: за явления и за
причини. Обикновено първо се прави Парето диаграма на явление, за да се
определи кой дефект е най-съществен, а после се прави Парето диаграма за
причина, за да се разбере причината за появяването на дефекта. Добре е да
се направи и разслояване на последната. По абсцисата се изброяват
дефектите, работниците, машините. По ординатата са броят на дефектите,
паричните загуби и др. Примерна диаграма е показана на фиг. 5.8.
загуби
a b c d e f g h
други
5/ Какво е план до чек Веригата на качеството е принципен модел от
взаимозависими дейности, които влияят върху качеството във всички фази
на формирането — фиг. 2.1.
инженерен проект
снабдяване
маркетинг и
проучване на пазара
планиране и
разработване на
технологичния
процес
разпореждане
след употреба
производство
техническа помощ
и поддръжка
контрол, изпитване,
изследване
опаковка и съхранение
монтиране и
експлоатация
продажба и доставка на местоназначението
Фиг. 2.1. Верига на качеството
Колелото и цикълът на качеството на Деминг схематично изразяват
как да се отговори на изискванията на потребителите при проектиране на
изделията и управлението на качеството - да се вземат в предвид
резултатите от маркетинговото проучване. Основната идея е, че всяко
действие, независимо дали е свързано с производството или представлява
услуга може да се разглежда като процес
Колелото на Деминг (на японски - „Кай-цен”) – фиг. 2.2, това са
последователни управленски дейности за удовлетворяване изискванията на
клиента към качеството на продукцията, започвайки от маркетинга.
Събират се и се анализират всички налични данни за проблема, процеса и
се построява план за неговото решаване.
проектиране
маркетингово
проучване
пласмент
производство
Фиг. 2.2. Колело на Деминг
Цикълът на качеството на Деминг е развитие на идеята за колелото.
Той е просто и рационално средство за решаване на проблемите и
подобряване на качеството — фиг. 2.3.
1.Планиране
Ниво на качеството
4.Въздействие
3.Проверка 2.Изпълнение
Фиг. 2.3. Цикъл на качеството на Деминг
В 1 - Планиране (Plan) - събират се всички данни, свързани с
проблема или процеса и се построява планът за решаването му.
В 2 - Изпълнение (Do) – реализира се планът.
В 3 - Проверка (Check) - събират се нови данни за проблема и се
сравняват с целите.
В 4 - Въздействие (Action) - приема се, или се коригира решението
на проблема.
Цикълът (Plan-Check-Do-Action) е концепция за непрекъснато
усъвършенстване на процеси, изделия и услуги.
Ишикава разделя кръга на 6 категории, като дели допълнително
секторите 1. Планиране и 2. Изпълнение – фиг. 2.4.
Определяне на
целите и задачите
1.Планиране
4.Въздействие
3.Проверка
Внедряване в
практиката
Определяне
на методите за
постигане целите
2.Изпълнение
Обучение и
квалификация
Проверка на
резултатите от
внедряването
Приемане на
съответни
коригиращи
действия
Фиг. 2.4. Kръг на Ишикава
Спиралата на качеството се изкачва около възходящата ос на изискванията
на пазара, т.к. изискванията на пазара растат, а за поддържане
конкурентоспособността следва нов цикъл от етапи, но на по-високо
равнище
6/Какво е качество
Различните специалисти разглеждат качеството от различни гледни точки.
Ето защо съществуват различни определения [12]:
Според Джуран: Качеството е съответствие на употребата.
Според Файгенбаум: Най-добрите изделия, изработени по спецификация на
потребителя.
Според Кросби: Съответствие с изискванията.
Според Деминг: Най-полезните стоки, желани от потребителя.
Според Оксфордския речник: Степен на съвършенство.
Според ISO 9000:2000: Съвкупност от свойства и характеристики на
продукт, система или процес, свързани със способността му да
удовлетворява изисквания на потребители и други заинтересовани страни.
С този термин могат да се използват прилагателните "лошо, добро,
отлично"
Потребността от един вид продукция се изменя в зависимост от
икономическото равнище на една страна.
Качеството на продукцията се създава в процеса на проектиране и
производство, но се проявява в процеса на експлоатация. Това обуславя
различния подход към качеството на продукцията и различните схващания
за същността на качеството.
Качеството е "капризен" термин. То се формира от различни параметри и
понякога няма твърд критерий за неговото определяне. Някои от неговите
характеристики могат да бъдат количествено измерени, а други, като
форма, цвят, звук, мирис и др. са плод на субективна оценка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мениджмънт на качеството

Методът FMEA - failure modes and effects analysis (Анализ на появата на грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване на дефекти и е широко приложим в условия на засилена конкуренция...
Изпратен от:
Шуки
на 2009-12-09
Добавен в:
Пищови
по Мениджмънт
Статистика:
56 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
1 мин
26.08.2014
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
11
1
5 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Мениджмънт на качеството

Материал № 415818, от 09 дек 2009
Свален: 56 пъти
Прегледан: 74 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 973
Брой символи: 8,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мениджмънт на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения