Големина на текста:
Вариант 1.
3. Видове контролни карти по
количесвен признак.(48)
Използват се когато
контролните параметри се
измерили величини с нормално
разпредееление и
технологическите процеси са
стабилни. Представляват
комбинация от све контролни
карти, като едната
характеризира положението, а
другата разсейването на
процеса. Видове:
- X/S – карта за средноритмична
стойност и средно квадратични
отклонение;
- X/R карта за
средноритнмична стойност и
размах;
- карта за практическите
граници;
- Xi/IXi-Xi+1I – карта за
индивидуалните стойности и
абсолютните стойности на
последователните разлики;
Те нагледно отразяват
развитиео на процеса и
показват дали тои се намира
под статистически контрол т.е.
овладян или е извън контрол.
Първо се анализира картата,
характеризираща разсейването.
Когато средноквадратичното
отклонение и размахът е в
състояние на статистически
контрол, останалите параметри
на процецса могата да се
стабилизират. След това се
анализира картата
характеризираща настройката
на процеса.
4. Диаграма на Ишикова (49)–
(т.нар. рибна кост за
представяне на проблемите по
качеството) - това е диаграма
причана-следствие, която
помага анализирането и
представянето на връзките
между даден проблем или
следствие и възможните
причини се подреждат в
йерархичнна структура, като се
групират в няколко главни
категории. Към всяка от тях се
групират причини от
съответните по-ниски нива.
Диаграмата позволява да се
систематизират потенциалните
пичинители на проблема, за да
се подложат на по-нататъчно
изследване.
5. Какво съдържа наръчник на
качеството?(50)
Това е главен документ на
системата, той представлява
системата. Предназначен за
вътрешно и външно ползване –
публичен документ (прави се на
две части публична и за
вътрешно ползване). Цели:
– представя системата и
гарантира, че дейностите
описани в него ще бъдат
изпълнени; - гарантира
ефективност – чрез описване ан
дейностите той осигурява по-
малка вероятност за допускане
на грешки;
- публичен документ, имащ
силна роля за осъзнаване на
дейностите по качеството и
личния принос на всеки
сътрудник по дейностите на
качеството;
-пряка ръководна функция – показва
разпределение на права и
отговорност.използва се и пряко като
раб документ;
-подпомага продажбите
представителен и доказателствен
документ.
Той има обем 30-40 страници.
Показва структурата и политиката на
ръководството, основните дейности
по изпълнени е на качеството. Това е
разпределителен документ дава
информация каде са описани
различните дейности.
6. Какво съдържа док- Декларация
за съответствие? (-51)
Език, кои го изготвя, съхранение?
Декларация за съответствие
доказателство, подписано от
производителя, че продукта отговаря
на всички изисквания казани от
производителя. Може да се
предстваи като етикет или др
документ. Съдържа мин следното:
– име и адрес на производителя;
- идентификация на продукта; клас,
качество, годност
- изходни стандарти или др
нормативен документ (ако е
необходимо);
- цяла допълнителна информация от
оценката;
- дата и подпис.
Тази декларация се съхранява 10
години.
Вариант 2:
1.Последствията при некачествен
продукт:
- 4% пряко търсят отговорност;
- 90% косвена реакция – споделят от
9-20 души ще избягват подукта за
напред;
- 6% колебаят се;
Фактори влияещи на клиента дали да
купи:
- 31% качество;
- 18% имидж на фирмата;
- 18% Цена;
- 14% доказазни параметри;
Защо е важно качеството:
- 89% защото е аргумент за
закупуване;
- 66% намалява разходите;
- 58% по голяма гъвкавост;
- 40% по кратки срокове;
3. Контрол на качеството – част от
управлението, насочена върху
оценката на изпълнението на
изискванията за достигане и
запазване на характеристиките на
продукта, процеса или системата.
Извършва се на базата на някакво
измерване, но има и такива без. При
тях има някакво изискване, което
трябва да бъде съобразено с
опредени норми. Следователно
съществуват: - пасивен контрол –
каква част от нешто е годно или не
(брак). – активен контрол – на
базата на измерването (не се достига
до брак, процеса се прекъсва преди
да стане това)
Измерване:
1.Принцип на измерване–някакъв
закон на който почива някакво
измерване.
2.Грешка-разликата между
измеренета и действителната
стойност
3.Метод на измерване- начинът на
измерване;
4.Точност-степента на съответствие
между измеренета и действителната
стойност
5.Неопределеност–интервал, който с
определена вероятност твърди, че се
намира измерената величина.
6.Несъответствие–неизпълнение на
определени изисквания
7.Дефект–неизпълнение на
определени изисквания, но то е
съществено за клиента
5. Какво обхваща
стандартизацията? Видове:
Дейност, насочена към достигане на
оптимален ред в определена област
чрез установяване на предписания
за общо и многократно прилагане за
решаване на реално съществуващи
или потенциално очаквани задачи в
тази област. Тя включва
разработване, приемане и прилагане
на стандарти. Най-важните
резултати от стандартизацията са
повишаване на степента на
съотвествие на продуктите и
процесите.
Видове:
- международна - приета от
м/ународната организация по
стандартизация. На разположение е
на потребителите в света;
- национална - приема се от нац.
организация по стандартизация и е
на разположение на общността в
страната;
- регионална - приема се от
регионалната организация по
стандартизация и е на разположение
в региона и в др. части на света;
- административно-териториална -
приета е на равнището на една адм.-
териториална единица в страната и е
на разположение на определен кръг
от потребители;
Според статута: задължителна и
доброволна
Според обекта на стандартизация:
основна, терминологичен, стандарт
за продукт, стандарт за процес,
стандарт за услуга
Според съдържанието: описателна и
функционална
Според моментното състояние
:действаща, предварителна, проект
за стандарт;
*Цели на стандартизация
-Въвеждане на ред( удобство)
-Посредническа функция
-Икономическа и енергитическа
функция
-Безопасност
-Намаляване на разнообразието
(унификация, типизиране)
Всички тези дейности водят до
подобряване на стандарта
6.Маркировка СЕ-Eдинна
европейска маркировка за пускане на
продуктите на Единния европейски
пазар. Поставянето на маркировката
означава, че продуктът е с оценено
съотвествие спрямо съществените
изисквания на засягашите го
директиви. Съответствието може да не
бъде само за съществените изисквания
за безопастност, здравеопазване и
защита на потребителя, а и до някои
специфични изисквания за дадена
област.Поставя се в крайния етап на
оценяване на съотвествието и се
прудружава от идентифициращ номер.
Поставя се от производителя или
упълномощен от него представител в
ЕС.
4. Методът FMEA (36)
Аналитичен и инженерен метод, който
се използва за изследване и
отстраняване на потенциални
проблеми дефекти и гресхки. По
същество това епревантивен метод за
осигуряване на качеството на изделия
и процеси. Състои се в подрибно
изследване на изделието или процеса
при което се анализира и докуемтира
всяка възможна грешка, дефек,
несъответствие, ,оцеенеява се
влиянието върху качеството риска заа
допускането им и възможностите за
откриване и предотвратяване.
Анализът се извършва за всеки
елемент на изделието или етап на
процеса, но се набляга на тези, от
които зависи безопасността,
сигурността и др. характеристики.
Разработването и внедрявянето на
метода е резултат от колективна
дейнсот на специализирани групи от
консртруктури, технолози и
предстае=вители от отдела по
качество.
Методът FMEA представлява анализ
на дефектите и последствията от тях.
Въвеждат се три показатели на риска,
т.е. три рискови числа:
“О” вероятнот за възникване на
събитие;
“S” степен на опасност показва
какви чте са последствията
“D” вероятност за ранно откриване ,
т.е. за предотвратяване.
За всяко от тези рискови числа
се прави оценка от 1до 10,
чиято стойност се присвоява
1 малък риск; 10 голям риск
RPN – оценка на общия риск;
RPN = O.S.D= 1..1000
Тогава за RPN можем да
получим: при RPN <100 –
приемлив риск;
RPN >125 – неприемлив риск; и
ако 100<RPN<125 зона на
обсъждане;
2.Опишете същността на Ср-
необходимо е въвеждането на
коефициенти, които да показват
до каква степен процесът е
устойчив.
Ср - коеф. на стабилност на
процеса;
За нормални изделия Ср>1,33 -
заложено в стандарта
Срк - коеф. на настроеност на
процеса
Тх – допуск
Ср=Тх/V=(X
min-
Xmax)/6
S>=1,33
Kъм статистически контрол се
преминава, когато установим,
че процеса е стабилен, т.е. Ср
min=1,33. Изисква се още
процесът да бъде регулируем
т.е. да можем да влияем в/у
стойността на Срк (Срк>1)
Вариант 3.
1 .Глобални подходи в
Европейското техническо
законодателство.
В директивите е записано какви
модули за оценка на съответствието
трябва да бъдат приложени. Винаги
има възможност за комбинация от
решения и производителя решава с
кой модул ще работи:
А–самоустановяване на
съответствието–производителя си
оцеенява сам качеството;
В–изпитване на опитен образец от
етапа на проектиране от външен
сертификатор;
С–използване на модули;
D–надзор на системата по качество–
етапите на съхранение на
продукцията;
F–надзор на правото от външен
сертификатор;
G–най-сигурния и се използва от
отговорни съоръжения;
H–надзор над системата по качество
на всички етапи;
2 .При кои ситуации производителя
носи отговорност?
- Дефекта е съществувал към
момента на съществуване на пазара;
- Щетата е по-голяма от две мин раб
заплати или за ЕС е 500 евро.;
- Щетата е умишлена;
- Продукта е използван за лични
нужди или за нуждите на близки;
- Има морални щети.
- Производителя носи отговорност за
вреди причинени от дефект на
продукта, доти той да не е виновен за
дефекта;
- При несъответствия: неизпълнение
на опр изисквания (на една или
повече х-ки на качеството, в това
число на надеждността или на
елемент на сма-та по качеството или
тяхното отсъствие);
- Дефект: неизпълнение на дадено
изискване или на приемливо
очакване за обекта, свързани с
използването му, включително и
изисквания за безопасност;
Разликата м/у дефект и
несъответствиее, че дефектът е
несъответствие, което клиентът не
приема, а несъответствието е
несъответствие, с което клиента е
съгласен.
4 .Статистически контрол.
Основава се на възможността да бъде
проведена извадка от контролирани
обекти и на база извадката да се даде
оценка на цялата генерална
съвкупност. Ако се спазят
определени методически правила
степента на риска може да бъде
количествено оценена. Прилага се за:
- за изходящ контрол;
- за междинен контрол;
- по количествена характеристика;
- по качествени характеристики;
- при устойчив процес;
Видове:
1) Статистически контрол на
процецсите – това са методи,
използвани в процеса на
производствот с цел неговото
проследяване, анализиране и
управление. Тези методи дават
възможност за своевременна намеса
и отрстраняване на причините
водеещи до влошаване на
качеството;
2) Стат-приемателен контрол – това
са методи използвани за
устанояване на съответствието на
желаните с постигнатите качествени
параметри на наблюдавания обект.
Те се прилагат предимно за готова
продукция, като дават възможност
за направата на изводи за вземане на
мерки за подобряване на качеството.
2.Какво е политика по
качеството?-политиката и целите
по качеството определят насоките за
управление на организацията. Те
посочват предполагаемите
резултати и помагат за ефективното
използване на ресурсите за
постигане на тези резултати.
Определяща роля за това имат
условията и средата на работа.
Основните пунктове в политиката
по качеството са:
Ориентация към
клиента-организациите
зависят от своите
клиенти и затова те
трябва да разбират
желанията и
потребностите им, да ги
изпълняват и да се
стремят да ги надминат.
Ръководство-създава
целите и политиката на
управление. Трябва да
поддържа средата на
работа, в която хората
да бъдат ангажирани.
Включване на хората-
хората от всички нива са
основата на
организацията. Те
трябва да бъдат
ангажирани в дейността
на фирмата, за да се
използват рационално
способностите им.
Процесен подход-
желаният резултат се
постига по-ефективно,
когато свързаните с него
дейности и ресурси се
управляват като процес.
Системен подход-
управление на
взаимосвързаните
процеси като система,
което допринася за
ефективното постигане
на целите на
организацията.
Непрекъснато
подобряване-трябва да
се заложи като
постоянна цел на всяка
организация.
Вземане на решения,
основани на факти-
именно тези са
ефективните решения
Взаимноизгодни
отношения с
доставчиците-
поддържането на такива
отношения повишава
способността да се
създават ценности
6. Корелационна и матрична
диаграма– матричната диаграма
представлява зависимостта между
различни фактори и характеристики
при липса на количествени данни.
Силата на връзкта между фактор А
и В се изразява чрез скала от
избрани символи.(графика)
Корелационна- графичен метод за
представяне на зависимостта м/у 2
свързани групи от данни, които се
появяват по двойки. Всяка двойка се
изолразява с точка, като формата на
облака от точки определя вида на
корелацията м/у съответните
величини.
Вариант 4
1.Дефиниции за качество на
Гарвин(43)
Трансцедентн
а
формулировка
- качеството е
нещо
абсолютно.
Служи за
безкомпромис
ни стандарти и
високи
изисвания.
Качеството
може да се
разграничи
само чрез
опит, а не чрез
прецизно
измерване.
Формулировка
отнасяща се
до продукта -
качеството е
прецизна и
измерима
величина. То
се определя
еднозначно
посредством
зададените
характеристик
и на продукта.
Качеството е
обективен
показател.
Формулировка
ориентирана
към
потребителя -
качеството е в
очите на
продавача.На
първо място
трябва да се
обърне
внимание на
желанията и
потребностите
на
купувача.Най-
добро
качество се
постига,
когато тези
желания са
точно
изпълнени.
Формулировка
отнасяща се
до
производствот
о -
изключително
важно е
спазването на
спецификации
те. Всяко
отклонение
означава
недостатъчно
качество.
Проблемът
тук е, че
потребителят
не е в центъра
на
вниманието.
Формул
ировка
отнасящ
а се към
стойнос
тта -
базира
се на
анализа
разходи
-полза.
При нея
качеств
ото е
свързан
о с
разходи
и цени.
Един
качеств
ен
продукт
предост
авя
определ
ена
услуга
на
приемл
ива
цена,
съответ
но
определ
ени
характе
ристики
се
свързва
т със
съответ
ни
разходи
.
2.Съдържание на “осн.
процедури” на системата на
управление на качеството :
В стандарта ISO 9001 са
разделени на 4 главни групи
дейности:
- отговорност на ръководството
- управелие на ресурси;
- управелие на процеси;
- контрол, анализ, подобрение;
Има 6 процедури без които
една БО не може: отговорност
на ръководството; управелие на
документацията; акцент в/у
важността на клиента;
непрекъснат контрол и анализ;
процедури за обработка на
рекламациите; вътрешен одит.
О
р
ие
нт
и
ра
н
о
къ
м
съ
тр
уд
н
и
ц
ит
е
у
п
ра
вл
ен
ие
п
о
ка
че
ст
во
то
-
разраб
отени
са
много
методи
за
включв
ане на
сътруд
ниците
в
усилия
та за
осигур
яване и
подобр
яване
на
качеств
ото.
-“програма нула дефекти”-целта е
да се промени настройката на
сътрудниците чрез директно влияние
в/у поведението. Програмата е била
насочена към изпълнителските нива,
които по-рядко са можели да бъдат
държани отговорни за недобро
качество. И поради това влиянието
на тази концепция е незначително.
Кръжоци по
качеството-
идеята е за
създаване на
групи от
сътрудници
от
изпълнителс
ките нива,
които
самостоятелн
о да работят
за
усъвършенст
ване на
работните
процеси.
Създадени са
в Япония, но
се прилагат и
в западните
индустриалн
и страни.
Всеобхватни
концепции за
качество
3.План за качеството-
осъществяването на поставените
цели е свързано с организиране на
необходимите технически и човешки
ресурси и създаване на условия за
постигане на целите. Той включва:
-опр. на потребностите и
очакванията на потребителите
-конкретни цели;
-опр. на процесите, пълномощията и
отговорностите за постигане на
целите по качеството;
-набиране и анализ на информ. за
опр. ефективността на всеки процес;
-измерители за ефективността на
процесите;
-стратегия, процеси и ресурси за
осъщ. на подобренията;
-оценка на резултатите и планиране
на нови подобрения;
5. Контролни карти, видове (19):
Основно средство за непрекъсната
оценка на състоянието на процеса с
цел неговото регулиране са
контролните карти. Те
предстваляват грсфичен метод, чрез
които се следи ходът на
технологичния процес и позволяват
своевременно да се откриват
отклоненията от нормалните
характеристики на процеса и
тенденциите към такива състояния.
Използват се за представяне на
промените на наблюдавания
параметър при статистически
контрол на процесите. След
периодични проверки на отделни
изделия или извадки от партидата,
характеристиките им се нанасят в
картата. Приближаването на
стойностите до горната или долна
граница е сигнал за необходимостта
от корекция на процеса.
Видове:
1)по количествен признак - следи
центъра. Има изменение на средната
стойност и на разстоянията. Картата
има 2 части: показател за настройка
и показател на разсейването.
Определяне на контролните
граници-да има време за
превантивни действия.
2)по качествен признак - в картата
нанасяме числото р
С-карта-брой на дефектите в
изделието
И-карта-брой на дефектните изделия
6. Маркировка СЕ-единна
европейска маркировка за пускане
на продуктите на Единния
европейски пазар. Поставянето на
маркировката означава, че
продуктът е с оценено съотвествие
спрямо съществените изисквания на
засягашите го директиви.
Съответствието може да не бъде
само за съществените изисквания за
безопастност, здравеопазване и
защита на потребителя, а и до някои
специфични изисквания за дадена
област.Поставя се в крайния етап на
оценяване на съотвествието и се
прудружава от идентифициращ
номер. Поставя се от производителя
или упълномощен от него
представител в ЕС.
4. Диаграма на Парето (45)
Метод за определяне на
доминирашите фактори върху
качеството. Метод за подреждане на
грешките или техните причини по
честотата на появяването им или по
тежестта на възникващите
последствия. Диаграмата се базира на
принципа на Парето, според който
само малка част от проблемите
предизвиква значима част от ефекта.
За построяването и проблемите се
събират в таблица, като се подреждат
в низходящ ред на честотата или
значимоста им. Данните се представят
в диаграма, която показва честотата на
появяване, а също и сумарната честота
от отделните проблеми.
_________________________________
____________
Вариант 6
1.Нов подход в Евр. техническо
законодателство - изразява се в
изпълнение на Евр. директиви, в които
са записани съответните изисквания
към продуктите. Прилага се
стандарт(подход) със следните
принципи:
- Премахване на всички
административни пречки при
стокообмена
0
2
4
6
8
10
12
12345678
Време на извадката
Показател по качество

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мениджмънт на качеството

Видове контролни карти по количествен признак. Използват се когато контролните параметри са измерили величини с нормално разпределение и технологическите процеси са стабилни....
Изпратен от:
Борислав Николов
на 2009-12-08
Добавен в:
Пищови
по Мениджмънт
Статистика:
169 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
237
·
3
·
592
·
171

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
457
·
13
·
2,577
·
552

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
420
·
38
·
7,289
·
365

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Управление на времето

23 яну 2009
·
108
·
9
·
1,013
·
84

Лаконично и точно е изразена ценността на този специфичен и единствен по стойност ресурс. За всеки в организацията от обикновения работник и редовия служител до мениджъра...
 

Концепция за управление на човешките ресурси

11 мар 2010
·
961
·
44
·
14,710
·
1,369

Въведение в концепцията за управление на човешките ресурси. Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси.Съвременни подходи за управление на човешките ресурси в организацията. Разновидности на УЧР...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
56
1
2 мин
20.08.2014
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
22
1
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Мениджмънт на качеството

Материал № 414859, от 08 дек 2009
Свален: 169 пъти
Прегледан: 130 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 11
Брой думи: 6,728
Брой символи: 63,480

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мениджмънт на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения