Големина на текста:
Тема 9
Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане.
Счетоводно отчитане на разходите за дейността. Калкулиране на себестойността на
продукцията и услугите. Отчитане на създадената продукция и на операциите с нея
Определение
Разходите могат да се определят или като намаление на активи, или като увеличение на
задълженията (на пасивите). Това означава, че намалението на един актив винаги се
превръща в разходи или той се заменя с друг актив.
Класификация
Разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на
възникване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от
своя страна пораждат разходи.
Разходите, които възникват в процеса на производството се характеризират с голямо
разнообразие, поради което и тяхната икономическа групировка се извършва на базата
на различни класификационни признаци, имащи значение за тяхното счетоводно
отчитане.
1) Според начина на включването им в себестойността
- Преки
- Непреки
2) Според отношението им към обема на дейността
- Променливи
- Постоянни (условно-постоянни)
3) Според икономическата им същност
- Материални
- Трудови
Възможни са и други варианти на групиране на разходите. Това има значение за
създаваната организация на тяхното отчитане с оглед на задоволяване
информационните потребности на предприятието. Всеки начин на групиране на
разходите е оправдан, ако е свързан с осигуряване на възможност за повишаване
ефективността от дейността на предприятието.
1) Третирането на разходите като преки и непреки има отношение към калкулиране на
фактическата себестойност на продукцията.
- Преките разходи са тези, които в момента на извършването им могат да се посочат
точно за конкретния вид произвеждана продукция или за производството, за което се
отнасят. Обикновено те са свързани с изразходваните материали, с начислените заплати
и с амортизациите.
- Непреки са разходите, които са свързани с производството като цяло.
2) Променливите и условно-постоянните разходи имат отношение към обема на
производството, към обема на дейността.
- Променливите са в правопропорционална връзка с произвежданата продукция.
- Условно-постоянните разходи се променят при изменения в количеството на
произвежданата продукция, но тази промяна не може да бъде правопропорционална.
3) Материалните и трудовите са свързани с използването на живия и овеществен
(миналия) труд в дейността на предприятието.
- Материалните са разходите за употребени материали, начислените амортизации и др.
- Трудовите разходи се измерват с начислените доходи на персонала.
Отчитане
Разходите се отчитат като:
1. Разходи за дейността по икономически елементи – за материал, за външни
услуги, за амортизации, за възнаграждения, за осигуровки и други разходи
2. Финансови разходи
3. Разходи от последващи оценки на активи и пасиви
4. Разходи за данъци върху печалбата
Разходите могат да се отчитат и по друга класификация, когато това е предвидено в
приложим счетоводен стандарт.
Разходите за дейността се отчитат по икономически елементи и по функционално
предназначение (по места на възникване).
В Примерния национален сметкоплан е предвиден самостоятелен раздел за отчитане на
разходите. Това е раздел 6 Сметки за разходи. В раздела са предвидени няколко сметки,
които имат значение за стопанската дейност.
Всички счетоводни сметки, предвидени за отчитане на разходите, са активни. Те са
сметки за отчитане на процеси. Резултатите от тези процеси могат да бъдат:
произведена веществена или невеществена продукция или разходите да се намират в
незавършено производство.
Сметките за отчитане на разходите се дебитират при извършването на разходите, а се
кредитират при материализирането на тези разходи по функционално предназначение
или при оценяването на произведената (създадената) продукция.
Организацията на синтетичното и аналитичното отчитане се осъществява чрез сметки
от група 60 Разходи по икономически елементи и гр. 61 Разходи за дейността.
Сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се използват за осигуряване
на отчетна информация за извършените разходи в предприятието по икономически
елементи. Тази информация се използва за попълването на отчета за доходите (отчета
за приходи и разходи). Сметките се използват от всяко предприятие, независимо от
вида на извършваната от него дейност. По този начин се осигурява отчетна
икономическа информация както за ръководството на предприятието, така и за
външните потребители на счетоводна информация.
Сметка Разходи за материали (600 или 601 в зависимост от възприетия индивидуален
сметкоплан) се използва за отчитане на разходите на материали, независимо от тяхното
конкретно потребление по дейности.
Аналитичното отчитане на разходите за материали зависи от вида на значимите за
предприятието материали. Например: Разходи за основни материали, Разходи за
спомагателни материали, Разходи за горива, Разходи за енергия, Разходи за резервни
части и други.
Сметка Разходи за външни услуги (602) се използва за отчитане на получените услуги
от външни предприятия, от трети лица. Те имат невеществен характер.
Аналитично отчитане може да се организира съобразно обема и размера на тези услуги,
например: Разходи за ремонт на ДМА, Разходи за реклами, Разходи за телефонни и
телеграфни такси, Разходи за застраховки, Разходи за наеми и транспортни услуги и др.
Сметка разходи за амортизация се използва за отчитане на амортизациите на ДМА и
ДНА, инвестиционни имоти, и на дълготрайни биологични активи. За целта се
използват линеен и нелинейни методи, определени и прилагани съобразно
разработената счетоводна политика.
Аналитично може да се посочи начислените амортизации по видове активи.
Сметка Разходи за заплати се използва за отчитане на начислените трудови
възнаграждения на всички физически лица, които работят по трудов или граждански
договор – за вложен труд от тях.
Аналитичното отчитане може да се води по видове и групи персонал.
Сметка Разходи за осигуровки се използва за отчитане на начислените суми за
социално и здравно осигуряване съгласно действащото законодателство.
Аналитично може да се организира за социално осигуряване, за здравно осигуряване, за
допълнително пенсионно осигуряване и за фонд “Безработица”.
Сметка Разходи за данъци се използва за отчитане на местните данъци и такси и
алтернативните (еднократните) данъци по ЗКПО. Чрез сметката се отчитат и
концесионните и други подобни такси към държавната администрация, определени със
закон.
Аналитично отчитане следва да се извършва по видове данъци и такси.
Сметка 606 Разходи за провизии се използва за отчитане на начисляваните провизии за
потенциални задължения.
Разходите за провизии се начисляват при достатъчни основания за очакване на
възникване на задължения, които могат да бъдат правни или конструктивни. Сумата на
провизиите се определя съобразно изискванията на приложим счетоводен стандарт.
Възникналите провизии са задължения с неопределени срочност и размер.
Сметка 609 Други разходи се използва за отчитане на разходите, които нямат значимо
самостоятелно икономическо съдържание.
Аналитичното отчитане зависи от техния вид например: Разходи за командировки,
Разходи за изложби и панаири, Разходи за стипендии и др.
Сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се дебитират при
възникването на определения разход. Тези разходи се посочват като разходи по
функционално предназначение като се дебитира група 61 Разходи за дейността срещу
кредита на гр. 60. По този начин в края на отчетния период сметките от група 60
остават без салдо. Например:
- Изразходвани материали от склада
Дт с/ка 600 Разходи за материали
Кт с/ка 301 Материали
- За конкретизиране на разхода
Дт с/ка 610 Разходи за основна дейност
Кт с/ка 600 Разходи за материали
- Начислени възнаграждения за извършена работа
Дт с/ка 603 Разходи за заплати
Кт с/ка 420 Персонал
Дт с/ка 611 Разходи за спомагателна дейност
Кт с/ка 603 Разходи за заплати
Възможно е сметките за отчитане на разходите по икономически елементи да бъдат
кредитирани срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби. Тази
счетоводна статия се съставя в случаите, когато не се използват сметки от гр.61
Разходи за дейността. Това може да стане в системата на търговията и в предприятията,
които произвеждат невеществена продукция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2020 в 20:03 студент на 43 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - ИМ, специалност - ИТ, випуск 2020
22 апр 2020 в 11:41 студентка на 29 години от София - МГУ "Св. Иван Рилски", факулетет - Минно технологичен факултет, випуск 2014
30 мар 2020 в 12:07 студент на 32 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Счетоводство и одит, специалност - Счетовоство и одит на нефинансовите предприятия, випуск 2020
26 мар 2020 в 20:40 в момента не учи
25 мар 2020 в 19:29 потребител
20 мар 2020 в 08:11 в момента не учи
08 мар 2020 в 21:28 студент на 41 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по лозаро-градинарство, специалност - Аграрно инженерство, випуск 2019
28 фев 2020 в 15:02 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2020
30 яну 2020 в 17:26 ученик на 16 години от Велинград - ПГИТ "Алеко Константинов", випуск 2023
26 сеп 2019 в 17:36 потребител
 
Домашни по темата на материала
Казус - УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
добавена от ninka_25 14.03.2013
0
86
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
375
·
2
·
860
·
546
·
2
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
298
·
2
·
339
·
515

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
143
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Годишно счетоводно приключване

18 май 2010
·
852
·
47
·
10,957
·
1,021
·
1

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
176
·
14
·
2,836
·
178

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
28
1
1 мин
23.08.2018
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
36
1
2 мин
08.10.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Разходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане

Материал № 41422, от 11 сеп 2007
Свален: 2,240 пъти
Прегледан: 1,841 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,366
Брой символи: 12,832

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разходи на предприятието – определение, класифи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
39

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
отчитане и управление на разходите за материали отчитане на разходите за промишлена дейност елементи на калкулацията нвестиционна дейност на предприятието счетоводно отчитане на разходи за ремонт амортизациите анализ на разходите себестойността обема и финансовия тезултат счетоводно отчитане на продукцията разходи за стоково обръщение отчитане на селскостопанска продукция особености при счетоводно отчитане на разходите анализ на себестойността на продукцията същност и счетоводно отчитане на разходите в стоппредприятие разходи на предприятиетосчетоводно отчитане на разходите по икономически елементи счетоводно отчитане на разходите за ремонт proizvodstveni razhodi отчитане на разходите за продажби производство и разходи дълготрайни активи на предприятието отчитане на разходите за дейността и калкулиране на фактическата себестойност