Големина на текста:
12.Симетриране на
натоварването на ИПА.
Съществуват конструкции
ИП,които се наричат канални и
представляват своеобразни
ТР,при които:
-първичната намотка
представлява индуктор,а
вторичната –канал със разтопен
метак и играещ ролята на
вторична намотка накъсо.
Обикновено тези агрегати се
изпълняват ,като 3ф симетрични
в ел отношение потребители.Има
обаче и един клас от този вид
агрегати ,които в
конструктивноотношение са
несиметрични,но в ел отношение
се държат като 3ф симетрични
потребители
Те представляват един ТР на
магнитопровода имат първична
намотка която е
индуктор.Вторичната е канал
,оформен в топлоизолационен
материал,в който се намира
разтопения метал.дефакто
представлява намотканакъсо от
самия метал,който трябва да се
топи.тези пещи се използват за
топене на цветни и черни
метали(месинг,
бронз,алуминий ,мед).Това е
еднофазна пещ(желателно е да са
с трифазна конструкция.
Ето схема на пеш,която е с два
магнитопровода вместо три:
A
B
C
3 5
1
24
1-магнитопровод,2-първи
индуктор с брой на намотките
w=1,3-втори индуктор с намален
брой намотки ,4-
топлоизолация която се
помества разтопения метал,5-
канал с разтопен метал
Тази пещ се държи като
трифазен потребител и ето
процесите,които протичат в нея в
токово отношение.
Заместваща схема на
пещта(схема Скот):
AB
U
?
BC
U
?
CA
U
?
A
I
?
B
I
?
C
I
?
ABC
III
1
W
1
?W
O
1
W
2
W
A
U
B
U
A
I
B
I
?
I
Трифазната симетрична система
ще я преобразуваме в двуфазна
ортогонална система от
напрежения.Условията ,които
трябва да се осигурят са:
1.Да се осигури симетрично
захранващо напрежение
2.Импедансите на двата контура
да са равни:
ZZZ
BA
==
Тоест трябва да докажем че:
CBA
III
???
==
и трябва да
бъдат дефазирани на 120°.Тъй
като сме преобразували
трифазната система в двуфазна
ортогонална,следва че
и са дефазирани на
90°.А от равенството на
импедансите следва,че ще се
формира двуфазна симетрична
система,представена от
ba
IuI
,което означава че
BA
II
??
=
и са
дефазирани на 90°.
Тъй като съществува магнитно
равновесие между първичната и
вторичната страна на двата
трансформатора,то следва че при
наличие на двуфазна
ортогонална симетрична токова
система,същата ще се
уравновесява от първичната
страна на трансформаторите от
трифазна трилъчева симетрична
токова система.Това трябва да се
докаже и при какво
обстоятелства ще се получи?
Ясно е ,че връзката между
електрическите и магнитните
величини на един трансформатор
се дава по следния начин:
1
....44,4wfSBU
Feab
=
?
,където:
ab
U
?
-захранващото
напрежение,В-магнитна
индукция,S-сечение,f-
честота,w1-брой на намотките.
Тъй като магнитната
индукция,сечението и честотата
са постоянни величини,следва че
напрежението зависи от броя на
навивките.
Нека построим векторната
диаграма на напреженията:
A
BC
CA
U
?
AB
U
?
BC
U
?
O
Тъй като системата е
симетрична,векторите на
напреженията ще оформят
равностранен триъгълник.Точка
О е среда и следователно
напрежението
OC
U
?
ще бъде
перпендикулярно на
АВ
U
?
:
( )
°=
=
30cos.
.....44,4
1
BCOC
OC
UU
fSBU
??
?
което следва от
тригонометричните зависимости
в правоъгълния триъгълник
13.ЕО на ИЕТА.
1.ЕО на канални пещни
агрегати:
Като правило тези агрегати
натоварват захранващата ел
мрежа симетрично ,поради което
те не се нуждаят от
допълнителни симетриращи
устройства.Режимите на топене и
в тази връзка на употребяване на
активна и реактивна мощност от
тези агрегати са
спокойни.Регулирането на
мощността се осъществява
посредством регулиране на
захранващото напрежение в/у
пещните трансформатори.В
случая регулираме линейното
напрежение,което подаваме на
ПА.регулирането се
осъществява обикновено чрез
изменение на Кт на
захранващите пещни
трансформатори.Има и случаи
когато се използват
специализирани
регетрансформатори .този вид
агрегати имат естествен фактор
на мощността
0,6?0,7.Компенсирането на този
cos ? до желани нормативни
стойности се осъществява
посредством постоянно
включени нерегулируеми
кондензаторни батерии.
Единичната мощност на този вид
агрегати не превишава
300?350kW,поради което за
тяхното захранване се използва
стандартно напрежение 3х380V
(0,4kV).Поради спокойния
режим на натоварване на
мрежата,към електрическото ЕО
на тези агрегати не се предявяват
специални изисквания.затова
комутационната ,измервателната
и защитна апаратура е за общо
електротехническо използване.
2)Ео на тиглови пещни агрегати.
Поради значителната си
инсталирана мощност се
захранват с ВН от 6,10 или 20 kV
посредством пещни ПС.Най-
общо ел схема на захранване
може да се раздели на две:ВН и
НН част на захранване.
Примерната схема за захранване
е следната:
Тази схема се състои от ВН
РЗ-разединител;
П-мощен предпазител
МП-мощен прекъсвач
СТ-силов регулируем 3ф
трансформатор
mA-следи за утечния
ток,преминаващ през изолацията
Имаме симетриращи
устройства ,които са
регулируеми:
C
Q
-капацитивна реактивна
мощност;
L
Q
-индуктивна;
K
Q
-реактивна мощност за
компенсиране на cos?
ИТА-индукционен тиглов
агрегат,представен с 1 тигел
който представлява изолационна
маса,а от външната страна има
индуктор.(червеното е с-ма за
защита от пробив на тигела)
Има и защита от претоварване
Изисквания:
РЗ-служи за видимо галванично
разкъсване на захранващата
мрежа,при условие че то не се
извършва под товар.Трябва да
съществува взаимна блокировка
м/у МП и РЗ.Има
предпазители,които се залагат
принципно.
МП да дава възможност за
изключване и включване
(комутация) под товар.Може да
бъде многомаслен (които са
остарели),елегазов и вакуумен
(модерни).Трябв ада дава
възможност за значителен брой
комутации в денонощие,тъй като
регулирането на мощността на
ИТА се извършва не под товар.
За тази цел е необходимо пещта
да бъде изключена.В режим на
топене е необходимо 10-15 пъти
да се извърши такава
комутация,поради което като
мощен прекъсвач е неудачно да
се използват съществуващите
маломаслени каси за ВН.Те не
осигуряват този брой
комутационни цикли или
превключвания за денонощие.
СТ-регулирането на
2
U
се
извършва чрез промяна Кт от
първичната му страна с помощта
на превключвател на намотка.
Това се осигурява не под товар
на СТ.Тук не се използват
Янсенови регулатори под
товар.СТ-ри са маслен тип с
маслено охлаждане и при ТР-и с
мощност по-голяма от 100kVa се
поставят газови или бухолцови
защити.Регулирането на
2
U
се
движи от 150-600V
Ниската степен на U се използва
при ремонтни дейности на пещта
за изсушаване на топлинната
изолация посредством
специализиран
пръстен.Максималната степен на
16.Несиметрични режими на
работа на ЕЗ на
ПА.Зависимост м/у
симетричните съставки на I u
U .
Несиметричните режими на
работа на ПА(АД) могат да се
разглеждат в следните аспекти:
1)Несиметрично захр.U,
симетрично електромагнитно
устройство;
2)Несим захр.U,несиметр ЕМУ.
( или несиметричен в ел
отношение двигател)
Несиметричното елмагнитно у-
во може да има несиметр
параметри поради:
--преднамерено изменение на
отделни параметри по фази на
двигателя
--аварийно състояние при което
имаме несиметр параметри.
Преднамерено е ,когато
включваме умишлено еднакви и
нееднакви R за регулиране.
Ако
;
CBA
UUU
???
??
,т.е
имаме напрежена несиметрия,то
ние ги представяме като
симетрични съставки (теория на
Фортескю),т.е:
?
?
?
?
?
?
++=
?
?
?
?
?
?
++=
?
?
?
?
?
?
++=
CBA
CBA
CBA
UUUU
UaUaUU
UaUaUU
????
????
????
3
1
3
1
3
1
0
2
2
2
1
Аналогично е и за токовете.
Връзката м/у U u I е следната:
000222111
.;.;.IZUIZUIZU
??????
===
Където импедансите са различни.
Само при статични товари
21
ZZ=
При несиметрично захранващо
напрежение и несим ЕМУ.
Несиметрично ЕМУ:
;
CBA
ZZZ
???
??
2221210202
2121110101
2021010000
IIIU
IIIU
IIIU
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
???
???
++=
++=
++=
За да намерим стойностите на
кситата,при положение че знаем
импедансите,развиваме
уравнението за
0
U
.
По дефиниция:
2
2
10
21
2
0
210
0
0
...
3
1
;.
;.;.
3
1
IaIaII
IaIaII
IIII
IZIZIZU
IZU
IZUIZU
UUUU
C
B
A
CCBBAA
CCC
BBBAAA
CBA
????
????
????
???????
???
??????
????
++=
++=
++=
?
?
?
?
?
?
++=
=>=
==
?
?
?
?
?
?
++=
Заместваме тези токове в
уравнението за
0
U
00
2
2
2
1
02
2
10
21
2
0
2100
3
)](
)()
.([
3
1
].
.
.[
3
1
?
?
???
????
??????
??????
????
?????
=
++
=>
+++
+++++
=
?
?
?
?
?
?
++
+
?
?
?
?
?
?
++
+
?
?
?
?
?
?
++==>
CBA
CBA
CBACB
AC
B
A
ZZZ
ZaZaZI
ZaZaZIZZ
ZIZIaIaI
ZIaIaI
ZIIIU
А от своя страна:
3
;
3
2
2
2
1
2211002
1201201
0221100
CBA
CBA
ZaZaZ
ZaZaZ
???
?
???
?
????
????
????
++
=
++
==>
===
===
===
?
?
????
????
????
19.Определяне параметрите на
симетриращите елементи в
несиметрично натоварена
ЕСС.
Разглежда се по –обща
несиметрия в следния аспект:
СУ-симетриращо устройство,
НА-несиметричен потребител
(3ф),който натоварва
несиметрично токово мрежата,
ЛП-линеен потребител
несиметричен потребител
може да се разпише по следния
начин:
;
coscoscos
;
CBA
CABCAB
CABCAB
CABCAB
III
PPP
ZZZ
???
???
??
??
??
??
Между отделните фази са
включени различни по мощност
потребители
Как да изчислим СУ?Как да
подберем
LC
QQ ,
по отношение
на компенсиращия товар?
Схема Щайнмец:
;
CBA
III
???
==
Условие за симетриране:
1cos;
3
===
P
QQ
LC
Токовата несиметрия води до
напреженова несиметрия.
Подхода за решаване на тази
задача е следния:
Всяка несиметрична токова с-ма
се разлага на 3 симетрични
токови с-ми с права,обратна и
нулева последователност.В
случая нулева няма да имаме,тъй
като липсва нулев проводник
,където тя да се затвори и
следователно:
?
?
?
?
?
?
++=
?
?
?
?
?
?
++=
CBA
CBA
IaIaII
IaIaII
????
????
2
2
2
1
3
1
3
1
Равни и изместени на по 120°.
За да се получи симетрия на
тока,трябва да вземем такова
СУ,което да генерира токове с
обратна последователност ,само
че обратно насочени на токовете
с обратна последователност от
несиметричното натоварване:
С „прим” са отбелязани токовете
на СУ.Излиза че токовете на СУ
се компенсират с другите и
следователно се
самоунищожават,т.е ще
продължат токовете с права
последователност и с-мата ще
стане симетрична.
Как да определим параметрите
на СУ?
Определя се моментната
мощност p(t):
()
()
tuu
iuiuiutp
AA
CCBBAA
?
sin.
...
max
=
++=
Активната мощност е равна на
това разстояние само тогава
когато имаме пълна симетрия в
захранващото 3ф напрежение и в
потребявания 3ф ток.
Активната мощност се дефинира
като:
()
?
=
?
?
2
0
.
2
1
dttpP
стстср
Решавайки интеграла
получаваме:
20. Класификация на ТЗА и
основни ВАХ.
ЗА могат да се класифицират по
следния начин:
А)По вида на заваръчния ток:
променливотокови,към които
спадат зав.трансф и
електромашинните еднофазни
генератори на повишена честота.
---постоянно токови,към които
спадат зав изправители и
електромашинните генератори за
постоянен ток.
Б)Според конструктивното си
изпълнение
---стационарни и ---преносими
В)По броя на постовете:
еднопостови и многопостови.
Всеки източник за заваряване се
х-ра със следните параметри:ном
зав ток,диапазон на регулиране
на на тока,захр
напрежение,напрежение на
п.х,фактор на
мощността,кпд,продължителност
на работа и вид на ВАХ
В зависимост от това дали са
автоматични се разделят на:
---заваръчни автомати ,които
работят с ПВ=100%(т.е с
продължителен режим на работа
заваръчни агрегати за
електродъгово ръчно заваряване
с ПВ=60-65%.
Източниците на заваряване се
изпълняват със следните
номинални
токове:40,50,63,800,100,125,160,,
200,250,315,400,500,630,800 и т.н
до 5000А.
В зависимост от използването на
защитни газове или други
прибавки,се разделят на:
работещи с СО2 и работещи под
флюс
Много важна х-ка на ЗА е
ВАХ.Източниците трябва да
осигуряват лесно запалване на
дъгата и устойчивото й
горене,като създават
необходимото напрежение и ток
във веригата.ЗА трябва да има
стръмна х-ка ,за да се осигурят
малки изменения на зав.ток(тока
на дъгата)при значителни
изменения на напрежението на
дъгата.Освен това тока на к.с(той
представлява тока в момента на
запалване на дъгата)не трябва са
превишава
( )
запномзапзавдk
IIII
,.
5,15,1 <=<=
Статична ВАХ:
1-х-ка на идеален източник на
напрежение(неработоспособен)
2-трансформатор(реален
източник)-неработоспособен
3-реална х-ка на ЗА
М-работна точка
4-х-ка на идеален източник на
ток
Трите криви представляват
семейство х-ки близки до
идеалната
Тока на заваряване зависи от
дължината на дъгата(т.е
разстоянието на заваряващата
ръка от обекта)
При заваряването късите
съединения за много чести и
затова източникът за заваряване
трябва бързо да възстановява
напрежението си от нула.Така,че
статичната ВАХ не е достатъчно
определяща и затова е
необходимо да се знае и
динамичната х-ка.Тя се заснема
посредством осцилоскоп:
Източникът на фигурата
представлява заваръчен
генератор:
От шунтовото съпротивление
снемаме напрежение,което е
пропорционално на
тока.Посредством ключа
К,имитираме к.с и наблюдаваме
на осцилоскопа какво става:
До момента t1,ключа е
отворен.Тoчно в този момент
затваряме ключа.Тогава
0
U
спада почти до 0,като в същото
време токът
1
I
ограничаван от
съпротивлението на източника
нараства.В момента
2
t
отваряме
ключа К и колкото по-бързо се
възстанови
напрежението,толкова агрегата
ще бъде с по-добри динамични х-
ки.
0
U
се явява запалващото
напрежение на следващата дъга.
Динамичната х-ка определя
запалването ,а статичната –
горенето на дъгата,тя изглежда
така:
21.=токови ЗА и заваръчни
токоизточници
Разглеждаме „Розенбергов
генератор”,който има общо с ЕМ
усилвател
Устройство:
Този ЗГ се състои от котва с
колектор 1.Колекторът е снабден
с два вида четки-надлъжни 2 и
напречни 3,които са съединени
накъсо.Последователно с
надлъжните четки са съединени
намотките 4 на
полюсите.Полюсите имат
полюсните накрайници 5,всеки
от които обхваща 1/2 от
периферията на машината,а
полюсните тела 6 са малки и
кухи.В кухините посредством
винт могат да се вкарат или
изкарат стоманените части 7.На
изводите на клеми С1 и С2 се
включва заварящото устройство.
Принцип на действие:
При завъртане на на котвата под
въздействието на остатъчния
магнитен поток
0
Ф
на
полюсите на котвата по
напречната ос където са
разположени четките 3 се
индуктира е.д.н.През накъсо
съединените четки и поради
малкото съпротивление на
котвените намотки протича
значителен ток.Той създава
напречен магнитен поток
оу
ФФ>
,който е насочен ди
линията на накъсо съединените
четки.От своя страна потокът
у
Ф
индуктира в котвените
намотки ,където са разположени
четките 2,съответно и на клемите
С1 и С2 напрежение
0
U
.При
допиране и отдръпване на
електрода,дъгата се запалва и по
намотките на полюсите и през
котвата протича заваръчен ток
д
I
.Полюсите на машината се
възбуждат като създават
надлъжния поток
пх
Ф
,подмагнитващ
0
Ф
.
Същевременно токът
д
I
протичащ през котвените
намотки създава реакцията на
котвата
хк
Ф
.При това
положение се създава резултатен
магнитен поток
рез
Ф
по
надлъжната ос на машината:
хкхпрез
ФФФФ++=
0
В началото на процеса на
заваряване при нарастване на
д
I
,магнитните потоци
кхп
ФФ,
се изменят така че
рез
Ф
расте и
у
Ф
,респективно
се увеличава напрежението на
клемите на генератора.Този
процес продължава докато
полюсните тела се наситят.При
това положение с нарастване на
тока
д
I
,продължава да нараства
хк
Ф
,докато поради насищането
на полюсните тела
хп
Ф
остава
практически неизменен.в
резултат на това
рез
Ф
започва
да намалява и намалява и
напрежението на клемите и
генератора.Като краен резултат
се получават падащи ВАХ на
токоизточника имащи следния
вид:
Посредством вкарване и
изкарване на стоманените части
се получават семейство падащи
х-ки.
Заваръчни токоизточници:
Един постояннотоков заваръчен
токоизточник се състои от
захранващ трансформатор и
мостов изправител.В зависимост
от големината на заваръчния ток
(мощността на източника на
заваряване),заваръчните
токоизправители се реализират
еднофазно или трифазно.
Еднофазните се изработват по
мостова схема тип „Грец”,а
трифазна-по схема Ларионов.И
при еднофазните и при
трифазните заваръчни
токоизправители могат да бъдат
изпълнени като
неуправляеми(използване само
на диоди) и
управляеми(тиристори).
За поддържане на зададените
параметри при
заваряване(постоянен
ток,постоянно напрежение) се
въвеждат подходящи обратни
връзки.Тъй като ВАХ се
осъществяват не за сметка на
магнитното разсейване на СТ ,а
от с-мата на управление на
токоизправителите,то СТ се
изработват с минимално
разсейване.За намаляване на
пулсациите в изправения
заваръчен ток
д
I
последователно в
постояннотоковата верига се
включва дросел изпълняващ
ролята на филтър. Схемата на
еднофазен заваръчен
токоизправител е следната:
22.? I заваръчни агрегати.
Тези агрегати се реализират ,като
специализирани заваръчни
трансформатори.Основното
,което ги отличава от
традиционните НТ е че ЗТР имат
повишено магнитно разсейване
или с други думи повишено
вътрешно съпротивление.Това се
постига по различни
начини.Един от тях е с баластно
съпротивление:
По-добре е баластното
съпротивление да бъде
индуктивност,за да нямаме
загуби.
Със баластно съпротивление:
Най-доброто решение е да
постигнем х-ка 2.Това става като
се вгради баластното
съпротивление в самата
конструкция на ТР.Това става по
следния начин:
1-магнитопровод,2- първична
намотка,3-вторична намотка,4-
магнитен шунт.С изменение на
въздушната междина се
получават следните х-ки:
Друга възможност е посредством
включване на тиристорни
регулатори на напрежение.
Основното предимство при
използване на такива регулатори
е че е възможно по –плавно
регулиране на напрежението в/у
дъгата,въвеждане на обратна
връзка за поддържане на
предварително зададен ток при
заваряване.Тези токоизточници
притежават голяма надеждност и
дълготрайност
Тук не е необходимо СТ да бъде
с повишено разсейване,така че
може да бъде обикновен НТ.
Посредством ТРН се регулира
напрежението на клемите на
СТ(1,2) а оттам регулираме и
изх
U
и
зав
I
:
СТ е следния:
Разгъваме първичната намотка
на 4 диска,а вторичната на 2
диска
Заместваща схема:
ОВС.Но тъй като
,следва
ABOC
UU
??
2
3
=
,откъдето следва че коефициента
на пропорционално на броя на
навивките е к=
2
3
.
От заместващата схема можем да
определим следните равенства:
От заместващата схема можем да
определим следните равенства:
ba
T
b
ab
b
ab
b
OC
T
a
АB
UU
тортрансформавторияза
k
w
w
U
U
U
U
w
w
U
U
тортрансформапървияза
wk
w
w
U
U
==>
===
==
===
) (
.2/3.2/3
) (
1,
2
1
2
1
2
2
1
?
?
С това доказахме че
трансформирана система е
двуфазна симетрична
система,при която
ba
UU=
и са
изместени на 90°.От това
доказателство и от допускането
на еднаквост на импедансите
следва,че и токовете
ba
II=
са
дефазирани на 90°:
A
U
?
B
U
?
A
I
?
B
I
?
Приемаме символична посока за
сумиране на токовете
Тези равенства са в сила след
като сме приели и знаем че
ba
II=
Имаме две уравнения с три
неизвестни.Затова ще оформим
третото уравнение като сумираме
токовете в някой възел,например
в т.О:
0=++
CBA
III
???
и
определяме тока
C
I
?
:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
–=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+=
–=
a
b
B
a
b
A
bC
I
I
w
w
I
I
I
w
w
I
I
w
w
I
??
?
??
3
3
.
3
2
1
2
1
2
1
2
и построяваме векторната
диаграма на получените токове,с
което доказваме че
трансформираната двуфазна
симетрична система е с
поведение на трифазна
a
I
w
w
1
2
a
I
w
w
1
2
b
I
w
w
1
2
3
1
b
I
w
w
1
2
3
2
A
I
?
B
I
?
C
I
?
U се използва в периода на
разтапяне на метала(пещта
работи с най-голяма мощ).Тогава
когато метала се разтопи се
преминава на междинна степен
на мощност.С цел поддържане на
температурата на разтопения
метал.
Когато се изработва изолация се
слага центриращ пръстен и около
него междината се запълва с тази
изолация .тези пещи имат нисък
cos?=0,12?0,2.При големи
мощности ,през индукторите
протича ток с хиляди ампери
.Индуктора се прави от мед.
1
2
3
4
1-индуктор;2кухина,преминава
вода с около 6-8 атмосфери
налягане;3-проводима част;4-
нагряване;
В процес на работа,поради
голямата динамика на
процеса,самата изолация започва
да изтънява.Затова за да се следи
състоянието на топлинната
изолация се правят различни с-
ми за следене и защита.В
изолационния материал се залага
мрежа(никротал,кантал)
Защитата от пробив на тигела се
осъществява по следния начин:
С-ма за защита се състои от
метална мрежа ,поставена при
изработката на топлината
изолация.В долната част на
тигела е поставен сноп от топло-
устойчиви метални нишки с
изведен край към маса.От
специализиран ТР за защита се
подава напрежение на металната
решетка и снопа от нишки
.Включеният последователно
във веригата mA измерва
утечния ток м/у топлинната
изолация ,разтопения метал и
металните нишки .Ако утечния
ток е от 2 до 5 mA,изолацията е в
добро работно състояние .Над
тези стойности се подава звукова
или светлинна сигнализация за
неизправност . Има
конструктивни решения ,които
при подобни случаи се спира
притока на охлаждаща вода през
индуктора и се подава възух под
налягане за издухване на
наличната вода в индуктора.Това
се правис цел да се предотврати
експлозия причинена от въздухо
изпаряването на водата при досег
с разтопеният метал.Има и
варианти на следене на
изолацията посредством залагане
на точки от радиоактивен
материал.Следи се
интензивността на излъчване с
помощта на Гаигеро-мюлерови
броячи и в зависимост от тази
интензивност се съди за
състоянието на тигела
17. Н e симетрични режими на
асинхронно ел задвижване на
ПА при несиметрия в
захранващото напрежение
В този случай се разглежда
вариант при който
електромагнитното устройство
(АД) е симетричен в ел
отношение ,но захранващото
напрежение е
несиметрично.Анализа и
оценката на поведението на АД
при несиметрично захранване се
прави по метода на
симетричните машини,което ще
рече ,че на обш вал работят две
машини,от които едната се
захранва със симетрично
напрежение с права
последователност,а втората
симетрично напрежение с
обратна последователност.
Поведението на АД по
отношение на резултативния
момент ще се получи след
сумиране на двата момента от
двата работещи двигателя
работещи на общ вал.В края на
краищата единия работи в
двигателен режим ,а другия в
спирачен(той е с
противоположен знак):
;
CBA
UUU
???
??
,което
означава:
?
?
?
?
?
?
++=
?
?
?
?
?
?
++=
CBA
CBA
UaUaUU
UaUaUU
????
????
2
2
2
1
3
1
3
1
Заместващите схеми за права и
обратна последователност са
следните:
Права:
11
U
-захранващо напрежение на
статора на права
последователност.
Обратна:
Напрежението
11
U
има
приблизителна стойност 2%
разлика по отношение на
н
U
.(
21
UU>>
)
%100.%100.
2
1
2
H
U
N
U
U
U
U
K?=
-коефициент на несиметрия по
напрежение.
Тогава ще протече ток
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
22211211
;IIII
????
съответно за
1 и 2 схема
Разглеждаме поведението на
параметрите:
()
1
1
11
1
111
1
1
2
1
1
1
2122
222112111211
2
2
2,0
''
;'';;
S
n
nnn
n
nnnn
n
nn
S
n
nn
S
числамалкиrr
xxxxrr
=
=
++
=
+
=
=
=
?
<==
????
Където
1
S
е малко число.
В първата схема
'
2
r
зависи от S,
а във втората
'
22
r
не зависи от
S.
Обобщението е следното:
1
2
211
211
1
.
'.
?
IS
rm
М=
,където:
()
двигателенголямоM
UUголямозначителноI
малкоSголямоr
->–=>
>>
––
1
21
2
21
121
;'
1
2
222
221
2
.
'.
?
IS
rm
M=
,където:
21
2
2
22
2
22
2
'
ММ
спираченмалъкМ
малъкI
S
малкоr
>>
->–=>
=
Графична интерпретация на
получените резултати:
21
MMM+=
?
(в случая ги
изваждаме).В 1ви квадрант-
двигателен режим
?
М
пада заради спирачния х-р
на
2
М
cos...3
cos.cos..3
IUP
SIUP
еф
ф
=
==
22
QPS+=
-при симетрия
222
NQPS ++=
-при
несиметрия. Следователно
пулсиращата мощност трябва да
стане 0 за да получим симетрия.
Следователно в СУ трябва да
имаме пулсираща мощност
еднаква по модул и обратно
насочена за да бъде симетрично:
()()
consttPtP
cy
=+
- условие за
изчисляване на параметрите.
Означения по схемата:
АВ
Р
-несиметричен потребител,
ABK
Q
-за компенсация
„+”-индуктивна мощност
„-„-за капацитивна
3
CA
C
P
Q=
На схемата cos?=1
Първо условие за прилагане
зависимостта на Щаинмец е
cos?=1.Това става като включим
в паралел КБ за компенсиране на
cos?.Следователно тези
потребители ще имат чисто
активен товар заради cos?=1.
CAK
BCAB
CA
BCK
ABCA
BC
ABK
CABC
AB
Q
PP
Q
Q
PP
Q
Q
PP
Q
+
=
=
=
?
?
?
3
3
3
(за проверка трябва да имаме
веднъж +
АВ
Р
и веднъж -
АВ
Р
,така че да се елиминират)
Ако получим
?
Q
със знак „-
„,то слагаме кондензатор със
същата мощност ,каквато е
разликата.Аналогично слагаме
индуктивност при „+”
?
Q
Стигнахме до извода че
CBA
III,,
ще бъдат симетрични
и с cos?=1,което на практика
означава,че при този косинус
ще имаме преразход на
капацитивна мощност,което е
скъпо и затова влошаваме cos? в
границите от (0,9?1).
За да получим cos?жел,трябва
симетрично да вградим
реактивна-индуктивна
мощност,т.е:
QQ
PP
Q
QQ
PP
Q
QQ
PP
Q
CAK
BCAB
CA
BCK
ABCA
BC
ABK
CABC
AB
?+–
+
=
?+
=
?+
=
?
?
?
3
3
3
2
2
2
cos
1
cos
cos1
.
3
cos
cos1
cos
sin
.
??
++
=?+
==
=?
заг
жел
жел
CABCAB
жел
жел
жел
жел
жел
жел
P
PPP
Q
tg
tgPQ
()
21
,IIII
x
==
Реализирането на к.с следва пътя
1-2-3,а отдръпне ли се
електрода:3-4.Колкото площта на
затворения контур(трапеца)е по-
малка,толкова динамичните
свойства на агрегата са по-добри.
Семейство ВАХ:
Силовия токоизправител е
реализиран като полууправляема
мостова схема в комбинация от
два тиристора,включени в
катодната група и два диода
включени в анодната.Обратната
връзка е осъществена
посредством шунтово
съпротивление,като се снема
напреженов сигнал от него
пропорционален на заваръчния
ток
д
I
.Получените семейство
ВАХ се постигат с
предварително зададен заваръчен
ток
зад
I
,като с-мата за
управление генерира отпушващи
импулси подходящо фазово
изместени,така че полученото
изправено напрежение на
kлемите на токоизправителя да
осигурява този ток.Ако например
текущата стойност на
задд
II<
,следователно от СУ ще се
подадат импулси с по-малък ъгъл
на управление ?,с оглед
завишаването на
изх
U
и обратно.
Тези СТ трябва да имат твърда
ВАХ с малко разсейване ,поради
следните причини:
1)падащата х-ка на тези ЗА се
осъществява единствено и само
от СУ.Тук е необходимо СТ да
има малко магнитно
разсейване ,защото в противен
случай се увеличава ъгъла на
комутация м/у елементите ,което
е съпроводено с режим на к.с на
вторичната страна на ТР,а оттам
и на загуба на изправено
напрежение.
2
23. Комбинирани и много
постови ТЗА.
При ръчно електродъгово
заваряване е от голямо значение
възможността за работа на един
източник за заваряване,както на
постоянен ,така и на променлив
ток.Такива източници се наричат
комбинирани:
При осъществяване на ел връзка
м/у клеми “a” u “b” на
вторичната намотка на СТ и
разкъсване на ел връзка м/у
клеми „c” u “d” в
постояннотоковата верига на МИ
,източника за заваряване работи
като постояннотоков.Ако клеми
„c” u “d” се дадат на късо ,а ел
връзка м/у “a” u “b”се разкъса на
нейно място се постави
заваръчно устройство с
електрод ,то източника за
заваряване се превръща в
променливотоков. Поради
наличието на изглаждащата
индуктивност в
постояннотоковата верига на
МИ,изправеният ток е
изгладен.Това обстоятелство
поражда изменение във формата
на кривата на тока в
променливотоковата част на
източника на заваряване:
Наличието в променливия ток на
заваряване
?
д
I
на стръмни
фронтове спомага за по-
устойчивото горене на дъгата.
При многопостовите източници
на заваряване ,всички постове се
захранват от един
токоизточник .Това води до
подобряване на органиязацията
на заваръчните
процеси,повишаване на
производителността на труда и
снижаване на себестойността на
заваръчната продукция,както и
икономия на ел енергия.
Ел.схема на многопостовия
източник за заваряване съдържа
силов захранващ ТР оразмерен
по мощност за пълният брой
заваръчни постове.Към
вторичната страна на СТ е
включена една анодна група(АГ)
от диоди и „n” броя катодни
групи от тиристори
съответстващи на броя на
заваръчните постове.Анодната и
катодната групи формират
постояннотокови източници на
заваряване,чиито ПП елементи са
включени в изправителни
мостови схеми с обща анодна
група и съответно управляеми
катодни групи на отделните
заваръчни постове.Всеки
заваръчен пост има своя
независима с-ма за управление
посредством която се задава
заваръчния ток.Получените ВАХ
на съответните заваръчни
постове съответстват на
управляеми заваръчни
токоизправители.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електротехника

Съвременни тенденции в развитието на мощните несиметрични и нелинейни в ел.отношение ПА ...
Изпратен от:
Мила
на 2009-12-05
Добавен в:
Пищови
по Електротехника
Статистика:
268 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
електротехниката важен елемент от техническите системи
добавена от djudje.87 27.01.2016
0
5
Подобни материали
 

Изследване на сериен постояннотоков двигател

07 апр 2006
·
310
·
2
·
151

Теоретична постановка, използвани схеми и апарати, получени резултати.
 

Изчисляване на трифазна намотка

03 мар 2009
·
84
·
12
·
951
·
151

Едни от най-важните части на електрическите машини са намотките. Чрез тях се осъществяват електромагнитните процеси, свързани с преобразуването на енергията. Проектът разглежда начините на изчисляване на основните параметри на трифазната намотка.
 

Електромеханика

24 фев 2009
·
120
·
11
·
2,438
·
169
·
2

Кратък урок по Електромеханика предназначена за студенти и за техникумите.
 

Електричество и магнетизъм

06 дек 2008
·
216
·
16
·
1,024
·
202

Явлението електромагнитна индукция се изразява във възникване на електродвижещо напрежение в намотка при изменение на магнитното...
 

ТЕТ 2 - Протокол

24 ное 2008
·
27
·
4
·
189

Изследване на линия без загуби..............................
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
53
2
7 мин
22.10.2013
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
214
1
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Електротехника

Материал № 413011, от 05 дек 2009
Свален: 268 пъти
Прегледан: 184 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,713
Брой символи: 15,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електротехника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
350 59

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
38 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения