Големина на текста:
Трудно е да се определи възрастта и времето, в което детето започва да
общува с изкуството. Естествено е това да зависи от индивидуалността на
детето и от средата, в която живее. И все пак в детството е началото на
художественото възпитание, времето, в което то за първи път се заслушва
в песента, в напевното и ритмично редуване на кратки стихове, за първи
път се заглежда в ярката играчка, издаваща звукове и мелодии. Първи
контакти с изкуството… Какво е то за детето? – извор на познание,
източник на радост, а може би – на движение и общуване? Присъствието
на изкуството в живота на детето в ранните години се осигурява
единствено от възрастните. То е задължителен елемент в пространствената
среда, в обстановката и предметите, с които детето непрекъснато се среща.
Но преди всичко е присъствие в духовното взаимодействие възрастен –
дете, основен модел на знания и поведение. Чрез художественото
произведение детето изминава по – бързо пътя до красотата. Чрез него то я
открива и в природния, и в човешкия свят. Тази красота детето я
възприема и вярва безрезервно в нейната ценност.
Детето от предучилищна възраст трябва да контактува със света на
изкуството в цялостното му разнообразие и богатство. Изкуството като
уникално средства за естетическо възпитание служи за формирането на
основните сфери на психическия живот на децата – емоционалната сфера,
образното мислене, художествените и творчески способности. Творческите
способности и тяхното ранно съзряване зависят от способностите за
художествено възприемане на света и ето защо още в предучилищна
възраст се полагат основите на естетическото съзнание, на художествената
култура и се формира потребността от художествена дейност. По този
начин се открива възможност да се изгради модел, чрез който
произведенията на изкуството няма да се използват само за утилитарни
цели, за придобиване на откъслечни знания, а ще се обогатят формите на
взаимодействие на децата с изкуството.
Изкуството разполага с твърде многообразни и специфични възможности
да влияе върху формирането на детската личност, но за съжаление тази
зависимост не води до опити да се съотнесат практическите възможности
на изкуството към личностните потенциали на детето. Може да се каже, че
съществува зависимост между общото развитие на личността и нейното
отношение към изкуството.
Детската градина е един от факторите за естетическо възпитание на
децата, макар че играе сравнително епизодична роля в живота на човека.
Тя не обхваща всички деца от предучилищна възраст, но значението и в
създаването на условия за естетическо формиране на детската личност би
трябвало да е голямо. Възможностите за организирано и целенасочено
въздействие чрез научнообосновани подходи за естетическо възпитание
биха спомогнали да се развиват творческите способности у децата и, което
също е важно, да се изградят умения за участие в различни видове
1
естетическа дейност. Контактът на децата от предучилищна възраст с
изкуството ще съдейства за формирането на най-важната човешка
способност – да се възприема, разбира, пази, съпреживява и създава
красотата във всички области на живота.
Възможностите за въздействие на изкуството върху децата са главно
възприемането, пресъздаването и играта. Честите срещи на децата с
богатото разнообразие от художествени произведения в дома, в детската
градина и на други културни места е първата гаранция за надално
формиране на художественото възприемане. Съприкосновението на
малкото дете с приказката, стихотворението, песента, музикалната пиеса,
картината, кукления театър поражда онези невидими нишки, от които
тръгва възприемането.
Да се чуе, но и да се усети словото, да се „потопи” детето в мелодията, в
нейната звучност, в хармонията и привлекателността на цветовете. Това е
процес, при който се появяват не само виждането и разбирането на
съдържанието, но преживяването, съпреживяването на състояния, на
отношения и герои. Не може да си представим художественото
възприемане без възрастния – родителя, учителя. Той е нужен на детето, за
да го въведе в художествения свят като посредник между него и твореца,
създателя на творбата.
За малките деца е особено полезно да се подбират за възприемане
високохудожествени произведения. От разнообразния и привидно богат
подбор на книги, илюстрации, касети и DVD не всичко е художествено.
Понякога зад пъстроцветната украса се крият неразбираеми образи,
безизразни картини, скучни приказки, незанимателни разкази, еднообразна
музика. От тях възрастният трябва да предпази децата. Точно той избира
от съкровищницата на българската и световна култура онези произведения,
които са достъпни, увлекателни и нравствени, завладяващи преди всичко
емоционалния свят на детето. Възприемане има тогава, когато възниква
заразяването и съпричастието в авторовата чувствителност.
Възприемането на художествени произведения изисква подходяща
обстановка. Нужна е атмосфера, която се създава от възрастните. За
приказките – повече тайнственост и уют, за стихотворенията и песните –
простор, широта с възможности за имитиране, подражание, игриво и
драматично изобразяване. Възприемането на картини и други
изобразителни творби изисква светлина, правилна поза на детето и
спокойна обстановка, предразполагаща го към наблюдения, спонтанни
реакции и емоции най – напред на цветовата хармония, а после на образите
и сюжета. Естествено е възприемането на изобразителното изкуство да
започне от илюстрации на приказки и други литературни произведения, а
после постепенно да премине към сюжетни картини, декоративна украса и
собствено творчество. И в това отношение външната среда, а и
обстановката в семейството и в детската градина дават добри възможности
2
за обогатяване на детския естетически опит. Когато това възприемане
става целенасочено, т.е. децата отрано свикват да посещават изложбени
зали, библиотеки и други културни институти, тогава опасността от
честите срещи с грозното и кича е по – малка. Ако се огледаме сега в
средата, която ни заобикаля и която непрекъснато е пред детския поглед с
безвкусно нахвърляни предмети по магазините и улиците, то
отговорността ни пред тях става наистина задължителна. Родителите и
учителите са призвани да предпазват децата от безразборното лутане
между красивото и грозното. Красивото трябва да се показва, но като се
тръгне от естествената, природната красота и неусетно тя се свърже с
художествената среда, в която модното, модерното и доброто намират
своята практическа реализация. Ако вярваме, че изкуството е сила,
достатъчна да освежава и пречиства духа, ако вярваме, че художествените
произведения въздействат от най-ранна възраст именно върху душевността
на детето, върху неговата емоционалност и нравственост, то трябва да
избираме и предпочитаме художествените творби в тяхната качествена
страна – хубавата музика, мелодичната поезия, увлекателната пиеса, и то
не само в точно определено време от деня на детето, а колкото може
повече – възпитание чрез изкуството и в изкуството. Това не е
максимализъм, а необходимост, предпазна мярка от бедите на съвремието
ни – по-малко невротични деца, по-малко тревожност, несигурност и поява
на ранна агресивност.
Детето отрано започва да слуша музика, живото слово на близките си, на
учителя, на актьора, на певеца и словото, идващо от радиото и телевизията.
Детето има нужда от разнообразна и богата звукова среда – непосредст-
вена и опосредствена. Тя го подтиква към повече образност в представите,
към асоциативно мислене и индивидуални интерпретации. По този начин
детето формира своя вкус и усет към словото, към мелодията и постепенно
става по-чувствително и критично към онова, което слуша и вижда.
Художественото въздействие не спира само до възприемателните
възможности на детето. За него всеки допир с изкуството е някаква
активност, особено заразяване, увличане и пресъздаване, дейност, в която
се изменя съдържанието, оживяват героите, трансформира се сюжетът,
появяват се движения в ритъм, в танц или ролеви действия. В този вид
пресъздаването на художественото произведение е близо до играта и
творчеството. Процесът на трансформация започва с възприемането и
продължава с вживяването, увлечението, имитирането и преиграването от
децата. Разбира се, не при всяко дете художественият прогрес се
осъществява в тази последователност. Едни деца предпочитат повече
слушането, вживяването, други – са склонни към отразителни действия,
към динамика в трансформирането. При тях бързо се появяват ролите,
артистичните движения. А трети – правят театъра, оформят сцената и
търсят публика сред връстниците си, сред възрастните или сред куклите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Децата и изкуството

Трудно е да се определи възрастта и времето, в което детето започва да общува с изкуството. Естествено е това да зависи от индивидуалността на детето и от средата, в която живее. И все пак в детството е началото на художественото възпитание,...
Изпратен от:
petq0902
на 2009-11-29
Добавен в:
Реферати
по Социология
Статистика:
144 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на културния календар


Извън общия текстови масив на Културния календар с национален обхват традиционно се извеждат значими жанрови акценти в основните направления на културата: професионално театрално изкуство...
 

Обществото в Човека

31 мар 2008
·
73
·
3
·
652
·
36
·
1

Сякаш четвъртата глава за човекът в обществото не е достатъчно депресираща, в главата „Обществото в Човека”, авторът задълбочава поразяващите за непросветения ум разкрития.
 

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

15 мар 2008
·
695
·
7
·
1,169
·
472
·
1

Първа част на социологическо изследване относно седем обществено значими събития, случили се в периода от 1 до 7 октомври 2007 година...
 

Социология

12 мар 2008
·
300
·
4
·
1,100
·
73
·
1

Обществознанието е сложна система от знания за обществото, пред които Социологията заема основно и специфично място като най-обща и фундаментална наука, от което се определя нейната роля и значението. Най-общо за същността и значението на Социологията..
 

Демографски въпроси

06 мар 2008
·
311
·
6
·
994
·
71

Задача на демографската наука е познаването на законите и закономерностите на развитието във времето и пространството на населението, т.е. на демографските процеси, анализ на проблемите в тази област и изясняване на възможностите за тяхното решаване...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Децата и изкуството

Материал № 408333, от 29 ное 2009
Свален: 144 пъти
Прегледан: 174 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,051
Брой символи: 9,536

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Децата и изкуството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения