Големина на текста:
Глава II: ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИИТЕ
Съвременните условия на планиране изискват управляващите да си създадат
една по-ясна концепция за процесите на планиране, включваща изучаването както
на възможностите за планиране, така и за мястото на всеки един от разнообразните
стратегически, директивни и оперативни планове. Но не по-малко важно е също
така и изискването, произтичащо пряко от технологията на планиране и насочено
към задълбоченото и комплексно изпълнение на фазите и етапите за съставяне и
изпълнение на системата от планове като взаимно обвързани управленски
инструменти за изпълнение на стратегията при бъдещото функциониране на
съответната организация в нейната конкретна среда.
Освен това е необходимо и непрекъснатото развитие на стратегическото
отношение към новопоявяващите се външни и вътрешни обстоятелства. Причината е,
че всички предпоставки и условия, на чиято база е изготвена стратегията и е
разработен планът за осъществяването й също са зависими от времето и това
предполага процесите, водещи към промените своевременно да бъдат визирани с оглед
отразяване на настъпилите изменения в тях и в целевата ориентация на ангажираните с
изпълнението субекти.
Системата за стратегическото планиране “хваща” тези процеси и изготвя
алтернативни предложения за навременен отклик и промяна в целите, стратегията и
плана. В същото време технологията за съставяне и изпълнение на стратегическия
план като основа на всички останали планове в организацията се нуждае от
ориентирана към бъдещето стратегическа информация. И то най-вече на онези данни в
нейното съдържание, които са получени чрез анализ на множеството източници,
обхващащи външните генерични и специфични фактори и поведението на техните
субекти.
РОЛЯ И МЯСТО НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА СТРАТЕГИИТЕ
Планирането като дейност по разработването на плана е изключително важно за
организациите защото чрез него една организация може да проектира своето
желано бъдеще и ефективните начини и ресурси за постигането на това бъдеще.
Затова, планирането от самото начало на прилагането му в цикъла на управление се
определя като една от най-сложните видове умствена дейност, предназначена да
бъдат установени намеренията и целите на управляващите и персонала, а така също
и да се анализират външните и вътрешните фактори, така че да може успешно:
да се съпоставят разпознатите от средата на прякото и непрякото
въздействие възможности и опасности, с обоснованите чрез разполагаемите
ресурси и капацитети силни и слаби страни на организацията с оглед преценка на
способностите да се устои успешно на конкурентността в бъдещите периоди;
да се генерират на основата на направените изводи стратегическите
опции, от които чрез съответната преценка и процедура да бъдат избрани и
конкретизирани стратегическите насоки на развитие;
да се разработи система на плановете за стратегическите, директивните и
операционализираните задачи, включваща осигуряването и разпределението на
ресурсите и капацитетите по приоритети, време и конкретни изпълнители;
да се преоценят структурно организационните звена и системите за
контрол на изпълнението с оглед изготвяне на предложения за извършване на
подобрения или проектиране на радикални промени във функционирането им.
От тук следва извода, че така ще се създаде рационален подход, основан на
предварително определените и систематизирани резултати. Но разбира се,
предположението, че по този начин ще се създаде някакъв универсален механизъм
за гарантиране на постоянни успехи, е силно преувеличено. В практиката не се
потвърждава изцяло и очакването на теоретиците, че тези, които не прилагат
подобен формализиран подход и методи няма да постигнат целите си. Причината за
тези констатации е, че все още управлението на редица стопански дейности може да
се осъществява достатъчно успешно само на основата на прекия професионализъм
и умелите действия на непосредствено заетите с изпълнението на конкретни
действия.
Тогава конкретни задачи за изпълнение на целта са:
1. Изследване на връзката между организационните равнища за стратегическо
планиране и ангажиментите на висшата администрация в светлината на еволюцията в
системите за планиране и контрол;
2. Описание на дейностите във фазите и етапите на процеса на стратегическо
планиране за изясняване на цялостния алгоритъм на организационната процедура
осъществяване на тези дейности;
3. Подчертаване ролята на директивния план за осигуряване на взаимодействие
между стратегическия план и годишните планове и програми за извършване на
актуализация на целите и стратегиите при възникване на съществени промени на
външните и вътрешните фактори;
4. Илюстрация на приложението на основните стандартни форми и документи
според последователността на действията за конкретизиране на "Корпоративния
стратегически план" в плановете и програмите на всички обособени вътрешносъставни
единици с оглед на тяхното бюджетно развитие в “Годишния оперативен план.”
Ключовата роля на планирането на действията за изпълнение на стратегиите
произтича от "най-големият плюс на стратегическото планиране в организациите, а
именно загриженост за средата"
1
. От тази загриженост по нататък се извежда
преценката за способностите на управляващите да съчетават все по-неотложните
изисквания за своевременност и гъвкавост с очакванията за дългосрочност на
положителните ефекти от управленските въздействия при условията на висока
динамика във вътрешните и особено във външните условия.
При това трябва да се допусне възможно най-малката уязвимост от
изпълнението на стратегическите решения при протичането на чести, бързи и
неопределени по време и място изменения на реалните факти и обстоятелства, което
ще изисква перманентна проверка на вземаните решения поради изненадващото
появяване и развитие на нови обстоятелства.
С подобен прочит на управленските ангажименти вече може да се очаква да бъде
отстранен основният недостатък на стратегическото планиране за подценяване на
действията по внедряване на формулираните стратегии. Иначе организациите
отново се изправят пред проблема, че целия анализ на външните и вътрешните
промени се изчерпва с микса на маркетинга. Но този път последиците са по-тежки
защото стратегическото управление няма да може да подпомогне управляващите и
съответстващите им йерархични равнища
2
да поемат непознати за дотогавашното
"класическо" стратегическо планиране нови социални отговорности.
Така вече насоките за съдържателно обхващане на комплекса задачи ще включват:
хоризонталната интеграция на всички стратегически ресурси, включени във
вътрешните структури, представящи организацията за отворена социо-еко система;
вертикалната интеграция на стратегическите и традиционните оперативни
1
Вж. Тарраго, Ф., М. Мирчев, Г. Шереметов, Стратегическо управление, УИ Стопанство,
С. 1999, с. 97
2
Пак там, с. 87-90.
равнища на управление, чиито граници са силно размити поради ефекта от висока
турбулентност на съвременната околна среда и на стратегическата позиция на
организацията, и които продължават непрекъснато да се променят още повече;
преследването на социална и културна интеграция на организацията или,
което е същото, свързването й с постоянно заобикалящото я специфично обкръжение
при търсене на корпоративното развитие или консолидация на културата в обекта.
Става дума очевидно за съществено различаваща се система за планиране, описана
при представянето на еволюцията на стратегическото управление в предходните глави
3
чрез подхода за "разузнаване и ранно предупреждение". Тя трябва задължително да
включва както съответната информационна система, така и един подготвен
управленски екип, способен да предусеща външните и вътрешните промени, да
открива възможностите и да ги интрепретира адекватно в "произведените сведения",
за да търси отговорите на поставените проблеми като същевременно се стреми да
избягва последиците от евентуалните стратегически изненади.
Фиг. 1 Насоки и аспекти на стратегическото планиране
Изхождайки от направената в специализираната литератература
4
типология на
моделите за стратегическо планиране могат да се обощят четири основни гледни
точки, според последователно проявяваното отношение пасивно - реактивно -
активно планиране и съответно интерактивно и проактивно планиране. Но при
следването на тази логика все повече се налага убеждението на управляващите, че ще
им е нужна и една специализирана система от индикатори за "ранно предупреждение",
която трябва да им дава възможност да идентифицират и интерпретират в изводите си
3
Вж. глава трета от настоящия учебник.
4
Вж. Ackoff, R., The Art of Problem Solving, John Willey & Sons, NY, 1978.
Интерактивно, гъвкаво и проактивно
планиране
Адаптивно към
промяната
Мобилизиращо
стратегическите
ресурси
Стратегическа
концепция на
организацията
“Социална и културна”
интеграция
Интеграция на
стратегическите,
оперативните и
функционални нива
Хоризонтална
интеграция на
стратегическите
ресурси
Развитие на организацията

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2021 в 22:45 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Политология, випуск 2016
17 фев 2021 в 00:26 ученичка на 27 години от София - 001 АЕГ, випуск 2012
27 ное 2020 в 12:35 студент на 40 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Културология, випуск 2020
13 ное 2020 в 09:23 потребител
25 сеп 2020 в 12:54 студент на 39 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КИН, специалност - Културно и историческо наследство, випуск 2015
26 апр 2020 в 20:36 потребител на 35 години
30 яну 2020 в 20:05 ученик на 21 години от Свищов - ДТГ "Димитър Хадживасилев", випуск 2018
10 сеп 2019 в 23:20 студент на 33 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет информатика, специалност - Туризъм, випуск 2019
31 окт 2018 в 20:42 студент на 38 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност (гражданска специалност), випуск 2020
29 окт 2018 в 13:02 студент на 46 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
41
1
3 мин
01.11.2013
Управление на маркетинга в туризма - тест 1
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
21
3
1
10 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Планиране на изпълнението на стратегиите

Материал № 407163, от 27 ное 2009
Свален: 203 пъти
Прегледан: 278 пъти
Качен от:
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 32
Брой думи: 9,007
Брой символи: 84,779

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на изпълнението на стратегиите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения