Големина на текста:
11.02.09
Корпоративни финанси
Стойността на парите във времето 
Защо стойността на парите във времето се изменя – з­то във времето с едни и 
същи пари можем да купим различни неща.
Парите са производствени о­ния във вещна формате нямат собствена стойност
но когато се използват в тях се отразява и те приемат стойността на стоките и у­
гите с­у които се разменятТехните функции са причина да се считаче имат 
стойност която се изменя във времето (еквивалент…). Като всеобщ еквивалент на 
стойността парите могат да се използват за размянаплащане или натрупване 
т.екато капиталТака се изменя тяхната покупателна стойност (като всеобщ 
еквивалент). Когато парите се използват като капитал те се влагат в 
производството на определени благакоито имат стойност различна от тази на 
благата използвани за тяхното създаванеОбикновено тази нова стойност е по­
висока в резултат на което капитала нарастваето защо  ако парите се 
използват като капитал се считаче тяхната стойност нарастваако не се 
използват няма да има условия при които тяхната стойност да се промени
Изводпарите променят своята стойност само ако се използват като капитал.
Притежанието на пари и потребност от пари също е причина да се считаче 
стойността на парите се променяако  парите се използват за покупка на имотсе 
появяват няколко неудобства за техния притежател
4)те не могат да се използват за нищо друго (т.е .  ликвидност )
5)съществува риск цената на имота да    и притежателят им да загуби част 
от тях
6)за съвременната ике х­рен процеса на инфлацияот които 
покупателната способност на парите.
7)докато парите са вложени в имота притежателят им отлага потреблението 
на всички други  стоки и у­ги.
Тези причини карат притежателя на парите да изисква компенсация за 
намалената ликвидност и поетият рискЕто защо казвамече 1 лвднес струва 
повече от 1 лвутре.
Финансите акцентират в­у по­важния въпрос  ­ Как се променя стойността на 
парите във времето
Съпоставят се в един и същ момент от времетоедин моментспрямо който да се 
съпоставим всички суми
Ф­ри определящи различната стойност във времето :
8)Инфлация
9)Качеството на парите да носят доход с течение на времето ­> когато се 
използват като капитал.
Оценка на двата ф­ра и определяне на нормата на доходност ? доходъткойто 
се получава от единица капиталв корпоративните финанси е прието да се 
работи с годишна норма да доходностотчита се нарастването на паричната сума 
с всяка следваща годинапредставяне на паричната сума като се натрупва доход 
към нея;
Настояща стойност – Present value 
    1   2   3  4     ……………                   n
                                                              S
n  
парична сума
Изважда се натрупания доход от съответния брой периоди (от FV) 
Техника на дисконтния ­> обратно на сложното олихвяване
PV = S
* 1 / (1 + r) 
n
  r – норма на дисконтирания периоднорма на доходност
        n – брой периоди
        DF  (r; n) – дисконтов ф­р 
        DF < 1  ? коефициент за сложно дисконтиране,  с него се 
изважда натрупания доход.
Приема сече r е едно и също за всяка  годинаа в него се съдържа очакваната 
инфлациякакто и нормата на доходавъзможно е r да бъде различна за всяка 
година
PV = S
* 1 / (1+r1)(1+r2)…(1+rn)      ­ отчита сече r е различна всеки период.
Връзка м­у риск и доходност респективно риск – възвръщаемост
доходност ­  норма на доходностпредставен в проценти 0.12 доход ? 12%
норма на възвръщаемост – показва нетния паричен потоккойто се получава от 
единица капитал (представена в проценти е възвръщаемост)
Финансов ефект в акциите – норма на възвръщаемост (при облигации и кредити 
норма на доходност
Фундаментална зависимост м­у риск и доходност
При по­висок риск и нормата на доходност (възвръщаемосте високпри нисък 
риск =>  ниска доходност
Общ инвестиционен риск ? подлежаща на анализ и оценка степен на 
несигурност за получаване на очаквания резултат от инвестициятаизмерва се 
рискът по отношение на колко сигурна е получаването на норма на доходност 
=> безрискови инвестиции са тезипри които очакваната норма на доходност е 
сигурнане могат да бъдат намерени абсолютно безрискови инвестиции
безрисковите са тези при които вероятността за получаване на разлика м­у 
фактическата и очакваната r е много малка и може да се пренебрегне 
(инвестициите в ДЦК – безрискови)
1) ДКЦ свидетелстват за наличието на кредитни отношениепри което 
длъжникът е държавата (най­стабилен длъжник ­ Има различни специални 
възможности за осигуряване на средства за изплащането на дълг – парични 
емисиизаемразлика в ДЦК по отношение на държавите (САЩ И Б­Якредитен 
рейтинг – отчита се рискътнашият рейтинг е АВВ (нисъки те носят някакъв 
риск.
2) ДЦК са високо ликвидни­ могат бързо и лесно да се превръщат в пари и да 
послужат за покриване на задължения (ликвидността зависи от степента на 
развитие на капиталовите пазари)
3) ДЦК носят фиксиран доходосновният рисков ф­р е инфлациятатя може да 
породи разлика м­у ф­ра r в реално изражение и очаквания r
Норма на доходност в реално изражение
Релация на Фишер – връзка м­у r в номинално изражение, r в реално изражение 
и норма на инфлация
R nom – номинално изражение 
R real – реално изражение
1 + r real = 1 + r nom / (1 + i)
R real – може да бъде както + , така и отрицателно
I > R nom ? отрицателно
R real – винаги трябва да бъде „+”
Когато срокът до падежът е кратъкрискът от  неочаквана инфлация се свежда 
до минимумтримесечните съкровищни бонове са безрисковибезрисковите r се 
изчислява на базата на информация от най­краткосрочните ДКЦ (съкровищни 
бонове)
Складовите ДКЦ – длъжникът се задължава да плати номинала на падежа 
номинал – лихва – ценакоято би платил купувачът, 100 лвноминал, 5лвлихва
заплащане на 95лв., защото до падежа ще получим лихва от 5лв.) цената винаги 
варира под номиналната.
Четири показатели за доходност:
10)Норма на доходност до падежа  
R = Nom – Po / Po
Nom – номинална стойност на съкровищните бонове
Ро – цените на финансовите инструменти в настоящ момент 
11)Норма на проста годишна  доходност
R = (Nom – Po)*360 / Po * t
T – брой на датите до падеж
Не се отчита възможността доходът да се реинвестира и да донесе 
допълнително доходи
12)Норма на ефективна годишна доходност 
R ef = (1 + r )*(360/t) – 1 
Ефект от реинвестиране на доходадоходът ще се реинвестира със същия r до 
падежа;
Тази норма се приема за безрискова норма
Нормата на доходност която следва да се получава при най­малък възможен 
рискпод която никой инвеститор няма да приеме да инвестиратрябва да отчита 
очакваната инфлацияв реално изражение трябва да е „+” 
Връзката риск <­> доходност е доказана емпирично с изследвания на базата на 
капиталовия пазар

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Корпоративни финанси

Парите са производствени о-ния във вещна форма, те нямат собствена стойност, но когато се използват в тях се отразява и те приемат стойността на стоките и услугите срещу които се разменят...
Изпратен от:
рени
на 2009-11-27
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
498
·
4
·
1,059
·
294

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Анализ и оценка на възвращаемостта на инвестиции в дълготрайни материални активи

12 май 2007
·
1,053
·
7
·
259
·
94

Целта на проекта е да докаже възвращаемостта на инвестиция в придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за извършване на дейност по производство на мотокари, електрокари и влекачи.
 

Методи за оценка на инвестиционни решения

14 ное 2007
·
685
·
4
·
229
·
217

Методите за оценка на инвестиционни решения се делят на статични и динамични. Статичните методи за оценка на проекти не отчитат стойността на парите във времето...
 

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци

19 мар 2006
·
996
·
8
·
1,542
·
261

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци - анализ на фирма, отчитане на паричните потоци, анализ на основните резултати и т.н.
 

Анализ на паричните средства

25 апр 2007
·
801
·
3
·
703
·
96

От финансово-икономическа и счетоводна гледна точка паричните средства на предприятието са краткотрайни активи...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
4
1
4 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Корпоративни финанси

Материал № 406997, от 27 ное 2009
Свален: 40 пъти
Прегледан: 18 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 722
Брой символи: 6,194

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корпоративни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения