Големина на текста:
Системи за управление на безопасността на храните и околната среда
HACCP
Основни принципи на системите за осигуряване и управление на безопасността на храните
(HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки).
HACCP – анализ на опасностите и контрол на критичните точки. – чрез тази система се
определят , анализират опасностите и се предписват предпазни мерки. При безопасността на
храните опасностите могат да се класифицират като:
-Биологични – микробиологични, вируси, паразити;
- химични – от природен произход, от не природен произход;
- физични.
Системата HACCP е изградена на база 7 принципа и 12 стъпки към хранителна
безопасност.
Стъпки на HACCP:
І фаза – Предварителни стъпки (Стъпки 1 – 5):
1.стъпка - създаване на HACCP екип – създава се мултидисциплиниран екип, чиято
цел е да е да определи целите, формира заключенията, обсажда проблемите и
несъответствията, оценява напредъка, оценява верификацията на системата, утвърждава
промените в системата на HACCP.
Състава на екипа е изграден от малка группа (най-много 6 човека), които покриват широк
диапазон от специалисти. Те трябва да притежават високо чувства за отговорност към
дейността си , познания и опит за принципете на системата.
2. стъпка - описание на продукта – важни обрасти при това описание са:
? състав – използваните изходни материали и сътавки и параметрите, които могат да
повлияят върху продуктите.
? Технология на производство – параметрите на процеса и условията, които могат да
създадат опасност;
? Опаковка – защита срещу замърсяване с химически агенти и/или повторно
замърсяване и развитите на микроорганизми. Опаковката се свързва със защита от
пропускливост, цялост, защита от външни въздействия.
? Съхраняване и транспорт - важни са времето и температурата, условия и обработка в
дистрибуционните центрове, видът на клиентите и др.
3.стъпка- идентифициране на предполагаемата употреба – явява се допълнение към
предишната стъпка.
Тук се уточнява предвидения срок на годност при нормални условия на използване на
продукта;
Оценяват се препоръчаните указания за използване и съхранение;
Отчетат се всички предвидими възможности за погрешно използване на продукта.
4. стъпка - описание на производствения процес процесна диаграмма служи за гид,
ръководство на изследването. Диаграмата описва всички изходни материали (суровини),
етапите на производство, етапите на опаковане.
5. стъпка- утвърждаване на технологичната схема- HACCP екипа трябва да утвърди процесната
диаграма, чрез изпитване на място на всички стадии от процеса на производство. Проверката
цели осигуряването на гъвкавост на създадената процесна диаграма, точност на събраната
информация. Проверка се извършва на място на всеки един елемент, етап и в часовете на
функциониране на производствения цех или верига.
ІІ фаза – Анализ на определящите безопасността фактори и елементи (Стъпки 6 – 8):
6. стъпка- определяне на опасностите. Анализ на опасностите. Определяне на предпазни мерки.
– създава се списък на възможните причини за опасности. Прави се оценка на нивото на риска
1
от дадена опасност, вероятността за появата и честотата на тази вероятност. Оценява се и
сериозността на опасността и последствията върху продукта. Може да се направи скала на
вероятностите със съответната степен на риск, например ниска , средна , висока.
Следва да се определят и предпазни мерки – изграждат се превантивни и контролни
мерки.
7. стъпка - определяне на контролните критични точки – контролно критична точка е точка,
етап, процедура от даден процес, в който трябва да се осъществи контрол, за да се предотврати
дадена опасност за вредност на продукта, независимо дали причината е от химическо,
биологично или физическо естество.
Броят на ККТ зависи от : сложността или вида на продукта и на технологичния процес,
областта на проучването във връзка със съставянето на HACCP плана. Като методика се
използва „Дърво на решенията” за всяка ККТ.
8. стъпка - определяне на критичните граници на всяка ККТ. - работната група трябва да
определи критичните граници, така че да гарантира, че опасността е под контрол. критичната
граница е цифрова стойност на различните параметри.
ІІІ фаза – Осигуряване на безопасността/качеството (Стъпки 9 – 12):
9. стъпка - Мониторинг на всяка ККТ – изисква планиране във времето, измерване и/или
наблюдение на дадена ККТ относно нейните критични граници. Системата за мониторинг е
създадена, така че да обезпечава контрола над всяка ККТ. Ако контролът не е непрекъснат
трябва да се установи честотата на измерванията, т.е времето между 2 измервания. Той се
осъществява от компетентното лице способно да направи съответните корекции.
10. стъпка- Въвеждане на коригиращи действия – коригиращото действие е предприетото
действие за отстраняване на причините за възникнало несъответствие в дадена ККТ.
Корекцията е предприето действие за отстраняване на несъответствията в дадена ККТ.
Коригиращата процедура включва предприемане на действия, предполагащи връщане в
приемливи граници на ККТ с променливи параметри. Коригиращите действия трябва да се
планират предварително и да се документират. Изходът от коригиращите действия може да
бъде: корекция, преработка на продукта, унищожаване, оставане в производствената верига във
вида в който е.
11. стъпка – въвеждане на процедури за верификация (проверка ) на системата – верификацията
не може да замени мониторинга. Тя предоставя само допълнителна информация за
осигуряването на производителя инспектора), че приложението на HACCP има за цел
производството на безопасни храни. Процедурата по верификация включва: валидизиране на
HACCP плана, одит, целево вземане и изпитване на проби.
12. стъпка – изграждане на система за съхранение на записите и документацията – чрез нея се
дава сигурност , че информацията която е събрана ще бъде лесно достъпна за всички включени
в този процес.
Принципите на HACCP припокриват част от стъпките му:
1. Определяне на опасностите;
2. Oпределяне на ККТ;
3. Определяне на критичните граници на всяка ККТ;
4. Мониторинг на всяка ККТ;
5. Въвеждане на коригиращи действия;
6. Въвеждане на процедури по верификация (проверка ) на системата HACCP;
7. Изграждане на система за съхранение на зависите и документацията.
2
Структура и изисквания на стандартите от серия ISO 14000
Стандартите от серията ISO14000 са свързани с управлението на околната среда. Те се
разделят на две големи групи: свързани с организациите и свързани с самите стоки.
Групата, свързана с организациите обхваща стандарти засягащи въпроси, като ориентацията
на организацията, изискванията за управление на качеството за околната среда, степен на
екологична ефективност, за одит на системите по околна среда и др.
Стандартите засягащи продуктите се отнасят до жизненият цикъл на продукта, анализ и
оценка на цикъла на живот, продуктите и аспектите свързани с околната среда и др.
Стандартите от серия 14000 определят изискванията към системата за управление на
околната среда, позволяващи на организацията да работи и внедри политика и цели, с които да
се взимат предвид законовите изисквания и информация за значимите аспекти на околната
среда.
Управлението на околната среда предполага изграждането на политика по околната среда,
планиране, внедряване и функциониране, проверка преглед на ръководството и непрекъснато
подобрение.
С внедряването на тези стандарти са постига:
1.намаляване на разходите за глоби и постигане на данъчни облекчения;
2. създаване на по-добър имидж на организацията;
3. спазване изискванията на потребителите;
4.съответствие със законодателството по околна среда;
5. увеличаване привлекателността на организацията.
Преките аспекти от внедряването на тези стандарти се свързва с емисиите във въздуха,
водата, почвите, обема отпадъци, използване на природните ресурси и суровини, шум,
вибрации, миризми и др. ефекти върху био-разнообразието.
Непреките аспекти се свързват с: продукти, услуги, капиталови инвестиции,
административни и планови решения и др.
Интегрирани системи за управление на организациите за услуги.
Елементи
За успешното изграждане на цялостна интегрирана система се изисква хармонизацията и
ефективното и цялостно комплексно действие на елементите свързани с качеството,
безопасността, опазването на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд
и социалните цели в съгласие с действащите нормативни изисквания.
Общите елементи на системите за управление са широко приложими за организации с
различна големина, предмет на дейност, културни и социални условия на реализация.
При интегрираните системи общите елементи са:
1.Създаване на стратегия, интерпретирана като политика и преведена за 2.специфичните
дейности на системите за управление;
3.Обща схема за управление чрез поставяне на общи цели и създаване на “дърво” от
конкретни цели;
4.Ангажираност и съпричастност на ръководството;
5. Вътрешните комуникации, включително консултирането на служителите по
проблемите за качество, околна среда, безопасността на произвежданите храни и др.;
6.Ангажираност на всички служители за изпълнение на политиката и целите на
организацията;
7.Осъзнаване на приноса на всеки служител за постигане на целите;
8.Повишаване на компетентността на служителите чрез система за обучение;
9.Обща система и методика на одити на системите за управление;
10.Общ подход на прегледа на ръководството за постигане на адекватност на работа;
11.Обща схема за поддържане и контрол на необходимата документация;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 апр 2021 в 13:43 в момента не учи на 35 години
23 мар 2021 в 09:47 студент на 25 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на хранителната индустрия, випуск 2021
21 мар 2021 в 16:35 студент на 29 години от София - Университета за национално и световно стопанство, специалност - Международни отношения, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Системи за управление на безопасността на храните и околната среда

Материал № 405611, от 25 ное 2009
Свален: 84 пъти
Прегледан: 154 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,004
Брой символи: 9,496

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системи за управление на безопасността на храни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения