Големина на текста:
Характеристика на задължителното здравно осигуряване като основна форма за
финансиране на здравеопазването в България
По смисъла на закона задължителното здравно осигуряване не е дейност по
набирането на средства от задължителни здравноосигурителни вноски, определени със
закон. Това осигурява основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК. Типични негови белези са:
1.То се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от
нейните териториални поделения – районни здравноосигурителни каси
(РЗОК).
2.Предоставя, съответно гарантира, свободен достъп на осигурените лица до
медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни
дейности. В посочения смисъл под медицинска помощ законът приема
системата от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични
дейности, осигурявани от медицински специалисти, под обем на медицинската
помощ – количеството медицински дейности, услуги и стоки, до които
осигурените лица имат достъп при определени условия, регламентирани в
Националния рамков договор и в договорите за доброволно здравно
осигуряване, а под обхват на медицинска помощ – извършване от
изпълнителите конкретни видове профилактични, диагностични, лечебни,
рехабилитационни дейности и услуги и видовете предоставяни здравни стоки,
които се покриват напълно или частично от НЗОК или от дружествата за
доброволно здравно осигуряване.
3.Гарантира свободен, неограничен по географски, респективно административни
основания, избор на изпълнител, сключил договор с районна
здравноосигурителна каса.
Субекти на здравноосигуряване
Субекти, свързани с този вид осигуряване са осигурителите, осигурителният
орган, осигурените лица, както и изпълнителите на медицинска помощ, и т.нар.
съсловни организации.
Осигурителен орган при задължителното здравно осигуряване е Националната
здравноосигурителна каса, която има качество на юридическо лица със седалище
София и е предмет на дейност осъществяване на задължителното здравно
осигуряване. Тя се състои от централно управление, районни
здравноосигурителни каси и поделения на районните здравноосигурителни каси.
Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят сйгласно списък,
приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със
заповед на директора на Националната здравноосигурителна каса.
Органи на управление на НЗОК са:
1.Събранието на представителите
2.Управителен съвет
3.Контролен съвет
4.Директор на НЗОК
Качеството на осигурени по здравното осигуряване принадлежи на сравнително
широк, но и лимитативно изброен в закон кръг от физически лица:
1)всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
2)българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно
живеят на територията на Република България;
3)чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно
пребиваване в Република Българи, освен ако е предвидено друго в
международен договор, по който Република България е страна;
4)лицата с преедоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с
предоставено право на убежище;
5)чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища
и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет
№ 103 от 1993 г. За осъществяване на образователна дейност сред българите в
чужбина.
Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за
координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване
в друга държава членка.
Правата на осигурения са лични и не могат да бъдат преотстъпвани.
Осигурители по здравно осигуряване са всички правни субекти, привеждащи
осигурителни вноски за сметка на други физически лица. Съгласно текста на закона
това са: работодатели (физически или юридически лица) относно лица, работещи по
трудови или приравнени на тях служебни правоотношения, търговски дружества и
кооперации.
Специфична категория са т.нар. изпълнители на медицинска помощ. Те се
дефинират от специализирания закон като вид правни образувания, типично за
които и съответно – основна функция и правен белег е, че същите са предмет на
конституционно гарантиран свободен избор от страна на осигурения потребител, а
от друга – основен аспект на дейността им се покрива със защитения за периода
пакет осигурителни услуги. Законово те са 2 основни вида:
-изпълнители на доброволна помощ – към която категория се отнасят
физически лица – медицинсаки специалисти (лекари и стоматолози),
практикуващи на свободна практика или на друго договорно основание
-изпълнители на болнична помощ - обединяващи юридически лица,
формирани и функциониращи като лечебни заведения (публични или частни),
респ. здравни заведения, създадени по Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) и все още непреобразувани в лечебни заведения.
Съсловните организации – Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в
България са субектите, участващи в задължителното здравно осигуряване, чиито
основни функции се рагламентират на следните основни нива:представяне на
интересите на членуващите и защита на професионалните им права, участие при
изготвяне на Националния рамков договор, приемане, съвместно с НЗОК, на правила на
добрата медицинсак практика и др. Последните са изградени на принципа на
задължителното членуване.
Предназначението на здравното осигуряване е: лечебната помощ (болнична,
извънболнична, и снабдяване с лекарства) да има независим финансов източник,
който да гарантира нейната фианнсова стабилност, без да зависи от една или друга
политическа конюктура. Това от своя страна е една солидна основа за устойчиво добро
качество на лечебната помощ.
Изграждането на здравноосигурителната система в България започва преди 10
години, когато е гласуван и публикуван (19.06.1998 г.) Законът за здравното
осигуряване (ЗЗО)и другите два необходими закона – Законът за съсловните
организации (ЗСОЛС) и Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ). Иманно според ЗЗО
здравното осигуряване в България е доброволно и задължително, като задължителното
се извършва от една публична осигурителна организация (Национална
здравноосигурителна каса, НЗОК), която е с монополен стастут в задължителното
здравно осигуряване и няма конкуренция.
Ценообразуване и цени. Според ЗЗО ценообразуването в българската
здравноосигурителна система би трябвало да бъде договорно, чрез пшреговори и
договаряне между УС на НЗОК и съсловните организации на лекарите и денталните
лекари и фиксиране на цените в НРД. Съобразно договореното в НРД се изготвят и
договорите с отделните изпълнители. Методиката на ценообразуването не е оповестена
и не е ясна. Странно е, че изпълнителите на медицинска помощ (лечебните заведения
по ЗЛЗ) нямат представителство и не вземат участие при ценообразуването. Тази е една
от причините за непрекъснато оспорваните цени на “клиничните пътеки” и за
хроничната задлъжнялост на болниците. Според ЗЗО съсловните организации могат да
откажат подписване на НРД (както НРД за 2007 и 2008 г.). В такива случаи остава в
сила НРД от предишната година, а цените се определят едностранно от УС на НЗОК,
което означава – от държавата. При такава ситуация УС на НЗОК получава твърде
широки правомощия за управление парите на НЗОК (на здравноосигурените).
Следва да добавим, че според редица анкетни материали, идеята за гражданска
солидарност, която е ключова за задължителното здравно осигуряване, не намира
подкрепа във функционирането на самата система. Голяма част от задължително
здравноосигурените граждани са убедени, че трябва да плащат осигурителни вноски,
след като при нужда не получават адекватна по време, място и качество медицинска
помощ.
Актуалната тенденция при задължителното здравно осигуряване в България е
засилване на присъствието, влиянието и ролята на държавата (правителството),
като фактор за неговото непосредствено централизирано управление. Това
представлява уникален български вариант на здравното осигуряване. Развитието на
тази тенденция на практика деформира самата идея за здравно осигуряване.
Другият вариант е премахването на дефектите от страна на трите компонента на
системата за задължително здравно осигуряване и създаване на условия за нейното
ефективно развитие. Това е свързано с либерализирането на системата, допускане на
частния осигурителен сектор в задължителното здравно осигуряване, развитие на
приватизацията в лечебния сектор, по-широка самостоятелност на публичните лечебни
заведения, рационална методика за ценообразуване и цени на медицинските услуги. С
други думи – по-нататъшното развитие на здравната реформа в България.
При приемането на закона през 1998 г. Народното събрание прие 8 принципа:
1.солидарност на осигурените;
2.задължително участие на осигурените, на гражданите и работодателите;
3.участие на осигурениуте и работодателите в управлението;
4.отговорност на осигурените за собственото им здраве;
5.равнопоставеност при ползването на медицинска помощ;
6.самоуправление на НЗОК;
7.договаряне на взаймоотношенията между НЗОК и изпълнителя на здравна
помощ;
8.публичност на дейността на НЗОК;
В края на 2002 г. Народното събрание отчитайки новите реалности в практиката
прие още нови три принципа и допълни и измени два, които прилага НЗОК при
управлението на задължителното осигуряване от началото на 2003 г.
Първият принцип е “задължително участие при набирането на вноските”. Този
принцип изисква от всички граждани на страната (или за всички граждани) да се
плащат вноски.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2020 в 21:23 студентка на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Мениджмънт и маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2012
23 юни 2020 в 15:19 ученик на 16 години от Априлци - ПГТ "Иван Марангозов", випуск 2023
10 май 2020 в 23:15 ученик на 19 години от Варна - ПГИ "Д-р Иван Богоров", випуск 2020
03 май 2020 в 20:41 ученик на 20 години от София - kkk?, випуск 2018
28 апр 2020 в 21:04 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2020
18 юни 2019 в 02:38 в момента не учи на 32 години от София
29 авг 2018 в 10:39 студентка на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2020
13 юни 2018 в 19:01 ученичка на 26 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2010
02 май 2018 в 14:57 ученичка на 26 години от София - ПГЕА, випуск 2013
19 апр 2018 в 12:43 в момента не учи
 
Домашни по темата на материала
Гражданска отговорност на плавателни съдове
добавена от in4eto_vr 05.03.2012
1
15
Структура на застрахователния пазар в България
добавена от preci0us_ 09.02.2012
2
28
Подобни материали
 

Пенсионно застраховане и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

14 дек 2006
·
1,875
·
97
·
14,344
·
848
·
1

Сравнителен анализ между пенсионно застраховане и допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 

Европейски застрахователен комитет

14 дек 2006
·
526
·
6
·
432
·
40

Европейският застрахователен комитет е организацията, която осъществява контрол върху обединения европейски застрахователен пазар.
 

Риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му


Един от подходите за изследване на риска в застраховането, е неговото структуриране според изпълняваните от застрахователя функции, които го отличават от другите участници на пазара на финансови услуги.
 

Застраховане в ЗК “Български имоти”АД и мястото му на пазара на застрахователни услуги в България


Темата съдържа както теоретични данни за застрахователното дело, така и анализ на застрахователния пазар в България за 2005 и 2006 година. Изслвдван е пазарния дял на ЗК"Български имоти", като са използвани показатели като комулативно проникване и.т.н.
 

Прилики и разлики между социално осигуряване и животозастраховане

01 яну 2008
·
293
·
17
·
2,381
·
1

Социалното осигуряване и застраховането представляват форма за защита. С настъпването на определено събитие се реализира социален риск, засягащ живота, здравето и трудоспособността, респективно статуса на съответния човек...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
117
1
01.05.2013
Застраховане - ВТУ
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 41 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
41
39
1
7 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Характеристика на задължителното здравно осигуряване като основна форма за финансиране на здравеопазването в България

Материал № 405065, от 24 ное 2009
Свален: 212 пъти
Прегледан: 145 пъти
Качен от:
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,026
Брой символи: 9,499

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на задължителното здравно осигур ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения