Големина на текста:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
I.СХЕМИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ.
1.Общи сведения.
Основните видове електрически инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради
са следните:
-Външно електрозахранване на сгради – кабелно или въздушно захранване на главното
разпределително табло на дадена сграда.
-Силови електрически инсталации – за захранване на силови електропотребители като
ел.двигатели, пещи, печки, заваръчни трансформатори, ел.бойлери и др.
-Осветителни електрически инсталации – за захранване на осветителни уредби и
някои малки потребители с малка мощност, които не смущават осветлението.
-Домофонни и сигнални инсталации – за осъществяване на говоряща и свукова връзка
в жилищни сгради, сигнална звукова и светлина сигнализация в обществени и
промишлени сгради.
-Телефонни и диспечерски инсталации – за разговорни вътрешни и външни връзки в
жилищни, обществени и промишлени сгради.
-Радиоозвучителни и антенни инсталации – за озвучаване на жилищни, обществени и
производствени помещения и свързване на радио- и телевизионни приемници с
антенните устройства.
-Часовникови и пожаросъобщителни инсталации – за пренасяне на допълнителна
информация в обществени и производствени сгради.
-Мълниеотводни и заземителни инсталации – за предпазване на сградите от
атмосферни напрежения и защита на хора и животни от опасни допирни напрежения.
Към схемите, предназначени за първите три вида инсталации, се предявяват изисквания като:
минимални загуби на електрическа енергия по разпределителната мрежа; качество на
електрическата енергия (колебания и отклонения от номиналнте стойности на
напрежението); простота и минимален брай на елементи по нея; минимални
капиталовложения; минимални експлоатационни разходи; сигурност на
електрозахранването, съгласно с категориите на ел.захранването, определени от ПУЕУ. В
процеса на проектирането се допускат някои отклонения от горните изисквания с оглед на
сигурност, техническа безопасност и др.
Останалите от изброените видове ел. инсталации без последната са спомагателни уредби,
облекчаващи обслужването, осигуряването, охраната и информацията на работните места и
жилищата.
Схемата на електрозахранране на потребителите е в пряка зависимост от изискванията за
непрекъсната работа. В ПУЕУ са регламентирани четири категории потребители по
категория на електрозахранването: нулева, първа, втора и трета.
2.Схеми за електрозахранване на сгради и силови електрически инсталации.
Електрическите мрежи за захранване на сгради и силовите ел.инсталации трябва да имат
проста и надеждна схема и да отговарят на изискванията, посочени в т.1. Освен това за да се
избегне разстройване на електрозахранването, мрежата трябва да бъде сигурно и просто
защитена от къси съединения и претоварвания.
Съществуват два основни вида схеми за електрически мрежи: радиални и магистрални.
1
Радиалната схема се характеризира с това, че от източника на захранването излизат линии,
захранващи мощни ел.потребители и линии за
разпределителни табла. От разпределителните табла чрез
монтирана в тях защитна апаратура се захранват със
самостоятелни линии различни други електропотребители
(фиг. 2.1). При повреда на линия отпада захранването само
на потребителите от тази линия. Такова захранване се
препоръчва, когато потребителите се намират в
непосредствена близост до захраващия източник.
Освен голямата сигурност на захранване радиалната схена
дава възможност за автоматизация. Такава схема се
използва още и във взривоопасни, пожароопасни и силно
прашни помещения, в които захранването на
потребителите става от табло в отделно помещение.
Трябва да се отбележи, че радиалната схема има някои
недостатъци. Така например разпределителните табла
съдържат по-голям брой защитни апарати, а схемите на са
достатъчно гъвкави. Всяка промяна в технологичното
обзавеждане, свързана с преразпределяне на товара, налага
преработка на мрежата.
На фиг. 2.2 е показана магистрална схема на захранване на
потребители от третата категория. При тази схема
отделните потребители се прикачат към една обща линия (магистрала). Типичен пример за
такова захранване е въздушната градска мрежа, от която при стълбовете се правят
отклонения за захранване на различни сгради.
Магистралната схема намира приложение в цехове, където се
налагат чести преустройства и потребителите са
разпределени приблизително линейно в цеха. Тя опростява
до голяма степен големите и скъпи главни разпределителни
табла в подстанцията.
Захранването на магистралата става директно от
трансформатора на трансформаторния пост, посредством
защитна апаратура. От нея на определени места се правят
отклонения за захранване на разпределителни табла или
щепселни шинопроводи.
Магистралната схема с шинопровод придава голяма
гъвкавост и универсалност на цеховата инсталация, в
следствие на което каквато и да е промяна в технологията практически не предизвиква
преработването и.
За резервиране на захранването са предвидени съединяващи апарати между магистралите и
различните подстанции. Като недостатък на магистралната схема може да се посочи по-
малката сигурност на захранването. При повреда в магистралата отпада захранването на
всички потребители, прикачени към нея.
Радиалните и магистралните схеми се използват рядко в чист вид. Разпространение намират
т. нар. “смесени” схеми, които съчетават елементи на двата вида схеми.
Посочените на фиг.2.1 и фиг. 2.2. схеми са елементарни и служат като елементи на по-
сложни схеми за захранване на по-отговорни потребители.
2
При потребители от втора категория се използват схеми с двойно захранване. На фиг.2.3. е
показана такава схема. Таблата РТ1 и РТ2 са захранени с магистрала, която свързва два
трансформаторни поста: ТП1 и ТП2. Показаната магистрала се състои от три участъка (1, 2 и
3), свързани посредством разпределителни касети РК1 и РК2. Нормално магистралата е
прекъсната чрез изваждане на предпазител, например РК2. Тогава РТ1 се захранва от ТП1, а
РТ2 от ТП2, т.е. радиално. При авария в участъка 3 изключват предпазителите му в РК2 и в
главното разпределително табло ниско напрежение (ГРТНН) на ТП2 и ръчно се включва
предпазителя на участъка 2 в РК2. В този случай РТ2 получва захранване чрез магистралата
от ТП1.
На същата схема е показано радиално двойно захранване на табло РТ3. Нормално е подадено
захранване и на двата извода на таблото, но в него има превключвател, чрез който става
превключване то от единия или другия извод.
В случаите, когато второто захранване не може да се осъществи от външен източник, в
предприятието се изгражда дизел-генераторна стация.
На фиг.2.1 и 2.2 на всеки извод са показани предпазители за защита на линиите, без да са
посочени пусковите апарати. На местата на предпазителите могат да се монтират
автоматични прекъсвачи. Те трябва да бъдат настроени, така че при късо съединение да
изключат само авариралият участък, т.е. избирателно (селективно). Например
предпазителите П
4
, П
3
и П
2
(фиг. 2.1) трябва да се степенуват последователно от потребителя
към източника.
3.Схеми на електрически инсталации за осветление.
В многоетажни жилищни сгради захранването на отделните апартаменти от главното
разпределително табло (ГРТ) на сградата става по една от долуописаните схеми.
На фиг. 2.5 е показана радиална схема на захранване. Тя е подходяща при по-ниски сгради –
до 3-4 етажа. Вско апартаментно табло се захранва чрез самостоятелна линия (радиално) от
ГРТ. При тази схема електромерите за измерване на електрическата енергия се намират в
ГРТ, което е удобно за отчитане.
Една разновидност на радиалната схема е показана на фиг. 2.6. Тук фазният проводник е
самостоятелен до всяко апартаментно табло (радиално), а нулевият е общ магистрален. От
магистралния нулев проводник в етажните разклонителни кутии се правят отклонения за
апартаментните табла.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Схеми на електрически инсталации

Основните видове електрически инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради са следните...
Изпратен от:
maa
на 2007-08-09
Добавен в:
Общи материали
по Електротехника
Статистика:
2,252 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помощ ! Електротехника
добавена от isibaby 25.06.2018
0
19
да проектирам осветителна инсталация на цех за ремонт на трансформатори и двигатели
добавена от migra4aa 05.06.2012
0
20
Електротехника, спешна домашна.
добавена от zdravka.georgievas 25.01.2017
1
10
Източнии н електрическа енегия в автомобла .Коляно -мотовилков механизъм
добавена от Iliana3474 04.06.2015
1
7
Подобни материали
 

Електротехника и електроника - пищови

15 май 2011
·
600
·
4
·
2,664
·
1,007

Пищови по електротехника и електроника при доцент Патев...
 

Електронен елемент

22 апр 2008
·
163
·
6
·
917
·
109

Елелктроните елементи са 2 вида: пасивни и активни.Пасивните градивни елементи в елелктрониката са: резистори, кондезатори, бобини и трансформаторите. При пасивните елементи енергията на сигнала на изхода на елемнта е по–малка от енергията, подадена...
 

Асинхронни двигатели

01 май 2009
·
256
·
2
·
418
·
425

Проблеми при пускането на трифазен асинхронен двигател, и начини за решаването им. Начини за регулиране честотата на въртене на АД....
 

Релейна защита

26 яну 2011
·
158
·
6
·
550
·
233

Курсова задача по релейна защита...
 

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

18 мар 2006
·
1,216
·
23
·
814
·
313

ЗАДАНИЕ..ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА..ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
228
1
19.07.2013
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
1 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Схеми на електрически инсталации

Материал № 40209, от 09 авг 2007
Свален: 2,252 пъти
Прегледан: 3,266 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Общ материал
Брой страници: 35
Брой думи: 7,543
Брой символи: 66,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Схеми на електрически инсталации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  2 години
579 103

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
152 103

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения