Големина на текста:
№ 20 Постоянно токов
генератор
1. Опишете устройството
на постоянно токова
машина – магнитна, ел.
система, конструктивни
части.
Магнитната система на
ПТМ се състой от тяло,
полюси, роторен
магнитопровод и
въздушна междина.
Тялото е част от магнитна
система и се изработва от
дебелостенна стомана на
листове или тръби.
Главните полюси са
закрепени към тялото и се
състоят от основна част и
полюсен накрайник.
Допълнителните полюси
са разположени между
главните и върху тях е
поставена възбудителна
намотка. Роторния
магнитопровод е събран
от отделни дискове
електротехническа
стомана. Ел. системи
включва – котвена
намотка с колектор и
четки, възбудителна
намотка на главните и
допълнителните полюси,
изводна кутия, а за
мощните машини и
конпесационна намотка.
Котвената намотка се
изработва от меден
проводник с кръгло или
профилно сечение.
Колекторът е цилиндично
тяло събран от медни
пластини изолирани
помежду си с миканит.
Четките биват два типа
със и без изводи, и
основен материал
електролитен въглен, а
останалите части на
четковия апарат – месинг.
Възбудителната намотка е
от изолиран меден
проводник.
Конструктивните части
при машините са корпус,
лагери, лагерни щитове и
капаци и вал. Те служат за
укрепване на машината
към основата.
2. Обяснете принципа на
действие на генератор за
постоянен ток – схема,
явление и зависимости,
роля на колектора.
№ 21 Постоянно токов
двигател
1. Опишете устройството на
постоянно токова машина –
магнитна, ел. система,
конструктивни части.
Магнитната система на ПТМ
се състой от тяло, полюси,
роторен магнитопровод и
въздушна междина. Тялото е
част от магнитна система и се
изработва от дебелостенна
стомана на листове или
тръби.
Главните полюси са
закрепени към тялото и се
състоят от основна част и
полюсен накрайник.
Допълнителните полюси са
разположени между главните
и върху тях е поставена
възбудителна намотка.
Роторния магнитопровод е
събран от отделни дискове
електротехническа стомана.
Ел. системи включва –
котвена намотка с колектор и
четки, възбудителна намотка
на главните и
допълнителните полюси,
изводна кутия, а за мощните
машини и конпесационна
намотка. Котвената намотка
се изработва от меден
проводник с кръгло или
профилно сечение.
Колекторът е цилиндично
тяло събран от медни
пластини изолирани помежду
си с миканит. Четките биват
два типа със и без изводи, и
основен материал
електролитен въглен, а
останалите части на четковия
апарат – месинг.
Възбудителната намотка е от
изолиран меден проводник.
Конструктивните части при
машините са корпус, лагери,
лагерни щитове и капаци и
вал. Те служат за укрепване
на машината към основата.
2. Обяснете принципа на
действие на двигател за
постоянен ток – схема,
явление и зависимости, роля
на колектора.
Роторът се завърта по
някакъв начин,
индуктурът е възбуден,
създадени са условия за
ел магнитна индукция, в
роторните и статорните
проводници се индуцират
ЕДН.
E = 2BLU
B – Магнитна индукция
L – Дължина на
проводника
U – Скорост на движение
на проводника
На статорната намотка се
получава ток който се
отдава на мрежата.
Колектора играе роля на
честото преобразовател –
посоката на
индуктираното ЕДН от
външните и вътрешната
страна на изводите на М
не се променя.
3. Обяснете работата а
генератор за постояен
ток( видове, принципни
схеми на видовете
генератори, видове
режими на работа,
явления и зависимости)
Генераторите за
постоянен ток работят в 3
режима на работа –
празен ход, късо
съединение, натоварване.
При режим на празен ход
индуктурът на
генераторът е възбуден,
роторът се върти но към
изводите му няма
присъединен консуматор.
При режим на
натоварване към изводите
на генератора е
присъединен консуматор
и в резултат от
индуцираното ЕДН
протича ток в котвената
намотка. При този режим
на работа са характерни
следните явления –
реакция на тока на
При подаване на постоянно
напрежение на статорната
намотка през нея протича
ток. Магнитното поле с
магнитните силови линий
пресичат роторната и
статорната намотка,
индуцират в тях ЕДН е =
2BLV
B – магнитна индукция
L – дължина на проводник
V – скорост с която се движи
В резултат на
взаймодействието на тока в
статорните проводници и
магнитно поле на индуктора
възникват сили F = Bla . L
La – ток на индуктора които
се стремят да завартят
ротора.
Ел. енергия се превръща в
механическа.
3. Обяснете работата на
двигател за постоянен ток
(начини на пускане,
реголиране честотата на
въртене, спиране,
реверсиране)
Пускането на ПТД е
съпроводено с голям пусков
ток който е опасен за
мрежата и за самия двигател.
Ограничаването му става
чрез пусков резистор
включен последователно към
котвената верига или чрез
понижено напрежение.
При пускане с пусков
резистор двигателят се
изключва на степени по
време на развъртане.
Пускането с понижено
напрежение – при него се
използва източник за
постоянен ток. При големи
двигатели с парарелно
възбуждане се използва група
генератор – Д, за двигател с
последователно възбуждане
се използва при свързване от
серия в паралел. Честотата на
въртене се реголира чрез 1
изменение на
съпротивлението в котвената
верига чрез последователно
свързан реголирцуем
котвата, и комутация. При
режим на късо
съединение изводите на
генератора са свързани на
късо ( през много малко
съпротивление)
4. Опишете технологията
на изработване на
полюсни пакети –
изработване на пластини
видове закрепване,
пресуване. Пластините на
полюсните пакети се
щанцуват от листова
стомана с дебелина 1.5 мм
до 2 мм. Полюсните
пакети на ПТМ се
закрепват чрез заваряване
(при малките машини) и с
развалцувани нитове (при
големи М). В крайните
листове се изработват
конични отвори в който се
скриват главите на
нитовете. Пресуването и
занитването на пакетите
става в преспособление в
което пластините се
нареждат по определен
начин, поставят се
нитовете в оформените
отвори и се пресува на
хидравлична преса с две
налягания. Първото
налягане за пресуване на
пакета, второто за
развалцуване на нитовете.
Към полюсите се
пробиват глухи отвори за
закрепването на
машината. Полюсите се
изолират и се полага
полюсна намотка.
5. Опишете технологията
на изработване на
колектори с стоманено
тяло. (изработване на
детайли, изработване на
колектор) Колекторът е
пръстеновидно тяло
изработено от медни
пластини, изолирани
помежду си с
изолационни механитови
пластини и пристегнати с
стоманени детайли.
Процесът на изработване
на колектори включва:
1 – изработване на
детайли – медни пластини
– от шини, с
трапецовидно сечение от
мед или сплави на медта,
медна пара – вързват
котвата когато има голяма
разлика в диаметъра
между колектора и
резистор Ф и V са постоянни,
изменя се честотата.
4. Изменение на магнитния
поток посредством
реголируем резистор в ъв
веригата на възбуждането Rk
и V са постоянни, Iв
намалява, честотата се
овеличава
5. Изменение на
напрежението на котвената
намотка
Ф – магнитния поток е
постоянен. Реверсирането на
ПТД става с промяна
посоката на тока или в
котвената им във
възбудителна намотка.
Спирането бива:
1 – рекоперитивно
(генераторно) – Д преминава
в генераторен режим;
2 – динамично спиране –
котвената намотка се
изключва от мрежата и се
включва през товарно
съпротивление;
3 – спиране с
противовключване –
реверсиране и изключване
преди да се завърти в обратна
посока.
6. Опишете технологията на
изработване на статорни
пакети на ПТМ – изработване
на дискове, набиране на
пакети, пресуване,
закрепване.
Котвените пакети на ПТМ
(след набирането им на вала)
не винаги се обработват тъй
като при тях въздушната
междина се получава чрез
определяне на вътрешния
диаметър на тялото и на
размерите на полюсите.
Отмерените и отбраните
дискове на пакетите се
пресуват на хидравлична
преса двукратно – при
първото пресуване се
проверява дължината на
пакетите и се прибавят или
извеждат дискове. При
второто пресуване пакетите
се закрепват. Роторните
пакети на ПТМ се закрепват
със зегеров пръстен или
стоманена втулка с пресова
зглобка.
7. Опишете технологията на
изработване на колектори с
тяло от пластмаса
(изработване на медни
пластини, пластмаси за
колектори, изработване на
колектори с тяло от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 мар 2019 в 22:08 студент на 36 години от София - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Електроенергетика, випуск 2020
19 юни 2018 в 21:48 студент на 29 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - Електротхника и електроника, специалност - АИУТ, випуск 2018
23 май 2018 в 18:16 учител
17 май 2018 в 19:36 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2019
24 мар 2018 в 22:43 потребител
03 юли 2017 в 13:25 ученик на 23 години от София - 79 СОУ "Индира Ганди", випуск 2016
05 окт 2016 в 13:10 студент на 28 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по изчислителна техника и автоматизация, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2015
22 юни 2015 в 20:20 в момента не учи на 29 години
07 май 2015 в 17:44 потребител
 
Домашни по темата на материала
Моля ви помогнете!!! Спешно ми трябва за утре!
добавена от expl0s1v3 02.12.2013
1
4
Подобни материали
 

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

18 мар 2006
·
1,206
·
23
·
814
·
1

ЗАДАНИЕ..ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА..ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ...
 

Изчисляване на триещ съединител

18 мар 2006
·
783
·
3
·
134

Определяне на изчислителния триещ момент..Определяне на диаметъра на вала..Определяне на вътрешния диаметър на диска...
 

Проектиране на електрическа разпределителна мрежа за средно напрежение


Изчислителна част..Клонове - метод на икономично плътност на тока...Отклонения..
 

Проектиране на силов трансформатор

20 мар 2006
·
1,275
·
32
·
1,332
·
3
·
2

Задание ....Предварителни изчисления..Определяне на главните размери на трансформатора..Резултати от изчисленията...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
56
1
2 мин
30.07.2013
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Постоянно токов генератор. Постоянно токов двигател (пищови)

Материал № 40205, от 09 авг 2007
Свален: 348 пъти
Прегледан: 552 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 772
Брой символи: 7,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Постоянно токов генератор. Постоянно токов двиг ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
401 70

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
49 70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения