Големина на текста:
ВИДОВЕ АГРЕСИЯ ПРИ ДЕЦАТА
Михаелина Христова Лилова, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»
TYPES OF AGGRESSION IN CHILDREN
Mihaelina Hristova Lilova
Abstract: This article includes the following questions: aggression as an object of study in
psychology and sociology; theories of aggresion; several aggression classifications; types
of aggression in children; proacrive and reactive aggression; similarities and differences
between proactive and reactive aggression
key words: aggression, definition, reactive aggression, proactive aggression, classification,
psychology, causes of aggression, children,
Проблемът за детската агресия е един от най-актуалните проблеми на
съвременното общество. Ежедневно чуваме за случаи на насилие сред децата – в
училищата, в семействата, на улицата. Агресията е навсякъде и постепенно
придобива все по-големи измерения. Обикновено хората насочват вниманието си към
проблема чак след като е станало прекалено късно – всеки се учудва и възмущава на
отделните случаи, които достигат до масовата аудитория, но малко хора се замислят
защо се е стигнало дотам. За да се проумеят и предотвратят причините за
стремглавото развитие на агресията у децата, трябва да се познават видовете агресия
– същността им, факторите, които ги пораждат, да могат да се различават, както и да
са ясни начините за справяне с тях. При своевременно откриване и разпознаване на
агресията могат да бъдат взети необходимите мерки за нейното овладяване и
нормалната интеграция на агресивното дете в обществото.
Какво представлява агресията?
Трудно е да се даде еднозначно и точно определение на понятието агресия,
поради социализирането на тази дума и широкоспектърната й употреба. Поради
твърде широките граници, в които думата се интерпретира, е нужно да се направи
опит за дефинирането й като проблем, представляващ интерес за психологията.
Проблемът за агресията открай време вълнува много автори и е основна тема на
множество от трудовете им. Най-общо различните дефиниции, които известни
психолози и социолози дават за агресията, се различават по това дали се отнася за акт
на причиняване на вреда на друг човек или не и дали умисълът е задължителна
предпоставка за агресивното поведение.
Тох например разглежда агресията като фактор, опосредстващ изграждането
на собствената репутация. За Албърт Бандура агресията е поведение, нарушаващо и
излизащо извън социалните норми и порядки, резултат от което е вреда за друго лице
или лица.
Някои автори свързват агресивното поведение с желанието за власт и
доминиране и невъзможността да се постигнат по друг начин. Така например според
Уилям Гууд агресията е средство за влияние и доминиране над другите. Според Дж.
Тедеши тя е власт чрез принуда над околните.
Арнолд Бъс фокусира вниманието си върху самия акт, оставяйки на заден
план мотивите. За него агресията е отклик, който изпраща вреден стимул към друг
организъм. Адам Фрончек също отдава по-малко значение на целта на субекта и
разглежда агресията като: действия, инициирани и провеждани от личността спрямо
другите (специфична личност, група и т. н.), организирани по такъв начин, че
техният резултат да е вреда, загуба на нещо ценно, страдание, болка за тези обекти.
Ленард Бърковиц от своя страна подчертава значението на предумисъла и
дефинира агресията като: преднамерено ощетяване на другия.
За Долф Зилман агресия е всяка форма на поведение, целящо да нарани
физически или психически друг човек.
Най-известната и общоприета дефиниция за агресията е тази на Робърт
Барон, състояща се от три основни елемента, според която агресия е: всяка форма
на /1/ поведение, насочено към /2/ целта да се навреди или да се нарани друго живо
същество, което е /3/ мотивирано да избегне такова отношение. Третият елемент е
включен, за да се разграничи агресията от самоубийството и садо-мазохисточните
действия, при които жертвата и агресорът са едно и също лице, което не се стреми да
избегне това поведение.
Кои са причините за появата на агресия?
Съществуват различни подходи и теории за произхода на агресията —
биологичен подход, етологичен, фрустрационно-агресивен, теория за социалното
научаване и др.
Биологичен подход. Идеята за генетично заложената агресия принадлежи на
Зигмунд Форйд. Според него всеки човек има заложени в себе си два основни
инстинкта – сексуалният (Ерос) и агресивният (Танатос). Според тази теория
агресивните импулси се натрупват, задържани от морала, но в даден момент те
трябва да бъдат освободени. Фройд вижда два начина за освобождаване на
натрупалия се агресивен инстинкт – първият е саморазрушителен, автодеструктивен
и автоагресивен – насочен навътре към самия индивид. Вторият начин се състои в
насочване на тази енергия навън, към другите хора. Оптимистичният момент в тази
теория е, че агресията може да бъде разтоварвана не само чрез пряка агресия срещу
другите хора или срещу себе си, но и чрез сублимация – посредством нечовешки
обекти. Ако агресията не се разтовари, тя може да доведе до тежки психически
разстройства.
Етологичен подход. Конрад Лоренц също подкрепя идеята за инстинктивния
характер на агресивността като непрекъснато пораждаща се в организма. Според
него агресията произтича от нападателния инстинкт, който хората и останалите
животински видове споделят. Характерно за човека според него е това, че в
човешката психика няма вродени механизми за спиране на агресията. Лоренц счита
още, че в крайна сметка агресията и задържането й от придобитите чрез
социализацията механизми изпълняват адаптивна функция.
Фрустрационно-агресивен подход. Долард и Милър обвързват агресията с
фрустрациите. Според тях наличието на фрустрация винаги води до агресия и
възникването на агресия винаги предполага някаква форма на фрустрация. Според
авторите на тази теория още от раждането си човек е подложен на множество
различни фрустрации, които водят до пораждането на агресия.
Ленард Бърковиц доразвива хипотезата на Долард и Милър, като прави две
допълнителни модификации на релацията фрустрация-агресия:
• разширява определението на понятието фрустрация, като я дефинира като
общ клас нежелани събития, т.е. агресия може да бъде предизвикана както от
възникнало препятствие по пътя към целта, така и при отсъствие на причина от
външната среда
• включва във външните причини за агресията и т. нар. сигнали за
агресивност, представени в ситуацията. Те имат функцията на стимулатори,
спомагащи за преодоляването на задръжките пред агресивното поведение.
Като фактори за поява на агресията Бърковиц посочва гнева, т. нар.
когнитивни променливи или интерпретацията на събитието (например изходът би
могъл да бъде бягство вместо агресия, мотивирано от свързани с подобни събития
спомени, които карат индивида да пренебрегне негативния си афект), агресивното
поведение може да бъде предизвикано и от наблюдение на агресивен модел, също
така той отбелязва, че индивидуалните различия също влияят върху начина, по който
реагира човек.
Теория за социалното научаване. Според Албърд Бандура агресивното
поведение не е вродено и не се причинява от фрустрации. Според него хората се
научават на агресивно поведение, а също така се научаат при какви условия то би
било успешно за постигане на желана цел и при кои не. Според Бандура агресивното
поведение се научава посредством наблюдение и подражание. Върху овладяването на
агресията оказват влияние и наградата и наказанията. Ако едно дете бъде поощрено
за агресивното си поведение, то ще го повтори и завбъдеще и обратно – ако бъде
наказано при подобни обстоятелства, може да се въздържи от агресия.
Какви видове агресия се различават?
Съществуват няколко основни класификации на агресията. Според тази на
Арнолд Бъс и Сеймор Фешбах агресията бива два основни типа: инструментална и
враждебна агресия.
При първия тип агресия нанасянето на вреда на другия не е цел, а само
средство (инструмент), чрез който се постигат други цели. Инструменталната агресия
в повечето случаи е хладнокръвна и предварително планирана.
При втория тип агресия – враждебната или още гневна и импулсивна агресия,
агресорът е мотивиран единствено от желанието си да причини вреда или страдание
на отсрещния. Враждебната агресия е емоционална и импулсивна, обикновено е
провокирана от силна и неприятна емоция като гняв например. Желанието за
причиняване на болка обикновено е краткосрочно и с разсейване на гнева намалява.
Една от най-известните класификации на агресията е тази на Арнолд Бъс,
който разглежда агресията в три основни дименсии: (1) физическа – вербална; (2)
активна – пасивна; (3) директна – индиректна.
Физическата агресия се свързва с извършване на физически действия, целящи
да наранят жертвата, докато вербалната се осъществява чрез обиди, клетви, заплахи и
други вербални изказвани, целящи да навредят на отсрещния.
С активната агресия се обозначава вреда, причинена от дадено действие
(физическо или словестно) от страна на агресора върху жертвата. За разлика от нея,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове агресия при децата

Проблемът за детската агресия е един от най-актуалните проблеми на съвременното общество...
Изпратен от:
Михаелина Лилова
на 2009-11-18
Добавен в:
Доклади
по Психология
Статистика:
462 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
471
·
29
·
11,138
·
725
·
4

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Магистърска програма по консултативна психология

10 мар 2008
·
443
·
11
·
1,544
·
278
·
1

Социалната компетентност, това са реалните възможности за едно ефективно социално функциониране..
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
179
·
5
·
766
·
211
·
1

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Изследване на лица с девиантно поведение

26 юни 2011
·
291
·
8
·
1,659
·
402
·
1

Сравнителна характеристика между нормални лица и лица с девиантно поведение чрез редица методики...
 

Психологическа установка (нагласа)

23 окт 2006
·
486
·
8
·
992
·
53

Материалът разглежда схващанията на Д.Н. Узнадзе за нагласата на личността.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
255
1
29.11.2013
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
530
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Видове агресия при децата

Материал № 400918, от 18 ное 2009
Свален: 462 пъти
Прегледан: 354 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,688
Брой символи: 14,406

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове агресия при децата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
48

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
392

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения