Големина на текста:
1.Понятие и дефиниция за терор и тероризъм.
Терора е социална категория има латински произход, която означава страх, ужас.
Тероризма е юридическа категория.За неговите дефиниции би трябвало да се приложи юридически методи.Съвременният тероризъм се разглежда
като транснационално явление, което налага необходимостта от възприемането на еднообразен, унифициран подход за неговото дефиниране. Във
връзка с това изследователите му единодушно сочат, че неговата дефиниция е триединство от следните елементи – цел, средства, обекти.
На лице трябва да е тежко престъпление, да има в действие мотивации с цел властова или политическа, която са всява страх.У нас някои престъпни
деяния дават предства за тероризма.Убийства на невинни хора на политически и бизнес персони; използване на незаконни орижия;.Страни които има
закон за тероризма –Русия, Израел.Най-чести обекти на тероризма са Американски, Английски, Руски, Израелски, Турски граждани.България също е
един от възможните обекти на тероризма- църквата Света Неделя 1925г. Е била взривена .Над Уокърби през 1987г. Е бил взривен самолет.Най-
тежкият инцидент е станал на 11 септември 2002г със самолети са направени 3 инцидента в сгради.Това дава началото на нова епоха за борба с
тероризма. Етимологичното значение на „тероризъм“ според „Речник на чуждите думи в българския език“ е: 1. Система от мерки за преследване,
насилие и физическо унищожаване на политически противник; 2. Управление, властване със заплахи, физическо насилие и убийство. Твърде
изчерпателен в това отношение е речникът на издателство „Дорси“ (Чикаго), в който са посочени четири определения: 1. Пропагандирано насилие,
насочено срещу случайно избрани граждани с цел да се предизвика изкуствено страх в обществото и по такъв начин да се засегнат правителствените
норми и политика; 2. Насилие срещу представители (политици, дипломати) на държавната власт от тези, които искат да я отхвърлят или сменят;
3. Скрита война на една държава срещу друга (държавен тероризъм – бел. Г.С.); 4. Действие на едно правителство, което, за да се задържи на власт,
въздейства върху случайни или подбрани граждани. Очевидно е, че „тероризъм“ е политически мотивирано насилие.
2.Мотивации за терористични инциденти.
Религиозни мотивации – тя се смята като най- честа мотивация ,пример за това са убитите 254 деца.
Друга мотивация е „изневери на мюсилманка” тя няма място сред живите.Друга мотивация е отмъщението.Нарочно се намират хора които
убийството е удоволствие ,така нар. Хора с психично отклонение.Целта на противодействието е да не се стига до терористичен акт, това става чрез
екстремизми – това е крайна идея за решаване на някакъв проблем.
1.Това са политически екстремизми. Ляво и Дясно орионтирани екстремизми.Ляво олиентир.екстрм. са –монархията, псевдонаучен-революционен
монархизъм.(Марксиските ядра във Франция) На много места в Европа бяха създадени такива екстремизми.Сепаратизъм
Дясно оринт.екстремизми – са фащизма.По някога те са по-апасни.Те могат да възникнат на базата на расизъм, на контра сепаратизъм, краен
национализъм.
Налице е стремеж към активизиране на идеологическите мотиви при извършване на терористичните актове. Мотивировката на съвременните
терористични организации е от етнонационалистическо, анархистично, религиозно или чисто политическо естество. Всички терористични
организации имат идеологическа обосновка и платформа, които ги различават една от друга и определят насочеността на действията им. Характерно
за техните идеологически платформи е, че са с крайно екстремистки и радикални схващания, целящи промяна на политическата система и публичната
власт в обществото, а от друга страна – допускащи използването на насилие при осъществяване на преследваните цели.
3.Екстремизми и форми на проявление.
Екстремизми изградени на религиозна основа.Тук става дума за отклонение на религиозните идеи.най-тежките инциденти на базата на тези
екстремизми е геажданската война.Гражданската в Китай, Русия;Селските войни в Европа.
Друфа форма на проявление са терористичните инциденти ,в основата на които стоят икономически интереси.Друга форма на екстремизми са
масовите безредици, най-често възниква на базата на такива екстремистки идей.Масовите безредици се извършват от млади хора от 16 до 30г. с
нормална психика, но на въздействие на алкохол и др.опияти.
Друга форма на екстремизъм са незаконни стачки/митинги.При законните стачки са посочени времето и мястото на дейсвие.Др.форма е вандализма –
унищожение на културно-исторически ценности.Основните проявления на тероризма могат условно да бъдат групирани по няколко критерия според:•
възможните цели, преследвани от терористите: физическо отстраняване на политически опоненти; формиране сред населението на страх от насилие;
терористични акции на „възмездие“; дестабилизиране дейността на държавната власт; нанасяне на икономически загуби; усложняване на
междуетническата, междуконфесионалната и/или международната обстановка; провокиране на военни конфликти; промяна на формата на
политическо управление;• мащабите на терористичната дейност: терористични актове срещу конкретни личности; терористични актове срещу
конкретни общности от населението (етнически, религиозни); масови убийства на невинни граждани; големомащабни актове на насилие срещу
човечеството; огромни разрушения;• способите, използвани от терористите: огнестрелно оръжие; взривове и палежи в големи населени места; ядрени
взривни устройства и радиоактивни вещества; биологично или химическо оръжие; унищожаване или отвличане на транспортни средства
(автомобили, самолети, плавателни съдове информационно психологическо въздействие; унищожаване или кражба на компютърно програмно
осигуряване, което може да доведе до нарушаване нормалната работа на жизненоважни процеси, управлявани чрез компютри (например в атомни
електроцентрали), или на важни държавни институции, а оттам и до непредсказуеми щети чрез т.нар. кибертероризъм.
10.Вътрешен и м/у народен тероризъм.
Терористичните инциденти се разделят на 2 групи:
-м/у народни терористични инциденти;
-вътрешни терористични инциденти.
Международните терористични инциденти се осъществяват м/у 2 или повече страни или 2 страна да подготви терористична атака към друга в 3
страна.2 страни да подготвят терор.атака на друга.”Алкайда’ се счита за най-опасната терористична групировка в международен мащаб.
Оперативната обстановка в България – след 1944г. Върлуват мощни престъпни групировки със всички признаци на тероризъм, те са премахнати в
средата на 65г.През 83г. Е убит турски консул в Бирга – това се взима за тероризъм.От тук нататък той се разраства.От 83г. До 88 се дига драстично –
това е възродителен процес на тероризма.Прави се опит за убийство на царя в същия ден е убит генерал от София.След това публично са обесени 3
човека симпатизанти на мюфтията считани за терористи.Това е последното публично законно убийство в Европа.• Вътрешни терористични
организации, които развиват дейност единствено на територията на страната, където е изградена тяхната структура. Типични представители са:
„Ирландска републиканска армия“, чиито действия са насочени към постигане на определена политическа цел – освобождаване на Ълстър от
Великобритания и присъединяването му към Ирландската република; ЕТА, която изявява претенции за независимост на четирите провинции на
баските (със столица Билбао) в северната част на Испания. Дейността на тази партия може да бъде категоризирана като етнонационалистически
вътрешен тероризъм.• Международни терористични организации, чиито актове на насилие са на територията на няколко държави, а не единствено в
тази, в която са възникнали и се намира основаната им структура. Схемата на дейността им е следната: подготовката на терористичния акт се
извършва на територията на една държава, а осъществяването му – на територията на друга. Разбира се, към международните терористични
организации спадат и тези, които имат свои подразделения (звена) на територията на няколко страни.
4.Предпочитани терористични операции.
Терористичните акции могат да бъдат диференцирани в две групи: според целта, преследвана от терористите при провеждането на конкретния
терористичен акт, и според обекта на терористичния акт.Според целта, преследвана от терористичните организации чрез реализацията на конкретен
терористичен акт, могат да бъдат разграничени три вида терористични операции:• Основни операции, чиято цел е постигане на политически
резултати чрез ликвидиране или отвличане на конкретни лица (предимно политически или обществени дейци), чрез всяване на страх сред
населението, чрез взривяване на сгради и пр.• Спомагателни операции, като целта в случая е снабдяване с оръжие и финансови средства. Осъществява
се основно чрез организиране на грабежи или чрез проникване в области, традиционно заети от организираната престъпност.• За освобождаване на
съмишленици, което се осъществява чрез пряко нападение на затвори, или чрез отвличане на лица, след което се поставят искания за освобождаването
на тези съмишленици.
5.Взривове и взривявания.
Според световната статистика най-разпространени са взривовете и взривяванията.
По 3 причини.Най-лесно за осъществяване;най-безопасни за изпълнителя;разнообразният ефект от взрива.Това са шегаджийските взривове които са последния писък на
модата – цистерните бомби.Също така това са самоделните взривове.Заводско приготвените взривове. V серийно произведени взривни вещества за военните също се използват
от терористите.Гранати,бомби,лимонки(наказателни и отбранителни).Др.са пластичните взривове,които трудно могат да бъдат разпознати,тъй като могат да имитират
различни материи.1 място в Чехия 2 място в България – по качество на производство.V тези многобройни вещества са само саоделните взривове се използват от бюджетните
терористични организации.По- добре организираните високо бюджетни организации използват пластични взривове, тъй като се детонират безопасно чрез дистанционно и чрез
будилник.Др. са чрез радио вълни (чрез мобилни телефони.- Последният писък на модата.Др. детонация можа да бъде – взрив който може да бъде възбуден.При палене на
кола,при отваряне на врата,при натискане на педала.Коли яко натъпкани със взрив на места където, често се събират персони и са обект на терористичен акт.Цистерните бомби
са със няколко тона взрив натъпкан във цистерна, при един такъв случай са били убити 7 българи.Обикновенно пластичните експлозиви се използват за камикадзета
Мръсната бомба по същество е една обикновенна бомба,взрив но целта и е да се разпръснат дребни радио активни частици.Получава се радиоактивно заръзяване на огромна
площ.
При взривяванията обаче трудно се откриват конкретните извършители. Може да се предположи, че взривяванията като тактика за провеждането на терористична дейност са в
резултат на известен страх от пряк сблъсък на терористите с органите за сигурност на съответната страна. Взривяванията могат да бъдат единични и масирани (през 80-те
години на ХХ век ЕТА в Испания взривява до 80 заряда на ден).Следва да се обърне особено внимание на самовзривяванията на терористи, което е в резултат на доведената до
съвършенство психологическа обработка на извършителите и техния краен фанатизъм. Терористите прибягват до самовзривяване, когато обектът е силно охраняван и
всякакви други способи за унищожаването му са невъзможни.
6.Причаквания и засади.
Причакванията са за много хора.Засадите са за отделни личности най-вече за песони.За целта се следят обекта или обектите.С какво кога се
придвижват .Най-често се използва оръжие с оптичен мерник от голямо разстояние за да може навреме да избяга и да гарантира 100% своята
сигурност.Премиера на Израел е бил убит по време на парад.У нас такъв терористичен инцидент няма от тип- причакване или засада на политическа
персона.Но съществуват такива инциденти на други личности у нас.• Засада. Провежда се спрямо подвижни обекти (най често лица в автомобил). В
случая се формира група най-малко от пет души, като двама-трима стрелят по обекта, двама-трима прикриват групата и осигуряват нейното оттегляне.
Класически пример за засада и отвличане е случаят с министър-председателя на Италия Алдо Моро, където участват около шестдесет терористи от
„Червените бригади“. Формирани са следните групи: група за нападение от шест души, от които двама в автомобил, движещ се пред колата на Алдо
Моро, и четирима в засада на мястото на провеждането на нападението; група за поддръжка от дванадесет души (изолиране на района, осигуряване на
транспорт за изтегляне и пр.). Останалите изпълняват спомагателни функции. Цялата операция продължава 23 секунди, при което охраната на Алдо
Моро няма възможност да реагира и е ликвидирана.
7.Вземане на заложници.
При такива случаи се предприемат увладяване на транспортни ,жилища, сгради.Никой не се допуска до мястото да влиза и излиза.Пример за вземане
на заложници е театъра в Русия; Град Лимо 1987г.Най-важната задача на терористите е да опазят живота на заложниците.Случай в България е вземане
на 2 деца в „Златни пясъци”
Атакуване и временно овладяване на сгради или превозни средства. Практикува се в случаи, при които целите не могат да бъдат постигнати по друг
начин. Обикновено се отвличат лица, намиращи се в тези сгради или превозни средства, след което се поставят конкретни искания за тяхната размяна
(пари, възможност за напускане на страната, освобождаване на съмишленици и пр.). Много често обаче такива лица могат да бъдат „съдени“ за
деяния, извършени от тях против съответната терористична организация. При подобна тактика терористите формират група от 8–10 души, които
щурмуват обекта (сградата или превозното средство), и почти толкова голяма група, която има спомагателни (подсигуряващи) функции. Типичен
пример за временно овладяване на сгради и задържане като заложници на намиращите се там хора е инцидентът в Москва на 23 октомври 2002 г.,
когато чеченски терористи завладяха един от най-големите културни домове в руската столица и задържаха като заложници около 700 души.
Терористите заплашиха, че ще взривят цялата сграда, което наложи руските служби за сигурност да я атакуват и да ги ликвидират. Инцидентът
продължи няколко дни. За отбелязване в случая е, че този терористичен акт чеченските терористи проведоха в навечерието на организиран от тях в
Дания световен чеченски конгрес. Според нас целта им е била да покажат на света, че са равностойни противници на централната руска власт и тя
трябва да се съобразява с исканията им.
8.Използване на средства за масово унищежение.
1 част от тях са много мрачни а 2 част освен това са и много чести.
1 вид – Използване на радиоактивни вещества и средства;
2 вид – химическите и индустриалните отрови.Опасни нервно- паралитични газове.Пример – В Токио: Оклахома;Италиа
3 вид – Биологични бойно отровни вещества и паталогични зарази предизвикващи епидемии.Чрез оръжия за масово поразяване и най-вече чрез
използването на биологично оръжие. Това е изключително опасно и може да се нарече супертероризъм. Само ще подчертаем, че е необходимо
активно да се оценява действителната или потенциалната заплаха за използване на оръжие за масово поразяване (най-вече биологично и химическо)
чрез активизиране на усилията за придобиване на навременна и актуална разузнавателна информация.Ядреният тероризъм е опасност, включително и
за Балканския полуостров, а нашето предположение за използването на мощни взривни устройства с ядрено делими вещества се потвърждава от
данните за задържани в нашия регион ядрени контрабандисти – те не пренасят готови ядрени бомби, а ядрени вещества. Данните сочат, че за периода
1992–1995 г. са задържани 1288 ядрени контрабандисти, сред които 9 гръцки, 29 югославски и 19 турски граждани. Тези данни дават основание да се
предположи с известна степен на вероятност, че на Балканския полуостров съществуват реални предпоставки за развитие и разширяване на ядрения
тероризъм.Поради редица предимства на биологичното оръжие терористичните организации все по-често прибягват и ще прибягват до неговото
използване за провеждане на своите акции. Това е една от най-ярко очертаващите се нови тенденции в съвременния тероризъм.
Под биологично оръжие следва да се разбират микроорганизми, техните продукти и средствата, които се използват за умишлено и злонамерено
заразяване на хора и животни.
9.Предумишлено предизвикване на крупни катастрофи и аварии.
Най-често са срещани сред критичната инфраструктура.Избират се стратегически обекти,които могът да бъдат причина за гибелта на много
хора.Сградата АЕЦ, Кослудуй,Стената в Кърджали.Друга група обекти „особено важни” са изкраване от строя аеро гари,гари пристанища.
Друга група обекти са електро и водо снабдяването.
Най-зловещото в дейността на съвременния тероризъм – загиват стотици, дори хиляди невинни граждани само затова, че са жители (или живеят в
момента) на страна, срещу която терористичните организации насочват ударите си. Показателен в това отношение е кървавият 11 септември 2001 г. в
Съединените щати, когато са атакувани с отвлечени от терористите пътнически самолети големи сгради и загиват хиляди невинни
Близкият изток. В Ливан в края на 70-те и началото на 80-те години почти всекидневно терористи предприемат взривявания на автомобили по
улиците на Бейрут и други големи градове, както и на мощни взривни устройства в големи обществени сгради с много хора. В резултат загиват
стотици граждани, нямащи никакво отношение към идеите и целите на терористите. Подобна е тактиката на редица терористични организации през
последните години на ХХ и началото на ХХI век. В Алжир на 22 май 1998 г. в резултат на взривени мощни устройства на пазар в покрайнините на
столицата загиват шестнадесет, а са ранени повече от шестдесет невинни граждани.Продължението е на 9 юли 1998 г., когато на голям пазар в самата
столица на Алжир при взрив загиват десет души, а други двадесет и един са ранени. На 3 декември с.г. при подобни обстоятелства загиват
четиринадесет, а са ранени двадесет и трима души, случайно намиращи се в района на терористичния акт. Прилагайки тактиката на случайните
жертви, терористите често взривяват или обстрелват от разстояние автобуси – на 20 юли и на 21 ноември 1998 г. при такива акции загиват повече от
шестдесет невинни. Подобна е тактиката, използвана от терористични организации не само в Алжир, но и в други държави от Близкия изток,
включително и Израел.
14.Национална сигурност и тероризъм(лична, семейна, фирмена, учрежденска и национална сигурност)
Лична сигурност – осъзнати защитни и религиозни интереси и лични потребности – Живота, здравето и семейството.
Семейна сигурност – защитни и реализируеми семейни интереси.
Фирмена сигурност – осъзнати реализируеми защитими фирми , интереси.Това са защита на сигурността на фирмата ,на живото по основно и тяхното
здраве.
Нащионална сигурност – е защитими и реализируеми нац.интереси и потребности.Това са живота и здравето на гражданите и тяхното имущество,
сигурност и безопастност.На 16 април 1925 г. в София е осъществен мащабен, добре замислен и организиран терористичен акт в църквата „Света
Неделя“, където загиват около 160 души. Извършители са група представители на ултралевите във Военната организация на БКП. Два дни преди това,
на 14 април, те убиват генерал о.з. Константин Георгиев, като целта им е да осъществят замисления терористичен акт при неговото опело в „Света
Неделя“, очаквайки там да присъстват министрите от кабинета на Цанков и цар Борис III. Царят обаче закъснява и взривът го сварва на път към
църквата. След терористичния акт управляващите предприемат кървава разправа с извършителите и привържениците на БКП.
12.Международно сътрудничество за борба с тероризма.Систематизирайки съществуващата международна практика, регламентираща координирането на мерките за борба с
международния тероризъм, трябва да се отбележи, че в основата є са залегнали редица универсални международни документи: Конвенция за откритото море (1958 г.),
Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършени на борда на въздухоплавателни средства (1963 г.), Конвенция за борба с незаконните актове, насочени
против безопасността на гражданската авиация (1971 г.), Конвенция за предотвратяване и наказване на престъпления срещу лица, ползващи се с международна защита, в това
число и дипломатически агенти (1973 г.), Конвенция за борба срещу вземането на заложници (1979 г.), Конвенция за физическа защита на ядрените материали (1980 г.),
Конвенция за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на морските съдове (1988 г.), Заключителен документ на Виенската среща от 19 януари
1989 г. (чл. 8–10 третира борбата с тероризма), Протокол за сътрудничество в борбата с наркотрафика, незаконната търговия с оръжие и с тероризма (8 юни 1989 г., Белград),
Протокол за сътрудничество с цел своевременно предотвратяване актовете на морски тероризъм (август 1989 г., Атина), Конвенция за борба с бомбения тероризъм (1997 г.),
Конвенция за борба срещу финансирането на тероризма (1999 г.).
Конвенциите се приемат и на регионално равнище:Арабска конв. За борба с тероризма;Ислямска конв. За борба с тероризма:Конвенция на Американските
държави;Европейската конвенция.Единствено конвенцията на Южноазиадските държави за сътрудничество против тероризма.
М/у народни фактори за борба с тероризма.
Фацтор1 –организиране на обединени нации- важен орган –съвета за сигурност –за ползване на международния мир.
Конвенции в които България е страна:
-за борба с бомбен тероризъм;
-за защита на ядрени материали;
-за борба срещу вземане на заложнице;
-за предотвратяване и наказване на виновни лица с имунитет
-за преследване на незаконни актове.
Фактор2 –Северно-Атлантически пакт
Фактор3 – Европейски съюз-Най-важния фактор,наддържавен(Интерпол,Европол)
13.Национален механизъм за противодействие на тероризма.
Той се състои от общонационални и специални механизми.
1.Общонационалният механизъм е пакет от документи.
1 докум.-Конв. За мационална сигурност- Израборване на експерти и учени.Той геополитически въпроси;Очертаване на тенденции.Отчитане на
държавната обстановка.
2докум.Прогнози за състоянието на сигурността в кратко,средно и дългосрочно планиране.Това е една аналитична дейност,която се извършва от
компетентните органи в тази област.
А)Административно правен маханизъм-Юридически механизъм.В него са записани правата и отговорностите на гражданите.
Б)Разузнавателно-аналитичен механизъм-При използването му се извършва 80% работи за противодействието на тероризма.
1 ЕТАП-придобиване на информация-обръщане на внимание на източниците на информация.Източниците са Явни и Открити;Секретни и оперативни
източници.
Секретните са законно тайни източници.Конспиративните са незаконно тайни източници.
2 ЕТАП-Оценка и систематизация на информацията;Оценява се 2 критерия:Достоверност и достатъчно основания
3 ЕТАП-Използване на информация за разузнавателни и контраразузнавателни операции.
4 ЕТАП-Предоставяне на информация.Предоставяне на отговорна информация ,коята дава важни сведения.
5 ЕТАП-Обмяна на информация в национален и м/у народен мащаб.
6 ЕТАП- Разпространението на информация.Той формира общественото поведение.(медиите)
19.Общонационални фактори за борба с тероризма.
Народното събрание.Министерския съвет.Той има целия ресурс от финанси, кадри за терористично противодействие;Съдебната власт и прокуратурата;Ролята и факторите на
президента-качеството му на главнокомандващ на важните сили.Неговото право на”вето” върху законодателството.Той има „квота”в конституционния съд във банкерските
среди.
Закон за Министерството на вътрешните работи на Република България (ДВ, бр. 122 от 1997 г.) компетентни да противодействат на тероризма в различните му форми са
няколко служби: Национална служба „Сигурност“ (чл. 46, ал. 1, т. 10), Национална служба „Борба с организираната престъпност“ (чл. 90, ал. 1), Национална служба
„Жандармерия“ (чл. 104, ал. 1), Специализиран отряд за борба с тероризма (чл. 156 и 157, ал. 1). Наличието на няколко компетентни служби за борба с тероризма изисква
прецизно координиране на техните действия.
българския Наказателен кодекс е видно, че най-голям дял от използваните наказателноправни норми в борбата срещу тероризма заемат съставите, регламентиращи
извършването на терористични актове по отношение на транспортни средства – най-вече въздухоплавателни. Тази материя е визирана в раздел II – Престъпления по
транспорта и съобщенията, и по-конкретно чл. 341а и 341б. В тях законодателят предвижда над десет различни хипотези на въздушен тероризъм. Член 341а разглежда случаи
на повреда (или застрашаване от повреда) на въздухоплавателно средство, докато текстът на чл. 341б визира различни случаи на завладяване на въздухоплавателно средство,
намиращо се на земята или в полет, както и установяване на контрол над това средство. Според нас обаче, анализирайки посочените текстове от Наказателния кодекс през
призмата на разглежданата проблематика, е необходимо да подчертаем, че хипотезите, визирани в тях, биха могли да бъдат квалифицирани като терористична дейност само в
случай, че се докаже политическа мотивировка (цел) на извършителите. В противен случай деянията следва да се категоризират като криминални престъпления, но не и като
терористична дейност в смисъла, в който тя е възприета от изследователите на тероризма. Именно в тази преследвана политическа цел е юридическото съдържание на термина
„терористична дейност“. Целта и специалните мотиви, които са подтикнали извършителя да действа, са качествената юридическа характеристика (отлика) на тероризма от
всяко друго престъпление
20.Специални фактори за борба с тероризма.
среща е проведена в Москва (в края на октомври 1999 г.), където ръководителите на силовите ведомства на Г-7 и Русия доразвиват идеята за създаване
на международен антитерористичен орган.Важен документ, регламентиращ основните принципи в борбата с международния тероризъм, е
Резолюция № 1269 от 19 октомври 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН. В нея единодушно се осъждат актове, методи и похвати на тероризъм като
криминални и неоправдани, независимо от тяхната мотивация, форми на проявление, от кого са извършени, особено тези, които биха могли да
представляват заплаха за международния мир и сигурност.Изключително ценни за антитерористичната борба международни нормативни документи
според нас са Решението на Съвета на Европа от 3 декември 1998 г., което предоставя правомощия на Европол да се бори с извършени или
предстоящи престъпления, като част от терористичните действия, насочени срещу живота на гражданите, законодателството, личната свобода и
собствеността; Обединени действия, приети от Съвета на Европа на 15 октомври 1996 г., регламентиращи създаването и функционирането на
Дирекция със специализирани контратерористични компетенции, умения и експертизи, както и правомощия да координира антитерористичните
действия на страните, членки на Европейския съюз; Обединени действия 98/428/JHA от 29 юни 1998 г., регламентиращи създаването на Европейска
съдебна мрежа, която да поеме отговорността за борбата с тероризма; Препоръка на Съвета на Европа от 9 декември 1999 г. за сътрудничество в
борбата срещу финансирането на тероризма.
30.Противодействие на организираната престъпност.
Организираната престъпност е икономическо явление,чиято цел е добиване набързи,лесни и големи количества пари, в резултат от система от
престъпни деяния.
Това са Мафията.Организираната престъпност е групова престъпност и поддържа връзка с официални органи и има висока степен на
професионализъм и организираност.Груповата престъпност се състои повече от 3ма души.
Пример:незаконен износ на оръжия –това е доказателство че организираната престъпност има връзка с официални власти,тъй като съществъва
митнически,паспотрно-визов контрол.Професионализма на ОП се характеризира като професионален престъпник,който има 3 хар.черти-Престъпната
система е част от живота му,престъпленията да му носят солидни доходи,
15.Национална стратегия за сигурност.
В най-общ план стратегията е съвкупност от способи, които изискват очертаването на далечни и дълготрайни цели. Стратегията означава широк мащаб на тези цели и на
съответстващите действия, а понятието „стратегически план“ включва не само собствените действия, но и тези на партньорите и противниците. По този начин в разбирането за
стратегия е заложен елемент на глобализация, висше обобщение, прилагано не само спрямо замислите, но и спрямо мерките, които следват тези замисли. Стратегията
формулира най-общите задачи за продължителен времеви отрязък, определя основните направления на дейност, набелязва плана за разположение на силите и пътищата,
начините за постигане на единната крайна цел.Българската антитерористична стратегия ще има малко по-други измерения на политическите, икономическите и военните
аспекти, но все пак те следва да се проявят в нея. И така, философията на националната ни антитерористична стратегия е необходимо да започне с дефиниране на основните є
направления:• Ранно сигнализиране, т.е. очертаване тенденциите на заплаха за извършване на терористична дейност на територията на България или подготовка на такава
дейност, чиято реализация е замислена да бъде осъществена на територията на друга държава.• Недопускане изграждането на терористични организации на наша територия и
извършването от тях на терористична дейност у нас и в други държави (има се предвид подготовката на терористични актове, чиято реализация е замислена да бъде
осъществена на територията на друга държава).• Действия на държавните институции в кризисни ситуации, предизвикани от извършването на терористични актове с цел
минимализиране проявяването на синдрома на последиците от насилието.• Прецизиране компетенциите на службите, призвани да противодействат на терористичната дейност,
и очертаване рамките на координацията и взаимодействието между тях.В национален план в българската антитерористична стратегия следва да се отчитат няколко
изключително важни условия:• преди всичко предупредителен характер;• активност;• съобразяване на националната ни антитерористична стратегия с международното
законодателство, регламентиращо борбата с тероризма;• съответствие между задачите, правомощията и ресурсното осигуряване на компетентните да противодействат на
тероризма държавни и неправителствени звена;• вариативност на антитерористичната стратегия, т.е. наличие на различни модели на антитерористична дейност, насочени към
недопускане на терористични актове или смекчаване на последиците от вече извършен терористичен акт;• съгласуваност на действията с международни и регионални
антитерористични структури, както и между компетентните национални държавни и неправителствени звена (включително и средствата за масово осведомяване) в рамките на
България;• прецизна диференциация на функциите и задачите на антитерористичните звена в нормална и извънредна (при извършен терористичен акт) обстановка.
18.Разузнавателно противодействие на тероризма.
Основните задачи на ФБР (водеща служба в борбата с тероризма на територията на САЩ) и ЦРУ (водеща служба в борбата с тероризма извън територията на страната), както
и на други разузнавателни служби, включени в Разузнавателната общност на Съединените щати, са оперативно наблюдение на обстановката, свързана с тероризма, в страната,
региона и света; агентурна работа срещу терористичните организации (най-вече осъществяване на агентурно проникване в техните структури); информационно-аналитична
дейност; усъвършенстване на техническите средства, прилагани в антитерористичната борба. Водещата задача на антитерористичното звено в Съединените щати е ранното
предизвестяване за опасност от извършване на терористичен акт, въпреки че събитията от 11 септември 2001 г. доказаха трудността, но според нас не и невъзможността, да се
прогнозират подобни действия.Друга водеща в борбата с тероризма разузнавателна служба е израелската МОСАД. В основата на нейната тактика е залегнало схващането за
нанасянето на превантивни удари срещу терористите, но и ответни атаки след извършен терористичен акт. МОСАД организира прецизно антитерористичната си дейност на
базата на актуална и достоверна разузнавателна информация, придобита чрез нейната агентура, проникнала в някои терористични организации. Не са чужди на израелските
специални служби и активните мероприятия, насочени към нарушаване на вътрешноструктурните връзки в терористичните организации, което МОСАД осъществява най-вече
чрез агентурата си в тях.
Повечето държави смятат, че най-ефективно се противодейства на тероризма чрез формирането и функционирането на специални служби, прилагащи в дейността си чисто
разузнавателни и контраразузнавателни методи, средства и способи. В Европа първа до този извод стига Великобритания още през 1941 г., създавайки специална служба за
борба с тероризма, наречена SAS. Тя е елитна, високопрофесионална антитерористична структура, включваща оперативно звено, със задача да придобива информация и да
провежда активни мероприятия срещу терористични организации, както и звено за антитерористични операции
25.Фирмена сигурност и контратероризъм.
съществуващата политическа обстановка на Балканския полуостров и в световен мащаб, обекти (лица и/или сгради), охранявани от частни или
общински фирми, също могат да бъдат обект на терористични актове.
При съвременните условия много от големите обществени сгради (болници, институти, висши училища и др.) се охраняват от недържавни (частни
или общински) служби за сигурност и охранителни фирми. Следователно те носят пълната отговорност за безопасността и защитата им, включително
и срещу терористични актове. Следва изводът, че недържавни служби за сигурност и охранителни фирми също са съпричастни към мероприятията,
провеждани за противодействие на тероризма. От друга страна, такива фирми, макар и по рядко, поемат охраната на лица, които, въпреки че може да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Mira99846 написа на 12 сеп 2011 ОТГОВОРИ
студент на 32 години
Последно сваляне: на 18 сеп 2011
 
Подобни материали
 

Духовни аспекти на националната сигурност

19 ное 2008
·
249
·
11
·
1,278
·
177

Темата представлява разработка върху съвременните проблеми свързани с културно-историческото наследство и националната сигурност. Въпросът е разгледан от гледна точка на духовните аспекти на социалната сигурност в Р. България.
 

Полицейско разузнаване


Лекции по полицейско разузнаване изучавани в Колеж по икономика и администрация гр. Пловдив специалност ППООР...
 

Охрана на обществения ред


Изисквания за сигурност на спортните обекти- Организаторите на спортни прояви са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки , гарантиращи сигурността при провеждането на спортни прояви. Те си взаимодействат с държавни и общински органи с цел...
 

Борба с тероризма


Съгласно чл. 129 от раздел VII на ППЗМВР, Национално звено "Европол" е създадено в рамките на структурата на Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" - Национална служба "Полиция" - МВР...
 

Разузнавателна защита на конституционния ред - Борбата с тероризма


Тероризмът като форма на противопоставяне и борба има дълга история. В зависимост от това кой извършва – господстващият в обществените отношения или противопоставящият се на определено господство, терористичните действия могат...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
194
1
28.11.2011
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
82
1
3 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Противодействие на тероризма

Материал № 400789, от 18 ное 2009
Свален: 1,308 пъти
Прегледан: 1,390 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 3,588
Брой символи: 32,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Противодействие на тероризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения