Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
ХАРТА ЗА УЧАСТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЖИВОТА НА ОБЩИНИТЕ И РЕГИОНИТЕ
Увод
Ангажираността на младите хора в общинските дела им позволява да участват пълноценно в живота на
тяхната община или регион, а не да съществуват в неговата периферия. Тази ангажираност е израз на
желанието им да живеят заедно на своята улица, квартал, община или регион и да имат активна роля в
социалните промени. Социалната интеграция на младите хора ще им помогне да се справят с
противоречивите тенденции в съвременното общество: от една страна анонимност и затваряне в себе си, а от
друга - липса на обществен дух и желание да се променят нещата. Хартата не изчерпва всички мерки,
позволяващи на младите хора да живеят заедно в по-добра хармония. Тя представя само определени насоки
в улесняването на младите хора за участието им във вземането на засягащи ги решения. Така, чрез
обсъждане на проблемите и предприемане на действия съвместно с младите хора, а не просто за тях,
представителите на местните и регионални власти ще им помогнат не само да се изправят на крака и да
помислят по-трезво за всекидневието си, но и да станат пълноценни граждани на своята община или регион.
Резюме на принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и
регионите
Част I (член 1 - 33)
За да насърчат участието на младите хора в живота на общината/региона, общините и регионите приемат да
осъществяват следните видове политика:
-Политика за свободното време и социално-културната дейност (член 3 - 7);
-Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора (член
12 - 15);
-Жилищна политика (член 12 - 15);
-Образователна политика за насърчаване на участието на младите хора в живота на общините и
регионите (член 6 - 18);
-Политика за мобилността на младите хора като средство за постигане на по-добър регионален и
икономически баланс в Европа (член 19);
-Политика за социална и здравна защита (член 20 - 23);
-Програма за изграждане на информационни центрове и бази данни, обслужващи младите хора (член 24);
-Политика за създаване на равнопоставеност на двата пола сред младите хора (член 25 - 28);
-Специфична политика за селските райони (член 29);
-Специфична политика в областта на културата (член 30);
-Екологична политика (член 31 - 33).
Част II (член 34 - 42)
Общините и регионите приемат да оптимизират институционалните условия, касаещи участието на младите
хора в процесите на вземане на решения и дебатите, които ги засягат:
-Младежки представители в органите на местната/регионалната власт (член 37);
-Създаване на структура за съвместно управление на проекти (член 38 - 41);
-Създаване на структура за консултации (член 42).
Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
Част I
Видове политика
1. Убедени, че участието на младите хора в живота на общината/региона е част от общата рамка на една
цялостна политика, местните и регионални власти приемат, съгласно принципите на тази харта, да
внедряват различни форми на участие, след консултации с младите хора и техни представители.
2. Принципите на тази харта и различните форми на участие се прилагат към всички млади хора без оглед на
тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.
Политика за свободното време и социално-културната дейност
3. Общините и регионите приемат да установяват политика в полза на организираните социално-културни
дейности - младежки асоциации и организации, младежки групи и центрове - които наред със семейството,
училището или работата, са:
а. един от стълбовете на социалната сплотеност и единство в общината или региона;
б. оптимална възможност за младежко участие и прокарване на младежка политика в областта на спорта,
културата, занаятите, търговията, музикалното и изобразително изкуство, театъра и другите изкуства, а
също така и в областта на социалните промени.
4. С оглед на стремежите на младите хора и техните възможности в разработването на микро-проекти и
внедряването на местни схеми, общините и регионите се ангажират да насърчават развитието на различни
структури на сдружаване, каквито са младежките центрове и групи, организирани от самите млади хора.
5. Местните и регионалните власти приемат да насърчават развитието на онези младежки организации,
които в резултат на своята нестабилност са далеч от живота на обществото.
6. За да бъде развита мрежа от местни и регионални младежки организации, местните и регионални власти
приемат чрез подходящи мерки да подкрепят младежките организации и особено тези, които се занимават с
обучението на лидери на младежки клубове и организации, както и на млади социални работници, които
играят съществена роля на местно и регионално ниво.
7. Местните и регионални власти приемат, ако действащото в момента местно и регионално законодателство
им позволява, да осигурят възможност на младите хора над 16 години да вземат активно участие в органите
на легалните младежки организации.
Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора
8. Местните и регионални власти приемат да внедряват или способстват за внедряването на програми за
трудова заетост на икономическо и социално ниво с всички подходящи средства, с които разполагат, и по
този начин да се борят с един от факторите, допринасящ за социалната пасивност на младите хора.
9. С оглед на въвеждането на конкретна договорна политика в областта на младежката трудова заетост,
общините и регионите приемат да установяват или подобряват комуникационните структури между бизнес
общността, образователните институции и представителните на местните и регионални младежки
асоциации.
10. Те също така приемат за свое задължение предприемането на последващи стъпки за насърчаване на
трудовата заетост на младите хора най-вече в следните области:
а. близко сътрудничество с училищата и професионалните образователни институции в борбата срещу
слабите резултати в образованието;
б. изграждане на местни центрове за оказване на специална помощ на млади хора, които срещат сериозни
проблеми при намирането на работа поради липса на необходима квалификация или поради затруднения от
социално или семейно естество;
в. насърчаване на млади хора, които планират да започнат малък бизнес или кооперация, чрез осигуряване
на помещения, оборудване, финансови и търговски консултации;
г. подкрепяне дейността на младежките организации и асоциации и клубове, които са важен елемент от
социалната обстановка на местно ниво, и особено тези, които се занимават с проблемите на младите хора в
неравностойно положение, посредством договорно установена помощ и данъчни облекчения, както и чрез
обучение и оборудване;
д. подкрепяне на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд като алтернативно средство
за социална интеграция на безработните, обогатяване на образователните програми за безработни и
активните форми за участие на младите хора в заобикалящата ги местна и регионална среда.
11. Във връзка с изграждането на Обединена Европа общините и регионите декларират своята подкрепа за
онези асоциации или групи, които работят за мобилността на младите хора чрез разработване на проекти за
обмен на млади работници или студенти и изграждане на мрежи за обмен, които да са им в помощ.
Политика за опазване на околната среда и строителството
12. Съвместно с представители на младежките организации общините и регионите приемат да създадат
условия за развиването на политика за опазване на градската околна среда, основана на интегриран и по-
малко фрагментарен подход, благодарение на който жилищата, местата за отдих, магазините, спирките,
училищата, площадките за игра и дори работните места да са близко едни до други.
13. При организиране на градските системи за транспорт общините и другите нива на местна власт трябва да
изработват механизми, които да позволяват на младите хора да участват в този процес. Такъв един
механизъм трябва да създава условия на равнопоставеност на гореспоменатото комуникационно ниво.
14. Местните и регионални власти приемат да изпълняват такава строителна и жилищна политика, която да
изисква ангажираността на младите хора към дискусиите на местни и регионални служители на изборна
длъжност, специалисти от екипа за икономическо развитие, лидери на асоциации и архитекти.
15. В близко сътрудничество с младежките организации, асоциациите на собствениците и наемателите,
агенциите за социално-жилищно настаняване и социалните работници, местните власти приемат да
насърчават развитието на нови или в рамките на вече съществуващите структури:
а. местни информационни центрове за жилищно настаняване на младите хора. Целта на тези центрове е:
- да осигуряват цялостна информация за възможностите за такова настаняване в зависимост от
индивидуалните ресурси и изисквания;
- да осигуряват цялата необходима информация по отношение на новото законодателство и правата и
отговорностите, произтичащи от него;
- да помагат за жилищното настаняване на млади хора със социални и семейни проблеми;
б. местни гаранционни фондове в подкрепа на младите хора, които искат да се сдобият с жилище.
Образователна политика за насърчаване участието на младите хора в живота на общините и
регионите
16. Местните и регионални власти се задължават в рамките на своята компетентност да приемат училищни
програми, които да насърчават образованието в областта на човешките права и да окуражават младите хора
да вземат пълноценно участие в училищния живот и в свързаните с него дейности, като извънучилищните
форми и обмена на ученици (студенти).
17. Общините и регионите тържествено обещават да насърчават и да подкрепят финансово училищни
проекти, целящи интегрирането на младите хора в живота на общините чрез:
а. оказване на подкрепа в областта на средствата за масова информация за развиване способностите на
младите хора да се изразяват и общуват;
б. насърчаване на младежкото участие в училищните структури за приобщаването им към демократичните
практики;
в. подпомагане на обмена на млади хора и многонационалните контакти между тях и училищата в
европейските общини, за да могат да бъдат подготвени за живот в едно общество на разнородни култури.
18. Местните и регионални власти, от чиято компетентност е формирането на учебните и образователни
програми, приемат за членове на консултативните органи в областта на учебните програми и
образователните дейности да бъдат привлечени млади хора, като ги окуражават да изказват своето мнение.
Политика за използване мобилността на младите хора като инструмент за постигане на по-добър
регионален и икономически баланс в Европа
19.Местните и регионални власти са убедени, че политиката им по отношение на младежта, и особено тази,
свързана с международния младежки обмен, може да играе важна роля за насърчаването на балансирано
икономическо развитие в Европа:
а. Местните и регионални власти в региони с нисък ръст на приходите, висока степен на безработица или
други признаци на структурни проблеми, са убедени в необходимостта от активни усилия за насърчаване на
училищата и младите хора в тези региони да участват в международните междуучилищни побратимявания,
междуучилищния културен обмен и различни европейски мрежи като мрежата NEJ. Местните и регионални
власти са също така готови да подкрепят финансово тази форма на обмен, защото считат, че от
стратегическо значение за регионалното развитие и бъдещото интегриране на Европа е да бъде дадена на
младите хора отрано възможност да придобият международен опит. При наличието на такава политика
местните и регионални власти ще се стремят да създадат максимална възможност за младите хора да
работят в компании с достъп до международни пазари;
б. Местните и регионални власти в успешно развиващите се икономически региони също активно подкрепят
техните училища и младежи да участват в международното побратимяване, културния обмен и
европейските мрежи. Тези власти са готови да окажат финансова помощ на тази форма на обмен, особено на
райони с по-нисък икономически стандарт, на отдалечени райони и на региони, които се различават в
езиково и културно отношение от техните.
Политика за социална и здравна защита
20. С цел да насърчат подготовката и прилагането на проекти, инициирани от млади хора, съобразени както
с развитието на здравната доктрина, така и с динамиката на съвременния живот, местните и регионални
власти се ангажират да създават и развиват система от институции за консултации между младежките
организации, техни избрани представители и всички социални и професионални групи, загрижени за
подобряване на здравеопазването.
21. Изправени пред проблема със злоупотребата с наркотици и алкохол сред младежите, местните и
регионални власти, заедно с представители на младежките организации, въвеждат, развиват и попу-
ляризират местни информационни и консултантски центрове в помощ на засегнатите от този проблем млади
хора, а също и специализирани програми за обучаване на млади социални работници, доброволци и лидери
на организации, занимаващи се с разработването на профилактични и рехабилитационни стратегии в тази
област.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Участието на младите хора в живота на общините и регионите

Ангажираността на младите хора в общинските дела им позволява да участват пълноценно в живота на тяхната община или регион, а не да съществуват в неговата периферия...
Изпратен от:
KoceFenka
на 2009-11-18
Добавен в:
Анализи
по Икономика
Статистика:
27 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Информационни и комуникационни канали.
добавена от vanesa.kircheva 18.04.2015
0
6
проучване на предлаганите спедиторските услуги в регоина
добавена от krasimir.krastev.73 07.09.2013
0
5
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
20
1
2 мин
08.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Участието на младите хора в живота на общините и регионите

Материал № 400487, от 18 ное 2009
Свален: 27 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 2,168
Брой символи: 18,862

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Участието на младите хора в живота на общините  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала