Големина на текста:
Държавата – Любомир Владикин
Общо учение за държавата
Йохан Каспър Блумшвиг – общност от хора които във формата на управление и
управляване са обединени в определена територия в една нравствено органична
личност – психологическия елемент на принадлежност към тази държава – идеята за
организация в това общество. Идеята за личността приравнява държавата на останалите
физически и юридически лица. Леон Дюги разглежда държавата от социологическо
гледище – една човешка група установена върху определена територия, където по-
силните налагат волята си на по-слабите
Определения на Юридическата школа – държавата е юридическо олицетворение на
една нация постигнато чрез политическото, стопанското и правното обединение на
националните елементи с цел да се създаде едно гражданско управление. Държавата е
самото общество – носител на узаконената и дисциплинирана принудителна власт.
Държавата е правов ред. Множество от хора уседнало на ограничена част от земната
повърхност снабдено с първична управителна власт (учредителна власт) и чрез тази
власт свързано в едно цяло. Николай Алексеев допълва историческия елемент в
обществото – държавата е преди всичко едно историческо общество живеещо в
уседнало или скитническо състояние върху известна част от земята притежаващо
някаква властническа организация и противопоставящо себе си на другите подобни
исторически общества
1.Олицетворение на човешка общност – държавата е едно организирано общество
2.Пространствено ограничен характер. Към територията спадат и водни пространства
3.Организиран характер – свързва се винаги с властта, която има принудителен
характер. Организираността на държавата, свободата на лицата, но същевременно
подчиняването им на волята на обществото изразена чрез институциите на държавата
се реализира чрез правото, властта се ограничава до публичната; властнически
волеизявления пораждащи последици не само в правната сфера на определени лица, а
чрез тези волеизявление се влияе върху обществото като цяло. Така изпъкват
конститутивните елементи на държавата територията, населението, властта
подчинена на правовия ред. Държавата има няколко равнища на проявление:
1субстанциално – територия и население 2атрибутивно отношенията между
гражданите и техните организации (обществените отношения) 3институционално –
държавата е система от органи, които опосредстват обществените отношения. В
зависимост от тези равнища се наблюдават и различни форми на държавата.
Държавното устройство показва дали на територията й съществуват автономни
образувания. В зависимост от това се наблюдават различни форми на държавно
устройство унитарна и федеративна. При единната държава не се допуска
образуването на независими самоуправляващи се територии. Наблюдават се междинни
форми на държавно устройство – конфедерация и уния При конфедерацията връзките
между отделните части са по-слаби – участват в МО поотделно, регулират вътрешните
си работи. Конфедерацията е преходна форма на обединени институции за обща
външна политика, обща отбрана, общи финансови институции. Конфедерацията е съюз
от държави, а федерацията е съюзна държава. В първия случай не се акцентира върху
образуването на нова държава, а при федерацията се акцентира върху образуването на
нова суверенна единица. Връзките при нея се основават на учредителен акт за
федерацията, подчиненост на правния ред на съответните единици на новия правен ред
на федералната държава. Това се изразява и чрез създаването на общи законодателни,
съдебни и изпълнителни институции. Актовете на местната власт не могат да
противоречат на федералната. Актовете на законодателната и изпълнителната власт се
изпълняват и на местно и на федерално равнище. При съдебната власт се допуска
разглеждане и на местна инстанция и на федерална.
Унията е съюз при който има съществуване на самостоятелни държави, временно
обединени на институционално равнище. Реалната уния се характеризира с
изграждането на общи институции и по това тя наподобява конфедерацията. Единиците
в унията запазват своя суверенитет напр (Австро-Унгария).
При персоналната уния характерна за монархическите форми на управление държ глава
на една държава е такъв и на друга държава. Унията е отживяла форма на държ
устройство и при подобни съюзи се говори за конфедерации.
На атрибутивно равнище формите на държавата се наричат политически режими или
форми на политическо управление. Те акцентират на начина по който се регулират
обществените отношения. Политически режими – демокрация и диктатура. При
демокрацията има възможност за обществен контрол върху регулаторните органи,
изборност за основните органи на управление, свобода на стопанската инициатива,
мнението изразено чрез свободно формиране на обществени и стопански единици
Съществува реална и формална демокрация. При реалната правните норми и
принципите в обществото уреждащи отношенията се прилагат на практика.
Формалната демокрация е съществуването на основните правила и принципи в
съответните закони, но те не се прилагат на практика.
Диктатурата се свързва с властническо налагане на принципи, норми, идеологии и
управленски решения. 1При тоталитарния режим се акцентира на идеология,
определяща всички сфери на обществения живот 2 авторитаризъм – еднолично
управление 3тиранията е безпринципно и произволно управление.
Институционално равнище – в зависимост от върх орган на държавно управление
(държ глава) съществуват монархии и републики като форми на управление. Определя
начина по който се съставят и функционират върх органи (в Холандия има кралски
наместници). Акцентът при делението на държавите по форма на управление пада
върху възможността за участие на държ глава в управлението на обществото и да
осъществява изпълнителна власт. Президентска, полупрезидентска и парламентарна
форма. Президентско управление – президентът е титуляр на изпълнителната власт.
Полупрезидентско управление – президентът не е титуляр на изпълнителната власт, но
има възможност да определя състава на върховния орган на изпълнителната власт и
разполага с широки правомощия да взема управленски решения. Парламентарно
управление – върховният орган е парламентът и изпълнителната власт действа
независимо от функциите на държ глава.
Има форми на държавата според разпределението на функциите между централните и
териториални органи на управление (отново институционално равнище)
-1федерализирани 2регионализирани 3децентрализирани 4централизирани.
При държавите с федерално устройство К изрично урежда тази форма на устройство,
но урежда и взаимоотношенията между органите на управление на федерално и
териториално равнище. Те включват и представители на автономните единици. Самите
автономни единици могат самостоятелно да решават широк кръг въпроси свързани с
тяхното устройство и управление (гарантирането на вътрешния ред, културната
идентичност, образователното дело, донякъде да участват в МО (Германия, Австрия,
Белгия).
Регионализираните държави като Испания и Италия са близки до федерализираните
като разпределение на функциите между централни и териториални органи, но К не
съдържа изрични разпоредби за федерално устройство. К предвижда разделянето на
територията на автономни области, разполагащи с широки възможности за
самостоятелно уреждане на обществените отношения. В Испания се наричат автономни
общности, а в Италия региони. Броят и наименованието им са изрично предвидени в К
на държавата. Тези автономни области разполагат със самостоятелна изпълнителна,
съдебна и законодателна власт. Парламентът на държавата е двукамарен и включва
представители избирани от името на съответната автономна област.
Децентрализираните държави са унитарни като форма на държ устройство, но в тях се
оформя самостоятелно междинно равнище на териториално управление между
централното управление и местното самоуправление. Децентрализацията се свързва с
предоставянето на възможност органите на управление на междинно равнище да
решават самостоятелно въпроси от регионално измерение. Това се гарантира чрез
създаването на изборни органи на териториално управление и определянето на
представители на централното държавно управление в съответната територия.
Холандия, Швеция, Полша – при тях се избират областни съвети пряко от населението.
Изпълнителната власт в държавата назначава органа на изп власт в съответната област,
който е отговорен пред съответния областен съвет.
Централизирани-унитарни държави – решенията се вземат на държавно равнище.
Известна самостоятелност се предоставя само на местното самоуправление (най-
ниското равнище) – България, Словакия, Естония.
Публична администрация (от лат administrare – управлявам, ръководя, насочвам)
Според проф. Емилия Къндева това е комплекс от процеси, организации и лица
действащи в официални длъжности и роли свързани с изпълнението на законите в
сферата на изпълнително разпоредителната дейност на държавата. ПА може да бъде
определена като организация на определение видове дейност на държавата и други
публични органи. ПА като структура, съвкупност на органите занимаващи се с
административна дейност – правителство, министерства, служби, управления; ПА като
съвкупност от отделни видове функции – административно обслужване, планиране,
финансиране, опазване на обществения ред, образование, здравеопазване
Според професорите по административно право Дерменджиев и Костов самата дума
администрация в най-широкото й разбиране означава управление схващано като
организиране съвместната дейност на хората за решаване на определени задачи
свързани с тяхното съществуване и развитие. Всяко управление предполага
целенасочено сътрудничество на основата на практическа дейност подчинена на
определен план за действие осигурена с необходимите материални ресурси и с
подходящи кадри за изпълнение и наблюдавана по пътя на постоянен контрол. Така
държавната администрация се представя първо като организация (?? за извършване на
определена дейност предвидена в закона). В него влизат всички органи предвидени в К
и законите, както9 и помощни органи и служебни лица нормалното и непрекъснато
функционираме на органите на държавното управление. От друга страна държавната
администрация се представя като динамич1на властническа дейност свързана с
организирането, ръководството и контрола в различни области на обществения живот.
ПА е управление на публичните дела осъществявано от създадени за тази цел въз
основа на закона органи. Характеристики: 1упоравленска дейност – свързана е с
насочването на ресурси, осигуряване ръководството, организирането, провеждането и
контрола на дейностите от обществен интерес 2насочване на управлението към
обществените дела или дейностите от обществен интерес 3това управление се
осъществява от точно определени органи, предвидени в нормативни актове (к, актове
на законодателната власт) 4действията по реализирането на общественото управление
са юридически факт т.е. предвидени са в правните норми, включени са като
правомощия на органите на управление или други служебни лица и могат при нужда да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2020 в 10:49 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
08 фев 2018 в 12:12 в момента не учи на 39 години
05 апр 2017 в 13:54 студент на 24 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
19 май 2016 в 10:51 родител на 41 години
21 яну 2016 в 18:24 студент на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
11 ное 2015 в 19:58 студент на 49 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет полиция, специалност - ПА, випуск 2019
12 фев 2015 в 18:30 студент на 40 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИФКИН, специалност - ифкин, випуск 2013
25 окт 2014 в 08:41 студент на 38 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, випуск 2014
22 ное 2012 в 00:27 студентка на 42 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2016
26 сеп 2012 в 19:13 ученик
 
Подобни материали
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,864
·
6
·
913
·
419
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Публична администрация

09 яну 2008
·
752
·
2
·
337
·
1

Основната част от дейността на държавната администрация е свързана с предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса – в областта на социалните дейности , здравеопазването , образованието , издаване на лицензи , разрешителни и др...
 

Конспект за курсова работа по държавна власт и администрация

19 апр 2007
·
721
·
7
·
1,390
·
241

Кои са трите измерения на кризата на националната държава? Кои са осемте източника на държавната власт? Какво е взаимоотношението между държавните органи и държавната администрация?
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
484
·
3
·
599
·
227
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

Актуални проблеми в държавната администрация


Корупция в държавната администрация. Всички сложни определения за корупцията могат да се сведат до едно: използване на публична власт за постигане на лична изгода.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
125
1
3 мин
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общо учение за държавата

Материал № 400240, от 17 ное 2009
Свален: 51 пъти
Прегледан: 67 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,629
Брой символи: 52,604

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общо учение за държавата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения