Големина на текста:
I. . .-Същностнафинифинуние на
фирмата.
финансите  се  разглеждат  като 
парични отношения при набавяне на 
к­ла   на  ТД   и   неговото   влагане   в 
реални   активи   с   цел   увеличаване 
богатството на собствениците.
Фин.мениджмънт   е  процес   на 
формиране,   разпределение  и 
контролиране на пар.потоци в ТД.
II. ..Функции нафин мендж
­у­ние  на   инвестициите   в   реални 
активи­обхваща всички групи активи
а/в ДА­ подмяна на остаряло 
оборудванеразширение на 
техническата базаинвестиции в 
нови ДА
б/в мат.запаси,
в/във вземания­кредитни продажби в 
зависимост от  лоялността на 
клиентите
­у­ние на парите
­у­ние  на рентабилността­  на 
предприятието и по продуктови 
групи или продукти
­осигуряване на фин.сигурност
а/физическа­изграждане   на   система 
за избягване на кражбизлоупотреби
б/икономическа­да се осигурят 
устойчиви фин.параметри 
гарантиращи иконом.стабилност
устойчиви  печалби стабилни 
клиенти и контрагентидоходни 
портфейли в ЦК .
III. - ФАХки и особености
Същност на ФА­единство от методи 
и   средства   за   определяне   на   най­
значимите фин.х­кикоито 
позволяват да се оцени настоящата и 
бъдеща   фин.ситуация   на 
предприятието като единство от 
методи   и   средства.В   условията   на 
паз.икономика определящо  значение 
за   всяко  ТД  има   фин.му   състояние
Предприемчивостта   на  даден 
мениджърски екип може и се 
оценява  преди всичко  по 
фин.резултати.Собствениците 
инвеститорите и кредиторите вземат 
своите  решения  на база  на 
внимателно проучване на 
фин.Параметри,   х­щи   дейността   на 
фирмата или ефективността на даден 
инвестиционен проект Същността на 
ФА се свежда до процес на 
дезагрегиране на информацията
която се   съдържа  във  фин.отчети  с 
цел количествено определяне на 
ефектите   от   решенията   на 
менидж.екип или измененията в 
иконом среда.Това се осъществява с 
помощта на специфични аналитични 
инструменти   и   техники,   прилагане 
спрямо наличната  фин.информ
Получените   резултати   подлежат   на 
интерпретация,   която   трябва   да   се 
съобрази  с   особености   на 
анализирания обектспецификата на 
отрасъла и подотрасъла.
IV. Същност и целина ФА
Осн.  цел­предприемача  да   генерира 
доходи:за   персонал­високи  РЗ
управители – високи 
възнаграждениясобственици –
висока   паз.цена   на   акциите,висока 
доходност от вложените средства.
Анализа на фин.отчети има следните 
цели:
1.Оценка на изминалия период 
2.Оценка на сегашните условия­
външно­икономическа среда­данъци
осигуровкилихви и фин.резултати в 
предприятието.
3.Предвиждане на бъдещия 
потенциал­  ФА дава информация за 
ликвидността,   за  фин.сила  за 
ефективността  на  ТД   и 
рентабилността на бизнеса
ФА  отговаря  на следните 
въпроси:как   се  изменят   фин.у­вия 
във   времето,   в   кои   области   ТД   е 
постигнало успехи и в кои неуспехи
фин.резултати потвърждават  ли 
усилията на мениджмънтакак 
мениджмънта  управлява ресурсите  , 
фин.отчети подсказват ли 
затруднения  в   постигането  на 
поставените цели.
Съдържание ФА е неразделна част 
от фин.мениджмънт.Той е тясно 
свързан със счетоводствотокоето му 
предоставя необходимата 
информация и  основните понятия и 
концепции Обект на  ФА  е 
фин.функциониране на 
предприятието.ФА   се  интересува   от 
паричните приходи и пар.р­дит.е.от 
пар.движениячието салдо е 
фин.печалба.ФА  използва  много 
матиматико­статистически методи.
V. Нормативен и позитивен ФА­
Два вида ФА въз основа на 
критериите:а/основни 
счет.концепции  б/достъп до 
достоверна информация.При 
позитивния анализ се тръгва от 
търсенето и предлагането на 
информация   относно 
фин.функциониране на ТД.
Под информация се разбира не само 
информацията   от  счет.отчети но   и 
всяка   друга   достъпна   информация
която се обработва главно от 
инвеститори.
Нормативния   ФА   е   приложим   при 
юридическата концепция в 
счетоводствотоПри него се 
използва главно информация от 
счет.отчети,   с   които   потребителите 
разполагатМетодите и техниката на 
анализа са точно определени поради 
нормативността в счетоводството.
VI. .Статичен и динамичен ФА
Статичния анализ се базира на 
изучаване   на  счет.баланс който   е 
основен  източник  на информация 
относно   фин.ситуация   в  ТД.   и  в 
частност неговата 
платежоспособност.
Синтетичното изучаване на 
счет.баланс   търси   определянето   на 
условията за равновесие между 
отделните раздели на  баланса
благодарение на понятието собствен
.оборотен капитал
Статичния   ФА   трудно   прогнозира 
бъдещето но успешно разкрива 
основните направления на развитие
Динамичния ФА  се базира на 
анализа   на фин.потоци.  Анализа   на 
пар.потоци се осъществява чрез 
отчета   за  парични  потоци,   който   е 
регламентиран в
счет.законодателство чрез 
счетоводните   стандарти.Счет.баланс 
дава информация за състоянието към 
определена дата.
VII. ВътрешенивъншенФАПри 
вътрешнияФАТД   се   разглежда 
като части от едно цялоправи се от 
финансовия   отдел   и   е   насочен   за 
вътрешно фирмена консултация
фин.планиранеоценка и контрол на 
дейности и структурни звена и други 
специфични потребности.
ВъншнияФА- разглежда фирмата
като едно цяло обслужва основно
интересите на настоящите и
потенциални инвеститори и
кредитори. В зависимост от целите,
които се преследват използва една
или др. група показатели,даващи
характеристика на различни разрези
или аспекти от функционирането на
предприятието. В този смисъл
фин.показатели могат да се
класифицират в следните групи
показатели:
а/ анализ на ликвидността
б/ а-з на задлъжнялостта
в/ а-з на платежоспособността
г/а-з на рентабилността
д/а-з на търг.активност
Банките и др.фин.институции ,
кредитиращи ТД са първите
създатели и потребители на ФА.
Целите на тези потребители са
предопределили и първоначалната
посока на а-за или търсене на
инструменти за установяване
платежоспособността на
кредитоискателя.
VІІІ. Подходи във ФА
1.Традиционен-състои се в търсене
на адекватност на времевата
структура, потребностите и
ресурсите. При статичния а-з се
проявява чрез съпоставка на
ликвидността на актива и
изискуемостта на пасива. Резултат е
понятието Оборотен к-л. Анализа на
баланса се осъществява на основата
на следната норма- предприятието
следва да притежава дългосрочни
ресурси, достатъчни за финансиране
на ДА, т.е. собствения оборотен к-л.
Когато обор.к-л е по-голям от 0 има
положителен ОК. При динамичния
ФА подхода води до
привилегированост на времевата
структура на употребите и
ресурсите. Уравновесяването между
пар.потоци в даден времеви период
се оценява като благоприятно, но
води до намаление на ОК.
2. Функционален- в основата му
стоят различните фин.цикли,
описващи функционирането на
предприятието. Акцентът му е
уравновесяването на различните
цикли, което се счита за ключ при
функционирането и развитието на
ТД. Той набляга на логиката при
вземането на решение и отчита
поведението на предприятието.
3. Единство и взаимо-обвързаност
на фин.решения- основен критерии
е единството на фин.решения
независимо от тяхната връзка с
фундаменталните цикли на дейност.
Този единствен критерии се
определя от фин. неокласическата
теория, целяща привеждане на р-ди
на различни ресурси с приходите от
тяхната употреба. Този подход
интегрира фин. риск.
IX.Методология на ФА
ФА може да се сравни с
медицинската диагноза и за това по
някога се нарича фин.
диагностика. ФА има логическа
последователност – в началото
анализатора разполага само със
симптоми благоприятни или не
относно фин.ситуация в
предприятието. Преминавайки през
първичните индикатори осъществява
по систематични проучвания
прилагайки единство от методи и
средства за изследване на
счет.информация. Резултатът от ФА
трябва да даде оценка на ситуацията
и да посочи насоките на развитие и
да формулира определени препоръки
за подобряване на дейността на ТД.
Фин.диагностика не се позовава на
ясни норми за оценка на ситуацията-
няма точно определени норми за
препоръчителни стойности на
отделните фин.параметри. При
първоначално еднакви симптоми
различните финансово болни
предприятия имат различна
траектория на поведение, което
затруднява формулирането на
еднозначна прогностична
оценка.Предприятието обект на
фин.диагностика е социално
структурна си-ма със силни връзки с
обкръжаващата среда и силна правна
регламентация на функциониране.
X.Методи за анализ
1.Метод на сравнението-предполага
съпоставка на различни параметри
на развитието на фин.състояние на
предприятието.Чрез него се
формират трендове в развитието на
един или друг параметър. Използва
се и за съпоставка между различните
предприятия, отраслови и под
отраслови сравнения.Периодично се
прави анализ на силните и слабите
страни на ТД за сравнение с
конкуренцията.
2.Метод на групировката-
Предполага определянето на
признаци по които се групират
дадени стойности от
информационния масив, подчинени
на предварително определена
логика. Подпомага финансистите да
отделят главното от
второстепенното, доминиращото от
случайното.Използва се за
формиране на определени
фин.параметри изискващи
предварителна обработка на
информацията и групирането и по
определени критерии.
3.Балансов метод-основен метод,
прилаган както в счетоводството
така и при ФА.Основната логика е
че, отклоненията в един
фин.параметър винаги намират
отражение в друг фин.параметър и
следва да се търси взаимната връзка
и баланса между отделните
параметри.
4.Индексен метод-използва се при
формирането на всички
фин.показатели за количествен израз
на скоростта на развитие на
процесите.
5.Факторен анализ позволява
открояването на действащите сили,
доминиращи в определен
фин.процес или развитие.
Използването му позволява
достигане до изводи за генезиса на
един или друг процес или причинно
следствена връзка.
6.Интегрален метод- позволява
открояването на резултантните
процеси и очертава закономерното
във фин.развитие.Използва се и в
обратна посока-дезинтегрирането на
определени показатели и очертаване
на съставящите ги
агрегати.Определя посоката на
развитие и тежестта на отделните
агрегати, позволява обективна
оценка на различните фактори, които
проявяват действието си
интегрирано.
7.Корелационен анализ-Позволява
да се определи закономерното в
развитието на връзки и зависимости
на един сложен и трудно изучаем
процес.
8.Графичен метод-графично
изразяване на два и повече процеса,
позволява по лесно изучаване и
илюстриране на тенденциите в
развитието на съставните в един
интегриран процес.
XI.Основни показатели и
направления за анализ на
фин.състояние-могат да се
класифицират по различни критерии
1.Според дейностите които се
анализират:
а/за ликвидност на ТД
б/за вземания и задължения
в/за рентабилност
г/за задлъжнялост
д/за търговска активност
2.Според х-ра на величините
използвани при изчисленията:
а/показатели х-щи съотношение
между доходите, които генерира
предприятието и възможностите с
тях да се покрият направените
разходи
б/показатели изразяващи
съотношения между доходите и
различни позиции от счет.баланс,
които илюстрират възможността или
потенциала на предприятието да
генерира доходи с контролираните от
него ресурси
3.Според източника на информация
а/базирани на собствена счетоводна
информация
б/базирани на информация от
фондовата борса
XII.Предназначение на анализа.
1.Вътрешни потребители –ползват
резултатите от ФА в два разреза
а/за вземане на решения
за планиране,
прогнозиране, изготвяне
на план за инвестиции, за
финансиране изготвяне на
прогноза бюджет
използване на ФА за
вътрешен контрол-следене
на реализацията на
поставените цели и анализ
на отклоненията между
планирано и постигнато.
б/за информация
-за финансово състояние с цел
вътрешна комуникация
-като средство за комуникация
между различните отдели и
ръководства
2.Външни потребители
а/за вземане на решения от външни
потребители:
-банки-анализ на
кредитоспособността
-министерство на финансите-за
отпускане на субсидии
-търговски съд –вземане на решения
за обявяване на несъстоятелност и
ликвидация
-инвеститори- за портфейлни
инвестиции
б/за информация
–финансова като елемент от
политическата комуникация с
външния свят както и по отношение
на фин.пазари и различни борси.
-финансова за финансовата преса
- за различни статистически
изследвания.
XIII. Приложни области на ФА
1.Мениджърския екип на
предприятието и бъдещите
инвеститори са заинтересовани от
бъдещата способност на
предприятието да реализира печалби
или имат интерес от
рентабилността.Инвеститорите
желаят да предвидят бъдещите
дивиденти и измененията в
котировката на акциите на
фондовата борса. Постиженията на
предприятието в миналото е
логическа стартова точка в
прогнозата за бъдещите
доходи.Паралелно с определянето на
тенденциите в развитието на
предприятието трябва да се
установят и тенденциите и
перспективите в развитието на
конкретния отрасъл и подотрасъл.
2.Краткосрочни кредитори-
заинтересувани са най-вече от
прогнозата за платежоспособността
повече отколкото от нейната
рентабилност.Краткосрочната
платежоспособност е зависима от
ликвидността, която се изразява в
притежаваните ликвидни активи:
парични средства или други активи,
които лесно могат да се обърнат в
пари.
3.Дългосрочните кредитори
интерес представлява бъдещата
способност за постигане на
определена рентабилност, както и
сегашни гаранции за възстановяване
на кредита.Постига се на базата на
достоверна прогноза за
съотношението между общите
активи на предприятието и
равнището на
задлъжнялост.Активите са
индикатор за количеството
ресурси,контролирани от ТД и са в
пряка зависимост от рентабилността.
Три основни приложни области
-
1.ФА за оценка на риска от
неплатежоспособност от външен
партньор:банка, доставчик,
фин.институция.
Целта на кредитния инспектор е да
оцени присъщия за предприятието
риск за да отпусне или откаже
искания кредит. В центъра на
анализа са платежоспособността и
обезпечението. Обикновено към
бизнес плана се изискват и
прогнозни отчети за пар. потоци.
Дълбочината на анализа зависи от
размера и срока за погасяване на
искания кредит, имиджа на
предприятието. ФА трябва да
формира глобална оценка за
предприятието като за целта се
прави връзка между ФА и
стратегическия а-з. ФА е част от
стратегическия а-з и се осъществява
от външни анализатори с цел
придобиване или контрол. Като част
от стратегическия а-з ФА има за цел
да определи силните и слаби страни
от фин.функциониране на
предприятието в настояще и бъдеще.
ФА се прави при обявяване на
несъстоятелност и ликвидация на
ТД. При наличие на трудности ФА е
насочен към вземане на решение от
търг.съд за откриване на процедура
по несъстоятелност впоследствие за
ликвидация. Цел е да се определи
потенциала на предприятието да
поддържа или възстанови
платежоспособността си.
2. ФА за глобална оценка на
предприятието- при подготовка на
приватизация, сливания, вливания,
придобивания и др.бизнес
комбинации възниква потребност от
определяне на стойността на
предприятието на база прогноза за
доходността у в бъдеще
а/ ФА помага за определяне
имуществото на предприятието
б/ ФА позволява да се оцени трайна
способност на предприятието за
получаване на печалби, прави се
оценка на база капитализация на
бъдеща печалба
3. ФА и борсов а-з- индикациите на
ФА са в основата на операциите на
капиталовия пазар, въпреки че е
възможно разминаване между
фин.представяне на предприятието и
представянето му на фондовата
борса. Всички индикации
независимо от положителния или
отрицателен х-р подбуждат реакции
и дори свръх реакции на
капиталовия пазар.Управляващите
на предприятието са силно
заинтересовани от вида на фин.си
отчети.
XV. Приходи и разходи на
фирмата. Корективни р-ди.Разходи
с корективен характер:
1.Балансова стойност на
продадени активи-има за цел да
балансира фактурираните приходи
от активи на предприятието.Прави
връзка между раздел I Г на нетните
приходи от продажби и счетоводния
баланс в противен случай ще се
формира изкуствено висока печалба.
2.Р-ди за придобиване и
ликвидация на ДА по стопански
начин.Отрицателните величини не
кореспондират с приходи от
реализация.Изчезват в момента в
който тези разходи се за
приходят като ДА в счет.баланс
3.Изменение на запасите от
незавършено производство и
готова продукция корекцията е в
две посоки
-когато нараства нереализираната
продукция и незавършеното пр-во
разходите по иконом.елементи
включват всички р-ди за
произведената продукция.Те не
могат да се разделят на р-ди за
реализация на продукция и р-ди за
произведена но не продадена
продукция.Стойността на тяхното
нарастване се записва с знак минус в
ОПР като така се намаляват р-ди от
гр.60, които по своето съдържание са
р-ди за произведена продукция, т.е.
става възможно общите р-ди от ОПР
да кореспондират с приходите от
обичайна дейност, отговарящи на
приходите по фактура. Нетни
приходи от продажби
- запасите намаляват- когато е
реализирана повече продукция
отколкото е произведена през
отчетния период. Корекцията е с
знак”+” продиктувано от факта, че
разходите по икон. елементи
включват само разходите за
произведената през периода
продукция. За да се осигури
кореспонденция с реализираната
продукция е необходимо да се
включат и разходите отговарящи на
намалението на запасите.
XVI.Видове печалба
I.Според НСС:
1.Фин.резултат-печалба-стойностен
израз на крайния иконом.резултат от
осъщ.на определена дейност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финанси - пищови

финансите се разглеждат като парични отношения при набавяне на к-ла на ТД и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване богатството на собствениците...
Изпратен от:
Miroslav
на 2009-11-17
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
112 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,625
·
1
·
1,184
·
412
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
202
·
33
·
1,960
·
352

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Социално осигуряване

11 яну 2012
·
119
·
5
·
1,326
·
320

пищови за държавен изпит по специалността финанси - социално осигуряване...
 

Преглед на постановките, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт

27 окт 2008
·
102
·
5
·
707
·
54

Финансовият мениджмънт е едно сравнително ново понятие за нашата теория и практика, поради това често неоснователно се отъждествява със счетоводната отчетност.
 

Финанси на предприятието

01 фев 2009
·
231
·
17
·
3,299
·
134

Фирмата е в основата на цялата финансова система. Тя формира доходи за домакинствата, но после и силно зависи от тях, тъй като те излизат после на пазара като потребители...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Лесен)
50
8
1
6 мин
03.01.2020
Публични финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по Публични финанси, предназначен за студенти от втори курс. Съдържа 12 въпроса от затворен тип с по един верен отговор.
(Много лесен)
12
1
01.04.2022
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси - пищови

Материал № 400004, от 17 ное 2009
Свален: 112 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 2,595
Брой символи: 24,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Славена Христова
преподава по Финанси
в град Търговище
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения