Големина на текста:
1. Международна сделка – операция
м/у партъори от различни
националности, с различна ценностна
с-ма. Сделката може да бъде
международна ако предмета й е чужд
независимо от националността на
партъорите
Уреждане на сметките във
взаимоотношенията
1. Преминаване през валутен курс.
В рамките на МИ няма универсално
парично средство. Резултата от
сделката зависи от курса и от цяната
която е договорена за оттъргуване
2. Стоката преминава през
различни държ.граници – изготвят се
различни документи, има различни
транспортни тарифи. Всяка страна
има различна межд.политика
3. Присъстрвие и участие на
групана на посредниците – въвеждат в
спецификата на вътрешния пазар на д-
вата. Банкови, кредитни
къщи(спомагат за превеждането на
парите), застрахователни агенции
(всяка МС се застрахова), количествен
и качествен контрол
Субектите които оперират в МС се
съобразяват с много фактори, такива
които могат да се контролират и
такива които немогат:
­Хар-тер и рав-ще на
конкурентноспособната стока
­Степен на готовност на продукта
и/или на новост на пазара за
производителя
­Конюнктура на пазара
­Активност и сила на
междунаросните позиции на
производителя
­Възможности на ползваната с-ма
от канали за реализиране на продукта
­Ефективност на прилагания
комуникационен маркетинг
Операции които се извършват в МС
­Традиционни (класически, чисто
търговски) отношенията които
възникват и се развиват м/у
партъорите в последната фаза от
възпроизводтвения цикъл – фазата на
размяната. Тук стоката на
производителя се превръща в пари.
Пазара е мястото където се срещат и
разделят продавач и купувач
­Нетрадиционни (комплексни,
външноикономически) включват
инвестиционните, научно-техн,
производствени и търговски връзки
м/у партъорите. Традиционните
сделки са производни на класическите
сделки за покупко-продажба
2. Поспеднически сделки
посредника предлага услуги които са
знакови за предимствата на
индеректния метод за излизане на
межд.пазари. той е свързващо звено
м/у производителя и ктайния
потребител. Може да бъде на
задграничен и на собствен пазар от
гл.т на производителя. Предлага
пазарна и др специализирана инфо;
може да се заеми с организиране на
транспортна на стоката, може да
кредитира сделката, да застрахова
стоката, да се ангажира с кол и кач
контрол в/у стоката. Този вид сделки
са операции на препродажба,
производителя прехвърля правото на
собственост на стоката в/у пласъора.
Това става въз основа на договор,
посредника излиза на пазара като
продавач, може да търгува стоката от
свое иле и за своя сметка. Печалбата
за пласъора идва от разликата в цената
на покупката и продажбата.
­Когато пласъора не продава
правото на собственост в/у стоката и
тя остава притежание на нейния
производител, става дума за
представителни операции
­Консигнационни операции
конвенсионера сключва сделка от свое
име, но за сметка на възложителя.
Възнаграждението е комисионна.
Стоката предмет на сделката се
доставя с склада на конвенсионера.
Едва след като продаде продукцията
той плаща нейната цена на
производителя. При тези операции
може да има и други възнаграждения:
мъртва комисионна (възнаграждение
ако съответната сделка не е
осъществена но той няма никаква
вина за нереализирането);
възнаграждение в случаите , че
конвенсионера е кредитирал някоя от
страните по сделката
­Агентски – представителни
операции; агента не скл договор от
свое име, той просто представлява
другата страна. Брокерски операции.
Брокера продава инфо която е повод
за свързване на 2 страни – продавач и
купувач. Той не е страна по сделката.
Възнаграждението му е % в/у
стойността на сделката.
­Факторинг – спец.посредническа
операция в областта на финансовите,
счетоводните отношения. Факторът
посредничи при събирането на
вземания от трети лица, обслужва
търговци които се оказват в позицията
на кредитори
3. Сделки на организирани пазари -
Борсови – борсата е организиран
пазар на точно определено място.
Това е място на което се търгуват
стоки по образец, партидно заменими
стоки, стоки които не са със
специални,индивидуални качества.
Борсите са място за сблъсък м/у
голямо търсене и предлагане в/у
принципа на свободната конкуренция.
В борсовата търговия има сделки с
налични стоки. Операциите на
борсите са стандартизирани.
Продавачите и купувачите имат
свобода единствено по договарянето
на цената, количеството, качеството,
срока. Борсата е символ на пазарната
икономика
Аукцион – състезателния принцип е
отличителен белег. Организиран пазар
но за разлика от борсите аукционите
са периодично действащи. Търгуват се
партидно, незаменими стоки които
имат свои уникални качества.
Купувачите се състезават.
Търг – конкуренцията е м/у
продавачите. Търга се печели от този
който при равни други условия даде
най-ниската цена. Има условие за
участие в търга – закупуване на
тържната документация. Това е твърда
оферта със срок на валидност
4. Реекспорт съчетание от операции
по покупка и продажба, при които
пеекспортъорът цели чрез операцията
да прибодие печалба; разрешаване на
проблеми на двустранните и много
страните отнишения м/у страните.
Класически реекспорт – операция на
покупко-продажба на стока без да се
извършва съществена обработка на
стоката от реекспортъора. Рек-ра
мобилизира нужните ресурси от
страна различна от неговата и ги
насочва към трета страна, стремейки
се да използва различията и
динамиката в конюнктурата на
отделните пазари с цел да получи
печалба в ключова валута. Стреми се
да запази негласен хар-ра на
операцията за двете страни но най-
вече за доставчика. Стреми се да
получи печалба от посредника.
1. Борсови – борсата е организират
пазар на точно опр място. Това е
мястото където се търгуват стоки по
образци, партиднозаменими стоки,
стоки които не са с индивидуални
качества. Място за сблъсък на голямо
търсене и предлагане в/у принципа на
свободната конкуренция. В борсовата
търговия имаме сделки с налични
стоки, но има и спекулативни сделки в
които се скл контракти като носители
на ценови разлики. Продавачите и
купувачите имат свобода единствено
по договането на цената,
количествот,качеството. Борсата е
символ на развитата пазарна икон
2.Аукцион – отлечителен белег е
състезателния принцип. Организиран
пазар който е периоди1но действащ.
Търгуват се партидно незаменими
стоки, които имат уникални качества.
Купувачите се състезават
3. Търг – конкуренцията е м/у
продавачите. Търга се печели от този
който при равни други условия даде
на-ниската цена. Има услоия за
участие в търга- закупуване на
тъжната документация. Това е твърда
офетра със срока на валидност
5.Комплексни сделки различават се
от класическите и чисто търговските
сделки поради това че имат по-висока
стойност, дългосрочност; че са по-
рисково поле, подготовка и сключване
А)сделки за производство и
коопериране – според ИКЕ те биват:
1.сделки за съвместно производство;
2. Договор за поддоставка; 3. Смесени
фирми; 4. Съвместни проекти; 5.
Компенсационни съглашение; 6.
Лицензионно съглашение с
възможност за плашане чрез
резултатна продукцуя; 7. Съвместно
излизане на трети пазари чрез пряко
договаряне 8. Съвместно излизане на
търгове. Общото м/у всички тези
видове е кооперирането на усилията и
дейнсотите на партъорите за
постигане на различни цели в
дейнсотта ма проектанската, научната,
производствената, маркетинговата
дейност. Тези дейности са
ориентирани към постигане на
комплексен резултта създаване,
усвояване на ново или подобрено
технолог.решение; създаване и
просиводство на нов продукт;
изфраждане на инвестиционни
проекти и оускането им в
експлоатация
Б)инжинерингови операции - -
обект на тези операции могат да бъдат
проучване, проектиране, анализ,
контрол, трасфер на технологии и
опит, които като цяло водят до
изграждане на различни с-ми. Всяка
отделната дейност в рамките на
инжинеринговия процес може да бъде
обект на самостоятелна външ-
икон.опреция.
От гл.т хар-ра на обекта на
инж.операци са: инжинерно-
строителни и инжинерно-конси....
От гл.т на начина на заплащане –
договори при условие за плащане като
глобална сума и договори при
заплащане по формулата (направени
разходи+възнаграждение за
изпълнението).
От гл.т на хар-ра на отношенията в/у
партъорите и обема на задълженията
които поема изпълнителя; фазата на
изпълнение на инж.проект може да
говорим за:
- доставки при условие на ключ –
договор въз основа на който
изпълнителя извършва всички
дейнсоти с цел предаване на обекта в
пълна готовност за нормална и
ефективна експлоатация
- доставки при условия продукт на
ръка – поемане на ангажимент за
осигуряване в рамките на опр.бр.
години пълно съответствие м/у
определени планирани и реално
постигнати в процеса на екслоатация
параметри.
- пазарна ръка – договореност при
която се осигурява 100% или в опр %
реализацията на продукцията при
условия които са посочени в договора.
- печалба на ръка – контрактора поема
ангажимент да контролира опр
равнище на печалба под
екслоатацията на проиозодствена
единица която е построил
В)сделки за научно-технически
постижения
лицензионни съглашения
предоставяне на твое право на някой
друг
- управленски контракти -
- патентно съглашение – когато едно
лице притежател на патент нама
намерение да го осъществи
- франчайзинг – предмет на сделката е
интелектуална собственост
6. Технология на външно-
търговската сделка – 3 фази в
технологичния цикъл на сделката:
подготовка, сключване, изпълнение.
В подготовката се разграничава:
- обща – не е свързана с конкретна
външно-търг операция, цели да
създаде най-благоприятните условия
за евентуално партъорство с
представители на бизнеса в чужбина
т.е официалната власт на бъде страна
по договори с правителства на други
страни
- конкретна – чрез нея се стига до
сключване на сделката. Тя е на
фирмено равнище. Нужно е да се
направят маркетингови проучвания.
Важно е да се проучи външ-търг
политика – транспорт, тарифи, мита.
Част от подготовката е и самото
опериране. Чрез офертата се дава
инициатива.
А)оферта – инстримент за
осигуряване на делови контакти. От
гл.т на правото всяко едно
предложение независимо от кого
произтича се нар.оферта. според
межд.търговска практика търговското
предложение узготвено от продавача е
оферта, а това което е изготвено от
купувача – допитване. За да бъде една
оферта професионално изработена е
необходимо познаването на
установените за целта правила,
необходима е и добра пазарна и друга
информация, която се осигурява и е
следствие от богат опит.
В изработването на търговско
предложение е нормално да се
използват създадени в резултат на
активна маректингова дейност
благоприятни условия и климат за
трайни делови контакти. Един
продавач-износител постига това
използвайки различни международни
инициативи за осъществяване на
делови връзки като изпраща своята
информация до потенциалните си
партъори. Той може да си послужи и с
различни информацианни материали,
каталози.
Не само продавача но и купувача има
възможност да търси и установява
трайни и полезни връзки с доатсвчици
на търсените от него стоки и услуги.
Международната търговска практика
предлага свобода за действията на
купувача и продавача при изготвяане
на търг.предложения. множество
фирми производители и търговци си
служат със собствени образци на
оферти. Но също така е налице и друга
възможност оферта в свободна
форма.офертата независимо от това
каква е трябва да отговаря на опр
изисквания които са свързани най-
вече с търговските обичаи и традиции;
действащи разпоредби.
Глвано предназначение на една
оферта е да дефинира условията на
дадено конкретно предложение за
доставка на стоки и услуги. Във всяка
оферта има главки и второстепенни
условия. Във всяка оферта оферента
трябва да предлага полезна
информация за себе си. . офертата
може да бъде придружена и от писмо
написано от вещо лице което да
убеждава че настоящото предложение
е едно добро начало за бъдещи
търговски контакти. В офертата може
да има и рекламни материали.
Приложенията към офертата трябва да
бтдат свързани с основния и текст.
Една оферта е добра, успешна когато
оферента е изработва на позицията на
интересите на насрещната страна или
се съобразява в максимално
възможната степен със специфичните
предпочитания и релани очаквания на
контрагента.
Най-важно е познаването и
използвано на:
- твърда оферта (обвързващи оферти) -
чрез нея оферента се задължава с
условията които той е формулирал в
границите на срока на валидност, в
случаите когато другата страна
приеме нейните условия без или с
несъщетвени изменения. Приемането
се нар.акцепт. Тази оферат трябва да
притежава указания за срока на
валидност нар.опция. ако оферента не
получи в нейния срок на валидност
потвърждение за съгладие на
насрещната страна, нейното мълчание
или бездействие не се счита за акцепт.
Акцепта е ва;лиден в срока на
валидност на офертата.
- свободни оферти (оферти без
ангажимент)- възможност на оферента
да я мултиплицира в брой който
надхвърля неговите реални
възможмости за доставки. Тя е по-
кратка и свободна в сравнение с
твърдата оферта.
Твърда или свободна оферта? – в
случая има значение пазарната
позиция на оферента, хар-ра на
стоката която се предлага. Ако
пазарната конюнктура е
неблагоприятна за оферента то трябва
да се изпрати твърда оферта.
Свободната оферта няма да привличе
вниманието на потенциалния купувач.
В международната икономика
офертата се използва и като средство
на маркетинга, чрез нея се извършва
бързо и лесно проучване на реакцията
на партъорите. За тази цел могат да се
използват и двата вида оферти.
Офертите можем да ги разграничин и
от гл.т на инициативата – може да
тръгне от купувача или продавача:
-поискана – търговско предложение
което се изготвя от продавача в
резултат на запитване на купувача.
Съдържа отговори на въпроси които
са поставени от потенциалния купувач
пред оферента
- непоискана – нейното съдържание е
резултат от съображенията на самия
оферент. Когато един пукувач иготвя
оферта на запитване на потенциалния
купувач то офертата е твърда. Когато
оферента отговаря на запитването
първото нещо е да благодари за
проявения интерес на потенциалния
си партъор.
Твърде често се използват и т.нар
генерална оферта. Тя покрива
разнообразие от експортни
възможности на доставчика в един
продължителен период. Тя е с по-
продължителен период на действие.
Оферта с право на първа ръка -тази
оферта по правило е винаго твърда
оферта. Това озн.задължение на
доставчика да отправя всяка оферта на
дадения пазар до съответния
посредник с който има договор за
посредничество. Всяка една оферта на
доставчика трябва да преминава през
посредника независимо дали тя е
благоприятна за контрагента.
Стандартни предложения - това са
типови оферти. Съдържат основните
условия на търговското предложение.
Отнасяр се до основните видове стоки,
чиито характер и съдържание
позволяват да бъдат обявени в
унифицирани оферти. Те винаги са
свободни оферти. Типовите договори
се изготвят на равнище организирани
пазари (борсови контракти, на
фирмено рав-ще).
Б)запитване – основаната цел е да се
получат в отговор конктренти оферти
м/у които запитващи би могъл да
направи своя най-добър избор. Център
на запитването може да бъде
качествената, количествената хар-ка, ,
условия на доставката. Пряко в
съдържаниято на запитването не се
съдържа клауза за цената, условията и
начина на заплащане
В запитването акцентите са в/у
качествените аспекти на самата
сделка, като целта е да се получи
оферта. Възможно е запитването да
приеме формата на поръчка – да
съдържа изчерпателно всички условия
които са необходими за сключване на
сделката. Когато говорим за поръчка
имаме т.нар определено запитване
което се различава от традиционното.
Особен вид поръчка са т.нар инденти -
когато запитването идва от заграничен
купувач и е адресирано до експортна
комисионна фирма която работи като
представител на този купувач. В
открития индент упувача дава най-
общо описание на стоката но
позволява на комисионера да направи
избор за подходяща фирма доствчик.
При закрития индент купувача
очертава параметрите на сделката
които трябва да се направят
задължително (качество, вид,
асортимент на стоката)
7. Външно –търговски договор за
покупко-продажба – в договора има
2 групи условия
- първостепенни всички клаузи
чието нарушаване в процеса на
изпълнение на сделката могат да
доведат до отказ от получаване на
стоката, до анулиране на договора
- второстепенни - възмездяването на
понесените шети
От гл.т хар-ра, съдържаниети,
условията на договора се подразделят
на:
*търговски – свързани със самия
обект на сделката предмет на
договора, количество и качество на
стоката, опаковка
*транспортни – форму;ират права и
задължения на страните по
придвижването на стоката от продавач
до купувач.
*правни – регламентират отношенията
м/у партъорите по сделката в случаите
на нарушение на договорните клаузи.
Ако има нарушения възможностите са
2: сядане на масата за преговори и да
се споразумеят; арбитраж – страната
която е претърпяла щета да се обърне
към съдебна институция за
разрешаване на съдебния спор.
От гл.т на задълженията които се
пораждат за продавача и купувача,
суловията биват:
*обвързват директно продавача
негово задължение е да достави
стоката, да прехвърли риска и
собствеността в/у стоката на купувача,
да набави и предостави необходимите
документи
*обвързват пряко купувача – има
задължение на приеме стоката ако
фактическото качество и количество
отговаря на договорените; да плати
стоката
*отнасят се едновременно и до двете
страни – задължения и за двамата
- възмездяване съгласно договорените
методи, форми и средства на сделката,
понесени от дрругата страна в
следствие на бедствие или
бездействие на другата
- право на предсрочно прекратяване на
договора при определени в него за
целта условия
Изисквания при сключване на договор
- в лявата страна на Д се поставя
указание за мястото където той е
сключен, а в дясната – датата на
сключване
- текста на Д започва с въведение. В
него има – място и дата на сключване,
партъори и техния правен статут; роля
на всяка от страните; позоваване на
предимствените договорености
- съшинска част – всички клаузи на
договора
Страните се договаря за езика на
който да бъде съставен. Това може да
е езика на единия от партъорите, да
бъде на двата езика, да бъде езика на
трета страна
Същинската част на Д съдържа:
*предмет на външ-търг сделка
основен предмет е прехвърляне
правото на собственост в/у конкретна
стока от продавача в/у купувача с/у
заплащане на цената която е
предварително уговорена
*Условие за количество – единица
мярка за количество на стоката.
Когата стоката се предлага в
егализирано тегло - в бройки. То
предполага стоката да се предлага в
стандартна опаковка като всяка има
еднакво тегло. Всяка страна има
особености за измерване на
количеството на стоката. Едни д-ви
прилагат англо-амер с-ма за
измерване.трудности има при
изработване и формиране на условия
за количество на т.нар масови стоки.
За руди, въглища, нефт, зърнени
култури се включва уговорката
„около”. Възможни са т.нар толеранси
– кол което е посочено в договора е
приблизително и продавача има право
да достави повече или по-малко от
договореното количество, но в
допустими граници. Възможното
отклонение се натт.толеранс и се опр
от страните по Д или партъорите се
водят по търговските обичаи
действащи в страната (зърн.храни –
3%, нефт 10%)
8. Техлогоя за цената – цената се
формулира възможно най-кратко;
условията за цента е възможно да се
разглежда в независима от останалите
второстепенна клауза. Цената клауза
съдуржа: абсолютно рав-ще на цената
за единица мярка; методи за
дефиниране на Р; възможни отстъпки;
обща стойност на доставката; валута
на Р.
А)Единица мярка за опр на Р
- р на стоката трябва да се опр за
тегловна или бройна мерна единица
- при различия в качествената
асортиментна стр-ра се посочва Р за
единица мярка за всеки асортимент от
стока
- в зависимост от хар-ра на стоката Р
може да се дефинира според друг
критерой който се съгласува м/у
партъорите
- когато условието за качество
съдържа формулировката за средно
базистно качество, условието за Р вкл
уговорката за т,нар базисна Р
Б)Абсолютно рав-ще на Р – ценови
базис. Следствие от договорно
женообразуване във връзка с
фактическата Р за предмената на
конкретната покупко-продажба при
регулиращо действие на
конкурентните Р и тенденция на
изравняване на изгодите м/у продавач
и купувач. При нормални пазарни
условия за опр рав-ще на Р се отчитат
2 вида рав-ще на цените
- цени по сключени сделки
(публикувани)
- разчетни (справочни)
Рав-щето на Р е показарел който
изразява отношението на Р към
всички разходи по сделката
Оферентна Р - база за процеса н
атърговскотопреговаряне, за
оптимизиране интересите ба
продавача и купувача и при стигане до
съгласие се стига и до договорено
ценово рав-ще. Оферентната р се
изработва чрез:
- принцип на прогресивно експортно
калкулиране – доставчика на стоката
тръгва от своите разходи и
постешенно изгражда продажнара Р,
прибавяйки необходимите разходи по
пътя на движение на стоката. Този
метод е обект на критика защото
разходите на доствчика не са
единствения фактор за пазарно
ценообразуване, пренебрегват се
променливи като пазарно търсене,
конкуренция
- принцип на експортно-реверсивна
калкулация – доствчика тръгва от
продажнара Р на дадена стока на
даден международен пазар и се
стреми да опр след изваждане на
разходите по веригата на каналите за
реализация възможно ли е да пкрие
своите разходи и да реализира печалба
В)методи за опр на Р – Р може да
бъде опр като
- твърда (стабилна)
- променлива (пълзяща) – среаща се
при сделки с капитални блага, стоки с
инвест,значение, предмети за
дълготрайна употреба. Когато р е
определена катопълзяща това озн
взаимо съгласувана и отразена в д
възможност Р на стоката да претърпи
корекции. За тази цел се опр
минимално рав-ще на отклонение на
пазарната Р от договорната (5%) в
рамките на което договорената Р ще
се запази
Г)Валута на Р – Р се посочва в опр
валута която е чужда най-малко за 1
партъор
Д)Отстъпки колкото по-голямо
количество толкова по-ниска
единична цена
- отстъпка за количество

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международна икономика

Международна сделка – операция м/у партъори от различни националности, с различна ценностна с-ма...
Изпратен от:
KM
на 2009-11-16
Добавен в:
Пищови
по Международна икономика
Статистика:
223 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Курсов проект по международна икономика


Курсов проект на тема "Последствия от функционирането на паричния съвет в България в контекста на световната практика"...
 

Международна икономика - въпроси и отговори


Спецификата на МИО е: стремежът за съвместно регулиране на икономическите процеси. Когато производството е национално обособено, а връзките в световното стопанство се осъществява посредством вноса и износа, процесът на интернационализацията на...
 

Международен валутен фонд

13 ное 2014
·
33
·
13
·
2,604
·
41
·
2

Международен валутен фонд - история, култура, структура, дефиниция на валутния фонд...
 

Протекционистична външнотърговска политика: цели, инструменти, последици. Аргументи "За" и "Против" протекционизма (по принцип и примера на България)


В определен период от развитието на международната търговия се появява външнотърговската политика. Тя се появява в момент, в който търговците и търговските организации не са могли сами да защитават своите интереси на международните пазари...
 

Икономика на Венецуела

18 окт 2015
·
8
·
12
·
1,381
·
10

Анализ на икономиката на Венецуела с включени външнотърговски показатели...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
17 мин
19.01.2015
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международна икономика

Материал № 399498, от 16 ное 2009
Свален: 223 пъти
Прегледан: 151 пъти
Качен от:
Предмет: Международна икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 2,017
Брой символи: 17,893

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна икономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения