Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
Михаил Дочев
С Ч Е Т О В О Д С Т В О
ВЪВЕДЕНИЕ
Счетоводната наука се развива в съответствие със съвременните тенденции в развитието на информационните технологии,
с общоприетите счетоводни концепции и принципи. Тя се развива, като в същото време се съобразява с действуващото
законодателство в областта на счетоводството, с действието на международните счетоводни стандарти и други нормативни
документи. Счетоводството е нормативно регламентирана счетоводна система. От 1 януари 2002 година у нас действа нов Закон за
счетоводството /обн. в ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г./, изменен и допълнен през 2002 г. /обн. в ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г./
Също така от началото на 2002 г. Се прилагат и Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление № 37 на
Министерския съвет от 13 февруари 2002 г. /обн. в ДВ, бр. 22 от 27 фефруари 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 15 октомври 2002
г./ . През 2003 г. са приети и Международните счетоводни стандарти / МСС/, /Постановление № 21 от 4 февруари 2003 г., обн. в
ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2003 г./. Последните ще започнат да се прилагат от 1 януари 2005 година. На основата на МСС
предприятията ще следва да изготвят годишните си финансови отчети по техните изисквания, с изключение на предприятията
осъществяващи своята дейност на базата на отделни закони. Такива са банките, застрахователните, инвестиционните и
осигурителните предприятия и други, които са емитентни по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
/съгласно & 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството/. Последните прилагат МСС 1 считано от 1
януари 2003 г. Също така предприятията прилагат и ползуват Примерен национален сметкоплан приет от Национални съвет по
счетоводство на 13 юли 2002 г. Последният има препоръчителен характер. За конкретна работа предприятията изготвят
индивидуален сметкоплан.
Може да се каже, че промените в нормативната уредба на счетоводството не са приключили. Практиката на промени в
икономическия живот на страната налага и промени в счетоводството като практическа дейност.
Но счетоводството не е само една практическа дейност. То е и дълбоко обособила се исторически научна област. Тя е
свързана преди всичко с информационното обслужване на стопанското управление, с нейните характерни черти като най-голяма
икономически информационна система. Много важни са методологическите основи на счетоводството, техниката, технологията и
организацията на счетоводството. Налице са редица счетоводни школи, редица направления при изграждане на счетоводството. По
обхват на материята счетоводството намира приложение във всички стопански дейности. Налице са много особености при
счетоводното отчитане на отделните обекти. Пълното обхващане на всички проблеми на счетоводството е трудно да се реализира в
един учебник. Ето защо по-нататък ще бъдат разгледани най-важните въпроси на счетоводството както от теоретична гледна точка,
така и неговата практическа страна.
Основните направления, в които ще бъдат разгледани въпросите на счетоводството са три: Основи на счетоводството,
Финансово счетоводство и Компютърно счетоводство.
В Основите на счетоводството ще бъдат разгледани по възможно най-краткия начин и в позитивен стил такива въпроси
като: Стопанската отчетност като система за информация, Имуществото на предприятието като обект на счетоводството, Обща
характеристика на методологията на счетоводството, въпросите за Текущото счетоводно отчитане, Техниката, технологията и
организацията на счетоводния процес. Ще се обърне внимание и на използуването на счетоводната информация.
Във финансовото счетоводство ще се обърне внимание преди всичко на конкретното отчитане на обектите на
счетоводството. Ще се анализират кратко отделните обекти на отчитане, ще бъдат посочени и характеризирани счетоводните
сметки, с които се отчитат обектите, ще се обърне внимание на основните стопански операции и процеси, които протичат в
предприятията и ще се даде конкретното им отчитане.
В третата част – Компютърното счетоводство ще се даде израз на съвременните тенденции в развитието на счетоводната
наука и практика. Ще бъдат посочени съществуващите проблеми в практиката, както и начините за тяхното решаване. Въпросите
ще се представят с възможностите за използуване на конкретен програмен продукт в практиката.
Учебникът ще бъде структуриран по отделни раздели и теми. За всяка тема ще се излага кратко въведение в темата,
въпросите, които ще се разглеждат в темата, препоръчаната допълнителна литература, ключовите думи и понятия и въпроси за
самоподготовка. Накрая на всяка тема ще се прави кратко резюме. Накрая на учебника ще има въпроси и задачи за Семестриален
казус по счетоводство.
Предлаганият учебник е предназначен за дистанционно обучение на студенти икономисти - магистърски програми, не
счетоводители. В него някои въпроси ще бъдат изложени тезисно, ще бъдат посочени отделни принципи и правила на
счетоводството, както и конкретни решения. Целта е студентите изучаващи различни икономически специалности да се запознаят с
възможностите на счетоводството като информационна система и ползуването на информацията при вземане на конкретни
управленски решения. Учебникът с успех може да се ползува и от икономисти, счетоводители, мениджъри, одитори, финансови
ревизори, данъчни инспектори и други специалисти от практиката и от други проявяващи интерес в счетоводната област. От
учебника могат да се ползуват в практиката и лицата занимаващи с автоматизираната обработка на икономическата информация.
За тях ще бъдат посочени конкретни практически решения.
За въпроси и коментарии свързани с учебното съдържание, изказаните хипотези и становища, възможностите за
усъвършенствуване на учебника, както и критичните бележки, моля контактувайте на e-mail адрес: dochev@contact.bg
Авторът ще приеме с благодарност бележките и препоръките на читателите на книгата относно съдържанието и
структурата на учебника.
Доц. д-р Михаил Дочев
ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
ТЕМА I
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА
СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ
1
Въведение в учебната тема
Учебната тема “Същност и значение на счетоводството” запознава със същността на Счетоводството и връзката му с
икономическата практика. След нейното усвояване ще можете:
да боравите с някои основни понятия
да се запознаете с какво се занимава стопанската отчетност
да разберете връзката на счетоводството с икономическата информация
да научите за появата и развитието на стопанската отчетност
да разберете връзката на счетоводството с отчетните измерители
да научите кои са клоновете на стопанската отчетност
Темата включва четири учебни въпроса:
1.Икономическата информация в управлението на предприятието
2.Поява и развитие на стопанската отчетност
3.Отчетни измерители
4.Клонове на стопанската отчетност
1.ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
За да може човек да живее той трябва да употребява материални блага. Тези блага е необходимо да се произведат.
Производството на материални блага стои в основата но човешкото съществуване. Производството на материални блага става
по организиран начин – лично или колективно. Прои0зведените блага най-често не задоволяват само личните потребности на
производителя, но те са предназначени и за задоволяване на други потребности на хората, обществото като цяло. Освен с
производство на блага хората се занимават и с тяхното разпределение и преразпределение. Тази дейност на хората се нарича
стопанска дейност. Тя е сложна, многостранна и многообразна. Производството на материални блага и тяхното движение и
потребление между хората е познато още като стопански живот на хората.
Стопанската дейност е производството, обръщението, разпределението и потреблението на материалните и
нематериални блага. Потреблението може да бъде лично, обществено, производствено или непроизводствено. При
осъществяване на стопанската дейност се използуват различни видове материални, нематериални и финансови ресурси както
и човешки труд. При производството на благата тези ресурси влизат в най-различни комбинации. Това движение на ресурсите
е свързано с конкретни действия, които се наричат стопански операции. В много случаи са налице взаимосвързани операции,
които образуват т.н. стопански процеси.
В съвременното общество стопанската дейност на хората е строго организирана и функционира при пазарни условия.
Затова обществото е заинтересовано тя да протича по възможно най-добър и ефективен начин. За целта стопанската дейност
се организира и осъществява в най-различни структурни единици – стопански, административни и други – наречени
предприятия, учреждения, организации, институции и пр. Всяка една от посочените единици, за да осъществява своята
дейност разполага със съответни материални, финансови и други ресурси, които привежда в движение, при което протичат
стопанските операции и процеси. Всяка една структурна единица при осъществяване на дейността си прави разходи, получава
приходи и влиза в най-различни сметни взаимоотношения с трети лица. Ето защо стопанската дейност трябва да бъде
насочвана правилно, законосъобразно, целесъобразно и ефективно осъществявана. За целта тя трябва да бъде непрекъснато
наблюдавана, изучавана, изследвана, анализирана, контролирана, регулирана и направлявана. Това означава тя да се
управлява. Управлението на стопанската дейност се нарича стопанско управление.
Стопанското управление днес се е обособило като отделен вид човешка дейност. То е неотменим атрибут на самата
стопанска дейност. За да се реализират функциите на стопанското управление трябва да има обект и субект на управлението.
Между тях протичат информационни процеси – обменя се информация по линията на правата и обратна връзки. На тази
основа стопанското управление е една система. То се осъществява на основата на получаването и използуването на съответна
информация за състоянието и развитието на управляваната система и вземане на съответни управленски решения.
Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използуването на една или друга
информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание,
предназначение, начин на получаване, количество, качество и т. н. Налице са различни видове информация – научна,
техническа, технологична, социална икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието
“информация”, както и за нейната класификация. Тези понятия тук няма да се изследват. Информацията трябва да се схваща
само като съвкупност от сведения, данни имащи значение за нещо, за някакъв предмет или събитие, за стопанските явления и
процеси, за стопанската дейност в частност.
Икономическата информация трябва да се свързва с икономическата същност на стопанската дейност. Така например
тя трябва да съдържа данни, сведения за състоянието, използуването и измененията на различните видове ресурси, за
извършените конкретно стопански операции, за вложения труд, за употребеното работно време, за произведените материални
блага, за направените разходи и получените приходи и други. От тук икономическата информация е предназначена за
нуждите на стопанското управление. Тя се получава и използува в процеса на реализиране функциите на стопанското
управление. Тя трябва да осигурява сведения за хода на стопанската дейност, с нейната осигуреност с ресурси, с получените
резултати. Икономическата информация трябва да служи за вземане на управленски решения свързани с осъществяването на
стопанската дейност. Също така тя трябва да се получава и по линията на обратната връзка с цел да се види резултата от
взетите решения. Икономическата информация може да съдържа данни за минали, настоящи и/или бъдещи стопански факти,
явления и процеси. Тези сведения на практика са твърде разнообразни и многообразни. Затова в литературата тази
информация се подразделя на: директивна, нормативна, планова и отчетна.
Директивната информация се свързва с разпоредби и решения на управляващите органи.
Нормативната икономическа информация се свързва с използуването на различни видове цени, норми, разценки,
лимити, валутни курсове, тарифни ставки и други свързани с осъществяваната стопанска дейност.
Плановата икономическа информация се нарича още прогнозна. Тя се свързва с бъдещото развитие на стопанската
дейност при съставянето на прогнози базирани на вече получена информация за извършена стопанска дейност.
Отчетната икономическа информация се свързва с получени сведения за съществували и съществуващи, за извършени
и извършващи се стопански факти, явления и процеси. Тя заема най-голям относителен дял в процеса на стопанското
управление и има съществено значение при управлението на стопанската дейност.
От гледна точка на стопанското управление отчетната информация може да се преценява от три гледни точки:
2
а/ семантично – по съдържание и смисъл
б/ синтактично – количествено
в/ прагматично – качествено.
2. ПОЯВА И РАЗВИТЕ НА СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ
Стопанската отчетност се появява на определен етап от развитието на стопанския живот на хората. Появява се
нуждата от определен вид информация за функциониране на този живот с цел неговото управление. Тази информация се
получава от стопанската отчетност.
Стопанската отчетност е човешка дейност, свързана с наблюдаването, регистрирането, количественото
измерване и качественото характеризиране на стопанските факти, явления и събития с цел тяхното ефективно
управляване”.
1
Стопанската отчетност се появява на определен етап от човешкото развитие. От исторически източници се разбира,
че това е станало много години преди новата ера. За целта са повлияли два фактора: Първо, появява се общественото
разделение на труда – появяват се занаятите. Второ хората започват да броят. Броенето е възникнало с цел да се отчитат
произведените продукти на труда, родените животни, убитите животни и т.н. На практика хората са отчитали своята
стопанска дейност, макар и примитивно. Наложило се е тази дейност да бъде управлявана.
В развитието на стопанската отчетност могат да се очертаят различни етапи, но съществени са четири:
2
Първи етап. Стопанската отчетност се е появила когато са се появили разменните отношения между хората и между
отделните народи. Това е свързано с развитието на търговските връзки и търговската дейност. Характерно за отчетността е, че
народите са използували твърде примитивни средства за отчитане – шнурове, рабоши, възли, въжета, въглени, резки и други.
Първите народи, в които се е породила отчетността, това са Египет, Финикия, Централна Америка, Индия, Китай, Персия,
Юдея, Вавилон и други.
Втори етап. Това е епохата на “класическата древност”. Тя се характеризира с бурно развитие на занаятите, оживено
производство и засилени връзки между народите, развитие на търговията. Налице е усъвършенствуване на отчетната дейност.
Появяват се и първите отчетнически длъжности. Такива са: “Полетите” – отчетници на държавни съкровища, “Нукрарии” –
държавни касиери, “Аподеки” – хора събиращи данъците /бирници/, “Логисти” – контрольори и др. Особено развитие
отчетността получава в Гърция и Рим.
Трети етап. Това е епохата на средните векове. Съществено значение върху развитието на отчетността оказват:
Великото преселение на народите от Азия и Европа, влиянието на арабската култура, нарастващото влияние на църквата,
кръстоносните походи, развитието на стопанствата. Налице са и някои революционни промени свързани с отчетността.
Появява се цифровата система на мястото на буквената. Римските цифри се заместват от арабските. По този начин народите
започват по-лесно да броят и количествено да отчитат резултатите от своята дейност. Появяват се дробните и отрицателните
числа, възвратните редове, математическите знаци “плюс” и “минус”, знакът за умножение “х”, знакът за деление “ : ”, знакът
за равенство “ = “ и други.
Четвърти етап. Това е епохата от края на ХІХ век до днес. Този етап може да се характеризира с бурното развитие на
научно-техническата революция. Изключително много се развива производството, търговията и икономическите връзки
между отделните народи и държави. Това води неминуемо и до невиждано усъвършенствуване на средствата за отчитане.
Появяват се различните сметачни машини до появата и използуването на различна компютърна техника за отчитане на
стопанската дейност. Развиват се и научните основи на стопанската отчетност.
Днес стопанската отчетност може да се характеризира като една съвременна система за информация, която в пълна
степен задоволява управленските нужди от информация. Тя е надежден инструмент в ръцете на стопанското управление.
Получаваната информация от стопанската отчетност е с високо качество. Тя може да дава пълна характеристика на онова,
което е извършено и което се извършва в предприятието, отрасъла и държавата като цяло свързано със стопанската дейност на
хората.
3.ОТЧЕТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ
Отчетните измерители са мерните единици, които се използуват за измерване на факти, явления и процеси с цел
установяване на количествено-стойностни реквизити. Те са относителни мерни величини, с които се характеризира
стопанската дейност. С тях стопанските факти, явления и процеси се измерват количествено и им се дава качествена
характеристика. До 19-ия век са използувани различни мерни величини. Това е водело до различия в оценките на явленията и
процесите. През 19-ия век се въвежда световната метрична система. Тя се приема масово в света. В България тя се прилага от
м. януари 1889 г. В зависимост от целите и задачите на стопанското управление, отчетните измерители се използуват
самостоятелно или в система Отчетните измерители са три:
а/ натурални
б/ трудови
в/ стойностен /паричен/.
* Натуралните измерители служат за количествено измерване на обектите на отчитане в натура според естеството и
физико-химичните им свойства. Те са многобройни и разнообразни според разнообразието на самите обекти. Такива са брой, тегло,
метър, площ, обем вместимост и т. н. С тях се характеризира потребителната стойност на обектите. Прилагането им зависи от
свойствата и особеностите на измерваните обекти. Показателите получени от прилагането на натуралните измерители се наричат
“натурални показатели”. Чрез тях се осигурява информация за конкретния веществен състав и количествен израз на
наблюдаваните обекти и за техните изменения – за състоянието и движението на материалите, стоките, продукцията и другите
видове материални активи. Те се използуват и за отразяване на някои видове работи – превози, изорани декари и други.
Информацията получена чрез натуралните измерители се използува за наблюдаване на разходните норми, за опазване на активите
на предприятията, както и за определяна на материалната отговорност на лицата. Натуралните измерители са възникнали най-рано
във времето.
1
П е т р о в, Л. Основи на счетоводството. С., Мартилен, с. 6.
2
Вж.: Белмер, Ф. Обща теория на счетоводството, част втора. Варна, 1930. /За първите три етапа/, и
История на счетоводството /Счетоводството в дълбока древност/. Свищов, 1975.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 10:24 студент на 35 години, факулетет - Финансово -счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2012
15 апр 2019 в 02:04 в момента не учи на 48 години от София
27 мар 2019 в 08:43 потребител на 29 години
12 мар 2019 в 10:01 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Записан (основен) капитал, счетоводни статии, счетоводни сметки, нетен счетоводен баланс
добавена от santratina 26.11.2013
0
118
усъвършенстване на одитната технология в съвременните условия
добавена от ileto_89 21.03.2013
0
17
Счетоводна политика на собствения капитал в предприятието
добавена от sherina_81 09.05.2012
0
48
Въпрос от рецензия към дипломна работа
добавена от macorana_90 04.10.2015
1
17
същност на предмета и обекта на счетоводството
добавена от katia.mileva.77 05.02.2015
1
10
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
355
·
2
·
860
·
497
·
1
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
292
·
2
·
339
·
482
·
1

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Годишно счетоводно приключване

18 май 2010
·
821
·
47
·
10,957
·
976
·
3

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
137
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
172
·
14
·
2,836

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
117
1
1 мин
15.11.2016
Счетоводство за неикономисти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.
(Лесен)
45
102
1
7 мин
03.10.2014
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Михаил Дочев - Счетоводство

Материал № 399295, от 16 ное 2009
Свален: 2,360 пъти
Прегледан: 2,732 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 108
Брой думи: 36,736
Брой символи: 331,454

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Михаил Дочев - Счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 256 64

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
246 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения