Големина на текста:
Въпрос №53
Разпределение на печалбата. Дивиденти и дивидентна
политика на предприятието.
Значение на дивидентите и дивидентната политика. Начини
за изплащане на дивидентите и тяхното влияние върху баланса на
фирмата.
Дивидентите се разглеждат като една от крайните цели на
акционерите. Максимизиране на стойността на собствениците е също
крайна цел. Важен е въпросът под каква форма ще се увеличи тази
стойност. Дивидентите са критерии дали е постигната целта, защото
обикновените акции носят доход от дивидентна възвръщаемост и
капиталови печалби. Компаниите, които не изплащат дивидент са по –
добри, защото носят по – голяма капиталова печалба. И двете
твърдения са верни – и дивидентите и капиталовите печалби са
критерии дали е постигната целта. Като паричен поток към
акционерите капиталовата печалба не е паричен поток, а за тях
дивидентите са паричен поток. Капиталовата печалба е функция на
покачване цените на акциите, а източник за нарастване цените на
акциите е очакванията за нарастване на бъдещите дивиденти.
“АБВ” корпорация е записала в устава, че дивиденти не се
изплащат и дохода може да се очаква от кап. печалба. Записала е също,
че ликвидационна квота също не се изплаща. Стойността на
компанията може да расте главоломно, но при подобни ограничения
стойността на акциите ще е равна на нула, защото очаквания паричен
поток от дивидентите е нулев и доходът от капиталовата печалба също
е нулев. При това положение след като потенциалният акционер се
запознае с условията, той няма да плати нищо за тези акции. И от този
пример се вижда, че очакваните бъдещи дивиденти стоят в дъното.
Фактическите дивиденти и очакваните дивиденти са две различни неща
и не трябва да се смесват. Т. е. ако досега изплащаните дивиденти са
високи, то това е за сметка на капиталовата печалба, което ще рече, че
досегашния темп на дивидентите не е критерии.
Важността на дивидентната политика е сериозно. Фирмата трябва
да демонстрира способност за плащане на дивидент като ги изплаща. В
резултат цените на акциите ще се покачат, което ще рече че
мениджмънта си е свършил работата.
За самостоятелна дивидентна политика може да се говори тогава,
когато фирмата решава какви дивиденти да изплати и каква част от
нетната печалба да остане неразпределена и да служи като източник за
финансиране на инвестиционните проекти. Ако фирмата е определила
вече размера на заемите, които ще ползва, изборът при финансовите
решения ще бъде между дивиденти и неразпределена печалба, от една
страна и емисия на акции от друга страна.
Една фирма може да изплаща по – високи дивиденти и да
прибягва по- често до емисия на акции. Друга фирма може да задържа
по – голяма част от печалбата за реинвестиране, като плаща
незначителни дивиденти. Мотивацията за осъществяване на една или
друга дивидентна политика се основава на отчитане на голям брой
фактори, свързани както със състоянието и перспективите на фирмата,
със състава на нейните акционери, така и с измененията в общата
стопанска конюнктура.
Начин за изплащане на дивиденти
Различните фирми превеждат дивидентите на своите акционери
на 6 месеца, на 3 месеца или след изтичане на годината. Спазват се
някои общи процедури:
Управителният съвет на фирмата взема решения за конкретния
размер на дивидента на една акция, за регистрационната дата и за
датата на самото изплащане. Той задължително се съобразява с
утвърдения от общото събрание лимит за изплащане на дивидентите.
Подобно ограничение е установено, за да не се допусне някои
управителни съвети да плащат по – високи дивиденти, примерно за
сметка на продажбата на акции и с това да предизвикат фалит на
фирмата.
След като управителния съвет е взел съответните решения за
изплащане на дивиденти, се дава обява и се изпращат съобщения, с
които всички акционери се известяват, за да се регистрират към
определена регистрационна дата. Тя е най – често 2 седмици преди
изпращане на чековете по пощата на регистриралите се акционери.
Заявките за регистрация трябва да са предадени по пощата 5-6 дни
преди фиксираната дата за регистриране. Този срок се нарича
ексдивидентна дата. Той е необходим, за да могат декларациите на
акционерите да стигнат във фирмата преди датата за регистрирането.
Преди ексдивидентната дата акциите могат да се купят с
дивидента, който ще бъде получен от новите им притежатели. След
ексдивидентната дата акциите вече се продават без дивидента, което
естествено ще се отрази и върху тяхната цена.
Ако едно лице купило акции с дивидент, не успее да се
регистрира, то не губи нищо,защото тогава продавачът е задължен да
му изплати дивидента. Ако пък лицето, купило акциите без дивидент,
го получи, то трябва да върне сумата на продавача.
В някои страни са установени едни или други правни
ограничения за изплащане на дивиденти. Например законодателството
в някои щати на Америка забраняват изплащането на дивиденти от
компании, за които има опасност да се окажат неплатежоспособни.
Така се защитават интересите на кредиторите.Съществуват и забрани
да се изплащат дивиденти от “законния капитал”. За законен капитал се
приема номиналната стойност на акционерния капитал или
постъпленията от продажбата на акции. Дивидентите могат да се
изплащат от капитала, които представлява излишък над законния.
Форми за изплащане на дивидентите
Основна форма са паричните дивиденти – изплащат се
обикновено на три месеца, 6 месеца или годишно. Съществуват и
допълнителни дивиденти или специални дивиденти.Допълнителен е
дивидентът, изплащан над редовния. Специалният се разглежда като
извънреден и рядко се повтаря.
Фирмите, намиращи се в процедура на фалит, могат да изплащат
ликвидационен дивидент, при условие че не са застрашени интересите
на кредиторите. Доходът от ликвидационният дивидент не се облага с
данък, тъй като се смята, че чрез него се възстановява капитала на
акционерите.
Някои компании изплащат дивиденти във вид на допълнителна
акция. Например на всеки 10 притежавани акции акционерите
получават по една нова акция безплатно. Приема се, че източникът за
плащане на дивиденти чрез акции е неразпределената печалба.
Вместо чрез допълнителни акции някои фирми плащат
дивиденти посредством раздробяване на акции. Например три стари
акции се заменят срещу пет нови, но с по – ниска стойност на всички
акции.
Дивидентите могат да се изплащат и чрез обратно изкупуване на
акции от фирмата. То може да стане на открития пазар или чрез
посредничеството на комисионери. В някои случай обратното
изкупуване се извършва въз основа на преки преговори и споразумение

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 апр 2021 в 21:58 ученик на 41 години от Кърджали - ПГЕЕ "Кап. Петко Войвода"
24 мар 2021 в 15:32 студент на 43 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2013
23 мар 2021 в 10:45 студент на 35 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - икономичеаки, специалност - Управление на регионалното развитие, випуск 2022
17 мар 2021 в 22:26 ученик на 17 години от София - 072 ОУ " Христо Ботев ", випуск 2023
31 окт 2020 в 18:46 студентка на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Бизнес информационни технологии, випуск 2014
12 сеп 2019 в 20:28 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финаси, счетоводство и контрол, випуск 2019
14 ное 2018 в 21:29 потребител
21 дек 2016 в 12:06 студент на 41 години от Пловдив - Медицински колеж Пловдив, факулетет - помощник фармацевт, специалност - помощник фармацевт, випуск 2018
10 юли 2016 в 17:15 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2017
22 апр 2016 в 14:00 студентка на 27 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

11 апр 2010
·
112
·
2
·
466
·
196

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма...
 

Данъчни разчети

06 юни 2006
·
787
·
4
·
406

При разработването на финансовата част на бизнесплана, трябва да се вземе предвид каква ще е организационно- правната форма на бъдещото МПС, за да се предвидят съответните данъци (разположени във времето), които трябва да се плащат (табл.1.1).
 

Печалба в търговските дружества

05 яну 2007
·
940
·
3
·
433
·
47

Същност, значение, преобразуване, облагане и разпределение.
 

Анализ на паричните средства

25 апр 2007
·
802
·
3
·
703
·
102

От финансово-икономическа и счетоводна гледна точка паричните средства на предприятието са краткотрайни активи...
 

Данък върху доходите на физическите лица

31 май 2007
·
722
·
1
·
350
·
175
·
1

Облагането на доходите на физическите лица започва посъвместно да се прилага в Европа в края на XIXв. и началото на XXв...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
9
1
13 мин
14.08.2019
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Разпределение на печалбата. Дивиденти и дивидентна политика на предприятието

Материал № 399259, от 16 ное 2009
Свален: 217 пъти
Прегледан: 211 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 1,630
Брой символи: 13,960

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределение на печалбата. Дивиденти и дивиден ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения