Големина на текста:
Л Е К Ц И И
ПО
БИЗНЕС АНАЛИЗ
ДОЦ. Д-Р СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
2007 г.
Гр. Велико Търново
ТЕМА N 1
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
1.СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА АНАЛИЗА НА
СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на редица
функции, една от коитое анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата
дейност.Функцията анализ се явява предпоставка за осъществяването на всяка една от
останалите управленски функции.Анализът е субективна човешка дейност за изследване и
изучаване на стопанските процеси и явления.Самото понятие „анализ” буквално означава
разчленяване, разлагане на цялото и изучаване на неговите съставни части, което позволява
да се проникне в същността на изследвания обект и разкриване на вътрешните връзки между
отделните части. От гл.т. на икономическите процеси и явления в тяхната връзка и
взаимозависимост, се говори за икономическия анализ, определен като система от методи и
средства, използвани за оценка на постигнатите резултати и разкриване на факторите, които
влияят върху тях .
Икономическият анализ изучава стопанските резултати и факторите, които ги обуславят,
както вътре в предприятието, така и извън него, от гл.т. на неговите
конкуренти.Икономическият анализ освен като функция на стопанското управление, може да
се разглежда и като относително обособена управленска подсистема, позволяваща
комплексното отразяване на факторите, влияещи върху стопанските резултати.
Целта на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятието и е
разкриването на възможностите за по-пълно натоварване на е създаване на условия за
изработване и вземане на икономически обосновани решения за управление на стопанската
дейност на предприятието. Главното определящото ресурсите и капитала, с цел повишаване
на ефективността и конкурентоспосбността на предприятието.
Предметът на икономическия анализ е определяне и изучаване на икономическите,
технико-икономическите и социално-икономическите процеси и явления на предприятието и
факторите, които ги обуславят, чието обективно проявление е във фазите и етапите за
инвестиционната ,производствената, търговската и финансовата дейност на предприятието.
Обект на бизнес анализа са всички явления и процеси, протичащи в стопанската дейност
на предприятието, чиято детайлизация намира проявление в количествените и качествените
показатели за определяне на финансово-стопанските резултати от дейността на
предприятието. От тук анализът на стопанската дейност и резултатите от нея се извършва с
помощта на система от показатели, чрез които се дава представа за различните аспекти на
финансово-стопанската дейност. Поради многообразието и разнообразието на показателите,
за нуждите на бизнес анализа те се групират по разлини признаци. Така според използваните
измерители, показателите биват:
- натурални, които са най-точни и представят анализираните обекти (напр. продукцията)
чрез естествената мярка за количество (за тегло, дължина, обем и т.н.), но са подходящи само
за еднородни аналитични обекти;
- условно-натурални, използвани в случаите, когато се произвежда сродна продукция, за
която може да се намери обединяващ признак;
-трудови, които дават възможност разнородната продукция да се представи чрез
количетсвото труд, вложен за производството на единица изделие;
-стойностни, които са най-широко използвните, поради възможността за привеждане на
разнородните аналитични обекти към общ измерител, стойностния.
Според съдържанието аналитичните показатели се подразделят на количествени и
качествени. Количествените показатели отразяват размера на анализираните обекти и
настъпилите в тях промени в сравнение с приетия критерий (напр. Обем на продукцията,
средносписъчен брой на персонала и т.н.). Качествените показатели служат за измерване на
ефективността на стопанските процеси (напр. Производителност на труда, материалоемкост
на продукцията, рентабилност и др.).
Според това дали има първично или вторично (производно отражение на изучаваните
стопански процеси и резултати), показателите биват абсолютни и относителни. Абсолютните
служат за първичното отразяване на анализираните обекти, като те могат да бъдат
натурални и стойностни, количествени и качествени (себестойност, печалба и
др.).Относителните показатели отразяват отношения между отделни показатели, като се
представят в проценти, коефициенти, индекси и др.(коефициент на обща ликвидност и др.).
Аналитичните показатели според целите на анализа могат да бъдат още общи и частни,
обемни и структурни, директивни и разчетни и др.
В основата на икономическия анализ е разкриването, оценката и прогнозирането на
влиянието на отделните фактори върху състоянието и изменението на аналитичните обекти.
По своята същност факторът е причина, условие за даден процес или явление, оказваща
въздействие на даден показател или група показатели. Върху финансово-стопанската
дейност на предприятието влияят различни фактори, които се намират във взаимна връзка и
обусловеност, които могат да бъдат вътрешни и външни, постоянни и временни, общи и
специфични, екстензивни и интензивни, преки и косвени и др.
Анализът и оценката на влиянието на отделните фактори са свързани непосредствено с
разкриването на резервите с цел повишаване ефективността от финансово-стопанската
дейност на предприятието.
Бизнес анализът според характера на решенията, които трябва да се вземат, бива:
предварителен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ, последващ.Според
потребностите, бизнес анализът бива вътрешен и външен.
2. Метод на бизнес анализа
Методът на икономическия анализ на предприятието е система от елементи за
цялостно и взаимносвързано изучаване на стопанските процеси и явления и обуславящите ги
фактори в хода на стопанската дейност. В основата на метода на икономическия анализ е
прилагането на диалектическия подход, чието използване позволява изучаването на
причинно-следствените връзки и зависимости между икономическите процеси и явления.На
тази основа бизнес анализът се осъществява с помощта на следните статистико-
икономически методи:
- метод на сравнението, който е основен, универсален метод за анализ и оценка на
измененията в параметрите на стопанската дейност, разкриват се тенденциите и
перспективите за нейното развитие чрез съпоставянето на сравняваните показатели;
- метод на детайлизацията, чието използване е свързано с необходимостта от
задълбочаване на анализа и установяване на влиянието на отделните подфактори върху
изменението на съответния показател,обект на анализа;
-метод на групировката, чрез който анализираните процеси и явления се групират по
определени признаци и критерии.Посредством него се изучава състава, структурата и
динамиката на анализиранитеобекти, като определеният признак се разглежда като фактор;
-балансов метод, който е в основата на методологията на анализа и се изследват
различните балансови зависимости.Най-често изследвани чрез него са количествените
съотношения между стопанските средства (активите) и източниците на тяхното образуване
(пасивите) и влиянието на отделните фактори върху тези съотношения;
-метод на верижното заместване, който е един от основните методи за установяване
на влиянието на отделните фактори върху изменението на даден резултативен показател.За
приложението му е необходимо наличието на определена функционална математическа
зависимост между факториалните и резултативните променливи в аналитичния обект.За тази
цел връзката между показателя и обуславящите го фактори се изразява математически чрез

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес анализ

Стопанското управление на предприятието е свързано с проявлението на редица функции, една от коитое анализът на икономическите процеси и явления в хода на неговата дейност...
Изпратен от:
Ivanka Kopanova
на 2009-11-16
Добавен в:
Лекции
по Бизнес анализ
Статистика:
426 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
тест върху Business Intelligence
добавена от aneliazdravkos 22.05.2013
0
16
Бизнес проект на тема : Салон за красота
добавена от lina.ivanova.3386 23.04.2013
0
24
бизнес анлизът в малките и средитефирми
добавена от danibobo68 27.10.2017
2
7
Подобни материали
 

Управленско счетоводство

06 май 2008
·
617
·
19
·
3,646
·
194

В отделните предприятия е необходимо да се обособят отделни екипи. Управленското счетоводство регистрира, доставя и анализира информацията свързана с вземането на решения.
 

Отчитане на финансовите средства на предприятието

08 окт 2010
·
55
·
9
·
1,673
·
88

Финансовите средства представляват важна част от придобитите и контролирани от предприятието финансови ресурси. Те са неразделна част от неговите активи. За да бъдат признати като елемент на финансовите отчети...
 

Капитал на предприятието

23 фев 2009
·
118
·
6
·
1,188
·
53

Капиталът е имуществото на едно лице или организация, което се използва за осъществяване на стопанска дейност с цел получаване на печалба. От гледна точка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства за...
 

Организационно-управленски структури

19 ное 2008
·
323
·
2
·
318
·
150

Организационно-управленската структура ОУС е форма на разделение на управленския труд в организацията.Тя е форма на йерархическо структуриране на управленската власт в организациите...
 

Форми на икономическа организация. Видове стопански системи

18 май 2006
·
515
·
5
·
868
·
1

Комплексът от правила и норми, в съответствие с които обществото организира собствената си икономика, определя неговата икономическа система. исторически с развитието на обществото са възниквали и са се оформяли няколко икономически системи
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ

Материал № 399131, от 16 ное 2009
Свален: 426 пъти
Прегледан: 529 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 13,128
Брой символи: 124,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения