Големина на текста:
Тема1
Дефиниция на
фирменото
управление:
-то е избор на посока
в която да работи и да
се развива фирмата
-то е въздействие на
субекта в/у обекта на
упр.на ръководителя
в/у подчинения
-то е специфичен вид
дейност в обществото
-то е специфичен вид
труд във фирмата
-то е процес във
времето.
Управлението е:
-въздействие за
постигане на целите
на организацията
-като се интегрира
дейността на нейните
членове
-като се балансира
м/у икономичност и
ефективност
-за да се постигне
най-доброто с
ограничени ресурси.
Процес на
управление-всяка
фирма има своя
субект и обект на
управление.В обекта
на управление се
изпълняват
производствените
дейности според
предмета на дейност
на фирмата.Субекта
на управление
изпълнява
управленска дейност
във фирмата.
Основни ф-ии на
управление-
планиране;организир
ане;ръководство;конт
рол.Функциите на
управление се
изпълняват
последователно във
времето и формират
процеса на
управление.Изпълнен
ието на определена ф-
ия на управление
може да започне
тогава,когато са на
лице резултатите от
предишната.
Управлението е
цикличен
процес,защото е
цикличен процесът
извършен в обекта
на
управление.Управл
енският процес се
реализира в 3
основни времеви
хоризонта:-
дългосрочен или
стратегически
-средносрочен или
тактически
-краткосрочен или
оперативен.От тази
гледна точка се
различават
стратегически,тактич
ески и оперативен
цикъл на
управление.ТЦ
обхваща няколко
оперативни цикъла,а
СЦ-няколко
тактически цикъла.
Равнища на упр.-
висше,средно и
низово.Обект на
упр.:1топ мениджъри-
отговарят за цялата
организация
2обособени
структури-звена
3най-малката
структурна единица.
Видове
ръководители-
ръководители са
тези официални
длъжностни лица в
организацията на
които е възложено
да управляват
цялата организация
или част от нея.С
разрастване на
организацията
постепенно
настъпва
разграничение м/у
субективност и
управление.Р-те
притежават
формална власт и
са отговорни за
действията на
статусната с-ма в
организацията.Спо
ред мястото им в
йерархията на
организацията р-те
обикновено биват
класифицирани
като висши,средни
и низови.Според
областите в които
се специализират
различаваме р-ли
по
производството,по
доставките,по
продажбите,финан
сови р-ли,по
програмите и др.
Тема2
Роли на
ръководителя-
основната теза
формулирана от
Хенри Минцбърг е
че по силата на
официалната си
длъжност в
органзацията един
ръководител
осъществява
многобройни
контакти-с
подчинени,със
собственици,с
колеги и др.В тези
свои
взаимоотношения
р-ля се представя в
различен образ и ги
реализира в свой
специфичен
стил.Минцбърг ги
назовава роли и ги
групира като:роли
в междуличностно
общуване,инф.роли
,роли по вземане на
решения.Дилеми в
управлението-това
е теза развита от
Чарлз Ханди и
Питър Драхър,че р-
лят е поставен пред
постоянен избор
м/у дългосрочни и
краткосрочни
въпроси,икономич
ност и
ефективност,степе
н на доверие към
подчинени и
степен на
контрол,рутина и
нововъведения.Уп
равленски
умения-за да
съумее да върши
работата си добре
р-ля трябва да
придобие и да
развива своите
управленски
умения.Р-лят
трябва да
притежава и
развива 3 групи
умения-
концептуални,хума
нитарни и
технически.
Тема3
В сравнително кратката
си история
управленската наука
преминава през
няколко етапа които се
различават по начина
на разглеждане на
взаимовръзката
“предприятия-среда” и
търсеният резултат от
управлението
му.Начини по които се
гледа на тази
взаимовръзка,подходит
е са 2:единият гледа на
предприятието като
затворена с-ма-
вниманието на
специалистите е
насочено към
вътрешния живот на
организацията.2-ят
подход разглежда
фирмата като отворена
с-ма-вниманието на
специалистите е
насочено към вида и
силата на влиянието
което средата оказва
в/у вътрешния живот в
организацията.В
търсенето на резултати
от управлението и
рационализъм в
постигането на цели
всяка организация има
свои явни и
специфични
насоки.Постигане на
целите на
организацията е
възможно и чрез
намиране на общи
интереси на
участниците-
собственици,р-ли и
изпълнители.
Класическа
школа(1900-1930)е
реалното развитие на
управленската
школа.Тя е
началото.Вниманието е
насочено към
усъвършенстване на
вътрешния строеж и
действието на
фирмата.Търси се най-
добрия начин за
организиране на
дейността.
Характеризира се чрез
централна
власт,подчинение,спец
иализация и
професионална
квалификация,разделен
ие на
труда.Разграничават се
2 основни
1
направления.Първото е
насочено към
осъвършенстване на
организацията на
производството и на
управлението.То е
известно като научен
мениджмънт с
представител Фредерик
Тейлър.Второто
направление се
занимава преди всичко
с формулиране на
същината на
управлението.То е
известно като
административна
теория с представител
Анри Файол.
Според Тейлър
главната цел на
управлението трябва да
бъде осигуряване
мах.благополучие
както на р-лите така и
на
работниците.Основно в
подхода му е търсенето
на най-добрия начин за
извършване на дадена
работа.Той синтезира 4
основни
принципа.Администрат
ивната теория на
Файол описва
съдържанието на
управленската дейност
чрез 5 ф-
ии:предвиждане,плани
ране,организиране,коор
диниране и
контрол.Според него
трябва да има
разделение на труда,на
властта и др.
Тема4
Тази школа се
заражда(1930-1960)и се
развива като отрича
класическата школа.Тя
се основава на
централната теза че
щом управлението
означава постигане на
нещата със и чрез
хора,то изследването
на управлението трябва
да бъде насочено към
м/уличностните
връзки.Обръща се
повече внимание на
хората и на
приспособяването
им.Концентрирана е
в/у “човешката” страна
на
управлението.Основава
се на принципа,че там
където хората работят
като група за постигане
на общи цели там
хората трябва да се
разбират.Изградена е
в/у 3 основни
разбирания:”човекът е
социално
същество”;”твърдата
йерархия е
несъвместима с
човешката
природа”;”решаването
на проблема за човека е
работа на
бизнесмените”.Предста
вители са Мери
Фолит,Е.Мейо,Ф.Селзн
ик,Д.Макгрегър и др.
Тема5
Развитието на
управленската теория
във втората половина
на 20век е силно
повлияно от развитието
на общата теория на с-
мите и
кибернетиката.Търси
се оптимално
поведение на
предприятието в
различни
аспекти:Взаимодействи
е м/у управляващ и
управляван;взаимод. на
предприятие с
доставчици;взаимод.на
предприятие с
клиенти;организация
на
производството.Развит
ието на
мн.направления в
управленската теория
през 60-те,70-те год. се
характеризира с
търсене на
рационализъм в
поведението на
фирмата,в
обкръжението и.Това е
повод етапа да бъде
назован
неокласицизъм.В/у
поведението на
организацията влияят
фактори,които не се
поддават на
математическо
описание-
интереси,ценности,пов
едение.Друга
съществена част от
факторите лежат извън
фирмата и тя не може
да им повлияе.Тази
част става отправна
точка за зараждане на
ситуационен
подход.Тезата му е,че
не съществува един
единствен най-добър
начина за управление
на организацията,а
всяка от х-ките може да
се променя за да
постигне фирмата
благоприятно за нея
приспособяване.Ситуа
ционният подход
разглежда процесите на
управление в
информационен
аспект.Общата теория
на системния подход
представлява логико-
математическа област
на изследваната
задача.Общата теория
отрича елементаризма
и механизма при
изследване на сложни
обекти.
Тема6
Решения-1решението
на проблема е
намереният но все още
неосъществен вариант
на
действие.2решението
на проблема е самият
процес на реализиране
на вариантите на
действие.3реш.на пр.е
крайният резултат от
осъщественият вариант
на действие т.е
практическият
резултат.Управленскот
о решение е
целенасочено,волево
действие на лицето или
колективния орган с
права да прави
собствен избор за нови
насоки на действие с
оглед да постигне
поставените му
задачи.Подход за
вземане на
управленски
решения-интуативно
вземане на решения е
избор на
алтернатива.Индивидът
взема решения без
предварителни
разсъждения и не се
занимава със
съзнателно
съпоставяне на
алтернативите.Етапи
на решение на
проблема:1разпознава
не и определяне на
проблема.Проблемът
възниква винаги в
дадена конкретна
ситуация и се разкрива
чрез анализ на
ситуацията.Три са
основните причини за
възникване на
проблема;има някакво
различие от
предварително дадени
параметри,има
трудности и
бариери,недостатъчна
информация.2формули
ровка на
проблема.3ограничени
я и критерии за вземане
на
решения:ограниченият
а варират и зависят от
ситуацията и от
конкретните
ръководители.4определ
яне на алтернативи за
решаване на
проблема:формира се
цел за
решаване.5оценка на
алтернативите.6избор
на алтернатива:според
кой критерии трябва да
се извърши
оценката.7реализация-
решението се
съобразява с
изпълнителите.8контро
л в/у изпълнението.
Тема7
Специалистите
различават 3 подхода
за решаване на
проблемите.-да се
намери
одовлетворително
решение
-да се намери
оптимално решение
-да се премахне
източника на
проблема.Подход за
вземане на
управленски
решения-интуитивно
вземане на решения е
избор на алтернатива
направена на основата
че този избор е
правилен.Вземане на
решения на базата на
съждения-р-лят
използва знания за това
какво е
било,резултатите на
алтернативните
варианти за избор в
конкретната
ситуация,избира
алтернатива която го е
довела до успех
преди.Стилове на
взаимодействие с
подчинените при
вземане на
решения.Специалисти
те разграничават
стилове за обработка
2
на инф.,стилове за
избор на
решение,стилове за
взаимодействие с
подчинените и
др.Формулирани са
разнообразни
модели.Един от най
известните е моделът
на Виктор Врум:той
описва 3 осн.стила-
авторитарен,консултат
ивен и работа в
група.Някои от
стиловете имат
вариации:
Авторитарен стил:А1-
вземате решението сам
като използвате онази
инф. с която
разполагате в
момента.А2-искате
инф. от подчинените
си,след това вземате
решението сам.
Консултативен
стил:К1-Споделяте
проблема поотделно с
подходящи
подчинени.Получавате
от тях поотделно
предложения и
идеи,без да ги събирате
в група.Взимате
решението сам.К2-
споделяте проблема с
подчинените си като
група.Заедно
разработвате идеи и
предложения.Вземате
решението сам.
Работа в група-
споделяте проблемите
си с подчинените като
група.Заедно
разработвате и
оценявате
варианти,стремите се
да постигнете
консенсус.
Тема8
Средата на
организация е
съвкупност от ф-ри
които влияят в/у
нейното
функциониране и
развитие.Ф-те на
влияят по еднороден
начин-едни от тях
подпомагат работата на
предприятието,други
пречат,а трети
формират своеобразен
фон за неговото
съществуване.Някои ф-
ри влияят силно,други
слабо.Предприятието
работи и се развива под
влияние на
равнопосочни ф-
ри,управлението,трябва
да го води към
приспособяване към
средата.Адаптацията
става по пасивен или
активен начин.За да се
изучат влиянието на
средата,специалистите
разграничават
съвкупност от ф-ри
извън фирмата(външна
среда)и ф-ри във
фирмата(вътрешна
среда).Външна среда на
организация.Основни
компоненти:Факторите
във външна среда
могат да се отнасят към
4 групи-икономически-
характеризира
условията за развитие
на стопанската
дейност.Обхваща
микро
фактори,икономическа
инфраструктура и
основни видове
организации
-технологични-х-ра
състояние на научно и
технологично развитие
-политико-правни-
политическия
компонент х-ра
политическия климат в
обществото и степента
в който той
благоприятства или
създава
проблеми.Правния
компонент х-ра
степента на
изграденост на
правните условия на
работа
-социални-обхваща
културни,образователн
и или демографски
влияния.
Вътрешната среда на
организация.Състои се
от ресурси на
организацията и
интегрираните
общосистемни и
управленски
механизми.Ресурсите
на организацията
обикновено се
групират като
материални,човешки,ф
инансови и
информационни.Матер
иалните обхващат
суровини за
преработка.Човешките
се х-рат чрез
професионално
квалификационна
възрастова стр-
ра.Финансовите се х-
рат чрез съотн. м/у
собствен и привлечен
капитал.Инф.е
официален и
неофициален и се
отнася за
контрагентите на
фирмата.
Природа на
средата.От гледна
точка на стабилност
разграничаваме
устойчива и динамична
среда.От гледна точка
на сложността-
проста,сложна.Същест
вуват ф-ри с пряко и
косвено влияние.
Тема9
Предназначението на
анализа е да установи
основните ф-ри,които
влияят в/у дейността на
конкурентната
организация,посоката и
силата на влиянието им
и собствените
възможности на
организацията да се
справи с
тях.Резултатите от
анализа са основа за
избор на
цели,стратегии и по-
краткосрочни планове
за действие.Анализа се
извършва в няколко
етапа:1проверка за
влиянието на макро
средата в/у орг-
та.2оценка на
природата на
средата.3определяне
ключовите компоненти
на микро
средата.4определяне на
конкурентната позиция
на орг-та.5определяне
на възможностите и
заплахите.6анализ на
силните и слабите
страни.7стратегическа
позиция.
Модели за анализ:
1PEST анализ-е
предназначен за макро
среда.Чрез него се
установява какво е
влиянието на
политическите(Р)иконо
мически(Е)социални(?)
и
технологичните(Т)факт
ори в/у орг-
та.Резултатът от този
анализ дава възм. да се
определи природата на
външ.среда.
2Структурен анализ на
отрасъла насочва
вниманието към микро
средата.Според автора
му М.Потър този вид
анализ трябва да
установи до колко е
привлекателен
определен отрасъл.В
резултатите от този
анализ става ясно кои
са конкуренти на
фирмата.
3SWOT анализ-е
съчетание м/у анализ
на външната среда чрез
оценка на
благоприятните
възможности и
заплахите пред
бизнеса.В резултат от
този анализ има възм.
да се установи
уникално за орг-та
съчетание м/у вътр. и
външ. среда.
Тема10
Под цел обикновено се
разбира
необходимо,желано и
възможно състояние на
орг-та.Целите са
полезни в
управлението по
няколко начина
-ориентират персонала
и външн.организации
за направлението на
работата на фирмата.
-улесняват
планирането на
дейността
-насочват
организирането на
дейността
-служат като основа и
източник на мотивация
за персонала
-осигуряват критерии
за контрол и оценка на
дейността на фирмата
Тема11
Видове цели
1Цели според
ключовите области на
фирмената дейност
-маркетингови цели-
насочени към
взаимоотношенията с
потребителите
-цели по иновациите-
отнасят се до
разработването на нови
продукти
-цели по
производителността-
касаят повишаване на
резултатите от
работата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на управлението

В сравнително кратката си история управленската наука преминава през няколко етапа които се различават по начина на разглеждане на взаимовръзката “предприятия-среда” и търсеният резултат от управлението му...
Изпратен от:
Miglena Zaharieva
на 2009-11-13
Добавен в:
Пищови
по Основи на управлението
Статистика:
388 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
798
·
10
·
4,971
·
1,356
·
2

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
91
·
11
·
1,884
·
423

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението

02 яну 2012
·
101
·
3
·
487
·
347

Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 

Основи на управлението

15 мар 2011
·
191
·
11
·
1,445
·
714

Лекциите по Основи на Управлението от 1-ви курс 1 семестър МВБУ...
 

Управление на човешките ресурси. Същност на управлението и система за управление.


Основи на икономиката на предприятието. Управление на човешките ресурси. Същност на управлението и система за управление...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
62
2
2 мин
14.10.2016
Писмени и устни комуникации. Делово общуване
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за 1-ви курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
4
1
11 мин
20.09.2019
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Основи на управлението

Материал № 397993, от 13 ное 2009
Свален: 388 пъти
Прегледан: 583 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 3,281
Брой символи: 29,796

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения