Големина на текста:
Тежките метали се отнасят към основните замърсители, наблюденията над които са
задължителни за всички среди.
Терминът тежките метали, характеризиращ широка група замърсяващи вещества,
напоследък е получил значително разпространение. В различни научни и приложни
работи авторите дефинират това понятие по различни начини. Във връзка с това
количеството елементите, които се отнасят към групата на тежките метали, се променя
в широки граници. В качеството на критериите за принадлежност се използват
многочислени характеристики: атомно тегло, плътност, токсичност, разпространеност в
природната среда, степен на участието в природни и техногенни цикли. В някои случаи
определението тежките метали обхваща и елементи, които се отнасят към крехките
(например бисмут) или металоидите (например арсен).
В научните работи, посветени на проблемите на замърсяването на околната природна
среда и екологичния мониторинг, днес за тежките метали се смятат повече от 40 метали
от периодичната система на химичните елементи на Менделеев с атомно тегло над 50
атомни единици: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При това
голямо значение при категоризирането на тежките метали имат следните условия:
високата им токсичност спрямо живите организми в относително ниски концентрации,
а също така и способността им към биоакумулация и биомагнификация. Практически
всички метали, за които се отнася това определение (освен оловото, живака, кадмия и
бисмута, биологичната роля на които за сега не е ясна) активно участват в
биологичните процеси, влизат в състава на много ферменти. Според класификацията на
Н.Реймерс, за тежките се смятат метали с плътност над 8 г/см
3
. По този начин към
тежките метали се отнасят Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg.
Формално определението тежки метали съответства на голямо количество елементи.
Обаче според изследователите, които се занимават с практическа работа, свързана с
организацията на наблюденията за състоянието и замърсяването на околната среда,
съединенията на тези елементи не са равнозначни като замърсяващи вещества. Затова в
някои научни работи става стесняване на рамките на групата тежки метали в
съответствие с критериите за приоритетност, които се обуславят от посоката и
спецификата на работата. Така, в научните работи на Ю.А.Израел в списъка на
химичните вещества, които трябва да се определят в природните среди на фоновите
станции в биосферни резервати, като тежки метали са посочени Pb, Hg, Cd, As. От
друга страна, съгласно решението на Целевата група по изхвърлянето на тежки метали,
която работи под егидата на Европейската Економическа Комисия на ООН и се
занимава със събирането и анализ на информацията за изхвърлянето на замърсяващи
вещества в европейските страни, само Zn, As, Se и Sb са посочени като тежки метали.
Според Н.Реймерс, отделно от тежките метали се определят благородните и тежките
метали, съответно остават само Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. В приложните
работи към тежките метали често добавят Pt, Ag, W, Fe, Au, Mn.
Иони на метали са постоянен компонент на природните водоеми. В зависимост от
условията на средата (pH, окислително-възстановителен потенциал, наличие на
лиганди) те съществуват в различни степени на окисление и влизат в състава на
разнообразни неорганични и металоорганични съединения, които могат да бъдат
разтворени, колоидно-дисперсни или да влизат в състава на минерални и органични
смеси.
Разтворимите форми на металите са многообразни, което е свързано с процесите на
хидролиза, хидролитична полимеризация (образованието на полиядрени
хидроксокомплекси) и комплексообразуване с различни лиганди. Съответно, както
каталитичните свойства на металите, така и достъпността за водните микроорганизми
зависят от формите на съществуването им във водна екосистема.
Много метали образуват трайни комплекси с органиката. Тези комплекси са една от
най-важните форми на миграцията на елементите в природните води. Повечето
органични комплекси се образуват по хелатен цикъл и са устойчиви. Комплексите,
образувани от почвените киселини със солите на желязо, алуминий, титан, уран,
ванадий, мед, молибден и други тежки метали, относително добре разтворими в
условията на неутрална, слабо кисела и слабо алкална среда. Затова металоорганичните
комплекси са способни да мигрират в природните условия на доста големи разстояния.
Това е особено важно за малко минерализирани и преди всичко повърхностни води, в
които е невъзможно образуването на други комплекси.
За разбирането на факторите, които регулират концентрацията на метала в природните
води, тяхната химическа реакционна способност, биологическа достъпност и
токсичност, необходимо е да се знае не само съдържанието, но и съотношението на
свободните и свързаните форми на метала.
Преходът на металите във водната среда в металокомплексна форма има три
последствия:
1. Може да стане увеличение на сборната концентрация на ионите на метала за сметка
на преобразуването му в разтвор от дънните утаики.
2. Мембранната проходимост на комплексните иони може съществено да се различава
от проходимостта на хидратираните иони.
3. Токсичността на метала като краен резултат на комплексообразуване може силно да
се промени.
Така, хелатните форми Cu, Cd, Hg са по-малко токсични отколкото свободните иони.
За разбирането на факторите , които регулират концентрацията на метала в природните
води, тяхната химическа реакционна способност, биологическа достъпност и
токсичност е необходимо да се знае не само съдържанието, но и съотношението на
свързаните и свободните форми.
Източници на замърсяването на водите с тежките метали могат да бъдат отпадъчните
води на галванични цехове, предприятия на черна и цветна металургия,
машиностроителни заводи. Тежките метали влизат в състава на торове и пестициди и
могат да попаднат във водоеми заедно със селскостопански отпадъчни води.
Повишението на концентрацията на тежките метали в природните води често е
свързано с други видове замърсявания. Така например киселинните дъждове
предизвикват понижение на рН и преход на метали от сорбирано на минерални и
органични вещества състояние в свободно.
Преди всичко представляват интерес онези метали, които в най-голяма степен
замърсяват атмосферата поради използването им в големи количества. В
производствената дейност и като резултат на натрупването им във външната среда най-
сериозна опасност от гледната точка на биологичната им активност и токсичните
свойства представляват олово, живак, кадмий, цинк, бисмут, кобалт, никел, мед, калай,
антимон, ванадий, манган, хром, молибден и арсен.
Биогеохимичните свойства на тежките метали
Свойство .Cd..Co..Cu..Hg..Ni..Pb.
.Zn .
Биохимическа активностВВВВВВВ
ТоксичностВУУВУВУ
Канцерогенност — В В
Обогатяване на аерозолите ВНВВНВ В
Минерална форма на
разпространение
ВВНВНВН
Органична форма на разпространение ВВВВВВВ
Подвижност ВНУВНВУ
Тенденция към биоконцентриране ВВУВВВУ
Ефективност на натрупване ВУВВУВВ
Комплексообразуваща способност УНВУННВ
Склонност към хидролиза УНВУУУВ
Разтворимост на съединенията ВНВВНВ В
Време на живот ВВВНВНВ
В — висока, У — умерена, Н — ниска
ВАНАДИЙ
Ванадият предимно се намира в неконцентрирано състояние и може да се открие в
железните руди, нефтът, асфалта, въглища и др. Един от основните източници на
замърсяването на природните води с ванадий е нефтът и продуктите на неговата
преработка.
В природните води се среща в много малка концентрация: в речната вода 0.2 - 4.5
мкг/дм
3
, в морската вода - средно 2 мкг/дм
3
Във водата образува устойчиви анионни комплекси (V
4
O
12
)
4-
и (V
10
O
26
)
6-
. В миграцията
на ванадия е съществена ролята на неговите разтворени комплексни съединения с
органичните вещества, предимно с хумусови киселини.
Повишените концентрации на ванадия са вредни за здравето на човека. ПДК
в
на
ванадия съставлява 0.1 мг/дм
3
(лимитиращ показател за вредност
санитарно-токсикологичен), ПДК
вр
- 0.001 мг/дм
3
.
БИСМУТ
Естествените източници на появата на бисмута в природните води са процесите на
алкалиране на бисмутосъдържащи минерали. Източници на появата му в природните
води могат да бъдат отпадъчните води на фармацевтични и парфюмерни производства,
както и на предприятия на стъклена промишленост.
В незамърсените повърхностни води бисмутът се съдържа в
субмикрограмови концентрации. Наи-високата концентрация
намерена в подземните води съставлява 20 мкг/дм
3
, в морските води -
0.02 мкг/дм
3
. ПДК
в
съставлява 0.1 мг/дм
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 сеп 2019 в 09:51 родител на 46 години от Пловдив
04 юни 2019 в 17:12 студент на 33 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - ФХН, специалност - Английска филология
29 яну 2019 в 10:23 учител
25 апр 2018 в 21:40 ученичка на 28 години от Плевен - ПГРТО, випуск 2010
15 яну 2018 в 23:39 в момента не учи на 39 години от Шумен, випуск 2015
09 яну 2018 в 20:10 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2011
30 май 2017 в 18:07 студентка на 34 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
16 май 2017 в 18:00 в момента не учи на 27 години
11 май 2017 в 20:47 в момента не учи на 113 години
24 апр 2017 в 10:56 студент на 29 години от Варна - ВИНС, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Химичен елемент олово

19 юни 2011
·
136
·
14
·
540
·
332

Презентация за олово - разпространение, характеристики, приложение...
 

Опазване на околната среда от химични замърсители

12 апр 2011
·
389
·
39
·
645
·
1,097
·

Презентация на тема "Опазване на околната среда от химични замърсители"...
 

Фенолът. Опазване и замърсяване на околната среда

17 апр 2006
·
1,613
·
14
·
1,990
·
338
·
9

I - Фенолът (уводен материал) II - Замърсяване и опазване на околната среда
 

Aминокиселини

26 яну 2007
·
843
·
8
·
722
·
181
·
2

Аминокарбоксилните киселини, често наричани аминокиселини, могат да се разглеждат като производни на карбоксилните киселини, в молекулите на които един, два или повече водородни атома са заместени с аминогрупи.
 

Тежки метали в околната среда

09 дек 2006
·
3,074
·
6
·
972
·
673
·
12

Като тежки метали се обозначават тези,които имат плътност по висока от 5 г.см. Най-важните от тях са: желязо,мед,цинк,хром,никел,кадмий,олово,талий и живак.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Киселини и основи
тематичен тест по Химия за Ученици от 9 клас
Тестът е на тема киселини и основи. Обхваща двата раздела химия - органична и неорганична. Има само един верен отговор на въпросите.
(За отличници)
15
1
1
6 мин
13.08.2019
Химия и опазване на околната среда
изходен тест по Химия за Ученици от 12 клас
Тест за 12-ти клас по химия и опазване на околната среда за проверка на знанията по предмета, усвоени през учебната година. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
14
19.08.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Тежките метали

Материал № 397827, от 13 ное 2009
Свален: 170 пъти
Прегледан: 245 пъти
Предмет: Химия
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 2,658
Брой символи: 24,545

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тежките метали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Аделина Маджарова
преподава по Химия
в град Стара Загора
с опит от  13 години
18

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
11

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения