Големина на текста:
Тема втора
ПРОФЕСИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДА
2.1. Характер и роля на екскурзоводската професия в туризма
“Екскурзоводство - за някои този термин е синоним на блясък и
приключение. Други го свързват с уникален начин да се посети и опознае
света – и дори да се получават пари затова. Представата на много хора за
екскурзоводите не е далеч от картината, която представя филмовата
индустрия за тях. Малцина предполагат колко тъмни страни има тази
професия: загубен багаж, претоварени самолети, разгневени клиенти.
Реалността е някъде по средата. Да водиш туристическа група може да бъде
висше удоволствие, но и мъчително преживяване. Понякога това е добре
платена професия, а в други случаи – дейност, осигуряваща само временна
трудова заетост. Независимо от всичко да бъдеш екскурзовод това значи да си
част от най-въодушевяващата, потенциално отплащаща се и търсена професия
в рамките на туристическата индустрия”
1
.
Като обособена професия екскурзоводството се появява в началото на
20-ти век. Тя е естествен наследник и продължение на дейностите на
планинските водачи в процеса на развитие на един от първите масови видове
туризъм - планинарството. В някои литературни източници съвременната
история на съпровождането (guiding) се свързва със скаутското движение и
“Движението на девойките-водачи” в Англия.
2
В съвременния етап от развитието на туризма професията на
екскурзовода е една от най-разпространените и типични за туристическото
обслужване професии. Тя е сравнително нова и се развива вследствие
масовизирането на рецептивния (приемащия) туризъм в периода след Втората
световна война. В съдържателната й характеристика се включват
многообразни дейности, които са свързани с придружаването на групи или
отделни лица при различни туристически пътувания или специални
мероприятия. Екскурзоводът обикновено представлява туристически
предприятия или други организации и работи от тяхно име и за тяхна сметка, но
не са редки и случаите, когато той е на свободна практика. Обхватът на
дейностите му е различен и зависи от: вида на туристическите пътувания,
мероприятия или участниците в тях; съотношението на пътуването и престоя в
рамките на програмата на екскурзията; мащабите и вида на обслужвания
географски район или туристическо място и много други фактори.
На екскурзоводската професия са присъщи редица характерни
особености, които я отличават от другите професии в рамките на
туристическата индустрия и извън нея. По важните от тях могат да се
систематизират и представят в няколко основни направления.
1
Пак там, с. 1.
2
Вж. http://www.girlguides.ca/media/pdfs/14-3/14.3.1.3.pdf;
http://www.irishgirlguides.com/members/seniorbranch/Handbook/Notes/Notespdf/SBHistoryofGuiding.pdf
1
На първо място ще отбележим интегралния и многофункционален
характер на екскурзоводската професия. Специфично за нея е, че тя съчетава
в себе си съдържателни елементи и изисквания, които са присъщи на
различни други професии – търговски посредник, специалист по рекламата,
информатор, преводач, аниматор, дори дипломат. Тази нейна особеност я
прави изключително трудна и отговорна. За практикуването й се изисква
наличието на синтез от личностни качества, професионални знания и
практически умения. Освен това екскурзоводът понякога влиза в ролята на
редица други участници в комплексното туристическо обслужване –
сервитьор, пиколо, администратор, спортен учител, спасител, артист и т.н.
При съпровождане на групи за дегустация на български вина, например, той
отчасти се превъплъщава в качествата на дегустатора, при посещение на
българско село – на етнографа, а пред руините на Римските терми – на
археолога и историка.
На второ място следва да поставим творческия характер на
екскурзоводската професия. Въпреки наличието на предписания и
технологични стандарти за начина на осъществяване на едни или други
екскурзоводски дейности, променящите се условия за тяхната реализация
определят решаваща роля на инициативността, изобретателността и
импровизацията в работата на екскурзовода. При постоянния си контакт с
живи хора, които проявяват широкоспектърни културни и познавателни
интереси, екскурзоводът не само им предава механично заучена информация,
но много чест се налага и да я интерпретира. Не са редки случаите, когато той
бива въвлечен в дискусии по теми от различните области на обществения
живот - идеология, политика, култура, здравеопазване, икономика.
Приложението на творческия подход в практикуването на
екскурзоводската професия се налага и при решаването на редица текущи
задачи, предварително набелязани в туристическата програма: как да реагира
водача при внезапно възникнала промяна в едни или други условия за
реализация на предвидените в нея посещения или части от маршрута (музеят е
затворен по едни или други причини, работниците от градския транспорт на
посещаваното туристическо селище стачкуват, автобусът аварира неочаквано
по средата на маршрута и т.н.); как да постъпи в случаите, когато
представителите на предприятията-контрагенти не изпълняват договорните си
задължения; какви мерки да предприеме в случай на възникнали
форсмажорни обстоятелства; какво да направи ако участник от групата се
разболее или претърпи злополука и др.
Творческият характер на професията на екскурзовода предполага
използването на различни по вид помощни средства и предмети на труда като:
технически средства (компютър, озвучителни и видео-системи, микрофон);
средства за комуникации, рекламно-справочни и информационни материали
(специализирана литература, пътеводители, разписания, тарифи, пътни карти
и др.); формуляри, бланки и документи; оборудване, отличителни знаци и др.
В някои случаи екскурзоводът има фирмено униформено облекло.
На трето място ще подчертаем относително автономния характер
на екскурзоводската професия. По-голямата част от работното време, в
2
рамките на което тя се реализира, е извън териториалните предели на
управлението на дейността. Екскурзоводът няма системни преки контакти със
своите началници. Много често му се налага да взема самостоятелни решения
и да поема отговорност, тъй като няма обективна възможност да поиска съвет
или получи разпореждане от своя работодател. Така например при пътуване
по маршрут могат да възникнат всякакъв вид непредвидени обстоятелства,
които налагат оперативно и незабавно решение и действие. При нощни
трансфери, свързани с посрещане и настаняване на туристи, често се налага
промяна в плана за настаняване на туристите в определения за целта хотел
поради дублажи и липса на свободни стаи. Понякога са наложителни действия
във връзка с изгубен или пренасочен към друго превозно средство багаж.
Резервацията в ресторанта, в който е организирано вечерното хранене на
групата не е потвърдена и места в него няма. Списъкът с подобни примери
може да бъде изключително дълъг.
На четвърто място дейността на екскурзовода се отличава с изразена
комуникативност в процеса на изпълнение на професионалните задачи и
технологични операции. Трудовите взаимоотношения и взаимодействия на
екскурзовода са многостранни. В рамките на организацията, в която работи,
той осъществява такива със своите колеги или началници. Обикновено той
няма подчинени, освен в случаите, когато работата се реализира в екип и той
го ръководи.
Основната част от взаимодействията на екскурзовода при изпълнение
на различните функции и задачи са извън предприятието или организацията –
работодател. Най-честите негови професионални контакти естествено са с
туристите (клиентите на организацията) или с тези, които придружава и
обслужва. За да постигне очаквания резултат от своята дейност той
взаимодейства с колеги от състава на контрагентите, с представители на други
туристически агенции, хотелиери, транспортьори, развлекателни паркове,
спортни организации, конгресни центрове и др. Много често (особено при
задгранични пътувания) му се налага да осъществява делови
взаимоотношения с представители на различни институции и организации –
гранична полиция, митници, банки, съдилища, данъчна администрация,
учебни и здравни заведения, културни институти и пр.
На пето място ще отбележим невъзможността за стриктно
регламентиране на голяма част от изпълняваните дейности в съдържателните
рамки на екскурзоводската професия. Екскурзоводът по правило няма
нормирано работно време, защото неговата основна мисия е да бъде винаги до
и да помага на участниците в туристическото пътуване. По всяко време от
денонощието той е на тяхно разположение. Не е възможно организирането на
работа на сменен режим, тъй като голяма част от екскурзоводските дейности
са силно зависими от влиянието на външни фактори. Така например
разписанието за движение на самолети и други видове превозни средства през
натоварените периоди на туристическия сезон често се нарушава и
пристигащите туристи закъсняват с часове. При задгранични туристически
пътувания с автобус се налага с часове изчакване на граничните пунктове.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юли 2021 в 13:36 студентка на 30 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2015
27 юли 2021 в 20:06 потребител
02 юли 2021 в 15:19 в момента не учи на 39 години от Бургас
04 юни 2021 в 20:09 студент на 23 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Туризъм, випуск 2024
29 май 2021 в 22:30 ученик на 22 години
09 май 2021 в 16:01 в момента не учи
22 мар 2021 в 11:23 учител
22 мар 2021 в 10:04 учител на 34 години
17 мар 2021 в 15:48 студентка на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2013
22 фев 2021 в 16:14 студентка на 34 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Културология, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
конкурентноспособността на културната общност в дания
добавена от 23vilic 06.04.2015
0
1
роля на мениджъра за намаляване на риска в предприятието
добавена от plamsi89 23.11.2013
1
20
Подобни материали
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
183
·
10
·
659
·
168
·
2

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
257
·
7
·
1,826
·
226
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
 

Анимационна програма за клубен хотел

14 мар 2006
·
2,549
·
9
·
2,104
·
830
·
5

Анимационна програма за клубен хотел - курсова работа.
 

Анализ и характеристика на природните и антропогенни туристически ресурси на Унгария

16 мар 2006
·
483
·
24
·
3,771
·
265

Анализ и характеристика на природните и антропогенни туристически ресурси на Унгария - курсова работа.
 

Основи на туризма

13 дек 2006
·
1,554
·
3
·
1,188
·
310
·
1

Всеки пазар има своя специфична система за управление, съобразена със системата за управление на единния пазар.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Много лесен)
20
50
1
2 мин
14.10.2016
Тест по Туризъм на тема "Роля и значение на туризма"
изпитен тест по Туризъм за
Съдържание на темата. Методически основи за анализ и оценка. Икономическа роля и значение на туризма. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
21
1
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Професия екскурзовод

Материал № 397191, от 11 ное 2009
Свален: 749 пъти
Прегледан: 842 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 81
Брой думи: 19,879
Брой символи: 187,939

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Професия екскурзовод"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения