Големина на текста:
КАК Е СЪШИТ "ШИНЕЛ" НА ГОГОЛ
“Съшит”?!
Дори в нашето постмодерно време подобно определение едва ли може да се надява на
по-голяма снизходителност от заглавието на публикуваната преди осем десетилетия и
станала световноизвестна статия на Б. Ейхенбаум “Как е направен “Шинел” на Гогол”.
В най-невинния случай думата “направен” е озадачавала онзи упорито голям брой
люде, за които процесът на творчеството е свързан в много по-голяма степен с думите
“вдъхновение” и “озарение”, отколкото с “правя” и “направен”.
Озадачава заглавието на Ейхенбаум не само неизкушените читатели, но и
професионалните литературоведи. Според Робърт Магуайър
1
то е каламбурно
(punning), а виделият какво ли не в историята на литературознанието Рене Уелек
2
го
определя като “стряскащо” (startling). И заглавията имат своя съдба
3
... “Стряскащо”
обаче е не само заглавието на Ейхенбаум, но и всичко, което стои след него.
Сдържана в тона си, статията му мълчаливо, но достатъчно остро се скарва с две от
основните тогава направления в руската гоголиада традиционалисткото и
модернисткото.
4
Някъде докъм края на XIX век творчеството на Гогол поражда проблеми не толкова със
сложността на съдържанието си, колкото с разнообразието и остротата на развойните
си извивки.
5
Въпросът колко Гоголевци има, изглежда е бил по-важен от въпроса дали
в това творчество няма нещо сложно, неясно, дори загадъчно въпрос, който почти не
се е поставял. За Чернишевски например Гогол е един и единен и достатъчно ясен и
разбираем. Първото от тези твърдения, за единността, се е споделяло далеч не от
всички, но второто, за яснотата, руското литературно мислене е поддържало с
изненадващо единодушие. Сякаш единственото, с което творчеството на Гогол е
озадачавало съвременниците си, е бил неговият руски език, който за В. Дал
6
е бил
недотам руски. След сто години многоезичният Набоков
7
продължава добродушно да
натяква, че “граматиката на Гогол” е “занемарена” и “разрошена” (dishevelled). В
началото на XX век този език се оказва благоприятен обект за неофилологически
анализи, търсещи художествеността в езиковото своеобразие, в отклонението от
нормата и нормалността.
8
Руската обществено-литературна мисъл влиза в XX век с представа за творчеството на
Гогол, в която доминират реалистичност, хуманност, социална и нравствена
обвързаност с руския живот, който Гогол, разбира се, познава дълбоко и всеобхватно
от Диканка през губернския град до Невския проспект. Тази представа е жива и
непоклатима и до ден-днешен поне за руския гимназист, който може да я повтори и
насън. В първото десетилетие на XX век обаче тя престава да бъде единствена или поне
неоспорвана. Появяват се нови гледища, които отместват предишните доминанти в
различна, че и в противоположна посока.
Гогол познавач на руския живот? “Гогол изобщо не е познавал реалния руски живот”
(С. А. Венгеров).
Гогол реалист? От всички руски писатели от XIX век най-близък до нас, символистите,
е Гогол, отговаря Андрей Бели, а негови съмишленици удостояват Гогол с честта да го
обявят за първия руски символист. Картината допълва В. Розанов, за когото Гогол е
“гениальный безумец”, от А. Волински (за него Гогол е “пророк” и “огонь
религиозного экстаза”), от В. Брюсов, за когото дотогавашният реалист е просто
“фантаст”.
Гогол майстор на плътни, реалистични човешки образи? у Гогол “совершенно нет
живых лиц”, героите му са “куклы, жалькие и смешные”, слепени “из какойто восковой
массы”.
9
Гогол човеколюбец, състрадаващ на малкия унижен човек, автор на знаменитото
“патетично място”, на вопъла “Я брат твой”? “Зад човешките маски на Гоголевите
герои, пише Д. С. Мережковски, се спотайва дяволът”
10
, който, за разлика от своите
средновековни или романтически събратя, е битово сив и посредствен, “ходит во
фраком”
11
и с една дума е “чорт в штатском”, дявол в чиновническо облекло.
Екстатично, фантасмагорично или странно зловещо виждат творчеството на Гогол и
други руски модернисти, независимо дали стоят близо или далече спрямо списание
“Везни”. Нови разбирания, нови потребности от опорни точки в стари произведения и
ново тълкуване на творчеството на Гогол.
Казаното от руския модернизъм за диаболизма на Гогол, бил той сив или оцветен,
продължава да битува в някакъв образ и подобие и в по-нататъшната руска и
чуждестранна гоголиада. В руската например в издадената в Париж и под псевдоним
жестока книга на А. Синявски
12
, който откровено и почтено се позовава на идеите на
Мережковски. В полуруската в упоменатата книга на Набоков
13
, в която Чичиков е
обявен ни повече, ни по-малко за “зле платен агент на Дявола, търговски пътник,
пристигнал от Ада”. Чуждестранната гоголиада, непрестанно нарастваща по обем и
разнообразие на идеи
*
, използва с охота оксиморонната метафора “чорт в штатском”
14
и
идеята, че творчеството на Гогол превръща пошлото и посредственото в демонично.
15
Без да стигат до царството на диаболичното, но близки до тези умонастроения са и
многобройните по-нататъшни опити да се осмисли творчеството на Гогол чрез
понятието “гротеска”, понятие исторически подвижно и семантически хлъзгаво, което,
въпреки това или всъщност тъкмо благодарение на това, се оказва привлекателно за
изследвачите на Гогол. Употребеното, макар и мимоходом, понятие “гротеска” е една
от основните смислови и реторични опори в статията на Ейхенбаум. Няколко години
по-късно, и по-подробно и аргументирано, понятието е приложено като ключ за
обясняване “техниката на комичното” у Гогол.
16
Това става през 1923 г. и, както би
трябвало да се очаква, “гротеска” се употребява в значението, дадено є от Фолкелт като
срив (Abbruch) между противоположни равнища. През следващите десетилетия
връзката Гогол-гротеска се доутвърждава, но в нови, по-близки до мисленето на XX век
значения на понятието, водещо място сред които заемат определенията на В. Кайзер
17
.
В други обстоятелства, при които силната стара традиция предразполага, а още по-
силната официална марксистка пропаганда налага да се говори, че “Шинел” е
произведение на “велик реалист”
18
, понятието “гротеска” е било един от начините
Юрий Ман
19
да си позволи да каже, че в този “велик реализъм” има и нещо друго...
Далеч от клещите на тази пропаганда Виктор Ерлих
20
определи “Шинел” като “изцяло
подчинен на основното свойство на гротеската несъвместимостта” (incongruity). От
“великия реализъм” до “пълната подчиненост на гротескната несъвместимост” скокът
е поразително широк, направо “сривов” и сам по себе си се превръща в гротеска.
Руските модернисти обаче говорят не само за диаболизма и близката му съседка
гротеската и това продължава в световната гоголиада и през следващите десетилетия.
“Ние още не знаем какво е Гогол”, въздиша самокритично Андрей Бели на стотната
година след раждането на писателя. И не само той. По-голямата част от руските
модернисти скъсват с представата за яснотата, смисловата прозрачност и леката
читателска достъпност на творчеството на Гогол. Блажени времената, когато са
вярвали, че след продължителното “все още не знаем” ще дойде редът и на “вече
знаем”. Последвалите десетилетия донесоха рязко увеличаване на интереса към това
творчество няма да е чудно, ако се окаже, че Гогол е най-проблематизираният и
методологически най-плодоносният за неруското литературознание руски автор обаче
никой така и не се осмели да каже “вече знаем”. Случи се по-скоро обратното: сред
умонастроенията, споделяни не само от деконструктивистите, че добър е не този
анализ, който “изчерпва случая”, а този, който, според Пол де Ман
21
, поражда друг
текст, който, от своя страна, може “да бъде възприет като интересен неправилен
прочит”, като текст, който поражда допълнителни текстове та сред тези умонастроения
точно за “Шинел” бе казано, че е произведение, което може да се използва като
“опитно поле” (testing ground) за изпробване на новите литературоведски подходи и
концепции
22
. Което дано се случи и с настоящата статия.
Казаното от руския модернизъм за Гогол бе една от първите шумни “плесници на
обществения вкус”, които отекват в руския културен и обществен живот през
началните десетилетия на XX век. То е било скандал във високия Бахтинов смисъл на
понятието, така както беседата на В. Брюсов
**
23
за Гогол е предизвикала дюдюкания
сред слушателите в най-пошлото и еснафско значение на думата. Руските формалисти,
от своя страна, показаха как се устройва скандал върху тясното и уж по-спокойно поле
на литературната теория (след няколко десетилетия и вече при други обстоятелства
Лотман даде урок как може да се избегне скандалът, въпреки че самият той често
заставаше, а и критиците му се мъчеха да го изправят на ръба на скандала
24
).
Литературоведски скандал, макар и тих, е предизвикала, а може би продължава да
предизвиква и статията на Ейхенбаум “Как е направен “Шинел” на Гогол”. Само
благороден гняв би могла да възбуди тя сред привържениците на идеята за
човеколюбивия и състрадателен Гогол, а и как да не го възбуди, когато знаменитото
“хуманно” място от “Шинел”, просълзявало толкова поколения читатели, е наречено
“мелодраматичен епизод” и му е отредена единствено функцията на “контраст на
комическия сказ”
25
и нищо повече. Не биха могли да се възторгнат от статията на
Ейхенбаум и модернистите нито от рационалистичния є, да не кажем занаятчийски
подход към “направеността” на литературното произведение, още по-малко от
свеждането на петербургската тайнственост, призрачност и дяволщина до
формалистическия “похват на обратната гротеска”. Ейхенбаум, най-спокойният и най-
академично пишещият сред формалистите, също влиза в литературоведска война, и то
най-малко на два фронта.
От заглавието до последната си дума статията на Ейхенбаум е била разглеждана като
нещо откровено ново. И тази оценка не е загубила правотата си, дори и като имаме
предвид определената є обвързаност с немската формална школа на Оскар Валцел
(което впрочем не е заявено в статията). Ала наред с естествения си контекст руския и
немския, тази забележителна статия е свързана с многовековната традиция на
европейското литературно мислене, или, по-точно, това мислене е залегнало в основата
на статията. И не като комплимент, още по-малко като укор, а само отдавайки дан на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Как е съшит "Шинел" от Гогол

Извивките в повествованието на Гогол поддържат изоморфно казаното в смисловия пласт: човекът е важен и маловажен, темата е важна и маловажна, а да се говори за едното и за другото може и от двете гледни точки.
Изпратен от:
tyiyioyru
на 2007-07-30
Добавен в:
Теми
по Руска класическа литература
Статистика:
284 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Образът на малкия човек в повестта "Шинел"

28 май 2008
·
2,047
·
2
·
271
·
2,342
·
3
·

В повестта си „Шинел”, Гогол показва образа на тогавашния малък човек в лицето на Акакий Акакиевич. Дори самото име на героя ни подсказва какъв е той. Акакий е един смирен, добър, но беден човечец, който не би сторил никому зло...
 

Владимир В. Набоков - "Лолита"


Предназначен е за студенти, изучаващи Българска и Руска филология. Материалът съдържа кратка биография на В. В. Набоков, както и анализ на неговия роман "Лолита"...
 

Шинел - анализ


Световноизвестната повест на Гогол “Шинел отразява затворения микрокосмос на Петербург през 30-те години на 19 век. Описвайки съдбата на главния герой - дребния незначителен чиновник Акакий Акакивич, авторът отрича грозотата
 

Шинел - Гогол

05 сеп 2006
·
3,361
·
2
·
317
·
466
·
4

"Гогол изгражда творбата си "Шинел" като постоянно преминава от комично в сериозно и обратно. "Шинел" е високоморално и дълбоко поучително произведение."
 

"Шинел" - Гогол

07 мар 2008
·
476
·
4
·
1,191
·
522
·
1

Загадката на Н. Гогол, неговата странност, „магичност” често търсят обяснението си в малката му творба от цикъла „Петербургски повести” „Шинел”, събрала във фокус основните черти на творческия гений на писателя, изключителна по смисловата си наситеност...
1 2 3 4 5 » 11
 

Как е съшит "Шинел" от Гогол

Материал № 39641, от 30 юли 2007
Свален: 284 пъти
Прегледан: 292 пъти
Качен от:
Предмет: Руска класическа литература, Литература
Тип: Тема
Брой страници: 37
Брой думи: 8,409
Брой символи: 71,472

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Как е съшит "Шинел" от Гогол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Златкова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  19 години
2 1,205 143

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения