Големина на текста:
В началото бе словото
В своята книга”История на четенето” Алберто Мангел въвежда читателите в света
на книгите, разкривайки историята на четенето по интересен и увлекателен
начин:”Всички разчитаме себе си и света около нас с цел да съзрем какво
представляваме и къде се намираме. Ние четем, за да разберем или да започнем да
разбираме. Четенето е почти като дишането- наша същностна функция”.
Преди обаче да стигнем до четенето, трябва да има писменост, съхранила
историята на това, което се е случило във времето назад. В своята книга „Тъжни
тропици” фрeнcкият eтнoлoг-cтруктуралиcт Клoд Лeви-Cтрoc нарича обществата
без писменост „студени обещества”,”защото космологията им се стреми да анулира
последователността на събитията, които съставляват нашето понятие за история.”
Най-същественият недостатък на човешката реч се свързва с чисто физическата
природа на звука: звуковите сигнали се разсейват бързо и ако не бъдат уловени,
записани, изчезват безвъзвратно. От най-дълбока древност хората осъзнават
необходимостта от създаване на вторична кодова система, с помощта на която да се
„уловят” и запазят езиковите знаци. Тази необходимост поражда възникването на
писмеността. Може да се каже че езиците и различните видове писмености се
развиват паралелно и историята на писмеността до голяма степен напомня за
историческото развитие на човешкия език.
В света и до днес съществуват множество безписмени езици- пример за това са
диалектите.
Първите открити древни послания, създадени от човешка ръка, датират от
епохата на палеолита. Това е най-ранният, най-дългият и най-неясният период от
човешката история, тъй като тогава обществата са били безписмени, затова
информация за периода се черпи предимно от предмети, свързани с материалното
им развитие
Най-вероятно те са били създадени не с цел общуване, а във връзка с обредните
магии и ритуали. Примитивният човек е вярвал че изобразените от него предмети
и животни му дават сила да властва над тях. Това внушение е било толкова
силно, че и до ден днешен в Южна Америка има индиански племена, които
отказват да бъдат снимани, защото вярват, че фотоапаратът че”вземе” техния
образ.
Древните визуални послания възникват във време на примитивно човешко
мислене, което приема знака като съпричастност с означавания от него предмет.
Връзката между „вещ” и „предмет”се приема не като условна и отвлечена връзка на
знака с неговото значение, като и отъждетсвено цяло.
От гледна точка на най-общите им признаци исторически утвърдените писмени
системи могат да бъдат сведени до неазбучни и азбучни. Неазбучните предхождат
азбучните, като се снемат в тях. Неазбучната писменост започва с пиктографията в
V-ІV хилядолетие пр. н. е. Древният човек “пише”, като създава картинка-
съответствие. Тя изобразява предмет (човек, елен, стрела и т.н.), без да се търси
спецификата му, рисува се целият образ. При този тип писмо няма допълнителна
рефлексия; човек рисува това, което вижда. Няма проникване на субекта в
предмета.Субектът просто пренася сетивното “трептене” в сетивна “застиналост”,
използва фотографски принцип. Рисувайки образите на предметите, човек предава
своите понятия.
1
Пиктографската писменост е продукт на мислене от съответствие. Изхожда се от
съответствието на мисленето спрямо друга на него реалност. Това не е
диалектическо мислене. При неазбучното писмо истината, предметът на мислене и
картинковата му форма съвпадат. Пиктографската писменост е застинал резултат.
Знакът представя нещо реално съществуващо, но самият той е неизменен. Човек
усеща недостатъчността на този вид писмо, тъй като то не може да означи
надпредметна реалност, качество на предмета, неговото движение и развитие. Ето
защо идеята за “качественост” поражда подходящи за нея обозначения. Така в
пиктографската писменост се появяват конвенционални означения (напр.
пиктограмата “слънце” може да се използва за означение на понятията “светлина”,
“ден”, “хубаво време”). Постепенно пиктограмата се превръща в идеограма, като
рисунъчното писмо се снема в “представното писане”, запазвайки определеността
си. Това писмо се появява не по-късно от ІІ хилядолетие пр. н. е. Пиктограмата
заляга в основата на тази писменост, но постепенно картинката за даден предмет се
измества от нейната стилизация. По този начин се запазва рисунъчното
изображение, но от понятието за предмета се извличат характерните му черти.
Идеографското писмо предполага промисляне на понятието и неговото
осъщностяване.
Към праисторическите послания спадат:
- изрисуваните камъни от пещерата Мас д` Азил, близо до град Ариеж в
Източните Пиринеи. В тази област са открити около 3000 дълбоки пещери,
датиращи от края на палеолита. Значението и тълкуванието на тези странни знаци
не е получило задоволително обяснение и до днес.
-така наречените „вампуни”( от„wompi”- на езика на племето алгонкин, на който
говорят около 3000 канадци и индианци, живеещи на югоизток от Отава и в
областите близо до провинция Онтарио). Вампуните представляват нанизи,
броеници, гривни или колани, изплетени от морски черупки и раковини, които
северно американските индианци използвали не само като разменна монета;
носенето на”вампун” символизирало власт,престиж и високо обществено
положение, а връчване им като подарък при официални церемонии межзу отделните
племена символизирало добронамереност и приятелско отношение.
-„възловото писмо” представлява система от възли и разстоянията между
тях/които са своебразни чертички/. Наподобява морзовата азбука. Останки от
подобна знакова писменост са откритина много места в Северна и Южна Америка,
Япония, Китай, Тибет и на някои места в Европа. Първоначално възловото писмо е
служело най-вероятно за изразяване на числени стойности. По-развититата форма
на възловото писмо са така наречените знаци”кипу”, използвани в древно Перу и в
империята на инките, в древен Китай, в планинските области на Окинава; също така
са били използвани от някои севреноафрикански племена, от индианците от остров
Хавай и по поречието на река Амазонка. Има данни че някои сибирски племена са
използвали „кипу” до средата на 19 век. Самата възлова система „кипу”
представлява едно основно въже, към което се прикачват различни по големина и
цвят висящи въженца, които се офорормят малки и големи възли. Има различини
хипотези относно това възлово писмо, но не всички са доказани. Според една от тях
кипуто е предствлявало или форма на примитивни дописмени послания или набор
от числа, като този набор от числа най-вероятно е представлявал специфична
счетоводна система. И до ден днешен остава мистерия защо южномарекианските
индианци са използвали именно кипу- тази толкова различна система.
2
Учени от Хардварския университет смята че са открили начин за разгадаването на
възловото писмо на древните инки. Направен е бил компютърен анализ на 21
парчета кипу, открити край Пуручуко. Пуручуко е било административен център на
древните инки, разположен някога на около 10 км от столицата Лима. Според
получените резултати целта на възловото писмо е да съхранява и данни и да показва
начина, по който информацията за различните видове данъци и преброявания е е
била синтезирана, обработвана и пренасяна на различни счетоводни нива на
тогавашната административна система на инките. Учените приемат че в началото на
всеки запис би следвало да стои някакъв топоним, който да указва мястото, откъде
произхождат данните. В разглеждания случай при Пуручуко е установено следното
нещо- в началото на всяка поредица от възли стоят три възела с формата на
„осмица”, които представляват името на местния дворец/ Пуручуко/.
В музеите в света света се съхраняват 650-700 образци на кипу, като възлите в
една трета от тях са организирани по десетичната система., от което следава да се
заключи че, кипу е било своеобразна форма на счетоводство. Останалите образци на
кипу следват други модели, което пък от своя страна насочва учените да мислят че
тези възли са предствалявали някакъв наратив, вид писмена вариант на езика
„кечуа”, говорен от около 9 500 000 души в в Перу, Боливия и други държави.
Клинописът е едно от най-ранните познати форми на писмено изразяване. Според
изследования, той е бил въвъден преди близо хиляда години преди китайската
пиктографска писменост, около 500 г преди създаването на египетските йероглифи,
5 хиляди години преди критско-микенската писменост и около хиляда години преди
създаавенето на староинкската писменост. Предполага се че е възникнал в древната
област Урук.
Създаден от шумерите приблизително преди около 3000 години преди Христа (с
предшественици достигащи до късното 4то хилядолетие на периода на Урук IV-ти),
клинописът започва като система от пиктографи.Като използвали тръстикови
пръчици със заострен връх (stilus-лат) се вдълбавали клиновидни знаци в мека
глинена плочка. Постепенно знаците-рисунки били стилизирани, като по този начин
оформили основната схема на клиновидната писменост. Първоначално всеки знак
означавал дума , и тъй като повечето шумерски думи били едносрични, повечето
клинописни знаци започнали да символизират едно отделни срички, символи,
които притежавали повече от едно значение.Добре развитото клинописно писмо
разполагало с повече от 600 знака, като с течение на времето писмеността се
опростила. С цел облекчаване на разпространението били премахнати повечето
многозначни и полифонични звуци. По този начин била направена стъпка към
преминаването на азбучно писмо, където всеки знак означава определен звук.
Разчитането на клинописа, наричан от палеографите” птичи следи по мокър пясък”,
създава изключителни трудности и до днес.
Дефиниция и история на азбуката
Азбука е е цялостен стандартизиран набор от букви– основни писмени знаци,
всеки от които приблизително представя отделна фонема от даден говоирм език,
съществуваща сега или съществувала в миналото. Има и други писмености, като
например идеографската, при която знаците представят цялостни идеи, или
сричковата, при която всеки знак представя сричка.Самата дума азбука произлиза
от имената на първите две букви от глаголицата и кирилицата - азъ и боукы. В
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 апр 2019 в 21:29 потребител
06 ное 2018 в 14:42 потребител на 18 години
20 яну 2018 в 23:34 в момента не учи на 34 години от Велико Търново
17 яну 2018 в 08:42 ученик на 23 години от Варна - 004 ЕГ "Фр. Жолио - Кюри", випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Какви критерии могат да бъдат използвани, за да се определи дали МИС функционира ефективно.
добавена от antoanetkaaa 03.05.2013
0
10
Държавните ресурси - минало, настояще, бъдеще?
добавена от ralicoti 01.11.2012
0
7
Образите на словото и на света в " Азбучна молитва" ЛИС
добавена от eyp 27.05.2012
1
33
Подобни материали
 

Проглас към евангелието

13 ное 2010
·
85
·
2
·
391
·
328
·

,,Проглас към евангелието" е поетично произведение, възликнало най-вероятно през 9 век. В старобългарската литература същестува спор за авторството на творбата. Някои смятат, че текстът е написан от Константин-кирил философ,...
 

Религиозното и народното начало в "Проглас към евангелието"

02 юни 2010
·
169
·
1
·
406
·
446
·
3

“Проглас към Евангелието” е първата творба на декламативната поезия в старобългарската лититература. Все още не е сигурно кой е автора й, но редица изследователи твърдят, че е самият Константин-Кирил Философ...
 

Делото на Кирил и Методий

11 яну 2008
·
856
·
2
·
507
·
714
·
4

Прогресът и хуманността имат много и бележити творци и борци в историята на човечеството.Между тях ярко се открояват образите на първопросветителите Кирил и Методий...
 

Прославата на словото в "Проглас към евангелието"

24 май 2011
·
96
·
3
·
1,206
·
255
·
2

"Проглас към евангелието" е първата творба на славянската декламационна поезия. Най - вероятно е създадена през IX век. За авторството й се спори, като вниманието се насочва към Константин - Кирил, който веднага след като създава...
 

Анализ на ученически текстове разсъждения на ученици в девети клас на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велинград

14 май 2006
·
418
·
23
·
3,798
·
196
·
1

Обект на анализа са текстове-разсъждение на тема: “Аз съм на петнадесет години”, на ученици от 9 клас от СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – град Велинград. Предмет на анализа е равнището на уменията да се изграждат комуникативни есета
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
15
1
1 мин
28.08.2018
Тест по Литература за 7-ми клас върху разказа "Една българка"
тематичен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се използва най-вече за ученици в 7-ми клас по Литература.
(Много лесен)
20
30
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

Възникване и развитие на древната писменост

Материал № 395420, от 07 ное 2009
Свален: 125 пъти
Прегледан: 149 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,550
Брой символи: 20,898

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване и развитие на древната писменост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
18

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения